На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие


Темата за 22 май 2022 г. е „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩО БЪДЕЩЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗА ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА“.

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат е призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване.

Международният ден на биологичното разнообразие (IDB) е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа.

През декември 2000 г. за Международен ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г.ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD). България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата е бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Темата за 2022 г. „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“ и подчертава, че биологичното разнообразие е основата, върху която можем по-добре да надграждаме. Темата е избрана от Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с него.

Изборът на тема ориентиран към действие, вписващо се в контекста на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, което подчертава, че биоразнообразието е отговора на някои от основните предизвикателства към постигане на устойчиво развитие.

Темата представя посланието, че опазването на биоразнообразието, от прилагането на интегрирани екосистемни подходи и базирани на природата решения, до политиките за климата, здравето, сигурността на храните/водите и устойчивия поминък представляват основата, върху която можем да надграждаме успешно.

Темата се основава на инерцията, генерирана през 2020 и 2021 г. в подкрепа на новата „Глобална рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.“, която предстои да бъде приета в рамките на втората част на 15-тата Конференция на Страните по Конвенцията за биологичното разнообразие, която следва да се проведе по-късно тази година в гр. Кунмин, Китай. Глобалната рамка ще предостави амбициозен план за постигането на преобразуваща промяна в отношението на обществото към биологичното разнообразие, така че до 2050 г. да бъде постигната споделената визия за живот в хармония с природата, където биологичното разнообразие е оценено, съхранено, възстановено и използвано разумно, осигуряващо екосистемни ползи, поддържащо здрава планета и носещо основни ползи за цялото човечество.

Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие по темата на 2022 г. дава възможност да се повиши осведомеността и да се засилят действията към важния принос на съвместната работа на всички нива за изграждане на бъдеще за живот в хармония с природата.

Както и в предишни години Секретариатът на Конвенцията за БР предоставя на шестте езика на ООН много информационни материали, логото за деня, ключови послания, мероприятия по отбелязване на деня в различните държави-членки на Конвенцията, които са достъпни на адреси: www.cbd.int/biodiversity-dav.www.cbd.int/biodiversitv-dav/logo. 15-тата Конференция на Страните по Конвенцията за биологичното разнообразие: www.cbd.int/meetings/COP-15.