Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000143 „Караагач“Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000143 „Караагач“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Китен, община Приморско, област Бургас и с. Лозенец, община Царево, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Граница на защитената зона

Проект на заповед

Карта на защитената зона