Решения за преценяване необходимостта от ОВОС

Публикувано на 12.03.2018

Решение БС-29-ПР/09.03.2018  за: „Изграждане на жилищна сграда с работилница за производство на закуски, сладкарска работилница и сладкарница в УПИ IX-256, кв.171 по плана на гр. Айтос, общ. Айтос” с възложител: Севгюл Ниази Ибрям

Публикувано на 27.02.2018

Решение БС-28-ПР/26.02.2018 за „Изграждане на автосервиз и сондаж в ПИ 166020, м. „Могилата“, гр. Айтос, общ. Айтос” с възложител: Стоян Кралев Нодев

Публикувано на 23.02.2018

Решение БС-27-ПР/22.02.2018 за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на площ от 7,9394 ха, находящи се в землището на с. Гюльовца, община Несебър ПИ № 18469.17.47, 18469.17.58, 18469.17.59, 18469.17.129, 18469.17.162, 18469.17.163/” с възложител: „ЕАГЪР“ ЕООД

Публикувано на 20.02.2018

Решение БС-26-ПР/19.02.2018 за „Изграждане на 6 еднофамилни сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.44.125, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Пътинженеринг“ ЕООД.

Публикувано на 07.02.2018

Решение БС-25-ПР/06.02.2018 за: „Изграждане на система за капково напояване на зеленчуци в ПИ №№ 490025 и 490026, местност „Кара Пелит“, землище гр. Айтос, община Айтос“,  с възложител: „Георги Киришев“ ЕООД

Публикувано на 26.01.2018

Решение ПД-1950/24.01.2018 за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение БС-156-ПР/13.11.2017 за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води в ПИ № 015130, м. „Домуз Орман“, землище с. Миролюбово, общ. Бургас за напояване на зеленчуци чрез изграждане на капково напоителна система в  ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролюбово, общ. Бургас“ с възложител: ЗП Жори Димов Богданов

Решение БС-24-ПР/24.01.2018  за „Изграждане на втора камера на напорен водоем и трасета, обслужващи водоснабдителната система на община Поморие в ПИ № 002054, 002056, 000225, 003088, 002029, 002070, 002071 и 003089 в землището на с. Лъка, община Поморие“ с възложител: Община Поморие

Публикувано на 22.01.2018

Решение БС-23-ПР/19.01.2018 за: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от череши и ябълки, изграждане на система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми, заедно с опорна конструкция за трайните насаждения, както и изграждане на система за капково напояване на насажденията в ПИ №№ 001055, 001056, 001057, 001072, 001081, 001082, 001083, 001085, 001089, 001090, 001091, 001092, 001097, 001098, 001099, 001101, местност „Поройско шосе“, землище с. Александрово, община Поморие,  създаване на трайни насаждания от череши, изграждане на опорна конструкция за трайните насаждения  и изграждане на ограда в ПИ № 007009 в землището на с. Дъбник, общ. Поморие“ с възложител: „Грийнфрут БГ“ ООД

Публикувано на 17.01.2018

Решение БС-22-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 52279.27.5, местност „Дренака“, землище с. Константиново, община Камено”, с възложител: Иван Стоянов Стоянов

Решение БС-21-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на стопанска сграда за животновъдна дейност - отглеждане на животни (овце) в ПИ  № 092025, местност „Герена”, з-ще с. Лясково, общ. Айтос, обл. Бургас” с възложител: Веселина Михайлова Янкова

Решение БС-20-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на три броя еднофамилни жилищни сгради и сондажен тръбен кладенец в ПИ № 27454.23.40 по КК на местност „Кладери“, с. Емона, Община Несебър” с възложител: Димитър Стоянов Стефанов

Решение БС-19-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на пътна връзка към обект: „Складова база в имоти №80916.69.3, №80906.69.4 и №80916.69.47, в мест. „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, общ. Камено на път II -79, „Средец-Бургас“, км. 81+555 дясно“, „Изграждане на нова оранжерия в част от поземлен имот №80916.69.47, местност „Андончов гроб“ в землището на с. Черни връх, община Камено“, „Изграждане на складова база, цех за метални конструкции, дърводелски цех и цех за обработване на гранити и мрамори в ПИ № 069004 (ПИ № 80916.69.4) и № 069003 (ПИ № 80916.69.3), м. „Андончов гроб“, землището на с. Черни връх, общ. Камено”, с възложител: „БОРЕЛА” ЕООД

Решение БС-18-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, НУБА и разкомплектоване на ИУМПС в УПИ ХХI - 90, кв. 16, Промишлена зона Север, гр. Карнобат” с възложител “Трансинсс” ООД

Решение БС-17-ПР/12.01.2018 за: „Изграждане на ведомствена бензиностанция, гараж за камиони, административна и обслужваща сграда и трафопост в ПИ 07079.6.1115, по КК на гр. Бургас, м. „Герен бунар“, землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ с възложител: „Громан България” ЕООД.

