Решения за преценяване необходимостта от ОВОС

Публикувано на 15.11.2017

Решение БС-157-ПР/13.11.2017 за „Изграждане на цех за преработка и пакетиране на семена, варива и зърно в ПИ с № 07079.605.548 и № 07079.605.549 по КК на гр. Бургас, находящи се в ПЗ „Север”, гр. Бургас” с възложител „Киб Агро“ ЕООД

Решение БС-156-ПР/13.11.2017 за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води в ПИ № 015130, м. „Домуз Орман“, землище с. Миролюбово, общ. Бургас за напояване на зеленчуци чрез изграждане на капково напоителна система в  ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролюбово, общ. Бургас“ с възложител: ЗП Жори Димов Богданов

Публикувано на 08.11.2017

Решение БС-155-ПР/07.11.2017  за „Изграждане на две жилищни сгради и ограда в ПИ с идентификатор 67800.3.40, м. „Мисаря“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител: „ТИБИЛД“ ООД

Решение БС-154-ПР/07.11.2017  за „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ №000091, землище гр. Камено, община Камено”, с възложител: Община Камено

Решение БС-153-ПР/07.11.2017 за „Изграждане на четири вилни сгради, външен водопровод и кабели 20  kV за захранване на нов ТП в поземлен имот № 57491.18.237, м. „Кошарите”,  гр. Поморие, общ. Поморие”  с възложител:  „БГ ЛЕНД ИНВЕСТ” ООД

Публикувано на 07.11.2017

Решение БС-152-ПР/06.11.2017 за „Изграждане на производствено – складова база в ПИ № 07079.3.1182 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика”, с възложители: Кръстю Атанасов Атанасов, Диляна Кирилова Атанасова, Светла Атанасова Атанасова, Красимир Петров Далуков и Радостина Петрова Кривошиева

Решение БС-151-ПР/03.11.2017 за „Осигуряване на пътен достъп до имоти № 000050 и № 000200 през имот № 050014 по КВС на землище с. Добромир, община Руен“ с възложител: Община Руен

Публикувано на 02.11.2017

Решение БС-150-ПР/01.11.2017 за „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ № 81178.5.49, по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол с възложител: "Рустер" ЕООД

Публикувано на 01.11.2017

Решение БС-149-ПР/31.10.2017  за „Изграждане на цех за производство на пелети от дървесна биомаса в УПИ V-1220 и УПИ VI-1220, кв. 2 по плана на с. Крушевец, община Созопол“ с възложител: „Милениум МДГ” ЕООД

Решение БС-148-ПР/31.10.2017 за „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот № 07079.6.1205, местност „Герен бунар“, землище на гр. Бургас“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве с възложител: „УНИБЕТОНИ“ ЕООД

Решение БС-147.ПР/31.10.2017 за „Промяна предназначението на поземлени имоти с №№ 39030.59.1, 39030.59.2, 39030.59.3, 39030.59.676 и 39030.59.677, местност „Жилкова кория“, землище гр. Котел, община Котел, предназначени за производствена и складова дейност“ с възложител Община Котел

Решение БС-146-ПР/31.10.2017  за „Изграждане на открит ТИР паркинг - открит склад в УПИ XLVII-34 (ПИ 07079.660.438), кв.7, по плана на ПЗ „Победа” гр. Бургас“ с възложител: „Порт България Уест” ЕАД

Публикувано на 27.10.2017

Решение  БС-145-ПР/26.102017 за: „Изграждане на главен канализационен клон и модулна ПСОВ в ТК „Божура“, землище на гр. Средец“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве, с възложител:  Община Средец

Решение БС-144-ПР/24.10.2017 г за „ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.6.621 и ПИ 81178.6.223, м. „Аклади“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол, с цел обединявяне на ПИ в един общ УПИ и изграждане на 8 сгради за отдих и курорт с басейн и детска плащадка“ с възложители: „Каст“ ЕООД и Цветанка Томова Здравкова

