Решения за преценяване необходимостта от ОВОС

2020 г.
Публикувано на 30.06.2020

Решение БС-43-ПР/26.06.2020 за: „Изграждане на водовземно съоръжение за добив от подземни води - тръбен кладенец в ПИ №018040 по КВС за м. Джибурлука, землище на с. Просеник, общ. Руен, с цел напояване на трайни насаждения“, с възложител: „Йори" ЕООД

Решение БС-42-ПР/26.06.2020 за: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 48619.52.615, местност „Ск. Фонд Лафина”, гр. Царево, община Царево”, с възложител: Николина Пожарлиева

Решение БС-41-ПР/26.06.2020 за: „Склад за скално-облицовъчни материали, с работилница, складова база за промишлени стоки, магазини и офиси в ПИ 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651, м. Сърт Тарла, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложители: Янчо Стоянов, Кирил Петров и "Атила Строй Инвест" ЕООД

Публикувано на 26.06.2020

Решение БС-40-ПР/24.06.2020 за: „Изграждане на три вилни сгради в имот № 51500.63.37, местност „Инджекьойско блато/Полугодно“, гр. Несебър, община Несебър”, с възложител: Огнян Стефанов

Решение БС-39-ПР/24.06.2020 за: „Изграждане на приют за кучета в ПИ с идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас и осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за обслужване до имота“ , с възложител: Община Бургас

Публикувано на 23.06.2020

Решение БС-38-ПР/23.06.2020 за: „Изграждане на складова база за съхранение на зърно е административна част в имот № 07332.53.630 по КК на гр. Българово, община Бургас“, с възложител: „Астра Грейн“ ООД

Публикувано на 19.06.2020

Решение БС-37-ПР/18.06.2020 за: „Закриване и рекултивация на депо за ТБО, община Поморие”, с възложител община Поморие

Публикувано на 17.06.2020

Решение БС-36-ПР/17.06.2020 за: „Обработка или преработка на сурово мляко, което е добито от фермата, за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, чрез изграждане на обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко е капацитет 800 л мляко дневно в поземлен имот № 10327.412.2, с. Везенково, община Сунгурларе”, с възложител „Златен клас 2004” ЕООД

Решение БС-35-ПР/17.06.2020 за: „Изграждане на бензиностанция, газстанция, автомивка, канал за смяна на масла, маркет, мотел със заведение за хранене и изграждане на ЛГТСОВ в имот с идентификатори 44029.201.7 и 44029.201.8 по КК на с. Лозарово, община Суигурлере“, с възложител: „Лес-Транс-Строй“ ЕООД

Решение БС-34-ПР/17.06.2020 за: „Изграждане на сондажен кладенец в УПИ XI-284, кв. 30 по плана на с. Лъка, община Поморие“, с възложител: Божидар Николов

Решение БС-33-ПР/16.06.2020 за: „Изграждане на складове за промишлени стоки и шоурум в ПИ с № 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Вайс Профил“ ООД

Публикувано на 12.06.2020

Решение БС-32-ПР/12.06.2020 за: „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци, събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии; събиране и временно съхранение на битум; събиране и временно съхранение на антифризна течност; събиране и временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от същите;събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефто- и маслосъдържащи отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачна течност; събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ № 07079.827.107 (част от ПИ № 07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, община Бургас” с възложител „Партнерс” ООД

Публикувано на 29.05.2020

Решение БС-31-ПР/28.05.2020 за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 35033.13.228, м. "Козарева могила", гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Дорослава 02“ ООД “.

Публикувано на 21.05.2020

Решение БС-30-ПР/21.05.2020 за: „Укрепване на свлачище - северен бряг на гр. Царево в обхват на имоти № 48619.501.71, 48619.501.240, 48619.501.399 и 48619.501.403, както и част от прилежащата акватория на Черно море по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Публикувано на 08.05.2020

Решение БС-29-ПР/07.05.2020 за: „Изграждане на складова база и логистичен център в имот №51500.76.96, местност „Кокалу“, гр.Несебър, община Несебър“, с възложител: „Жанет“ООД

Публикувано на 28.04.2020

Решение БС-28-ПР/27.04.2020 за: „Изграждане на четири броя вятърни турбини за производство на ел. енергия от възобновяем източник – вятър в ПИ с № 36525.185.65 и 3625.187.8 по КК на гр. Карнобат, общ. Карнобат“, с възложител: Гинчо Коралски

Публикувано на 24.04.2020

Решение БС-27-ПР/24.04.2020 за: „Поставяне на временни обекти за извършване на търговска дейност - автомивка с пет броя клетки и изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 53045.505.35 по КК на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител Айсел Осман

Публикувано на 23.04.2020

Решение БС-26-ПР/23.04.2020 за: „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци „Братово“ в ПИ с идентификатор 57337.42.90 по КК на с. Полски извор, община Камено“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-25-ПР/22.04.2020 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ № 48619.3.459, с.о. „Арапя“, землище на гр. Царево, с възложител: ТЕОДОРИН БОНЧЕВ

Публикувано на 14.04.2020

Решение БС-24-ПР/14.04.2020 за: „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец в ПИ с № 51500.507.130 по КК на гр. Несебър, общ. Несебър, с цел поливане на тревни площи, храстова и тревна растителност и миена на подове и площадки“, с възложител „Комерсиал Д “ ЕООД  

Публикувано на 06.04.2020

Решение БС-23-ПР/03.04.2020 за: „Изграждане на складова база с административна част в имот № 07079.2.1399, местност „Под шосето“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Вемус Инвест“ ЕООД

Решение БС-22-ПР/02.04.2020 „Изграждане на смесени сгради за обществено обслужване и жилища в ПИ с идентификатор 07079.2.2123 по КК на м. „Хайнлъка“, землище на град Бургас, община Бургас, с възложители:  Веселин Анегностев и Пенчо Анегностев

Решение БС-21-ПР/02.04.2020 за: „Риборазвъждане и спортен риболов в Язовир „Василева кория“, поземлен имот с идентификатор по КК 29221.98.778 (стар № 00778), землище на с. Момина църква, община Средец, област Бургас“, с възложител: „ТОПСТРОЙ“ ЕООД

Решение БС-20-ПР/02.04.2020 за: „Изграждане на две жилищни групи - „Западна“ и „Източна“ в ПИ с идентификатор № 61056.68.25 по КК на с. Равда, община Несебър“ с възложители: София Василева и Росен Офилов

Решение БС-19-ПР/02.04.2020 за: „Изграждане на складова база за леки горива в ПИ с идентификатор 07079.6.288 по КК, местност „Караянос“, град Бургас, община Бургас“, с възложител: "Пропъртис Къмпани БГ" АД

Публикувано на 26.03.2020

Решение БС-18-ПР/26.03.2020 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 73571.27.23, м. „Боруна“, с. Тънково, общ. Несебър“, с възложител: „Флай Инс“ ООД

Публикувано на 13.03.2020

Решение БС-17-ПР/13.03.2020 за: „Водовземане от подземни води, чрез изграждане на две нови водовземни съоръжения-тръбни кладенци в ПИ № 51500.31.24 по КК на м. „Юрта“, гр. Несебър, общ. Несебър“, с възложител: УПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и ДПФ „Доверие“

Публикувано на 27.02.2020

Решение БС-16-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти №№ 44094.5.1061, 44094.5.1062, 44094.5.1063, 44094.5.1064, 44094.5.1065 и 44094.5.66, местност „Чакърова каба”, с. Лозенец, община Царево”, с възложители: Димо Желязков, Желязко Желязков, Кирил Рангелов

Решение БС-15-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на ново водовземно съоръжение за добив от подземни води – тръбен кладенец в ПИ № 07079.651.280 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Тами“ ООД

Решение БС-14-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.53.66, м. „Мапи“, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: Анка Димитрова

Решение БС-13-ПР/27.02.2020 за: „Промишлено предприятие за нанасяне на термозащитни и термобариерни покрития върху компоненти на турбини на промишлени и авационни газотурбинни двигатели в цех, нах. Се на територията на „Промет стиил“ ЕАД, с. Дебелт, общ. Средец“, с възложител: „Сигматек“

Решение БС-12-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на поливен тръбопровод за капково напояване на лозя в земл. на с. Терзийско, общ. Сунгурларе“, с възложител: ЕТ „Миню Стайков-Комерс“

Решение БС-11-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на административно-производствена сграда с предназначение – цех за печене на солени и сладки ядки, шоколадови дражета и сладки блокчета в УПИ I-1375, кв. 103, идент. с ПИ № 07079.6.1375 по КК на кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, с възложител: „Йорданов 66“ ЕООД

Решение БС-10-ПР/27.02.2020 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ № 48619.64.131, м. „Нестинарка“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложители: Радостина Шивачева, Енчо Христов, Христинка Христова

Публикувано на 18.02.2020

Решение БС-9-ПР/17.02.2020 за: „Изграждане на складове за пакетирани стоки за бита в ПИ 07079.5.906, 07079.5.907, м. „Краварника“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Мария Буйнова

Публикувано на 13.02.2020

Решение БС-8-ПР/12.02.2020 за: „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас, УПИ III, кв. 27 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.02.2020

Решение БС-7-ПР/04.02.2020 за: „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс за обществено обслужващи дейности, търговия, услуги, бензиностанция и трафопост в имот 23176.2.76 по КК на с. Драганци (№ 002076 по КВС образуван от имоти 002095, 002097, 002044 и 002045), местност „Могилата“, община Карнобат“, с възложители: ПЕТЯ ПЕНЧЕВА и КРАСИМИР ПЕНЧЕВ

Решение БС-6-ПР/04.02.2020 за: „Прилагане на полуинтензивна технология за отглеждане на шаран за консумация в поликултура с растителноядни риби - бял и черен амур, бял и пъстър толостолоб, съвместно с хищни видове - щука и европейски сом в поземлен имот № 07079.17.589 с площ 167 505 кв.м - язовир в землището на кв. „Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Модстрой“ ЕООД

