Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас кани гражданите на официална церемония


На 07 декември 2023 г. в гр. Бургас, ще се проведе официална церемония по откриване на обекти, част от проект: „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая“ – изпълняван от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

 

  • от 10:30 часа, в местността "Пода" граница с Корабостроителница - Бургас, (Южна промишлена зона). Отправна точка, ул. Ген. Владимир Вазов – Бургас, вход на корабостроителница Бургас, обект: Подобряване на водния режим в Рамсарско място „Местност Пода“ чрез удълбаване на отделни участъци в ЗМ „Пода“ за обособяване на басейни с различна дълбочина и създаване на нови типове природи местообитания; изграждане на система за контрол на водното ниво в ЗМ „Пода“ чрез шлюзове, саваци и дренажни канали.

 

  • от 14:00 часа в гр. Бургас, ул. „Спортна“ до клуба на гребците,  обект: Подобряване на водния режим и ограничаване на сукцесионните процеси в Рамсарско място „Езеро Вая“, чрез рехабилитация на връзката между Черно море и езеро Вая посредством укрепване на южния бряг на отточния канал“.

 

Проектът е финансиран по приоритетна ОС 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.

Строително-монтажните дейности бяха извършени успешно от „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ БУРГАС“ ДЗЗД качествено и в срок. Строителният надзор на обекта се осъществи от „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – София.

Проектът се съ-финансира от чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”