Решение БС-143-ПР/24.10.2017 г за „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи черешови насаждения в ПИ № 57491.16.528, 57491.16.527, 57491.16.251, 57491.16.250 по КК на гр. Поморие, местност „Кротиря“, общ. Поморие “ с възложител: ЗП ЗОРИЦА ВЛАДИМИРОВА

Публикувано на 18.10.2017

Решение БС-142-ПР/17.10.2017 за „Изграждане на четири вилни сгради в ПИ№ 61042.9.168, местност „Герен Соват”, землище с. Равадиново, Община Созопол” с възложител: Люба Коева Карачорбаджиева и Тошко Христов Тошков

Публикувано на 17.10.2017

Решение БС-141-ПР/13.10.2017 за „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ № 67800.10.215, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол” с възложител: „Блек Сий Асет Менджмънт“ АД

  Публикувано на 13.10.2017

Решение БС-140-ПР/12.10.2017 за „Изграждане на трайни насаждения от сливи и бадеми, система за капково напояване, ограда от дървени колове, бодлива тел и закупуване на земеделска техника в имоти с №№000172, 000496, 000498, 001018, 035063, 036017, 037076, 047076, 047081, 048017, 050013, 050022, 050034, 054013, 054014, 054021, 057001, 057045, 064015, 064019, 065012, 069005, 073010, 073009, 075032, 076003 и 074014 в землището на с. Индже Войвода, община Созопол” с възложител: „Бол Реколта“ ЕООД

Решение БС-139-ПР/11.10.2017 за „Създаване на 126 дка овощна градина за интензивно отглеждане на праскови, изграждане на сондажи и система за капково напояване и телена ограда в границите на ПИ 089001 и ПИ 032002 в землището на гр. Карнобат, изграждане на склад за селскостопанска техника и продукция, административно – битова сграда в УПИ III-42, кв. 35, с. Железник, община Карнобат и закупуване на селскостопанска техника” с възложител: „Гренобъл“ ЕООД

Публикувано на 06.10.2017

Решение БС-138-ПР/05.10.2017 за „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и ПИ 000342, землище на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, община Айтос”, с възложител Община Айтос

Решение БС-137-ПР/05.10.2017 за „Изграждане на сграда за курорт и обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 81178.3.156, м. „Акра”, гр. Черноморец” с възложител: „КОСМОС ШИПИНГ” АД

Публикувано на 04.10.2017

Решение БС-136-ПР/03.10.2017 за „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.3.184, м. „Акра”, гр. Черноморец” с възложител: „КОСМОС ШИПИНГ” АД

Решение БС-135-ПР/03.10.2017 за „Създаване на трайни насаждения в поземлени имоти в землището на с. Крушевец, община Созопол, изграждане н асистема за капково напояване в имотите, изграждане на ограда и закупуване на техника за нуждите на стопанството” с възложител: „ФИДАН ЛЕС” ЕООД

Решение БС-134-ПР/03.10.2017 за „Създаване на трайни насаждения, изграждане на система за капково напояване  и ограда в поземлени имоти в землището на с. Крушевец и с. Вършило, община Созопол, както и закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството” с възложител: „МОЗАИК БИО” ЕООД

Публикувано на 29.09.2017

Решение БС-133-ПР/28.09.2017  за „Изграждане на сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост в поземлени имоти с идентификатор 67800.53.52, 67800.53.82 и 67800.53.143, м. „Мапи”, землище на гр. Созопол, общ. Созопол” с възложител: „Каваци Девелопментс” ООД

Публикувано на 27.09.2017

Решение БС-132-ПР/26.09.2017 за „Модернизация  реконструкция на съществуваща овцеферма за 700 бр. овце майки и приплодите им в УПИ 147 с площ 2,065 дка, УПИ 148 с площ 2,700 дка и УПИ 138 с площ 5,530 дка разположени в землището на с. Остра могила, община Котел и изграждане на нови помещения на мястото на съществуващите“ с възложител: Илия Иванов Илиев