Публикувано на 31.01.2020

Решение БС-5-ПР/29.01.2020 за: „Реализиране на втори етап от енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, находящ се в УПИ I-379, местност „Чоплака”, землище с. Равадиново, община Созопол, област Бургас и подмяна на предвидената технология за третиране на неопасни отпадъци след сепариране с термично третиране на неопасни отпадъци след сепариране без да се променя тяхното количество“ с възложител: „Провасте плюс“ АД

Публикувано на 23.01.2020

Решение БС-4-ПР/22.01.2020 за: „Обединяване на поземлени имоти № 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, м. „Аклади", гр. Черноморец, общ. Созопол и изграждане на седем курортни сгради, подземен и надземен паркинг, развлекателен басейн с пързалки и детски кът в новообразувания имот“, с възложители: „Мейдън Апартментс" ЕООД, „ПМ 71" ЕООД и Николай Бакалов

Публикувано на 17.01.2020

Решение БС-3-ПР/16.01.2020 за: „Изграждане на магазин и складове за промишлени стоки в имот № 07079.2.2255 по КК на град Бургас, местност „Муската“, община Бургас“, с възложител: „ИМПАКТ ИНВЕСТ“ЕООД

Публикувано на 16.01.2020

Решение БС-2-ПР/14.01.2020 за: „Изграждане на сервиз за леки и товарни автомобили и административна сграда в ПИ с идентификатор 07079.4.834 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Гергана Йорданова и Иван Иванов

Решение БС-1-ПР/13.01.2020 за: „Изграждане на складова база с административна част в поземлен имот № 07079.3.2560, местност „Мадика“, землище гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „ФАКТОРИЕЛ“ ООД

Публикувано на 09.01.2020

Решение БС-1156/09.01.2019 за поправка на фактическа грешка на Решение БС-97-ПР/20.12.2019 г: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ № 48619.55.662, м. „Ск. Фонд-Боруна“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: „Никола Чезари“ ООД


2019 г.
Публикувано на 23.12.2019

Решение БС-97-ПР/20.12.2019 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.43.10, 67800.43.12 и второстепенна улица от о.т. 456 до о.т. 462, м. „Мапи“, гр. Созопол“, с възложител: Ивайло Тодоров и Людмил Гачев

Публикувано на 20.12.2019

Решение БС-96-ПР/20.12.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имоти № 48619.55.662, местност „Ск. Фонд-Боруна”, гр. Царево, общ. Царево”, с възложител: „НИКОЛА ЧЕЗАРИ“ ООД

Решение БС-95-ПР/20.12.2019 за: „Изграждане на рибовъдно стопанство с площ 104, 46 дка – язовир, м. „Ай Дере“ и изграждане на селскостопанска постройка, разполагане на 6 броя басейна за краткотрайно съхранение на уловената риба в имот № 58712.3.65 по КККР, м. „Джелнере“, с. Проход, община Средец“, с възложител: „Ил-64“ ЕООД

Публикувано на 17.12.2019

Решение БС-94-ПР/16.12.2019 за: „Изграждане на рибовъдно стопанство „Екватор“ за аквакултури от видовете: Европейски сом (Sillurus glanis) в поликултура с Шаран (Cyprinus carpio), други шаранови и плевелни видове в поземлен имот № 61114.25.121 (стар № 000121 с ЕКАТТЕ 61114) и поземлен имот № 61114.26.14 по КККР, в местността „Георгиев баир“, землище на с. Равна гора, община Созопол“, с възложител: „ЕКВАТОР“ ЕООД

Решение БС-93-ПР/17.12.2019 за: „Изграждане на курортен обект - къмпинг в поземлен имот №81178.5.434, 81178.436, 81178.5.437, 81178.5.129 и 81178.5.136, местност „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложители: „Булфам“ ЕООД

Решение БС-92-ПР/17.12.2019 за „Поставяне на пременстваеми обекти – каравани с навеси в ПИ №44094.2.1023, местност „Караагач“, с. Лозенец, община Царево“, с възложител: „Анеси Тур“ ЕООД

Публикувано на 13.12.2019

Решение БС-91-ПР/12.12.2019 за: „Реконструкция на водотръбен котел ВК-100 (4), състояща се в поставяне на наклонена скара в пещната камера на съществуващия котел с цел производство на топлинна енергия, чрез оползотворяване на биомаса, в УПИ III-460 по плана на Промишлена зона „Север” (поземлен имот с идентификатор 07079.605.460, местност „Хаджи Тарла“ по КК), гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: "Топлофикация-Бургас" ЕАД

Публикувано на 06.12.2019

Решение БС-90-ПР/06.12.2019 за: „Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия, посредством инсталация за газификация на твърди битови отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения и когенерация в УПИ III-380 (ПИ 46663.501.1819), гр. Малко Търново, общ. Малко Търново“, с възложител: „Перун 2012“ АД

Публикувано на 11.11.2019

Решение БС-89-ПР/08.11.2019 за: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с № 67800.10.443 и 67800.10.213, местност „Мапи“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Блек Сий Асет Менижмънт“ ЕАД

Решение БС-88-ПР/08.11.2019 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с №67800.10.254, 67800.10.255 и 67800.10.445, местност „Мапи“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол и изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с № 67800.10.267 местност „Мапи“, землище на град Созопол, община Созопол“, с възложител: „Блек Сий Асет Менижмънт“ ЕАД

Публикувано на 06.11.2019

Решение БС-87-ПР/06.11.2019 за: „Изграждане на търговско-офисен комплекс в поземлен имот № 07079.2.2477 по КК (бивши ПИ 060021, 060026 и 060027 по КВС), м. „Под шосето”, землище гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „Елитстрой” ООД

Публикувано на 25.10.2019

Решение БС-86-ПР/25.10.2019 за: „Изграждане на курортен обект за настаняване-настаняване за 30 бр. каравани с навеси, зона за разполагане на палатки, къща с рецепти, санитарно-битови помещения за посетители, складове, технически помещения, стаи за персонал, паркинг за 30 бр. МПС, площадкови ВиК и ел. мрежи и ограда в поземлен имот с № 48619.55.688 по КК на гр. Царево, общ. Царево”, с възложител:„ Ивели Консулт ”ЕООД

Публикувано на 24.10.2019

Решение БС-85-ПР/23.10.2019 за: „Изграждане курортен обект за настаняване тип къмпинг в поземлени имоти с идентификатори по КК 81178.5.433, 81178.5.432 и 81178.5.126, гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: „БУЛФАМ“ ЕООД

Публикувано на 22.10.2019

Решение БС-84-ПР/22.10.2019 за: „Обособяване на цех за рециклиране на пластмасови отпадъци и производство на изделия от пластмаси в ПИ с№ 17974.45.8, м. „ Янев мост“, землище на гр. Средец, община Средец“, с възложител: „Велес Пласт“ ЕООД

Публикувано на 16.10.2019

Решение БС-83-ПР/16.10.2019 за: „Изграждане на открит паркинг за лекотоварни и товарни автомобили и административна сградав ПИ № 084006, земл. гр. Карнобат, общ. Карнобат“, с възложител:“Ваня Транс“ ООД

Публикувано на 07.10.2019

Решение БС-82-ПР/04.10.2019 за: „Изграждане на подстанция „Обзор“ в имот №53045.531.943, местност „Срещу село“, землище гр.Обзор, община Несебър”, землище гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Публикувано на 26.09.2019

Решение БС-81-ПР/25.09.2019 за: „Изграждане на единадесет вилни сгради в ПИ с № 07079.13.1252 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Иван Колев

Публикувано на 16.09.2019

Решение БС-81-ПР/13.09.2019 за: „Изграждане на база за съхранение на селскостопанска продукция, техника, метално хале и макадамова площадка пред него в имот № 009047, местност „Рапаня“, гр. Камено, с възложител: “МП КЪМПАНИ“ ЕООД

Публикувано на 28.08.2019

Решение БС-80-ПР/27.08.2019 за: „Изграждане на складово и офисно-логистична база, пътна връзка и трансформаторен пост в поземлени имоти № 21, 22, 23, 24 в масив 59, местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „ПС ГРУП” АД

Публикувано на 23.08.2019

Решение БС-79-ПР/23.08.2019 за: „Изграждане на логостичен център и паркинг за товарни МПС на в имот № 51500.57.15, местност „Инжекьойско блато“, землище гр. Несебър“ община Несебър”, с възложител: „Рент Инвестмънт-Р“ ООД

Решение БС-78-ПР/23.08.2019 за: "Изграждане на вилни сгради в имот № 10731.24.100, местност "Чифтелията" , землище с. Веселие, община Приморско", с възложител: Петя Колева

Публикувано на 19.08.2019

Решение БС-77-ПР/19.08.2019 за: „Изграждане на складово-търговска база за авточасти и принадлежности за автомобили в поземлени имоти № 07079.3.1967 и № 07079.3.1968 по КК, местност „Караач”,гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Гастропартнерс” ЕООД

Решение БС-76-ПР/19.08.2019 за: „Изграждане на обходен път на гр. Бургас – I етап от км 0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“), локални платна и реконструкция на засегнатите от строителството съоръжения на съществуващата инженерна инфраструктура“, с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Публикувано на 13.08.2019

Решение БС-75-ПР/12.08.2019 за „Изграждане и на складова база за промишлени стоки и представителен магазин в поземлен имот № 07079.6.1596 по КК на гр. Бургас, местност „Герен Бунар”, община Бургас”, с възложители: Кръстьо Атанасов, Диляна Атанасова, Светлана Атанасова, Красимир Далуков и Радостина Кривошиева

Решение БС-74-ПР/12.08.2019 за Изграждане на ферма за отглеждане на морска скарида, саликорния и лаврак в интегрирана мултитрофична производствена система в УПИ VII, кв. 14 по плана на с. Есен, Община Сунгурларе“, с възложител: "Аква-Ферма" ООД

