РИОСВ-Бургас проведе Експертен екологичен съвет за изграждане на фотоволтаична централа


Днес в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, се проведе Експертен екологичен съвет на инвестиционен проект „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в за имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция”, с възложители „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД.

Експертният екологичен съвет разгледа изготвен от възложителя доклад за екологична оценка за инвестиционния проект с приложената към него документация и предложи мерки за предотвратяване на евентуални отрицателни последици от реализацията на проекта, съотносими с оценените очаквани въздействия върху целостта и структурата, функциите и природозащитните цели на защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина”, в чиито граници попадат поземлените имоти, включени в ПУП-ПРЗ.

Въз основа на протокола от заседанието на Експертния екологичен съвет в срок до 7 дни ще бъде подписано становище по екологична оценка

Докладът за екологична оценка на проекта е публично достъпен на сайта на инспекцията – https://www.riosvbs.com/Files/DOSV_Lyka_FEZ.pdf.