Публикувано на 26.09.2017

Решение БС-131-ПР/21.09.2017  за: за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за селски туризъм в поземлен имот № 010050, м. „Край село-Р.Г.” по КВС на с. Калово, общ. Малко Търново” с възложител „ДЕЛ МАР 66” ЕООД

Публикувано на 21.09.2017

Решение БС-130-ПР/20.09.2017   за: „Обединяване на УПИ IX-485, X-485, XI-485, XII-485, XIII-485, кв.107а по плана на гр. Камено, община Камено в нов УПИ XV – 485 и промяна на предназначението им от „за безвредни производства и складове“ в „цех за преработка на рапани и препакетиране на бели миди“, изграждане на цех за преработка на рапани и препакетиране на бели миди“ с възложител: „БГ Сий Продакшън“

Публикувано на 11.09.2017

Решение БС-129-ПР/08.09.2017 за: „Изграждане на Пречиствателна станция за битови и промишлени отпадъчни води за цех Сунгурларе в част от УПИ VII, кв. 100, гр.Сунгурларе“ с възложител: „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД

Решение БС-128-ПР/08.09.2017  за: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на винарска изба „Славянци” в част от УПИ „Винпром”, с. Славянци, общ. Сунгурларе”с възложител: „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД

Решение БС-127-ПР/08.09.2017  за: „Изграждане на 16 бр. вилни сгради, водопровод, канализация и обслужваща тупикова улица в ПИ 07079.13.388 и ПИ 07079.13.389 по КК на гр. Бургас (бивши имоти №021038 и №021039), м. „Суват дере”, земл. на кв. Банево, гр. Бургас” с възложител „Диада инвест” ЕООД

Публикувано на 08.09.2017

Решение БС-126-ПР/08.09.2017 за: Изграждане на къщи за гости и апартаменти в ПИ № 11538.1.46, м. „Юрта“, землище гр. Свети Влас, община Несебър” с възложител: „Денивил 1“ ЕООД

Решение БС-125-ПР/08.09.2017 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт с басейн към всяка сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.36.24, находящ се в местност „Света Марина“, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас“ с възложител: Гита Сотирова Чаушева

Публикувано на 07.09.2017

Решение БС-124-ПР/ 05.09.2017 за: „Преустройство на буферен склад за течни горива 5х1000 м3, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.203 – Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас” с възложител: „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД

Публикувано на 04.09.2017

Решение БС-123-ПР/01.09.2017 за: „Изграждане на сграда за курорт и обслужващи дейнсоти в поземлен имот с идентификатор 81178.3.159, м. „Акра”, гр. Черноморец”, общ. Созопол с възложител „Космос шипинг” АД

Решение БС-122-ПР/01.09.2017 за: Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в ПИ № 000014, землище гр. Карнобат, общ. Карнобат, с възложител Община Карнобат

Решение БС-121-ПР/01.09.2017 за: „Изграждане на складови площи в три отделни поземлени имота, обособени в имот № 80916.78.4, местност «Дебелата кория», с. Черни връх, община Камено“ с възложител: „Солей Системс“ ЕООД

Публикувано на 31.08.2017

Решение БС-120-ПР/30.08.2017 за „Създаване на трайни насаждения от череши в поземлени имоти находящи се в землището на гр. Карнобат, община Карнобат. Създаване на система за капково напояване и поливни съоръжения в имотите и изграждане на система за защита от градушки“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Публикувано на 30.08.2017

Решение БС-119-ПР/29.08.2017 за „Създаване на трайни насаждения от череши на обработваема площ 163,283 дка в част от имот № 298002, в землището на гр. Карнобат, създаване на трайни насаждения от сливи на обработваема площ 258,138 дка в част от имот № 024001 в землището на с. Драганци, община Карнобат, създаване на капково напояване и изграждане на система за защита от градушка“ с възложител: „Балкан Агро Груп“ ЕООД

Публикувано на 25.08.2017

Решение БС-118-ПР/24.08.2017 за „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ № 11538.13.174, м. „Козлука”, в землището на гр. Свети Влас, общ. Несебър” с възложител: Георги Михайлов Япаджиев

