РИОСВ-Бургас отбеляза Натура 2000 и денят на биоразнообразието с ученици


По случай Европейския ден на мрежата Натура 2000 - 21 май, и Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май, днес в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас се проведе среща с ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Левски“ – Бургас. Участваха експерти от отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони“ и гимназисти от клуб „Млад еколог“ в XІ клас.

Младите еколози се запознаха с уникалното орнитологично богатство на езерото Вая, неговото растително разнообразие и режимите на опазване в него като част от мрежата „Натура 2000“. Предоставени бяха иформационни материали, включващи пътеводител на резерватите в териториалния обхват на екоинспекцията с информация и илюстрации на част от защитените видове в резерватите, както и карти с посетителски маршрути.

Днес екоинспекцията в партньорство с читалище „Изгрев“ запозна млади природолюбители от ІІІ клас на СУ „Добри Чинтулов“ с биоразнообразието, птиците и техните местообитания в поддържан резерват „Атанасовско езеро“, което също е част от „Натура 2000“. Те посетиха укритието за наблюдение на птици към резервата, където наблюдаваха обитателите на езерото и колонии на гнездящи птици върху специално изградени за целта острови и диги.