На 1 април е Международният ден на птиците


На 1 април отбелязваме, наред с празника на шегата и хумора, Цветница през тази година, също и Международния ден на птиците. Той се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици. Днес стартира също и седмицата, посветена на гората.

 

Децата от група "Пчелички" от ДГ "Славейче" в град Айтос, почерпиха своите приятели с вкусни шишарки - песнопойците, които лете и зиме огласят двора на детската градина и приканват малки и големи да пазят птичия рай.

В България са установени 409 вида птици. Под защита са 327 от тях, а 140 са включени в Червената книга. Такива са черният щъркел, осоядът, скалният орел, ливадният дърдавец, горският бекас, гълъбът хралупар, белогърбият кълвач, черният кълвач, малкият креслив орел, соколът орко, големият ястреб, египетски лешояд, орел змияр, ловен сокол, белошипа ветрушка, червен ангъч и др.

Девет вида птици са престанали да гнездят и са вписани в Червената книга като изчезнали. Пет от тях – розов пеликан, картал, сив жерав, средна бекасина и малка кукумявка вече не гнездят в страната. Други три вида – брадат лешояд, момин жерав и стрепет вече не гнездят в България, нито мигрират през нея.