Публикувано на 05.08.2019

Решение БС-73-ПР/05.08.2019 за „Доставка и монтаж на оборудване за производство на смеси в цех № 9, част от складова база в УПИ 1-20, кв. 5 по плана на ПЗ „Юг-Запад”, поземлен имот с идентификатор 07079.663.42 по КК на гр. Бургас”, с възложител: „Омега Хеф“ ООД

Решение БС-72-ПР/05.08.2019 за: „Монтиране на миячно-сортировъчна инсталация и изграждане на тръбен кладенец за промишлени цели в ПИ с идентификатор 20273.77.14 по КК на с. Дебелт, община Средец“, с възложител: „Силициев пясък-Дебелт“ ЕООД

Публикувано на 25.07.2019

Решение БС-71-ПР/25.07.2019 за: „Изграждане на 25 броя бунгала в позeмлени имоти № 67800.8.125, 67800.8.126, 67800.8.127, 67800.8.625 и 67800.8.626 по КК на гр. Созопол“, с възложител: ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВЕТИ ГЕОРГИ“

Публикувано на 24.07.2019

Решение БС-70-ПР/23.07.2019 за: „Изграждане на жилищни сгради в имоти №67800.3.179, 67800.3.180, 67800.3.170 и 67800.503.81, местност „Мисаря“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Ставро Желев и съсобственици

Решение БС-69-ПР/23.07.2019 за: „Изграждане на кланица в поземлен имот № 079006, местност „Юрт“, землище на с. Рупча, община Руен“, с възложител: Хасан Хюсеин

Публикувано на 08.07.2019

Решение БС-68-ПР/05.07.2019 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с № 48619.2.907, местност „Диньов гьол“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложители: Янко Кесаровски и Надя Кесаровска

Публикувано на 04.07.2019

Решение БС-67-ПР/04.07.2019 за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с № 73571.35.128 по КК на с. Тънково, общ. Несебър“ с възложител: Георги Марков

Решение БС-66-ПР/04.07.2019 за: „Изграждане на складова база за промишлени стоки с административна част в поземлен имот с идентификатор по КК 07079.3.1262, м. „Мадика“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Ди Ем Жи – 72“ ЕООД

Публикувано на 01.07.2019

Решение БС-65-ПР/28.06.2019 за: „Водземане от подземни води чрез ново водноземно обслужване за подземни води в поземлен имот № 23604.37.639, с. Драчево, общ. Средец”, с възложител:„ Научен център по земеделие-Средец

Публикувано на 26.06.2019

Решение БС-64-ПР/21.06.2019 за: „Изграждане на довеждащ път до ПИ с № 07079.2.1615, 07079.2.1616, 07079.2.1617, 07079.2.1618, 07079.2.1619, 07079.2.1620 и 07079.2.1628 по КК на гр. Бургас “, с възложител: Община Бургас

Решение БС-63-ПР/21.06.2019 за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в част от ПИ с № 80916.10.158, землище на с. Черни връх, общ. Камено“, с възложител: „Верего Партс“ ЕООД

Решение БС-62-ПР/21.06.2019 за: „Изграждане на цех за производство на пелети в ПИ с № 02810.24.190 по КК на с. Бата, общ. Поморие“, с възложител: Диян Пеев

Решение БС-61-ПР/20.06.2019 за: „Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с № 66528.1.227, местност „Поляните“, землище на с. Синеморец, общ. Царево“, с възложител: Юлиана Стефанова

Публикувано на 21.06.2019

Решение № 85/21.06.2019 за допускане на предварително изпълнение на Решение БС-58-ПР/13.06.2019

Публикувано на 14.06.2019

Решение БС-60-ПР/14.06.2019 за: „Разширение и модернизация на пристанищен терминал „Бургас Изток - 2“, състоящ се от поземлени имоти 07079.618.202, 07079.618.203, 07079.618.23, 07079.618.1014 и 07079.618.1015 по КК на гр. Бургас“, с възложител: „БМФ Порт Бургас“ ЕАД

Решение БС-59-ПР/13.06.2019 за „Изграждане на устойчиво предприятие за производство на риба до рибен размер и зарибителен материал в УПИ ХХШ-135, кв. 24 по плана на с. Тръстиково, община Камено”, с възложител: "Бовена 28" ЕООД

Публикувано на 13.06.2019

Решение БС-58-ПР/13.06.2019 за: „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Света Анастасия” в поземлен имот № 07079.835.1, община Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 12.06.2019

Решение БС-57-ПР/12.06.2019 за: „Изграждане на модулна нафтостанция с надземен резервоар в УПИ XVI-762, кв. 44, ПИ № 07079.605.401 по КК, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „ВИХРИ“ЕООД

Решение БС-56-ПР/11.06.2019 за: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и тртиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрически и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от хартия, картон, пласмаса, хартиени и картонение опаковки, пласмасови опаковки и метални опаковки в ПИ 07079.605.33 по КК на гр. Бургас с възложител: „БАЛКАНИ 18“ ЕООД

Публикувано на 10.06.2019

Решение БС-55-ПР/10.06.2019 за: „Откриване на площадка за временно съхранение и предварително третиране на нефтоводни отпадъци, отработени масла и обеззаразяване на смесени битови отпадъци от корабна дейност в част от поземлен имот с идентификатор 07079.618.21 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, възложител: „БУЛТРАНС ОЙЛ“ ООД

Решение БС-54-ПР/10.06.2019 за: „Изграждане на складова база с магазин, административна част и паркинг в поземлен имот № 07079.2.1354, м. „Под шосето“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Георги Маджаров

Решение БС-53-ПР/10.06.2019 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот № 2736, местност „Трите братя“, землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: Красимира Янева

Публикувано на 27.05.2019

Решение БС-52-ПР/23.05.2019 за: „Изграждане на административно-складова база в ПИ с № 07079.17.1821, м. „Римски мост“, землище кв. „Рудник“, общ. Бургас“, с възложител: „Екотой-Сервиз“ ООД

Публикувано на 23.05.2019

Решение БС-51-ПР/20.05.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище със спортно възстановителен център за хора с увреждания и паркоместа за каравани в ПИ№ 48619.5.2, м. „Арапя“, гр. Царево, община Царево“ с възложител: Светлана Белчева

Решение БС-50-ПР/20.05.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище със спортно възстановителен център за хора с увреждания и паркоместа за каравани в ПИ№ 48619.5.589 (стар 48619.5.492), м. „Арапя“, гр. Царево, община Царево“ с възложител: „Белчевстрой“ ЕООД

Публикувано на 16.05.2019

Решение БС-49-ПР/15.05.2019 за: „Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, с възложител: Община Бургас.

Публикувано на 13.05.2019

Решение БС-48-ПР/13.05.2019 за: „Повишаване на хидравличния и технологичен капацитет на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) находяща се в кв. „Ветрен”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Община Бургас

Решение БС-47-ПР/13.05.2019 за: „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с № 23604.17.17 по КК на с. Драчево, с цел напояване на оранжериен комплекс, разположен в ПИ с № 23604.17.21 по КК, местност „Черния кютук“, землище на с. Драчево, общ. Средец“, с възложител „ЕКО СЕЛЕКТ ДРАЧЕВО“ ЕООД

Решение БС-46-ПР/13.05.2019 за: „Риборазвъждане и допълнителна дейност - спортен риболов в поземлен имот с № 70322.97.10 (язовир „Карабат“) по КК на с. Суходол, общ. Средец“, с възложител „Куру дере“ ЕООД

Решение БС-45-ПР/10.05.2019 за: „Изграждане на складово-търговска сграда и сгради за комплексно обществено обслужване в ПИ № 07079.2.2465, м. „Лъджа йолу“, гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложителя: „Мега Инвестмънтс – 2008“ ЕООД

Публикувано на 10.05.2019

Решение БС-44-ПР/10.05.2019 за: „Изграждане на складове за промишлени стоки с административна част в поземлени имоти № 07079.2.2712 и № 07079.2.13, гр. Бургас, община Бургас ”, с възложителя: Стилиян Къдрев

Решение БС-43-ПР/10.05.2019 за: „Изграждане на бензиностанция в имот № 07079.2.1594 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Ник Ойл ”ЕООД

Публикувано на 08.05.2019

Решение БС-42-ПР/07.05.2019 за: „Изграждане на къмпинг в УПИ IV-4481, кв.4, ПИ с № 48619.4.557, м. „Арапя“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: Светлен Христов

Публикувано на 25.04.2019

Решение БС-41-ПР/24.04.2019 за: „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в ПИ № 007108, м. „Дере Арас“, гр. Камено, общ. Камено“, с възложител: "Ворик Груп" ЕООД

Публикувано на 19.04.2019

Решение БС-40-ПР/18.04.2019 за: „Изграждане на сезонно действащ къмпинг с модулен тип помещения в ПИ № 44094.3.961 и № 44094.3.962, м. "Смайлов чаир", с. Лозенец, общ. Царево, с възложител: "РВК" ЕООД“

Публикувано на 18.04.2019

Решение БС-39-ПР/17.04.2019 за: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ № 48619.54.19 (стар ид. 054661), 48619.54.19 (054019) и 48619.54.21 ( стар ид. 054021), м. „Ск. Фонд-Боруна“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: „Никола Чезари“ ООД

Публикувано на 16.04.2019

Решение БС-38-ПР/15.04.2019 за: „Изграждане на нова ВЛ 110 kv за захранване на бъдеща п/ст „Поморие“ 110/20kv“, с възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Публикувано на 03.04.2019

Решение БС-37-ПР/03.04.2019 за: „Изграждане на магазин за мебели, складове и офиси в имот № 07079.2.459 по КК (стар ид. 023031 по КВС), местност „Оникилика“, гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „Далор“ ООД