Публикувано на 23.08.2017

Решение БС-117-ПР/23.08.2017 за „Изграждане на буферен паркинг в имот № 07079.659.487 по КК на гр. Бургас до кръгово кръстовище на ул. „Индустриална“ и ул. „Спортна“ до стадион „Черноморец“ в гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-116-ПР/22.08.2017 за „Създаване на трайни насаждения от сливи на площ 234 дка в ПИ № 209004 и на площ 120 дка в ПИ № 049016, в землището на гр. Карнобат, трайни насаждения от вишни на площ 133 дка в ПИ № 005035, в землището на с. Житосвят, община Карнобат, изграждане  на система за капково напояване и изграждане на система за защита от градушка“ с възложител: „Шанс 92“ ЕООД

Публикувано на 22.08.2017

Решение БС-115-ПР/22.08.2017 за „Изграждане на буферен паркинг в УПИ III-10, кв.1 по плана на ж.к. „Изгрев“ /имот № 07079.501.10 по КК на гр. Бургас/, ул. „Транспортна“ до терминал „Изгрев“ на Бързата автобусна линия, община Бургас“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 21.08.2017

Решение БС-114-ПР/18.08.2017 за „Създаване на трайни насаждения от череши в ПИ № 238025, 238026, 238039, 239034, 238042, 238045, 238046, 238044, 238036, 238035, 238037, 238024, 238022, 238027, 238028, 238029, 238030, 238043, 238021, 241009, 241001, 241003, 241004, 241008, 241011, 241012 и 241013, м. Гердеме, землище гр. Карнобат, изграждане на система за капково напояване, както и изграждане на система за защита от градушка на насажденията, с възложител: „Земя Огнен“ ЕООД.

Решение № БС-113-ПР/18.08.2017 за „Създаване на трайни насаждения от круши на обработваема площ 93 дка в част от ПИ № 024001, м. „Дрянова могила“, землище на с. Драганци, създаване на трайни насаждения от праскови на обработваема  площ 300 дка в в части от ПИ № 024001 с. Драганци и ПИ № 042005, м. „ Черното място“, землище с. Детелина общ. Карнобат, както и изграждане на система за капково напояване на насажденията , изграждане на система за защита от градушка“ с възложител: „Карнобат Агро“ЕООД

Решение БС-112-ПР/18.08.2017 за „Изграждане на буферен паркинг в УПИ ІV-123, кв. 3 по плана на на ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас (идентичен с ПИ 07079.501.123 по КК), ул. „Транспортна” до спирка „Акве Калиде” на Бързата автобусна линия, общ. Бургас”, възложител: Община Бургас

Решение БС-111-ПР/18.08.2017 за „Създаване, отглеждане и ограждане на трайни насаждения и изграждане на система за капково напояване за ПИ № 000191, м. „Кускунка“, № 000079, м. „Ендрьов баир“, № 000008, м. „ Лимберов чифлик“, № 000981, м. „Край село“, № 000950, м. „Пройчова сая“, № 042035, м. „ Маракьов долап“, № 043018, м. „Патронов баир“, № 047068, м. „Домуз тарла“, № 054003, м. „Малък голеш“, № 056032, м. „Голям голеш“, № 082043, м. „Кральова бара“,  № 039001, м. „Кускунка“, № 039002, м. „Кускунка“, № 068004, м. „Чифлика“, № 068005, м. „Чифлика“и № 001064, м. „Козарника“, всички находящи се в землището на с. Индже войвода, общ. Созопол, изграждане на ограда и закупуване на техника“с възложител: „Милба“ ЕООД

Решение БС-110-ПР/18.08.2017 за „Изграждане на един гараж  за селскостопански машини в ПИ № 140002, м. „Клюнкя“, землище на с. Балабанчево, общ. Сунгурларе“ с възложител: „Агрокомерс-Жозеф Фегали“ ЕТ

