РИОСВ - Бургас установи нарушение при насипване на земни маси върху скалите на природна забележителност


РИОСВ - Бургас извърши проверка, по постъпил сигнал, за насипване на земни маси върху скалите в местността „Аклади“ в град Черноморец, община Созопол. Установено беше, че са засегнати скали от природна забележителност „Нос Червенка“.

Насипването на скално-земни маси е извършено в частен имот 81178.5.48 по кадастралната карта на град Черноморец. С одобряването на ПУП за имота, от изток от него, е обособен обслужващ път, който служи и като граница между имота и защитената територия.

По информация на Община Созопол, има издаден протокол за откриване на строителна линия за трасе на водопоровод обслужващ частния имот, като това трасе преминава в сервитута на общинския път. При изграждане на водопровода поради близостта с крайбрежните скали и денивелацията, част от земните маси са навлезли в защитената територия.

За установеното нарушение, възложителят на инвестиционното предложение, ще бъде поканен за съставяне на акт за административно нарушение по реда на Закона за защитените територии.