На 22 март отбелязваме Световния ден на водата


Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.

Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Световният ден на водата - 2020 поставя темата за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях. Кампанията цели да се покаже как правилната употреба на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени – за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Чрез адаптирането към последствията от изменението на климата върху водните ресурси ще предпазим здравето и ще спасим животи. Ако използваме по-ефективно водата, това ще допринесе за намаляване на парниковите газове.

Основните послания на кампанията през тази година са:

Не можем да си позволим да чакаме. Политиците, отговорни за политиката в областта на климата, трябва да поставят управлението на водата в основата на плановете за действие.

Управлението на водата може да помогне в борбата с изменението на климата. Има устойчиви, достъпни и лесно реализуеми решения за водоснабдяване и канализация.

Всеки има роля в този процес. В ежедневието ни има лесни стъпки, които всеки може да предприеме за справяне с климатичните промени.

Управлението на водата може да помогне в борбата с изменението на климата:

enlightened Влажните зони поглъщат въглероден диоксид от въздуха. Торфените зони покриват около 3% от земната повърхност в световен мащаб, но съхраняват поне два пъти повече въглерод, отколкото всички гори на Земята. Мангровите почви могат да отделят до три – четири пъти повече въглерод от земните почви. Защитата и разширяването на тези видове среда може да окаже голямо влияние върху изменението на климата.

enlightenedРастителността предпазва от наводнения и ерозия. Крайбрежните мангрови зони и влажните зони са ефективни и, без необходимост от влагане на значителни средства, естествени бариери срещу наводнения, екстремни метеорологични явления и ерозия.

enlightenedДъждовната вода може да се съхранява за периоди на засушаване. Събирането на дъждовна вода е особено полезно в региони с неравномерно разпределение на валежите, за да се създаде устойчивост при криза и да се осигурят запаси за сухи периоди.

enlightenedОтпадъчните води могат да се използват повторно. Нетрадиционните водни ресурси, като регулирано пречистени отпадъчни води, могат да се използват за напояване, промишлени и обществени цели.

enlightened Преминаване към климатично адаптирано интелигентно селско стопанство. Практикуването на екологосъобразно селско стопанство за подобряване на органичния състав на почвата (необходим на почвата, за да задържа вода); намаляването на загубите след прибиране на реколтата и на хранителните отпадъци; превръщането на отпадъците в източник на хранителни вещества или биогорива/биогаз – това са решения както за осигуреността с храна, така и за справяне с изменението на климата.

Всеки може да направи нещо в борбата с изменението на климата – изберете своето действие днес:

wink Взимайте пет минутен душ: недостигът на вода вече засяга четирима от всеки десет души. 80% от отпадъчните води не се пречистват, така че вземането на по-кратък душ е много добър начин този ценен ресурс да се пести.

wink Яжте повече растителни храни: промяна в диетата към храни на растителна основа и животинска храна с устойчив произход може да намали емисиите на парникови газове с до 8 гигатона годишен еквивалент на въглероден диоксид.

wink Изключете електрическите уреди, оставени на „спящ режим“: 90% от производството на енергия изисква големи количества вода. Като изключваме нашите устройства, когато не ги използваме, нуждата от произведена енергия намалява.

wink Не изхвърляйте годна за консумация храна: около 1/3 от цялата произведена храна в световен мащаб се губи или се изхвърля. Като намалим разхищаването на храни, ще намалим и натиска върху земеделието, което е един от най-големите потребители на вода.

winkПазарувайте устойчиво: за производството на обикновени чифт дънки са необходими 10 000 литра вода – това е равно на количеството, което човек изпива за 10 години. Избирането на стоки от отговорни източници може да окаже голямо влияние върху потреблението на вода и други основни ресурси.

Научете повече за текущите проекти и инициативи: http://www.worldwaterday.org/2020-home/learn