Решение БС-108-ПР/16.08.2017 за „Изграждане на база за обучение на селскостопански специалисти, стаи за почивка, сондаж, ЛПСОВ, трафопост и паркинг в поземлен имот № 030019, местност „Фондови ниви“, землище на с. Пънчево, община Средец”, възложител: Петко Стойков Куртев

Публикувано на 18.08.2017

Решение БС-109-ПР/17.08.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от череши на площ 253 дка, изграждане на система за капково напояване, поливни съоръжения и система за защита от градушка в землището на гр. Карнобат, общ. Карнобат” с възложител: „Агрошанс Комерс“ ЕООД

Публикувано на 15.08.2017

Решение БС-107-ПР/14.08.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване за поливане на лозови насаждения в имоти с идентификатори №№57491.11.363, 57491.11.364, 57491.11.365, местност „Гигант“, 57491.14.390, 57491.14.577 и 57491.14.578, местност „Изравнителя“ в землището на гр. Поморие, община Поморие на обща площ 19, 394 дка“ с възложител: „ПМ Груп 7“ ЕООД

Публикувано на 10.08.2017

Решение БС-106-ПР/09.08.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Основен ремонт, реконструкция и разширение на съществуващи сгради-кравеферма, обслужващи постройки и изграждане на нов краварник с млечен център, както и изграждане на торохранилище в имот № 000299, землище на с. Садово, общ. Сунгурларе“ с възложител: ЕТ „Иван Ненчев“

Публикувано на 08.08.2017

Решение БС-105-ПР/08.08.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Възстановяване на съществуваща сграда за нуждите на овцеферма, закупуване на оборудване за овцефермата и земеделска техника за нуждите на животновъдния обект в УПИ II, кв.61 по плана на с. Подвис, община Сунгурларе, изграждане на торохранилище в имот № 120089, м. „Купена Сърт“, землище с. Подвис, община Сунгурларе“  с възложител: ЗП Севда Василева Андонова

Публикувано на 01.08.2017

Решение БС-104-ПР/28.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на овчарник и битова сграда в ПИ  № 000917, м. „Юрдията“, землище с. Момина църква, община Средец“ с възложител: „Лавенда“ ООД

Решение БС-103-ПР/28.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на агроцентър с агроаптека и склад за торове, препарати и семена в УПИ XV, кв. 8 по ПУП НА ГР. Айтос, община Айтос“ с възложител: „999-Екоенерджи“ ЕООД

Решение БС-102-ПР/27.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг-асфалтова площадка в имот № 61500.50.11, местност „Чатал тепе“ землище с. Равда, община Несебър“ с възложител: „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД

Публикувано на 28.07.2017

Решение БС-101-ПР/27.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Угояване на патици порода „Мюлар“ в птицеферма в ПИ № 000248 в землището на с. Вълчин, община Сунгурларе и закупуване на технологично оборудване за нуждите на фермата“ с възложител: „Локал Асетс Мениджмънт енд Рисорсис“ АД

Решение БС-100-ПР/26.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на административна сграда и водовземно съоръжение – тръбен кладенец за нуждите на производствена база за бетонови разтвори в ПИ 07079.605.499 и ПИ 07079.605.500, Промишлена зона Север – гр. Бургас“, с възложител:„ХИДРОБЕТОН“ ООД

Публикувано на 21.07.2017

Решение БС-99-ПР/25.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на мляко и месо в УПИ XV-15 от кв. 293, (ПИ № 293015), гр. Карнобат, общ. Карнобат“ с възложител: ЕТ "Ел Дорадо 3-Танчо Енев"

Решение БС-98-ПР/18.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Руен и обединяване на поземлени имоти 000075, 000076, 000324 и 000325 по КВС на с. Руен, община Руен“ с възложител: Община Руен

Публикувано на 18.07.2017 

Решение БС-97-ПР/14.07.2017  за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на 3 броя сондажи за водовземане чрез водовземни съоръжения и изграждане на поливна система за напояване на зелени площи в имот № 010069 в землището на кв. Сарафово, гр. Бургас-Летище Бургас" с възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Публикувано на 13.07.2017 г.

