Актуализирани са площите на защитена местност „Вая“ и природна забележителност „Блатото Алепу“


Две защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии бяха актуализирани въз основа на по-точни замервания.

Площта  на защитена местност „Вая” в землището на Бургас, община Бургас от 3793,54 дка се актуализира на 3794,365 дка, със Заповед № РД-237/26.04.2018 на министъра на околната среда и водите. Площта  на природна забележителност „Блатото Алепу“ в землището на Созопол, община Созопол, от 1667 дка се актуализира на 1766,318 дка със Заповед № РД-236/26.04.2018 на министъра на околната среда и водите.

Защитена местност „Вая” е обявена със Заповед № РД- 405/04.12.1997 г. на министъра на околната среда и водите, с цел запазване местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червената книга на България и в списъка на застрашените видове в Европа.

Със заповедта за обявяване на територията на защитената местност са забранени: ново строителство и промяна на водния режим, определен за съществуващата помпена станция, басейни и канали във връзка с дейността на рибовъдното стопанство; замърсяване на водите по какъвто и да е начин; разораване на съществуващите ливади и крайбрежни участъци; птиците да се безпокоят през размножителния период, събирането на яйца и опръстеняване на малките; ловът на водоплаващ дивеч; паша на кози и свине; опожаряване на блатната растителност.

Разрешени са: промишлен риболов след ежегодно определяне на рибните запаси и квотите за улов извън периода 1 март - 31 юли; риборазвъдната дейност; традиционно ползване на земите от селскостопанския фонд; коситба на папур и тръстика в периода 1 септември - 15 февруари; паша на домашни животни (овце и крави) в заблатените ливади; ловуване на едър дивеч (диво прасе и сърна); регулиране числеността на хищниците при необходимост и след съгласуване с Министерството на околната среда и водите.

Природна забележителност „Блатото Алепу“ е обявена със Заповед № 709/22.07.1986 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет, с цел запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие.

Със заповедта за обявяване на територията са забранени: строителство и всякакви други дейности, с които се променя естественият облик на местността или водния режим; унищожаване на блатната растителност и събиране на плодовете на дяволския орех; палене на огън, опожаряване на тръстиката и другата растителност; внасяне и развъждане на видове гръбначни животни без съгласуване; убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им; лов и риболов; замърсяване на водите.

Разрешава се паша на домашни животни извън размножителния период на птиците (1 април - 30 юли) и добив на сено и традиционното ползване на обработваемите земи.

Координатите на точките на границите на защитените територии и картният материал се съхраняват в Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас.