РИОСВ –Бургас ще почисти утре на 23 март защитена местност „Ченгене скеле“


В рамките на кампанията „Да сложим точка на замърсяването“ на МОСВ за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас ще почисти утре на 23 март от 11 часа защитена местност. „Ченгене скеле“.

Защитената местност се намира източно от Бургас и е обявена през 1995 г. с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки 180 видове птици , включени в Червената книга на България и в Списъка на застрашените видове в Европа.

РИОСВ – Бургас призовава общините и гражданите на територията, контролирана от инспекцията, да се включат активно за премахване на замърсяването на околната среда с отпадъци. Всички институции, организации, клубове и отделни граждани, желаещи да организират почистване на замърсени с отпадъци терени, могат да уведомят екоинспекцията и съответната общинска администрация за съдействие.