Публикувано на 01.04.2019

Решение БС-36-ПР/01.04.2019 за: „Изграждане на рибовъдна ферма в УПИ VII, кв. 14, с. Есен, общ. Сунгурларе“, с възложител: „АКВА-ФЕРМА“ ООД

Публикувано на 22.03.2019

Решение БС-35-ПР/21.03.2019 за: „Разширение на гробищен парк - гр. Царево, имоти № 48619.19.1, 48619.19.966, 48619.19.980 и 48619.19.981, местност „Найденови Каби“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 21.03.2019

Решение БС-34-ПР/21.03.2019 за: „Изграждане на офиси, магазин за промишлени стоки и складова база за строителни материали в ПИ № 07079.3.1312 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „ДЕПЛАН” ООД

Решение БС-33-ПР/21.03.2019 за: „Осъществяване на дейности по производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост в сграда с ПИ № 07079.603.26.2 по КК на гр. Бургас, разположена в ПИ № 07079.603.26 по КК, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: „Стратеджия“ ЕООД

Публикувано на 15.03.2019

Решение БС-32-ПР/15.03.2019 за: „Изграждане на система за капково напояване на насаждения- винени лозя в ПИ №№ 57491.7.167, 57491.12.341, 57491.6.697, 57491.6.698, 57491.6.699, 57491.12.347, 57491.5.490, 57491.3.258, 57491.4.465, 57491.11.268, 57491.11.269 в землището на гр. Поморие, общ. Поморие“ с възложител: ЗП Юлиян Мадевов

Решение № БС-31-ПР/15.03.2019 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, газостанция, мотел и монтаж на трафопост в поземлен имот № 015019, местност „Браницата“, землище на с. Вратица, Община Камено” с възложител: „НЮ ЕЙДЖ 2012“ ЕООД

Решение БС-30-ПР/15.03.2019 за: „Изграждане на 11 броя вилни сгради в ПИ с идентификатори 07079.13.1709 и 07079.13.1710, м. „Дермен Тарла“, землище кв. „Банево“, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Дес Строй“ ООД

Публикувано на 13.03.2019

Решение БС-29-ПР/13.03.2019 за: „Риборазвъждане и допълнителна дейност– спортен риболов в язовир „Узунгерен“ - ПИ № 72151.44.32, с. Твърдица, общ. Бургас“, с възложител: Павлина Славова

Решение БС-28-ПР/13.03.2019 за: „Поставяне на модулна мандра в УПИ VIII, кв. 13 по плана на с. Детелина, общ. Карнобат”, с възложител: Керка Драгнева

Решение БС-27-ПР/13.03.2019 за: „Къмпинг в поземлен имот с идентификатор по КК 81178.5.127, м. „Аклади”, землище гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: „Сънрайс Блу Лагун” ООД

Решение БС-26-ПР/13.03.2019 за: „Модернизация на пълносистемно стопанство за аквакултури – затворена рециркулационна система, находяща се в имот № 000437 в местност „Бунар тарлъ“, землището на с. Череша, общ. Руен“, с възложител: „ДЖИП САФАРИ” АД

Публикувано на 11.03.2019

Решение БС-25-ПР/11.03.2019 за: „Изграждане на сгради за обществено обслужване, търговска, складова и административна база и трафопост в поземлен имот с № 07079.2.2034 по КК на гр. Бургас, (парцел № 22, масив 81, м. „За баните“ (бивша „Лъджа Йолу“), землище на гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложители: Веселин Анегностев и Пенчо Анегностев

Решение БС-24-ПР/11.03.2019 за: „Изграждане на „Автоцентър“, ремонтна работилница, складови помещения, открит паркинг, пътна връзка и трасе за електрозахранване /нов трафпост, тип БКТП/ в ПИ 07079.3.96, м. „Оникилика“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Мария Цонева

Публикувано на 01.03.2019

Решение БС-23-ПР/01.03.2019 за: „Събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електроннно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатои /НУБА/, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхраняване на отпадъци от метални опаковки, шлака и излезли от употреба гуми и събиране, съхраняване  и предварителни третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, композитни материали и стъкло в поземлен имот № 07079.663.30, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Метал Инвест Груп” ЕООД

Публикувано на 28.02.2019

Решение БС-22-ПР/28.02.2019 за: „Изграждане на мотел с ресторант, автосервиз, бензиностанция, газстанция и офиси в имот № 61500.50.2, местност „Чатал тепе”, землище с.Равда, община Несебър“, с възложители: Борис Василев и Ивайло Василев

Решение БС-21-ПР/27.02.2019 за: „Изграждане на картинг писта и ограда в имот №07079.17.1651, местност „Тепе тарла“, гр.Бургас, община Бургас“, с възложител: Иван Вълчев

Публикувано на 25.02.2019

Решение БС-20-ПР/22.02.2019 за: „Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в ПИ № 07079.827.49, м. „Караянос“, кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Рисайклинг България“ ЕООД

Решение БС-19-ПР/22.02.2019 за: „Разширение и модернизация на пристанищен терминал „Бургас Запад“, ПИ № 07079.618.21 и 07079.618.22 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

Решение БС-18-ПР/22.02.2019 за: „Изграждане на овчарник в ПИ № 07332.148.665, гр. Българово, общ. Бургас“, с възложители: Георги Иванов и Даниела Иванова

Публикувано на 21.02.2019

Решение БС-17-ПР/20.02.2019 за: „Обособяване на площадка за разкомплектоване на автомобили в ПИ с № 38769.12.1  по КК на с. Косовец, общ. Поморие“, с възложител: ЕТ „Трите брези – Али Селим“

Решение БС-16-ПР/20.02.2019 за: Изграждане на складове за съхранение и помещения за преработка на селскостопанска продукция в имот № 493011 в м. „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, общ. Айтос и изграждане на пътна връзка от Път I-6 посока Бургас-Айтос“, с възложител: Петър Петров

Решение БС-15-ПР/20.02.2019 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в имот № 18469.27.61, м. „Каваците“, с. Гюловца, общ. Несебър“, с възложител: Илиян Янчев

Публикувано на 14.02.2019

Решение БС-14-ПР/13.02.2019 за: „Изграждане на нови обслужващи улици за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлени имоти в границите на устройствени зони 3/Оз, 4/Смф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно предвижданията на ОУП на гр. Бургас, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 11.02.2019

Решение БС-13-ПР/08.02.2019 за: „Разширение на съществуващ аквапарк в УПИ І-4,5,15,17 (ПИ с № 61056.54.30 по КК на с. Равда), м. „Хендек Тарла”, с. Равда, общ Несебър”, с възложител: „АКТИВ-02” ООД

Публикувано на 31.01.2019

Решение БС-12-ПР/30.01.2019 за: "Водоснабдяване от подземни води за напояване на земеделски култури в ПИ 025032 по КВС на с. Просеник, община Руен", с възложител: "Ипар-2015"ООД

Публикувано на 29.01.2019

Решение БС-11-ПР/28.01.2019 за: „Реконструкция и разширяване на ПСОВ-Варвара, имот №10094.32.7 /УПИ VI, кв.25/ и имот №10094.32.8 /УПИ IV, кв.25/ по КК с.Варвара, община Царево”, с възложител: Община Царево

Публикувано на 23.01.2019

Решение БС-10-ПР/22.01.2019 за: „Изграждане на склад за промишлени стоки с административно битова сграда в поземлен имот № 07079.3.1994 по КК на гр. Бургас /бивш имот № 146032 в м. „Мадика“, ПЗ „Север”, община Бургас”, с възложител: Аристомен Пецов

Решение БС-9-ПР/22.01.2019 за: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на автоклавна инсталация за болнични отпадъци, която ще се разположи в обособено помещение, разположено в сграда с идентификатор 07079.601.237.7 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „УМБАЛ -БУРГАС”АД

Решение БС-8-ПР/22.01.2019 за: "Водовземане от повърхностни води за напояване на люцерна в масив 56 от язовир "Юрук дере - 1" с ид. № 000275, землище с. Соколово, общ. Карнобат", с възложител: "Земя Огнен" ЕООД

Решение БС-7-ПР/22.01.2019 за: „Водовземане от повърхностни води от язовир с ид. № 67920.55.144  за напояване на люцерна в масив 55 по КК, землище с. Соколово, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Публикувано на 17.01.2019

Решение БС-6-ПР/17.01.2019 за: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.1.228, м. „Атия“, землище на гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „Ориентъл Енд Пасифик Пропърти“ ЕООД

Публикувано на 15.01.2019

Решение БС-5-ПР/14.01.2019 за: „Изграждане на цех за преработка на риба и рибни продукти в поземлен имот с идентификатор 63015.503.180, с. Атия, Община Созопол, област Бургас“,  с възложител: ,ДЖИ ЕНД ДЖИ КОРСАР“ ООД

Публикувано на 14.01.2019

Решение БС-4-ПР/11.01.2019 за: „Изграждане на курортно ваканционно селище от 15 броя къщи с капацитет 150 човека с басейни до 100 куб.м., трафопост, заведение за хранене, магазин, масивна ограда и обслужващи пешеходни алеи в имот № 67800.8.1005, местност „Каваци”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Виктория Груп Корпорейшън” ЕАД

Публикувано на 08.01.2019

Решение БС-3-ПР/08.01.2019 за: „Изграждане на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риба във водоем, представляващ имот № 000426, с. Бата, община Поморие”, с възложител: „Жени 2005“ ЕООД

Публикувано на 03.01.2019

Решение БС-2-ПР/03.01.2019 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на надстройка на съществуваща едноетажна сграда и преустройството и в сладкарска работилница в УПИ IV-961, кв. 74 /идентификатор 67800.502.172/, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Костадин Петков

Решение БС-1-ПР/03.01.2019 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:  „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/“ в УПИ I – 40304, 40305, ПИ с идентификатор 81178.40.378 по КК, местност „Ачмите“, гр.Черноморец, общ. Созопол” с възложител „Вис Ойл Груп” ООД


