Бедстваща световно защитена птица беше спасена от РИОСВ-Бургас


Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Бургас извърши незабавна проверка след постъпил сигнал за птица на пътното платно в град Поморие.

Установи се, че птицата е екземпляр oт вида Ливаден дърдавец (Crex crex) и е в безпомощно състояние. Прегледана е от ветеринарен лекар, не са констатирани травми и е пусната на свобода в Природозащитен център „Пода“ - Бургас.

Ливадният дърдавец е световно застрашен вид. Включен в Приложение I на Директивата за птиците. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие.