Контакти

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
  Детелина Иванова   
 
riosvbs_direktor@unacs.bg
 

БУЛСТАТ: 102007021

 

 

Адрес:

8000, гр. Бургас 

ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3
 
тел.:   056 813 205 факс: 056 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

 


Фронт офис за административно обслужване 056 813 - 212Зелен телефон: 056 813 212
 


 

e-mail: riosvbs_pr@abv.bg - "Връзки с обществеността"

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
 
Направление "Правни дейности" - 056 813 695
Направление "Финансово счетоводна дейност" - 056 813 202
Направление "Административно и кадрово обслужване"
Направление "Техническо обслужване и информационно обезпечаване"

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"
 

ОТДЕЛ "Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и KПКЗ"  

056 813 213

Направление "Опазване и контрол чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори" 
Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"
Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и екологична отговорност"
Направление "Опазване и контрол чистотата на водите" 
 
ОТДЕЛ "Управление на отпадъците и опазване на почвите"  - 056 813 199
 
ОТДЕЛ "Превантивна дейност" - 056 813 207
 
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда"
Направление "Специализирани регистри"
 
ОТДЕЛ "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" - 056 813 208
 

Направление "Биологично разнообразие, защитени територии"

Направление "Защитени зони"