Експерти на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – София извършиха проверка по сигнал за измряла риба в река Ахелой


13 август 

На 12.08.2022 г. експерти на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – София провериха сигнал за наличие на измряла риба и наличие на фекална маса в река Ахелой.

При извършения оглед се установи, че река Ахелой в проверения участък е много силно обрасла с водна леща. Наблюдава се обилно количество зелени и кафяви водорасли на повърхността. Оттока на реката е изключително слаб.

Наличието на мъртвите екземпляри е в ограничен участък от реката с дължина около 100-120 м. Количеството на мъртвите екземпляри е около 30-50 бр. с различен размер от 20 до около 40 см. основно от вида шаран, таранка и каракуда. 

В района на установените мъртви екземпляри не се констатирани видими следи и наличие на фекални маси, както е изложено в сигнала. 

Отбрани са 3 броя водни проби, като измерените показатели на място показват ниско съдържание на разтворен кислород съответно 0,64 мг/л , 0,65мг/л и 1,48 мг/л., при норма 3-6 мг/л.

Пробите ще бъдат анализирани по показатели - активна реакция, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, общ фосфор, орто – фосфати като фосфор, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород.

Река Ахелой се влива в Черно море през тесен участък около 3 - 4 м., поради образувалата се пясъчна коса. Водите на р. Ахелой при устие са бистри, без следи от замърсяване. Водите на Черно море в района на вливане на реката са с естествен цвят и мирис.

В рамките на проверката са проверени канализациона – помпена станция „Ахелой“ както и канализационни –помпени станции и тласкатели на хотелските комплекси в района. Не е установено преливане и изтичане от тях.

Извършен е оглед на Главен канализационен колектор I, при който е констатирано заустване на непречистени отпадъчни води с вид и мирис на битово-фекални от канализационната мрежа на гр. Ахелой и заустването им в реката. Дебитът на изтичащите води е постоянен. 

Не е осигурено включване на всички отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Ахелой в канализационна помпена станция „Ахелой“ и пречистването им в Пречиствателна станция за отпадъчни води - Равда. Дадено е предписание за преустановяване на нерегламентираното заустване. От "ВиК" ЕАД ще бъдат предприети незабавни действия за отстраняване на компрометирания участък, като от страна на инспекцията ще бъде извършен последващ контрол. За установеното нерегламентирано заустване на отпадъчни води, към "ВиК" ЕАД Бургас ще бъдат предприети административнонаказателни мерки по Закона за водите.