Два акта за нерегламентирано събиране на блатно кокиче състави РИОСВ – Бургас


Експерти от екоинспекцията са извършили проверка след сигнал от РУ на МВР – Созопол за задържани граждани, които берат блатно кокиче в местността „Герени“ в землището на град Созопол. Установено е, че нерегламентирано се събира листно-стъблена маса от растението. Експертите са съставили два акта за административно нарушение.  Всяка година министърът на околната среда и водите издава заповед, с която се забранява или разрешава събирането на блатно кокиче в находищата през текущата година и определят количествата. За неспазване на заповедта е предвидена глоба по чл. 124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, която е в размер от 100 до 1000 лв. за физически и от 200 до 5000 лв. за юридически лица.

В началото на седмицата приключиха проверките на РИОСВ – Бургас за оценка на състоянието на популациите на блатно кокиче в контролираните находища в региона. Всяка година такива проверки се извършват съвместно с представители на общините и държавните горски/ловни стопанства, на чиято територия са находищата. Те имат за цел да установят общото състояние на растенията,  плътността на разпространение, жизненост и брой цветове.

Блатното кокиче е вид под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречията на реки. То съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.