Обявление за изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.) за обявяване на защитена зона BG0001001 „Ропотамо“


 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на  чл. 16, ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т.1 и т. 5, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2  от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г.) за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Веселие, с. Ново Паничарево, гр. Приморско, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, с. Лозенец, община Царево, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ , ул. „Перущица“ № 67, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Граница на защитената зона

Проект на заповед

Карта на защитената зона