Отбелязваме Световният ден на водата с мотото „Отговорът е в природата“


На 22 март всяка година отбелязваме Световният ден на водата. Тази дата е записана в резолюция от Общото събрание на ООН от 22 февруари 1993 г. Събитията по повод деня на водата вече са традиция и изразяват отношението и загрижеността на всички за опазването и устойчивото използване на този жизнено необходим ресурс.

Регионалната екоинспекция ще награди участниците в инициитивите за Деня на водата:

1. на 22 март от 11:00 часа в залата на ТК "Акве Калиде", кв. Банево,  ученици от 3-ти "В" и "Д" класове ще представят своите екодневници и рисунки на тема: "В света на водата", организиран от Народно читалище "Изгрев 1909 - Бургас".

2. на 22 март от 16:30 часа в културен център "Морско казино", ученици от 1-ви до 12-ти клас в конкурса за рисунки и приложно изкуство на ЦПЛР - Бургас.

Всяка година Световният ден  преминава под различно мото, което в най-голяма степен отразява приоритетите по отношение на управлението на водите. За 2018 г. мотото е „Отговорът е в природата”. Посланието тази година е решенията да са природосъобразни и да предотвратят наводненията, засушаванията и замърсяването на водите чрез изграждане на „зелена инфраструктура“. Реални възможности за това са: свързване на реките със заливаемите площи, създаване и възстановяване на влажни зони, залесяване и възстановяване на гори, както и създаване на зелени пространства, които „поглъщат“ и съхраняват водата.

МОСВ и басейновите дирекции водят последователна политика за устойчиво и интегрирано управление на водите и опазване на свързаните  с тях екосистеми. Основен инструмент за постигане на целите за добро състояние са плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и мерките в тях. В действащите планове за периода 2016-2021 е оценено, че за 46% от повърхностните водни тела са постигнати целите за добро екологично състояние, а по отношение на тяхното химично състояние – за 34% от тях. 

С мерките в плановете се предвижда в края на 2021 г. да се постигнат целите за добро състояние на повърхностните води – между 72% и 95% в различните райони за басейново управление. Програмата от мерки в ПУРБ са насочени към намаляване или прекратяване на въздействието на човешката дейност върху водите и свързаните с тях екосистеми.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е основният финансов инструмент за реализирането на  политиките на МОСВ в сектор „Води“ – в него е съсредоточен и най-значителният ресурс в размер на 2,3 млрд. лв. Средствата са предвидени за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в агломерации с над 10 000 е.ж., осигуряване на чиста и безопасна питейна вода за населението, както и подобряване на водоснабдителната мрежа за намаляване на течовете и загубите на вода.