РИОСВ-Бургас, БДЧР и РЛ-Бургас провериха сигнали за умряла риба в язовир "Мандра"


 РИОСВ – Бургас,  Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Бургас на 20.09.2022 г. извършиха проверка във връзка с публикации в електронни медии за умряла риба в язовир „Мандра“.

При извършеният оглед на място в кв. “Меден Рудник“ , м-ст „Кален бурун“ е установено наличие на голямо количество мъртви екземпляри от видоведе белевица, червеноперка и платика. Основното количество е по бреговете на язовира. Измерените на място показатели свидетелстват за критично ниско ниво на разтворения кислород. Не е отчетено оцветяване, специфична миризма и опалесценция на повърхността. В обходения участък не е констатирано изтичане и заустване на отпадъчни води и брегови източници на замърсяване.

Взети водни проби, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот-амониев, нитритен, нитратен, общ , ортофосфати като фосфор, общ фосфор и амоняк. Резултатите ще бъдат оповестени веднага след приключване на анализите на водните проби.

Съвместно с представители на сектор „Специализирани оперативни дейности“  към ПБЗН, лишени от свобода от Затвора Бургас, ИАРА и РИОСВ-Бургас започна почистването на измрялата риба. Първоначално събраното количество е от около 700 кг. ( ще бъде обезвредено по законосъобразния начин - загробване, изгаряне).