До края на септември се набират кандидатури за европейската награда „Натура 2000


Наближава крайният срок за участие в шестото издание на европейската награда „Натура 2000“ – 30 септември 2021 г. Европейската комисия набира кандидатури за участие на публични или частни организации, които имат принос в управлението на защитените зони, обект от Натура 2000 в целия Европейски съюз. Могат да кандидатстват националните власти, образователните институции, екологичните неправителствени организации, бизнесът, земеделските производители, собствениците на земя, медиите, както и доброволци с пряк принос към опазването на защитените зони.

Наградата признава и отличава постиженията и добрите практики в Натура 2000, като тази година нейните категории бяха актуализирани с една нова, фокусирана върху опазването на морето. Ето и петте категории:

  • Опазване на сушата
  • Опазване на морето
  • Комуникация
  • Социално-икономически ползи
  • Трансгранично сътрудничество

В допълнение има награда на гражданите на ЕС, която се връчва на кандидата,  получил най-голям брой гласове от обществеността.

Шестимата носители на наградата „Натура 2000“ ще бъдат обявени на специална церемония от комисаря по околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс.

Как да кандидатствам

Уебсайтът на наградата „Натура 2000“ https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm предоставя подробна информация, включително насоки за всяка от категориите и критериите за подбор. Заявленията могат да се подават на всички езици до 30 септември 2021 г.

Не пропускайте да кандидатствате и да получите заслуженото Ви признание. Това е вашият шанс да покажете своята упорита работа и положително въздействие върху най-ценните видове и местообитания в Европа, включително и в България.

За наградата „Натура 2000“

Европейската награда „Натура 2000“ отличава върхови постижения в управлението на защитените зони, обекти на опазване от екологичната мрежа „Натура 2000“. Тя цели да покаже на обществото добавената стойност на мрежата за местните общности и икономики в целия Европейски съюз.

Наградата признава добрите практики в защитените зони от Натура 2000. Опазването на биологичното разнообразие и местообитанията е изключително предизвикателство, което изисква стратегическите усилия на институциите, организациите, бизнеса и хората за бъдещето на природата в полза на всички нас.