Първият в България резерват "Силкосия" къта в пазвите си Природен парк "Странджа" - днес на 90 години!


Точно на днешния ден - 29 юни, преди 90 години, едни велики държавници от нашето минало взимат решение, чиято значимост се оценява все по-високо с всяка изминала година.

С постановление №8485 от 29 юни 1933 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти на Царство България в м. „Горна Еленица – Силкосия” в землището на с. Кости, Бургаска област се обявява ПЪРВИЯТ резерват в България.

В обосновката на това решение пише следното: „…поради особено ценните и редки дървесни породи, както и характерната храсталачна и тревна растителност, които представляват грамаден интерес от дендрологично, флористично, фитогеографско и екологично гледище…”

Именно това епохално за времето си и до днес събитие честваме днес, 29 юни 2023 г.

Честваме резерват СИЛКОСИЯ!

Поход из 90-годишния резерват "Силкосия"  - 30 юни 2023 г.

РИОСВ-Бургас и дирекцията на ПП "Странджа", заедно с ДГС Кости!