Практическо занимание със студенти проведе РИОСВ


Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас проведе практическо занимание със студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“ от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Първокурсниците посетиха Укритието за наблюдение на птици при ПР „Атанасовско езеро“ и се запознаха със защитената територия и режимите на опазване. Младите еколози научиха за богатата и разнообразна флора и фауна на резервата.

 Те наблюдаваха различни видове птици и се запознаха с характерните им особености. Посетиха и  „Пътеката на саблеклюна“.