Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0001502 „Отманли“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001502 „Отманли“.

Защитената зона е разположена в морските пространства на Република България.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема: Природа, подтема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас  (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Публикувано на   05.07.2022 г.

 

Граница на защитената зона 

Проект на заповед

Карта на защитената зона