РИОСВ – Бургас провери на място опожарените терени в района на квартал „Долно Езерово“


След съобщения в медиите за възникнал пожар в района на квартал „Долно Езерово“ гр. Бургас, експерти от РИОСВ-Бургас извършиха проверка на място.

Установен е мащабен пожар, който обхваща предимно тръстикови масиви.

Засегната е територия на Защитена местност „Вая“. Терените попадат и в границите на защитена зона „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици и природните местообитания.

При извършения оглед на вече опожарените терени не се установиха бедстващи или мъртви защитени видове птици и други животни.

Водните обекти се обитават от обичайно зимуващите видове птици.

Към настоящия момент продължават действията за овладяването на пожара.

Обгорените тръстики имат условия за естествено възстановяване във вегетационен период.

Предстои РИОСВ-Бургас да изиска информация от структурите на МВР в града за възможните причини, довели до възникването на пожара.