Определени са нови пътеки за посетители в резерват „Тисовица“


Със Заповед РД-75/30.01.2023 г. на министъра на околната среда и водите са определени нови пътеки за посетители през резерват „Тисовица“ – защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), с най-строг режим на защита.  

Разположен е в землището на село Кондолово, община Царево. Обявен е през 1990 г. с цел запазване на естествените горски екосистеми от благун, горун, източен бук и странджанска зеленика, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Резерватът е дом на едно от находищата на обикновен тис (Taxus baccata) в Странджа, от където идва и името му. Видът е защитен, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно, ЗЗТ в резерватите не се допускат човешки дейности, които могат да нарушат естествения им характер, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаване по маркирани пътеки, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места и потушаване на пожари и санитарни мероприятия.

Предвид ангажиментите на Инспекцията по опазване, поддържане и охрана на защитените територии – изключителна държавна собственост, предстои маркиране на определените пътеки и изработване и монтиране на информационни табели и знаци по тях.