Решение БС-96-ПР/12.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг в УПИ X – 950 и УПИ XI – 950, кв. 12, по плана на гр. Обзор, общ. Несебър“ с възложител: Асенка Драгомирова Станишева.

Решение БС-95-ПР/12.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника, административна сграда, фотоволтаична инсталация за собствени нужди и сондажни кладенци в ПИ№ 030035, № 030036, 030040, м. „Картела“, с. Черково, община Карнобат” с възложител: ЕТ „ЯХОНТ-С-СТАНЧО СТАНКОВ“.

Публикувано на 07.07. 2017 г.

Решение БС-94-ПР/05.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Осигуряване н атранспортен достъп до  ПИ 07079.3.1117, находящ се в местност „Наневия чифлик“, землище гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-93-ПР/05.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, поставяне на резервоар за вода и фотоволтаична система до 5 kW в ПИ № 022205, както и изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения в ПИ № 022205 и в ПИ № 022204, м. „Гара Лъка“, землище на с. Каменар, общ. Поморие” с възложител: ЗП Анна Цветанова Крумова

Публикувано на 30.06.2017 г.

Решение БС-92-ПР/28.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Предприемане на спешни укрепителни мерки, с цел предотвратяване на ерозионното действие на крайбрежната ивица“ с възложител: “БМФ Порт Бургас” ЕАД.

Публикувано на 26.06.2017 г.

Решение № БС- 91 -ПР/26.06.2017 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в м. „Чешме тарла“ ПИ 61056.20.108, ПИ 61056.20.109 и ПИ 61056.86.21, землище на с. Равда, община Несебър”  с възложител: Община Несебър

Решение № ПД-2577/23.6.2017 г за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БС-27-ПР/24.02.2017 г. за ИП: „Изграждане на пет броя еднофамилни жилищни сгради за отдих и курорт с индивидуални паркоместа и общ трафопост в ПИ № 67800.10.741, м. Мапи, землище гр. Созопол, общ. Созопол с възложител: Валентин Атанасов Калоянов

Публикувано на 22.06.2017 г.

Решение БС-90-ПР/21.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Инсталиране на комплексна линия за обработка и подреждане на рибни продукти в консерви в Птицекланица – с. Чубра в ПИ №200004, м. „До село“, землище с. Чубра, общ. Сунгурларе, Програма за морско дело и рибарство, Подмярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, с възложител: „Ависпал“ ООД

Решение БС-89-ПР/21.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътна връзка за ПИ 07079.2.1716 и ПИ 07079.2.1717, местност „Келева нива“, землище гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис КлубАвеню“

Публикувано на 16.06.2017 г.

Решение БС-88-ПР/15.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения от малини и череши, изграждане на капково – напоителна система и сондажни кладенци в поземлени имоти № 000176, № 076001, № 076004 и № 081032, находящи се в землището на с. Черни връх, община Камено, област Бургас. Изграждане подпорна конструкция, лека ограда около имотите, закупуване на замеделска техника и машина за сортиране на череши“, с възложител: „АДИКО ФИНАНС“ ЕООД

Решение БС-87-ПР/15.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на обслужващи улици в устройствена зона 12/Смф в предвиденото разширение  по действащ Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Бургас“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-85-ПР/15.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за промишлени стоки и административна част в ПИ 07079.3.1690, м. „Мадика“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Стоян Михов Михов

Публикувано на 09.06.2017 г.

Решение БС-86-ПР/07.06.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 61056.78.7, местност „Чатал тепе“, землище на с. Равда, общ. Несебър“ с възложители: Любен Христов Деляков, Лиляна Христова Яръмова, Йорданка Христова Люцканова

Публикувано на 02.06.2017 г.

Решение БС-84-ПР/01.06.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане две вилни сгради в имот № 63029.125.20 и ПИ 63029.125.21, м. „Айва дере“, землище с. Росен, общ. Созопол“ с възложител: Григор Петров Григоров

Публикувано на 25.05.2017 г.