2018
Публикувано на 28.12.2018

Решение БС-123-ПР/28.12.2018 за: „Изграждане на четири жилищни сгради за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор № 61056.64.6 по КК на с. Равда, община Несебър“ с възложител: Зоя Чучулиева

Решение БС-122-ПР/28.12.2018 за: „Изграждане на супермаркет за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия в ПИ № 51500.43.14 и ПИ № 51500.43.13, местност „Инджекьойско блато/Блато“, землище гр. Несебър, община Несебър”, с възложители: Христо Кондов, Аделина Лазарова-Крумова и Георги Кантарян

Публикувано на 27.12.2018

Решение БС-121-ПР/21.12.2018 за: „Извършване на дейности по третиране на отпадъци и странични животински продукти (СЖП) на площадка за събиране и съхранение на СЖП в имот № 000418, местността „Край село“, землище  с. Ново Паничарево, община Приморско“ с възложител: „Инвест Грийн“ ООД

Публикувано на 20.12.2018

Решение БС-120-ПР/19.12.2018 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.44.29, м. Мапи, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: "Мапи 12" ЕООД

Публикувано на 19.12.2018

Решение БС-119-ПР/19.12.2018 за: „Изграждане на кланица в имот № 000281, землище с. Факия, община Средец” с възложители: „Аква Еко Тур“ АД и “Агро Коз“ ООД

Решение БС-118-ПР/19.12.2018 за: „Изграждане на 10 вилни сгради, трафопост и басейни в ПИ № 81178.36.147, м. "Външна чешма", гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Величко Георгиев

Решение БС-117-ПР/18.12.2018 за: „Изграждане на складова база за съхранение на селскостопански култури, заедно с необходимите складови, спомагателни и обслужващи сгради и мрежи на инженерната и техническа инфраструктура в ПИ№ 18469.12.14 и ПИ № 18469.12.33 по КК на с. Гюльовца, община Несебър”, с възложител: Янчо Манчев

Публикувано на 18.12.2018

Решение БС-116-ПР/17.12.2018 за: „Изграждане на Културно - туристически комплекс „Ченгене скеле“ в ПИ № 07079.10.1294, м. „Рибарско пристанище“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 11.12.2018

Решение БС-115-ПР/07.12.2018 за: „Изграждане на център за дневни грижи за малки деца в ПИ № 67800.5.31, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Магия 2004“ ЕООД

Публикувано на 06.12.2018

Решение БС-114-ПР/05.12.2018 за: „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в ПИ 80916.78.89, местност «Дебелата кория», землище с. Черни връх, община Камено“ с възложител: «Комета-7» ЕООД

Публикувано на 04.12.2018

Решение БС-113-ПР/30.11.2018 за: „Водовземане от повърхностни води за напояване на 79 дка люцерна в масиви 62, 39 и 35 от язовир с ид. № 000095 по КВС, землище с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: „Агрошанс Комерс“ ЕООД

Решение БС-112-ПР/30.11.2018 за: Изграждане на овцеферма за 200 броя овце-майки и торова площадка в ПИ № 074028, м. Лахтев дол, землище с. Момина църква, обл. Бургас, с възложител: Дойно Коджабашев

Публикувано на 03.12.2018

Решение БС-111-ПР/30.11.2018 за: „Изграждане на 12 еднофамилни сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.8.121, местност „Аклади-Чеири”, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Тодор Томов

Публикувано на 29.11.2018

Решение БС-110-ПР/28.11.2018 за: „Преустройство и ремонт на съществуваща сграда с ПИ: 07079.701.75.4, находяща се в УПИ I, кв. 8 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас в пивоварна” с възложител: „Пивоварна Металхед“ ООД

Публикувано на 23.11.2018

Решение БС-109-ПР/22.11.2018 за: „Изграждане на складова база, шоурум, офис сграда, мотел, пътна помощ, паркинг в имот № 07079.12.1566, кв. „Ветрен”, местност „Шосе бою“, гр. Бургас, община Бургас и изграждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп от север”, с възложител: „Куш Мода“ ООД

Публикувано на 19.11.2018

Решение БС-108-ПР/16.11.2018 за инвестиционно предложение: „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужване от «ВиК – Бургас» ЕАД“ с възложител: МРРБ

Публикувано на 16.11.2018

Решение БС-107-ПР/15.11.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция и газстанция в имот № 009055, м. „Мартиново“, с. Лъка, община Поморие“ с възложител: Васил Киряков

Решение БС-106-ПР/15.11.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма с капацитет  за 220 крави в имот № 260015 по КВС на с. Градец, община Котел” с възложител: Румяна Пармакова

Решение БС-105-ПР/15.11.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на обекти за търговия, складове и допълващи дейности в имот № 07079.2.1764, местност „Под шосето“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложители: Божанка Делева, Делян Делев, Божидар Делев

Публикувано на 09.11.2018

Решение БС-104-ПР/07.11.2018 за инвестиционно предложение: „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир Султанка“, образуващ ПИ с идентификатор 000359 по КВС на с. Деветак, община Карнобат за напояване на 1000 дка люцерна“ с възложител: „Земя Огнен“ ЕООД

Публикувано на 06.11.2018

Решение БС-103-ПР/02.11.2018 за инвестиционно предложение: „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир ПИ с идентификатор 23176.1.53 по КК на с. Драганци, община Карнобат за напояване на 780 дка овощна градина с праскови в масив 252 по КВС за землище на гр. Карнобат чрез система за капково напояване“ с възложител: СН „Карнобатски води“

Публикувано на 01.11.2018

Решение БС-102-ПР/30.10.2018 за: „Строителство на сгради, предтавляващи основно и допълващо застрояване с предназначение за курортно-лечебно заведение – Дом за възрастни хора и два басейна в ПИ № 63029.129.88, 63029.129.106 и 63029.129.107 землище на с. Росен, м. „Бабино Нанино дърво“, община Созопол“ с възложители: „Крум Интернешинъл” ЕООД

Публикувано на 26.10.2018

Решение БС-101-ПР/23.10.2018 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 81178.36.151, м. "Външна чешма", землище гр. Черноморец, общ. Созопол с възложител: "ПОДСОЛНУХ" ООД

Публикувано на 25.10.2018

Решение БС-100-ПР/23.10.2018 за: „Преустройство на част от съществуваща сграда в млекопреработвателно предприятие (фермерска мандра) - за производствена и складова дейност в УПИ VII от кв. 37 и преустройство на съществуваща сграда – телчарник, за нуждите на дестилерия за етерично-маслени култури и цех за производство на флейковани фуражи в УПИ I-1 от кв. 37, с. Мъдрино, община Карнобат“,  с възложител: Земеделска кооперация за производство и услуги „Зора”

Публикувано на 24.10.2018

Решение БС-99-ПР/22.10.2018 за: „Изграждане на пет броя вилни сгради с басейн и паркинг до всяка сграда, и озеленяване с алейна мрежа в поземлен имот с идентификатор 80916.71.8 по КК на с. Черни връх, община Камено”, с възложител: Румен Гочев

Решение БС-98-ПР/22.10.2018 за: „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот № 021089, м. „Азмака“, землище с. Просеник, общ. Руен, с цел допълнително водоснабдяване на инсталация за тревни суровини", с възложител: „Ипар-2015" ООД

Публикувано на 17.10.2018

Решение БС-97-ПР/16.10.2018 за: „Водовземане от язовир - ПИ № 000187 в землището на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе; изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения в ПИ № 087024, 087025, 089199, 089200, 093004, 093005, 093006, 093007, 093008, 093011, 093012, 093013 в землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе; подмяна на съществуващо капково напояване с ново в ПИ №№ 087010, 087012, 087013, 087020, 087021, 087210, 087211, 089090, 089092, 089094, 089210, 091026, 091027, 091028, 091029, 091030, 092036, 092037, 092038, 094056, 094059, землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе и създаване на нови лозови насаждения с ново капково напояване в ПИ № 644012, 644019, 644020, 644013, 644016, землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе“, с възложител: „Агровин“ ООД

Решение БС-96-ПР/16.10.2018 за: „Разширение на съществуващ гробищен парк, ситуиран в ПИ № 000049 чрез обединяване с ПИ № 006215 и № 000304 в един нов УПИ I-49, 215, 304 и образуване на нов УПИ II-97 „за гробище“ от ПИ № 006097, всички находящи се в землището на с. Кликач, общ. Карнобат“ с възложител: Община Карнобат

Публикувано на 16.10.2018

Решение БС-95-ПР/15.10.2018 за: „Изграждане на 6 еднофамилни сгради, басейн и огради в ПИ № 81178.5.250, м. „Аклади“, гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: „Мейдън Апартментс“ ЕООД

Публикувано на 04.10.2018

Решение БС-94-ПР/04.10.2018  за: „Изграждане на седем вилни сгради в имот № 67800.53.134 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“ с възложител: Милена Николаева и Малвина Стилянова

Решение БС-93-ПР/03.10.2018 за: „Изграждане на цех за преработка на миди и риба в имот № 57491.510.13, местност „Хонят", гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Ейнджъл-Дайвърс“ ООД

Публикувано на 18.09.2018

Решение БС-92-ПР/18.09.2018 за: „Изграждане на бензиностанция, газстанция, електрозарядна станция, търговска сграда с магазин и снек-бар и пътна връзка на път -9 „Варна-Бургас“, км. 206+116 дясно в ПИ с идентификатор 61056.38.9 по КК на с. Равда, общ. Несебър“ с възложител: „Абу-Мартин“ ООД

Решение БС-91-ПР/17.09.2018 за: „Изграждане на нов гробищен парк в ПИ 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 “ с възложител: Община Бургас

Решение БС-90-ПР/17.09.2018 за: „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 51500.75.200, местност „Кокалу“, землище град Несебър, община Несебър“ с възложител: „Соалдо груп“ АД

