Определени са нови пътеки за посетители в резерват „Средока“


Със Заповед № РД 1085/06.12.2021 г. на министъра на околната среда и водите, са определени нови пътеки за посетители през резерват „Средока“ – защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), с най-строг режим на защита. Намира се в землището на град Малко Търново и село Стоилово, община Малко Търново.

Съгласно ЗЗТ в резерватите не се допускат човешки дейности, които могат да нарушат естествения им характер, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаване по маркирани пътеки, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места и потушаване на пожари и санитарни мероприятия.

Със заповедта на министъра са обявени четири посетителски пътеки, който предоставят възможност да се опознае до голяма стрепен природата в резервата, без да се нарушава баланса в него. Част от пътеките също така представляват продължение на съществуващи маршрутни пътеки в района, свързващи близките населени места.

Територията на Странджа планина, в която попада и резерват „Средока“, се характеризира с множество уникални по рода си паметници на духовна и материална култура от национално значение. Една от пътеките в резервата води до светилище „Св. Марина“, който е обект на голям интерес от местното население в периода на почитане на празника.

Значителна част от територията на резервата е заета от смесени или чисти широколистни гори, в които преобладават източен бук, източен горун, благун, зимен дъб и др. В него се опазват 17 вида висши растения с природозащитен статус.

РИОСВ-Бургас ще маркира определените пътеки, изработи и монтира информационни табели и знаци по тях.