Честваме 30 години „Натура 2000“ в Европейския съюз


 

Тази година се честват 30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) на 21 май. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отбелязва юбилея чрез провеждане на редица местни инициативи в цялата страна чрез своите структури – Регионалните инспекции по околната среда, Дирекциите на национални паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда, съвместно с неправителствени организации, училища и детски градини. По този начин министерството изразява ангажираността си, представя политиката на управление и дава гласност на обществеността за важността от екологичната мрежа със съпътстващото я биологично разнообразие и за нейното опазване.

Регионалната инспекцията по околната среда и водите Бургас, заедно с Българска Фондация Биоразнообразие и Община Бургас организираме Карнавално шествие по случай Деня на Натура 2000. В него ще се включат децата от бургаските детски градини и началните училищни класове, които ще дефилират с костюми на растения, животни и дори екосистеми, срещащи се в Р България. Шествието ще започне от площад „Атанас Сиреков“ - пред сградата на Община Бургас и ще завърши на лятна сцена Охлюва до Културен център „Морско казино“, където всеки участник ще се качи на сцената, за да се представи, а специално жури (с участието на представител на РИОСВ-Бургас) ще оцени участниците и ще връчи наградите в отделните категории. Категории за награждаване ще бъдат следните: награда за най-ефектен костюм на диво растение, срещащо се в Р България; награда за най-ефектен костюм на диво животно, срещащо се в Р България; награда за атрактивно представяне на характерно местообитание или екосистема - река, езеро, гора и т.н., срещащи се в Р България; награда за най-оригинален „зелен’’ костюм - от рециклирани или употребявани материали, еко-материали и др.; награда за най-ефектно и артистично дефиниране (имитиране на животно/ растение и др.); награда за най- атрактивно учебно заведение (детска градина/училище).

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програма LIFE. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. За да се отбележи създаването на мрежата „Натура 2000“ и с цел да се почетат усилията на всички, дали своя труд за управлението ?, със специална Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите, обявява 21-ви май за Европейски ден на „Натура 2000“.

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство. „Натура 2000“ осигурява дългосрочното опазване и оцеляване на най-ценните и застрашените видове и природните местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. В България са определени 233 защитени зони, обхващащи 34,9% от националната територия - 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия); 233 защитени зони за опазване на природните местообитания (30,3% територия).

Информация за  Натура 2000 зоните можете да намерите на адрес: http://natura2000.moew.government.bg/