Публикувано на 17.09.2018

Решение БС-89-ПР/14.09.2018 за „Изграждане на комплекс за производство на колела, груби оси и оссиметрични продукти в ПИ с идентификатори 07079.605.547, 07079.605.441 и 07079.605.333 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Индустриален и логистичен парк“ АД

Решение БС-88-ПР/14.09.2018 за „Изграждане на ски писта и ски съоръжение в поземлен имот № 39030.31.982, м. „Андончова могила“, землище гр. Котел, община Котел, област Сливен” с възложител:  Община Котел

Публикувано на 07.09.2018

Решение БС-87-ПР/05.09.2018 за инвестиционно предложение: „Вътрешно преустройство на сух склад, находящ се в ПИ№ 07079.662.9526 по КККР на гр. Бургас, община Бургас, в цех за преработка на черноморска бяла пясъчна мида”, с възложител: „СИЙ ЛАЙФ” ООД

Решение БС-86-ПР/05.09.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради и басейни в УПИ XLII-8070 и УПИ XVI-8071, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: Васил  Руменов  Байрактаров

Публикувано на 03.09.2018

Решение БС-85-ПР/31.08.2018 за: „Изграждане на промишлено предприятие за ремонт и нанасяне на термозащитни и термобариерни покрития върху компоненти на турбини на промишлени и авиационни газотурбинни двигатели, детайли на машини и агрегати, производство на оборудване за нанасяне на термозащитни покрития в УПИ II-546, кв. 46, ПИ № 07079.605.546, Промишлена зона „Север”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Сигматек” ЕООД

Публикувано на 17.08.2018

Решение БС-84-ПР/17.08.2018 за: „Изграждане на четири сгради за отдих и курорт поземлен имот с идентификатор 81178.5.326 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол, област Бургас“ с възложители: Наследници на Стоян Едрев Лефтеров

Решение БС-83-ПР/17.08.2018 за: „Изграждане на складова база за метални изделия и строителни материали в ПИ № 07079.6.973 и 07079.6.974, местност „Караянос”, кв. „Долно езерово“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „Интерком Груп“ ООД

Решение БС-82-ПР/17.08.2018 за: „Изграждане на къмпинг в УПИ I-5530, 517 /ПИ с ид. №48619.5.517, 48619.5.530, м. „Арапя", гр. Царево, община Царево“,  с възложител: „Къмпинг Джой“ ЕООД

Решение БС-81-ПР/17.08.2018 за: „Изграждане на временен обект „Къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 37023.501.34 по КК на гр. Китен, община Приморско“ с възложител:  „АГРАДА“ ООД

Решение БС-80-ПР/17.08.2018 за: „Изграждане на десет жилищни сгради в имот № 07079.12.980, м. "Чаморлията" кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: Яни Бойчев , Васил Бойчев , Кольо Василев  и Ганка Василева

Публикувано на 14.08.2018

Решение БС-79-ПР/13.08.2018 за: „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за напояване на трайни насаждения – лозя в ПИ № 011508, гр. Българово, м. „Бадемите“, землище с. Горица, община Поморие, област Бургас“, с възложител: „Винарско имение Санта Сара“ АД

Решение БС-78-ПР/10.08.2018 за: „Промяна по време на строителство на промишлен асграда с идентификатор 81178.32.419.2 от „Цех за производство на мебели“ в „Предприятие за преработка на рапани и риба“ с капацитет 14 тона/ден рапани и 10 тона/ден риба, в УПИ I-229 (ПИ 81178.32.419 по КК) по плана на гр. Черноморец, м „Кайряка“, община Созопол“ с възложител: „Бългериън Уайт Шелс“ ООД

Решение БС-77-ПР/10.08.2018 за: „Цех за рециклиране на пластмасови изделия в ПИ№ 013015 в землището на гр. Средец, м. „Беева воденица“ общ. Средец, обл. Бургас“ с възложител „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД

Решение БС-76-ПР/10.08.2018 за: „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и техническо водоснабдяване на автомивка за селскостопански машини в ПИ с идентификатор 07332.64.652, гр. Българово, община Бургас, област Бургас“, с възложител: „Мегатрон“ ЕАД

Публикувано на 10.08.2018

Решение № БС-75-ПР/09.08.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на осем жилищни сгради в ПИ с идентификатори 47202.501.1466, 47202.501.1467, 47202.501.1468, 47202.501.1469, 47202.501.1470, 47202.501.1471, 47202.501.1472, 47202.501.1473 по КК на с. Маринка, общ. Бургас“  с възложители: Денка Иванова и Цветозар Иванов 

Решение № БС-74-ПР/09.08.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости тип ваканционно селище за сезонно ползване в поземлени имоти № 39164.15.469 и № 39164.15.468, местност „Йовче дере”, с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: „Бургас 2010” АД и „Астрея 2006” ЕООД

Решение № БС-73-ПР/09.08.2018 за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в масив 320, за част с площ от 507,779 дка, в землището на с. Лозица, община Сунгурларе“ с възложител: ЕТ „Биоплант-Николай Трифонов“

Решение № БС-72-ПР/08.08.2018 за ИП: „Изграждане на вилни сгради, паркинг с 10 броя паркоместа и басейн в ПИ с идентификатор № 67800.7.133, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол”, с възложител: „Джи Ви Пропертийс”ООД

Публикувано на 08.08.2018

Решение № БС-71-ПР/07.08.2018 за ИП: „Преустройство на съществуващ офис в партера на административна сграда в УПИ І, кв.44 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, с идентификатор № 07079.610.240.1.10 в малка пивоварна и заведение за хранене“, с възложител:  „Полигруп Холдинг“АД

Публикувано на 03.08.2018

Решение № БС-70-ПР/01.08.2018  за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци – кариера Върли бряг в ПИ № 07079.8.651 по КК на гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „Автомагистрали – Черно море“ АД

Публикувано на 01.08.2018

Решение БС-69-ПР/31.07.2018 за: „Изграждане на девет жилищни сгради в имот с идентификатор № 281008 в местност „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Ди Ес Ем-95“ ЕООД

Публикувано на 26.07.2018

Решение БС-68-ПР/25.07.2018 за: „Промяна на предназначението на ПИ № 109039 и №109044, в землището на гр. Средец, общ. Средец и изграждане на хижа, бунгала и изложбена зала за ловни трофеи” с възложители: „Белите брези“ ООД и Димитър Христов 

Решение БС-67-ПР/25.07.2018 за: „Изграждане на капково напояване на лозови насаждения с обща площ от 471, 042  дка в масив 145, в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе и  с обща площ от 59, 404 дка в масив 40 в землището на с. Огнен, община Карнобат“ с възложител: ЕТ „ТАНИВА-ТАНЯ ЙОРДАНОВА“

Решение БС-66-ПР/24.07.2018 за: „Изгражадене на  дом за възрастни хора в ПИ № 056024, м. „Дренака“, с. Крушевец, община Созопол” с възложител: „Нат Строй“ ООД

Публикувано на 24.07.2018

Решение БС-65-ПР/23.07.2018 за: инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в УПИ XII, кв. 22 по плана на гр. Приморско /идентичен с поземлен имот с идентификатор 58356.501.48 по КК/” с възложител „СИТИ – Д“ ЕООД

Публикувано на 23.07.2018

Решение БС-64-ПР/20.07.2018 за: инвестиционно предложение: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ №63029.108.3 и 63029.108.6, местност „Ашламите”, землище с. Росен, община Созопол” с възложител Светлозар Стефанов 

Публикувано на 16.07.2018

Решение БС-63-ПР/16.07.2018 за: „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, находяща се в УПИ XVIII-773, кв.2 м. „Върли бряг”, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас /ПИ с идентификатор № 07079.665.32/”, с възложител: „ТСМ-2017”ООД

Публикувано на 11.07.2018

Решение БС-62-ПР/10.07.2018 за: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 720,000 дка в масиви 40, 50 и 60, землище на с. Огнен, общ. Карнобат в ПИ №  040020, 040022, 040023, 040024, 040029, 040051, 040056, 040057, 040058, 040062, 040021, 040027, 040052, 040053, 040067, 040068, 040069, 050009, 050010, 050013, 050015, 050016, 040063, 050018, 050019, 050020, 050034, 050036, 050038, 050042, 050045, 050041, 050047, 060001, 060002, 060012, 060013, 040019, 060024, 060026, 060003, 060014, 060022, 060004, 060016, 060029, 060030, 060023, 060034, 060035, 060036, 060038, 060040, 060008, 060042, 060043, 060045, 060047, 060048, 060044, 040072, 060066, 050037, 060017, 050024, 050033, 060067, 060068, 060069, 060070, 050046, 050043, 050044, 060071, 040033, 060073, 060075, 060076, 040017, 040018, 040025, 040026, 040028, 040031, 050005, 050006, 050008, 050011, 050012, 050023, 050028, 050030, 050031, 060018, 060019, 060020, 060021, 060025, 060032, 060049, 060077, 040040, 050014, 060078, 060027, 060072, 060079, 060050, 050029, 040030, 050025, 060028, 060015, 060005, 060031, 040073, 060009, 040038, 060011, водовземане от язовир, образуващ ПИ № 000092 и ситуиране на резервоар за вода  в землище  на с. Огнен, общ. Карнобат, област Бургас“ с възложител: „Миню Стайков-Комерс“ ЕТ

Публикувано на 04.07.2018

Решение БС-61-ПР/03.07.2018 за: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.10.637 и № 67800.10.638, м. "Мапи", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложители: "БЛЕК СИЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, Донка Андонова, Георги Ставрев, Ивайло Ставрев

Публикувано на 03.07.2018

Решение БС-60-ПР/02.07.2018 за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.44.127, местност „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „БУРГАС 2013“ АД

Решение БС-59-ПР/02.07.2018 за: „Изграждане на складове за промишлени, нехранителни стоки в ПИ 000341, местност „Горен Михалич“, землище гр. Камено, община Камено“ с възложител: Община Камено

