РИОСВ-Бургас извърши проверка по сигнал за сондажни дейности в местността „Поляните“ край Синеморец


Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас извършиха незабавна проверка във връзка с постъпил сигнал на 13.10.2022 г. за извършване на сондажни дейности в местност „Поляните”, село Синеморец.

При проверката се констатира, че се извършват сондажните дейности в поземлен имот в с. Синеморец, местност „Поляните“, община Царево с една работеща сондажна машина. Имотът попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), Природен парк „Странджа“ и в защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие - (ЗБР) BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

Към датата на проверката няма входирано в РИОСВ-Бургас уведомление за инвестиционно предложение в обхвата на поземления имот за изграждане на сондаж, с приключила процедура и издаден краен административен акт по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Издадено е предписание за преустановяване на извършваните дейности.