Директорът на РИОСВ-Бургас, Павел Маринов официално откри обекти по проект „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”


Директорът на РИОСВ-Бургас, Павел Маринов официално откри обекти по проект „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”

 

С официални церемонии за откриване и символично прерязване на лента от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, Павел Маринов и инж. Станислав Стоянов – ръководител на проекта, на 07.12.2023 г., бяха открити обекти:

  1. Подобряване на водния режим и ограничаване на сукцесионните процеси в Рамсарско място „Езеро Вая“, чрез рехабилитация на връзката между Черно море и езеро Вая посредством укрепване на южния бряг на отточния канал“.

Обща стойност на строително-монтажните работи е 590 840,00 лв. от които 502 214,00 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 88 626,00 лв. лв. национално съфинансиране.

С изпълнението на дейностите се осигуриха условия за увеличаването на хидравличния капацитет на отточния канал езеро Вая – Черно море, което пряко способства за намаляване на неблагоприятното хидравлично натоварване на езеро Вая, както и се подобри водения режим в езеро „Вая“.

 

  1. Подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“ чрез удълбаване на отделни участъци в ЗМ „Пода“ за обособяване на басейни с различна дълбочина и създаване на нови типове природи местообитания; изграждане на система за контрол на водното ниво в ЗМ „Пода“ чрез шлюзове, саваци и дренажни канали.

Обща стойност на строително-монтажните работи е 3 749 083,00 лв. от които 3 186 721,00 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 562 362,00 лв. национално съфинансиране.

С изпълнението на дейностите се осигури проводимост на Комлушки канал през ЗМ „Пода“, удълбаване на северозападната част на ЗМ „Пода” и оводняване със солена вода за възстановяване на местообитание на европейска солянка (SALICORNIA EUROPAEA), система за контрол и управление на водното ниво в централната зона на ЗМ „Пода“ и възстанови компрометирана дига, ограничаваща сладководни басейни в ЗМ „Пода“ от Черно море.

 

Обектите са части от проект: „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая” – изпълняван от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, Проектът е финансиран по приоритетна ОС 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.

Проектът се съ-финансира от чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Рамсарско място „Езеро Вая“,

Преди                                                                            След

 

Рамсарско място „Местност Пода“

преди                                                                                                                               след