Публикувано на 02.07.2018

Решение БС-58-ПР/29.06.2018 за: „Изграждане на вилно селище, състоящо се от 10 броя дървени къщи в ПИ с идентификатор 81178.6.31 в землището на гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложители: Ефросиния Христович и Гергана Шишиньова

Решение БС-57-ПР/29.06.2018 за: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения с площ 1707,500 дка в ПИ №№ 108009, 108004, 108005, 108006, 108008, 108009, 109011, 108012, 108014, 108018, 108019, 108020, 113001, 113002, 116001, 116002, 116003, 116005, 116008, 116009, 116010, 116012, 117003, 117004, 117005, 117007, 117008, 117009, 117010, 117012, 117014, 117015, 117016, 117017, 117018, 117030, 117031, 117034, 117035, 117036, 117037, 117038, 117043, 117044, 117045, 117046, 117047, 119001, 119002, 119003, 119004, 119005, 119007,119010, 119011, 119012, 119014, 119016, 119017, 119018, 119027, 119028, 119033, 119034, 119035, 119036, 119037, 119038, 119039, 155011, 155012, 155016, 155019, 155020, 155021, 155022, 155023, 155024, 155025, 155027, 155028, 155030, 155031, 155032, 155033, 155034, 155035, 155037, 155038, 155043, 155044, 155045, 155046, 155047, 155050, 155051, 155052, 155053, 155054, 155055, 157001, 157003, 157004, 157005, 157006, 157007, 157008, 157009, 157010, 157011, 157012, 157013, 157014, 157015, 157016, 157017, 157018, 157019, 157021, 157022, 157030, 157031, 157033, 157034, 157035, 157036, 157037, 157040, 157041, 157043, 157044, 157045, 157046, 157049, 157050, 157051, 158001, 158002, 158003, 158004, 158005, 158006, 158007, 158010, 158012, 158013, 158014, 158017, 158019, 158020, 158021 и 158022 в землището на гр. Сунгурларе (бивше землище на с. Балабанчево), общ. Сунгурларе и водовземане от язовир „Скала“, образуващ ПИ № 000481 в землището на с. Скала, общ. Сунгурларе, облас Бургас“ с възложител: „Агрокомерс-Жозеф Фегали“ ЕТ

Публикувано на 22.06.2018

Решение БС-56-ПР/21.06.2018 за: „Изграждане на жилищно строителство в ПИ с № 11538.15.181 по КК на гр. Свети Влас, общ. Несебър“ с възложител: „Ръчни сувенири“ ЕООД

Публикувано на 14.06.2018

Решение БС-55-ПР/13.06.2018 за: „Изграждане на водовземно съоръжение в ПИ № 27454.501.291 по КК на с. Емона, община Несебър, област Бургас” с възложител: „Ераклеа Понтика Емона“ ЕООД

Публикувано на 04.06.2018

Решение БС-54-ПР/01.06.2018 за: „Изграждане на шоу-рум за промишлени стоки със складово-административна част и паркинг в ПИ № 07079.2.2446, м. „Курт тепе“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Виртус Капитал“ ООД

Публикувано на 01.06.2018

Решение БС-53-ПР/31.05.2018 за: „Поставяне на 12 броя бунгала в ПИ № 48619.64.37, м. „Нестинарка“, землище гр. Царево, общ. Царево“ с възложител: „Оренда Тур“ ЕООД

Публикувано на 21.05.2018

Решение БС-52-ПР/21.05.2018 за: „Изграждане на дегустационна зала с два склада за вино, 13 жилищни сгради, паркинг за 50 МПС и трафопостове в ПИ 73571.48.213, 73571.48.187 и 73571.48.188, м. „Дядо Ивановата чешма“, землище с. Тънково, община Несебър” с възложители: „Вайнкелер Шмид“ ЕООД

Публикувано на 17.05.2018

Решение БС-51-ПР/15.05.2018 за: „Изграждане на вилни сгради в УПИ I-547 /поземлен имот с идентификатор 48619.9.547 по КК гр. Царево/, с.о. Арапя, община Царево, област Бургас” с възложител: „БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ“ ООД

Решение БС-50-ПР/15.05.2018 за: „Изграждане на шест вилни сгради в УПИ III-557 и УПИ II-540, /идентични с поземлени имоти с идентификатори 48619.9.571 и 48619.9.569 по КККР/ гр. Царево, община Царево, област Бургас” с възложител: „БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ“ ООД

Публикувано на 14.05.2018

Решение БС-49-ПР/11.05.2018г.  за ИП: „Изграждане на фабрика за преработка, складиране и последващо експедиране на земеделска продукция с хладилни складове и администрация, разположена в част от поземлен имот с идентификатор 80916.81.32 по КК, местност „Вятърница“, землище на с. Черни връх, община Камено, област Бургас“ с възложител: „АДИКО ФИНАНС“ ЕООД

Публикувано на 11.05.2018

Решение БС-48-ПР/11.05.2018 за „Изграждане на автосервиз със складови, търговски и административни сгради в ПИ № 084005, находящ се в землището на гр. Карнобат, общ. Карнобат“ с възложител: Ленко Димитров

Решение БС-47-ПР/10.05.2018 за „Ситуиране на мобилна промивно-пресевна инсталация за преработка на добити инертни материали от находище „Кариерата“ и изграждане на водовземно съоръжение за подземни води-тръбен кладенец за промишлени цели в ПИ № 030039, землище на с. Полски Извор, общ. Камено“ с възложител: „Минерал Процесинг“ ООД

Решение БС-46-ПР/09.05.2018 за „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ VII, кв.151 по плана гр. Средец, Община Средец“ с възложител: „ДВР ХИДРО ГРИЙН ФАРМ“ ЕООД

Решение № БС-45-ПР/09.05.2018  за инвестиционно предложение Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни части :1. „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIX-582 – ПИ № 52279.501.582 по КККР на с. Константиново, общ.Камено с цел промяна предназначението на имота и указване на свързано застрояване между два имота“; 2. Инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на селскостопанска продукция” в УПИ XIX-582, кв.35 – ПИ № 52279.501.582 по КККР на с. Константиново“ с възложител „Агрокомерс Колев“ ЕООД

Решение БС-44-ПР/09.05.2018 за „Въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване и изменение на производствена дейност в предприятие за съхранение и преработка на плодове в поземлен имот № 047004 в землището на град Средец” с възложител: „МАГИЯ-2004“ ЕООД

Публикувано на 10.05.2018

Решение БС-43-ПР/08.05.2018 за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и напояване на тревни площи в ПИ 39164.15.140, местност „Сулуджана”, землище на с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас“ с възложител: „Иван и Мария“ ЕООД

Публикувано на 03.05.2018

Решение БС-42-ПР/02.05.2018 за: „Създаване на трайни насаждения от сливи на площ 177,759 дка, изграждане на ограда и система за капково напояване в землището на с. Гранитец, общ. Средец, закупуване на система за капково напояване и конструкция на система за градушки” с възложител: „Гранитец Агро” ЕООД

Публикувано на 16.04.2018

Решение БС-41-ПР/13.04.2018 за: „Изграждане на складове и офиси за промишлени стоки за ПИ с  № 07079.4.882, в м. „Хаджи тарла“, землище гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „ПАМ“ ЕООД

Публикувано на 10.04.2018

Решение БС-40-ПР/05.04.2018 за: „Изграждане на крайпътен комплекс с бенциностанция, мотел и ресторант в ПИ с идентификатор 47202.2.10, местност „До село“, землище с. Маринка, община Бургас“, с възложител: Петър Колев 

Решение БС-39-ПР/05.04.2018 за: „Изграждане на осем броя жилищни сгради в имот № 07079.13.415, местност „До село“, кв. Банево, община Бургас“, с възложители: Невена Стоянова, Кета Петкова, Веселин Петков, Тодор Фотев, Жельо Стоянов и Зоица Русева 

Публикувано на 30.03.2018

Решение БС-38-ПР/29.03.2018 за: „Изграждане на обекти за комплексно обществено обслужване (КОО) в ПИ № 223014, местност „Карнобатски път”, землище гр. Айтос, Община Айтос” с възложител: Огнян Димитров 

Решение БС-37-ПР/29.03.2018 за: „Преустройство на съществуваща сграда за създаване на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 30 крави и техните приплоди в ПИ № 29283.33.839, м. „Попеница“, с. Жеравна, община Котел” с възложител: Петър Мирчев 

Решение БС-36-ПР/29.03.2018 за: „Изграждане на торохранилище за 40 крави и 800 овце в ПИ № 000908, находящ се в землището на с. Момина църква, м. „Юрдията“ общ. Средец, обл. Бургас“ с възложител: „Лавенда“ ООД

Публикувано на 29.03.2018

Решение БС-35-ПР/28.03.2018 за: „Водовземане от подземни води чрез изграждане н аново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ I-429, кв. 56 хо плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-34-ПР/27.03.2018 за: „Обособяване на зоокомплекс в част от поземлен имот с идентификатор 07079.17.1875, образуван след разделяне на ПИ № 054072, местност „Бургаски път“, землище кв. „Рудник“, гр. Бургас, община Бургас на три имота с идентификатори 07079.17.1876, 07079.17.1875, 07079.17.1874“ с възложител: Кръстьо Димитров 

Публикувано на 23.03.2018

Решение БС-33-ПР/21.03.2018 за: „Изграждане на система за напояване чрез дъждуване на овощен масив (райска ябълка и други подобни) и водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – два броя тръбни кладенци в поземлени имоти находящи се в м. Кантона, землище на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас“ с възложител: „БТ Агро“ ООД

