Покани за подаване на проектни предложения на тема "Жените в синята икономика"


Морски клъстър България – Национален хъб към Механизъм за подкрепа за Черно море предоставя възможност за подаване на проектни предложения за финансиране по линия на Рамкова програма „Хоризонт Европа“ и „Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури“.

Поканите по програма "Хоризонт Европа" са за проекти, насочени към опазване и възстановяване на крайречни и крайбрежни влажни зони, солени блата и тяхното биоразнообразие, решения за защита и възстановяване на крайбрежни и морски местообитания, както и теми свързани с намаляване замърсяването и морските отпадъци и иновативни решения за справяне с този проблем. Внимание се обръща и на темата за насърчаване образованието на младежите за "синя" устойчивост и опазване на морските и сладководни екосистеми. Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури насочва внимание към участието на жените в различните сектори на синята икономика.

По линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, покана е за представяне на проектни предложения на тема: „Женита в синята икономика“, с краен срок за кандидастване 22 септември 2022 г.

Допълнителна информация за финансирането, както и линкове към всяка от публикуваните покани са достъпни на: https://www.marinecluster.com/bg/news/novini/