Публикувано на 12.01.2018

Решение БС-16-ПР/11.01.2018 -„Планирана промяна в работата на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе " с възложител Община Бургас

Публикувано на 11.01.2018

Решение БС-15-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир, ПИ№ 000032, с. Железник, община Карнобат за напояване на новосъздадени лозя в землището на с. Железник, община Карнобат” с възложител: ЕТ „Агроферм - Димитър Тотев“.

Решение БС-14-ПР/
10.01.2018 за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир, ПИ№ 000092, с. Огнен, община Карнобат за напояване на новосъздадени лозя в землището на с. Лозица, община Сунгурларе” с възложител: ЕТ „Биоплант-Николай Трифонов“

Решение БС-13-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 81178.8.165, м. „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложители „Бългериън сън хоумс“ ЕООД, „Аклади бийч“ ООД и „Делар инвест“ ЕООД

Решение БС-12-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване с настаняване на курортисти и басейн в ПИ 51500.27.31, м-ст „Юрта Балкана”, земл. на гр.Несебър, общ. Несебър“ с възложители: Величка Стайкова Синкова, Здравка Стайкова Иванова и Милка Христова Баева.

Решение БС-11-ПР/10.01.2018 за инвестиционно предложение „Изграждане на къмпинг в имот №48619.15.1070 и 48619.15.1072 по КК на гр. Царево, местност „Янев геврек“, което включва изменение на ПУП-ПРЗ за имот № 48619.15.1070, 48619.15.1072 и 48619.15.1073 /УПИ XII-015101, XIII-015100 и XIV-015100/ и изготвяне на Парцеларен план за външен водопровод и канализация за водоснабдяване на имот № 48619.15.1070 по КК на гр. Царево, община Царево” с възложители Стефан Куртев Христов и Лиляна Иванова Христова

Публикувано на 10.01.2018

Решение БС-10-ПР/09.01.2018 - „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи и нови трайни насаждения от череши и кайсии в ПИ № №045016, 044007, 045012, 040030 и имот в ЗЗП № 619, землище гр. Айтос, община Айтос“ възложител: ЗП Стайко Стоянов Стайков

Публикувано на 05.01.2018

Решение БС-9-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 61056.65.13 по КК на с. Равда, общ. Несебър“ с възложител: Никола Янков Янков

Решение БС-8-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на четири сгради за жилищни и курортни нужди в имот № 11538.15.187, местност „Ага чешме”, землище гр. Свети Влас, община Несебър” с възложители Златина Огнянова Ботева и Димитър Огнянов Ботев

Решение  БС-7-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на месопреработвателно предприятие и фурна в УПИ IV-520, кв.438 /имот с ид. 07079.605.520/ по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител „Бързо хранене - Младост“ ООД

Решение БС-6-ПР/05.01.2018 - „Използване на язовир „Хаджи Яни“ за риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов, имот № 44094.34.10, землище с. Лозенец, община Царево” с възложител: „ Аква Хей“ ЕООД

Решение БС-5-ПР/05.01.2018 - „Осигуряване на пътен достъп до имоти № 049001, 049002, 049003, 049004, 049009, 049013, 049008, 049014 и 049015 през имот № 049012 по КВС на землище с. Планиница, община Руен“ с възложител: Община Руен

Решение  БС-4-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 61056.56.41, местност „ Хендек Тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър“ с възложители: Любен Христов Деляков, Лиляна Христова Яръмова, Йорданка Христова Люцканова

Решение БС-3-ПР/05.01.2018 - „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ № 81178.5.313, местност „Таласакра”, гр. Черноморец, община Созопол” с възложител „Талео“ ЕООД

Решение  БС-2-ПР/04.01.2018 - „Изграждане на магазин /шоурум/ за продажба на яхти в ПИ № 81178.40.361, местност „Ачмите”, гр. Черноморец, община Созопол” с възложител „Булмер“ ООД

Решение  БС-1-ПР/04.01.2018 - „Угояване на патици порода „Мюлар“ в птицеферма в ПИ № 000035 в м. „Корията“, землище на с. Славянци, община Сунгурларе и закупуване на технологично оборудване за нуждите на фермата“ с възложител: „Локал Асетс Мениджмънт енд Рисорсис“АД

Архив - решения по преценяване необходимостта от ОВОС

2017  2016   2015  2014   2013  2012  2011  2010  2009  2008