Решение БС-83-ПР/23.05.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове за промишлени стоки и административна част в ПИ 07079.2.2714 и ПИ 07079.2.2715, по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Грийн Ланд“ ЕООД

Решение БС-82-ПР/22.05.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Производствена база за бетон и бетонови изделия в ПИ 07079.11.77 и ПИ 07079.11.78“, м. „До шосето“, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Ес Бетон“ ЕООД

Публикувано на 22.05.2017 г.

Решение БС-81-ПР/19.05.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане жилищни сгради в имот № 67800.10.335, м. „Мапи“, землище гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител: „Фотон“ ООД

Публикувано на 19.05.2017 г.

Решение БС-80-ПР/17.05.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Доставка и монтаж на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на трайни насаждения ябълки в ПИ № 001088 и доставка и монтаж на резервоар за вода 2043 куб.м. в ПИ № 001101 землището на с. Александрово, общ. Поморие” с възложител: ЕТ “ИДА-И-ИВАН ДИМОВ”

Публикувано на 17.05.2017 г.

Решение БС-79-ПР/15.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на по една жилищна сграда в ПИ № 002130 и ПИ № 002131, м. „Габарака“, землище с. Александрово, общ. Поморие, както и изграждане на водовземно съоръжение – сондаж в ПИ № 002130“ с възложител: Тодор Николов Апостолов

Публикувано на 12.05.2017 г.

Решение № БС-78-ПР/11.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за „Изграждане на клуб по интереси с магазин, кафе, хангар и паркинг за високопроходими автомобили в ПИ № 61056.25.22, местност „Блато“, землище с. Равда, община Несебър и изграждане на пътна връзка и кабелно захранване за имота“ с възложители:  „Арго Израел” ООД

Публикувано на 11.05.2017 г.

Решение № БС-77-ПР/11.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за   „Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот №67800.4.19, местност „Буджака”, гр. Созопол, община Созопол“  възложител:   Петко Илиев Петков

Решение № БС-76-ПР/11.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за    „Създаване на 37 дка лозови насаждения с десертни сортове, изграждане на автоматизирана система за капково напояване на насажденията и противоградна мрежа в ПИ № 34004, 034006, 034007, 034027, 034028 и 034029, землището на с. Славянци, общ. Сунгурларе, както и закупуване на земеделска техника"  с възложител: ЗП Тончо Николов Драгнев

Решение № БС-75-ПР/11.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за  „Закупуване на поливни съоръжения за отглеждане на дини във връзка с кандидатстване за финансиране по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 и водовземане от язовир ПИ 000121, землище на с.Равна гора, Община Созопол”
възложител: „ЕКВАТОР” ЕООД

Решение № БС-74-ПР/10.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за  „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и автомобили, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и административно - битова сграда в УПИ I- 1485,1486, масив 49 (ПИ 07079.5.1648 по КК), гр.Бургас, община Бургас. Изграждане на външен водопровод към ПИ 07079.5.1648, гр.Бургас, община Бургас” с възложител „Авточасти Енчеви” ООД

Решение № БС-73-ПР/11.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за  „Изграждане на вилна сграда в ПИ 67800.6.172, м. „Буджака“, землище гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Маресме“ ООД

Публикувано на 10.05.2017 г.

Решение № БС-72-ПР/10.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 67800.10.375, местност „Мапи”, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Карат-М“ ООД

Решение № БС-71-ПР/10.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.266, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: Юлиан Христов Георгиев

РЕШЕНИЕ № БС-70-ПР/09.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 67800.10.389, местност „Ачмалъци”, гр. Созопол,община Созопол“ с възложител: „КАРАТ- М“ ООД

Решение № БС-69-ПР/10.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:„Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.268, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: Йордан Костадинов Капанов и Надя Стойкова Капанова

Решение № БС-68-ПР/09.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот № 81178.6.486, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: Станислава Георгиева Георгиева

Архив - решения по преценяване необходимостта от ОВОС

2017  2016   2015  2014   2013  2012  2011  2010  2009  2008