Публикувано на 21.03.2018

Решение БС-32-ПР/19.03.2018 за: „Водовземане от язовир „Под селото“ в ПИ № 000041, землище с. Железник, общ. Карнобат и изграждане на система за капково напояване на създадени насаждения-лозя в ПИ №№ 017001, 017002, 017004, 017005, 017007, 017009, 017010, 017011, 017012, 017013, 017014, 017015, 017016, 017017, 017018, 017019, 017020, 017021, 017022, 017024, 017025, 017026, 017027, 017028, 017029, 017030, 017032, 017033, 017034, 017035, 017036, 017039, 017040, 017041, 017042, 017043, 017044, 017045, 017046, 017047, 017048, 017049, 017050, 017051, 017052, 017053, 017054, 017056, 017108, 017109, 017110, 017111, 017112, 017113, 017114, 017115, 017116, 017117, 017118, 017160, 017179, землище с. Железник, общ. Карнобат“ с възложител: „Агрокомерс-Жозеф Фегали“ ЕТ

Публикувано на 20.03.2018

Решение БС-31-ПР/16.03.2018 за: „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ 73571.36.150 по КККР на с. Тънково, местност „Над село“, община Несебър” с възложители: Елена Христова, Христо Николов, Димитър Николов

Решение БС-30-ПР/16.03.2018  за: „Изграждане на осем броя търговски обекти и 15 броя бунгала в УПИ IX, кв. 25 по плана на с. Синеморец (ПИ 66528.501.189 по КК на с. Синеморец), община Царево” с възложител: Андрей Хламенов 

Публикувано на 12.03.2018

Решение БС-29-ПР/09.03.2018  за: „Изграждане на жилищна сграда с работилница за производство на закуски, сладкарска работилница и сладкарница в УПИ IX-256, кв.171 по плана на гр. Айтос, общ. Айтос” с възложител: Севгюл Ниази 

Публикувано на 27.02.2018

Решение БС-28-ПР/26.02.2018 за „Изграждане на автосервиз и сондаж в ПИ 166020, м. „Могилата“, гр. Айтос, общ. Айтос” с възложител: Стоян Кралев 

Публикувано на 23.02.2018

Решение БС-27-ПР/22.02.2018 за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на площ от 7,9394 ха, находящи се в землището на с. Гюльовца, община Несебър ПИ № 18469.17.47, 18469.17.58, 18469.17.59, 18469.17.129, 18469.17.162, 18469.17.163/” с възложител: „ЕАГЪР“ ЕООД

Публикувано на 20.02.2018

Решение БС-26-ПР/19.02.2018 за „Изграждане на 6 еднофамилни сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.44.125, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Пътинженеринг“ ЕООД.

Публикувано на 07.02.2018

Решение БС-25-ПР/06.02.2018 за: „Изграждане на система за капково напояване на зеленчуци в ПИ №№ 490025 и 490026, местност „Кара Пелит“, землище гр. Айтос, община Айтос“,  с възложител: „Георги Киришев“ ЕООД

Публикувано на 26.01.2018

Решение ПД-1950/24.01.2018 за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение БС-156-ПР/13.11.2017 за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води в ПИ № 015130, м. „Домуз Орман“, землище с. Миролюбово, общ. Бургас за напояване на зеленчуци чрез изграждане на капково напоителна система в  ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролюбово, общ. Бургас“ с възложител: ЗП Жори Димов 

Решение БС-24-ПР/24.01.2018  за „Изграждане на втора камера на напорен водоем и трасета, обслужващи водоснабдителната система на община Поморие в ПИ № 002054, 002056, 000225, 003088, 002029, 002070, 002071 и 003089 в землището на с. Лъка, община Поморие“ с възложител: Община Поморие

Публикувано на 22.01.2018

Решение БС-23-ПР/19.01.2018 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от череши и ябълки, изграждане на система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция за трайните насаждения, както и изграждане на система за капково напояване на насажденията в ПИ №№ 001055, 001056, 001057, 001072, 001081, 001082, 001083, 001085, 001089, 001090, 001091, 001092, 001097, 001098, 001099, 001101, местност „Поройско шосе“, землище с. Александрово, община Поморие,  създаване на трайни насаждания от череши, изграждане на опорна конструкция за трайните насаждения  и изграждане на ограда в ПИ № 007009 в землището на с. Дъбник, общ. Поморие“ с възложител: „Грийнфрут БГ“ ООД

Публикувано на 17.01.2018

Решение БС-22-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 52279.27.5, местност „Дренака“, землище с. Константиново, община Камено”, с възложител: Иван Стоянов

Решение БС-21-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на стопанска сграда за животновъдна дейност - отглеждане на животни (овце) в ПИ  № 092025, местност „Герена”, з-ще с. Лясково, общ. Айтос, обл. Бургас” с възложител: Веселина Михайлова 

Решение БС-20-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на три броя еднофамилни жилищни сгради и сондажен тръбен кладенец в ПИ № 27454.23.40 по КК на местност „Кладери“, с. Емона, Община Несебър” с възложител: Димитър Стоянов 

Решение БС-19-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на пътна връзка към обект: „Складова база в имоти №80916.69.3, №80906.69.4 и №80916.69.47, в мест. „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, общ. Камено на път II -79, „Средец-Бургас“, км. 81+555 дясно“, „Изграждане на нова оранжерия в част от поземлен имот №80916.69.47, местност „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, община Камено“, „Изграждане на складова база, цех за метални конструкции, дърводелски цех и цех за обработване на гранити и мрамори в ПИ № 069004 (ПИ № 80916.69.4) и № 069003 (ПИ № 80916.69.3), м. „Андончов гроб“, землището на с. Черни връх, общ. Камено”, с възложител: „БОРЕЛА” ЕООД

Решение БС-18-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, НУБА и разкомплектоване на ИУМПС в УПИ ХХI - 90, кв. 16, Промишлена зона Север, гр. Карнобат” с възложител “Трансинсс” ООД

Решение БС-17-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на ведомствена бензиностанция, гараж за камиони, административна и обслужваща сграда и трафопост в ПИ 07079.6.1115, по КК на гр. Бургас, м. „Герен бунар“, землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ с възложител: „Громан България” ЕООД.

Публикувано на 12.01.2018

Решение БС-16-ПР/11.01.2018 -„Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе " с възложител Община Бургас

Публикувано на 11.01.2018

Решение БС-15-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир, ПИ№ 000032, с. Железник, община Карнобат за напояване на новосъздадени лозя в землището на с. Железник, община Карнобат” с възложител: ЕТ „Агроферм - Димитър Тотев“.

Решение БС-14-ПР/
10.01.2018 за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир, ПИ№ 000092, с. Огнен, община Карнобат за напояване на новосъздадени лозя в землището на с. Лозица, община Сунгурларе” с възложител: ЕТ „Биоплант-Николай Трифонов“

Решение БС-13-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 81178.8.165, м. „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложители „Бългериън сън хоумс“ ЕООД, „Аклади бийч“ ООД и „Делар инвест“ ЕООД

Решение БС-12-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване с настаняване на курортисти и басейн в ПИ 51500.27.31, м-ст „Юрта Балкана”, земл. на гр.Несебър, общ. Несебър“ с възложители: Величка Стайкова, Здравка Стайкова  и Милка Христова 

Решение БС-11-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Изграждане на къмпинг в имот №48619.15.1070 и 48619.15.1072 по КК на гр. Царево, местност „Янев геврек“, което включва изменение на ПУП-ПРЗ за имот № 48619.15.1070, 48619.15.1072 и 48619.15.1073 /УПИ XII-015101, XIII-015100 и XIV-015100/ и изготвяне на Парцеларен план за външен водопровод и канализация за водоснабдяване на имот № 48619.15.1070 по КК на гр. Царево, община Царево” с възложители Стефан Куртев и Лиляна Иванова 

Публикувано на 10.01.2018

Решение БС-10-ПР/09.01.2018 - „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи и нови трайни насаждения от череши и кайсии в ПИ № №045016, 044007, 045012, 040030 и имот в ЗЗП № 619, землище гр. Айтос, община Айтос“ възложител: ЗП Стайко Стоянов 

Публикувано на 05.01.2018

Решение БС-9-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 61056.65.13 по КК на с. Равда, общ. Несебър“ с възложител: Никола Янков 

Решение БС-8-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на четири сгради за жилищни и курортни нужди в имот № 11538.15.187, местност „Ага чешме”, землище гр. Свети Влас, община Несебър” с възложители Златина Огнянова  и Димитър Огнянов 

Решение  БС-7-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на месопреработвателно предприятие и фурна в УПИ IV-520, кв.438 /имот с ид. 07079.605.520/ по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител „Бързо хранене - Младост“ ООД

Решение БС-6-ПР/05.01.2018 - „Използване на язовир „Хаджи Яни“ за риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов, имот № 44094.34.10, землище с. Лозенец, община Царево” с възложител: „ Аква Хей“ ЕООД

Решение БС-5-ПР/05.01.2018 - „Осигуряване на пътен достъп до имоти № 049001, 049002, 049003, 049004, 049009, 049013, 049008, 049014 и 049015 през имот № 049012 по КВС на землище с. Планиница, община Руен“ с възложител: Община Руен

Решение  БС-4-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 61056.56.41, местност „ Хендек Тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър“ с възложители: Любен Христов, Лиляна Христова, Йорданка Христова 

Решение БС-3-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ № 81178.5.313, местност „Таласакра”, гр. Черноморец, община Созопол” с възложител „Талео“ ЕООД

Решение  БС-2-ПР/04.01.2018 - „Изграждане на магазин /шоурум/ за продажба на яхти в ПИ № 81178.40.361, местност „Ачмите”, гр. Черноморец, община Созопол” с възложител „Булмер“ ООД

Решение  БС-1-ПР/04.01.2018 - „Угояване на патици порода „Мюлар“ в птицеферма в ПИ № 000035 в м. „Корията“, землище на с. Славянци, община Сунгурларе и закупуване на технологично оборудване за нуждите на фермата“ с възложител: „Локал Асетс Мениджмънт енд Рисорсис“АД

Архив - решения по преценяване необходимостта от ОВОС

2017  2016   2015  2014   2013  2012  2011  2010  2009  2008