Инструкции за търсене

Найменование на файлове за работа с тях в търсачката на страницата на РИОСВ БУРГАС

Дадени са примери с наименования за най-търсените издавани документи по съответните менюта.

 

В скобите се намира датата на която е подписан самият документ, а в зеленият правоъгълник е датата на която е публикуван на страницата на РИОСВ Бургас.

 

Мониторинг на Околна Среда

 • Доклади за състоянието на околната среда – доклад ОС 2017

 

Контролна дейност

 • Проверки на СЕВЕЗО обекти –  „име на обекта“
 • Отчети –  годишен отчет (2017)  ;  месечен отчет(01.2017)
 • Доклади комплексни проверки – доклад „Името на обекта“(2017)
 • Доклади обекти с комплексно разрешително – доклад ПОКР „Името на обекта“(2017)

 

 Превантивна дейност

 • Решения за преценяване необходимостта от ЕО –  БС-11-ЕО(13.07.2017)
 • Становища по ЕО - БС 1-1(07.07.2017)
 • Решения за прекратяване ЕО -  БС-2–ЕО-П(28.06.2017)
 • Доклади по ЕО – доклад ЕО Малко Търново(2015)
 • Съобщения за уведомяване на внесено Искане по преценяване необходимостта от ОВОС - Искане ПД-54(21.02.2018)
 • Решения за преценяване необходимостта от ОВОС - БС-98-ПР(18.07.2017)
 • Решения по ОВОС – БС-1-2(14.07.2017)
 • Решения за прекратяване - БС-55-П(18.07.2017)
 • Доклади по ОВОС - доклад по ОВОС(09.02.2016)

 

Управление на отпадъци

 • Издадени разрешителни за дейности с отпадъци - ДО-476-02(17.07.2017)
 • Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - РД-438-01(17.07.2017)
 • Решения/откази за предоставяне на натрупани средства от отчисления - РД-94(11.07.2017)
 • Преведени отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – „име на обект“

 

Натура 2000

 • Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие - БС-38-ПрОС(24.07.2017)
 • Решения за извършване на оценка за степента на въздействие - БС-7-ОС(27.07.2017)
 • Решения за прекратяване на процедурата по ОС - БС-9-ОС-П(19.07.2017)
 • Писма по чл. 2, ал 2 от Наредбата по ОС - ПД-2066(15.08.2017)