Предложението за обявяване на защитена местност „Корал“ ще се разглежда отново


В изпълнение на Заповед № РД-109/03.08.2023 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас, в залата на читалище „Георги Кондолов“ в Царево, се проведе комисия със задача да се запознае с изготвената документация по чл. 36, ал. 4 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) по направеното предложение от Сдружение „Да запазим Корал“ за обявяване на защитена територия (ЗТ) с категория защитена местност (ЗМ) „Корал“ в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас, и да вземе решение по предложението на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗТ.

Заседанието се проведе при необходимия кворум, в присъствието на държавни и общински структури и представители на собствениците на имотите.

След запознаване с представената документация и проведена дискусия комисията взе решение да се насрочи ново заседание за разглеждане на предложението за обявяване на ЗМ „Корал“, като се допълни документацията, с която всички членове да се запознаят в законоустановения срок по АПК.