Съобщения на осн. чл. 8, ал. 4

СЪОБЩЕНИЯ

по чл. 8, ал. 4  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)

 
2021
 
 
21.10.2021

вх. № ПД-2428/15.10.2021

за: „ПУП-ПРЗ за имот с № 80916.50.50 по КК на с. Черни връх, местност „Свети Георги“, община Камено и ПУП-ПУР за нова улица обслужваща новообразувани УПИ в имот с № 80916.50.50 по КК на с. Черно връх от съществуваща о.т. 114а до нови осови точки от новообразуваната улична регулация“, с възложител: Община Камено. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37443

20.10.2021

вх. № ПД-2387/15.09.2021

за: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 44094.1.1147 по КК, м. „Тарфа“, с. Лозенец, община Царево, с цел разделяне на имота на дванадесет нови УПИ“, с възложител: „Примарт Билд Инжинеринг“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37442

14.10.2021

вх. № ПД-2487/12.10.2021

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.30.236 и 07079.30.235 и 07079.30.237 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас (УПИ XХХII-91, УПИ XXXIII-92 и УПИ XXXIV-92, кв.16)”, с възложител: „Билдникс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37394

07.10.2021

вх. № ПД-2261/05.10.2021

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.35.2 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел урегулиране на имота и обособяване на нов УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности и КОО“, с възложител: „Санта Марина“ АД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37328

30.09.2021

вх. № ПД-2305/29.09.2021

за: „ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с № 80916.50.55 по КК на с. Черни връх, общ. Камено”, с възложител Весела Момчева-Таун. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37268

вх. № ПД-2278/23.09.2021

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 80916.10.487, 80916.10.488 и 80916.10.491 по КК на с. Черни връх, общ. Камено и ПУП-ПУР на нова улица от съществуваща о.т.5 до нови о.т.5а, 56, 5в и 5г в с. Черни връх, община Камено“, с възложители: Евгения Василева, Стоян Арнаудов, Иван Танаров, Таня Николова, Мария Жеглева и Живко Арнаудов. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/?supervisorId=4008&lotNumber=72-2021

вх. № ПД-2232/23.09.2021

за: „ПУП-ПП за кабелна мрежа средно напрежение в ПИ с № 51500.16.20 по КК, местност „Бостанлъка", землище на гр. Несебър от ТП „Шарп" до ТП „Бостанлъка 1“, с възложител: „Електроразпределение Юг" ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/?supervisorId=4008&lotNumber=71-2021

вх. № ПД-2114/23.09.2021

за: „Изготвяне на ПУП-Парцеларен план за кабелна линия 1 кV от БКТП до ЕТ - ново за захранване на жилищна сграда и ограда в ПИ с № 67800.36.419 по КК, гр. Созопол, м. „Света Марина", община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг" ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/?supervisorId=4008&lotNumber=70-2021

29.09.2021

вх. № ПД-180/21.09.2021

за: „ПУП-ПП за обект на техническа инфраструктура – нова канализация, отвеждаща отпадъчните води от поземлен имот с № 81102.19.39 до поземлен имот с № 81102.19.123 по КК а с. Черноград, община Айтос”, с възложител „Емилио Инвест” ЕООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37244

28.09.2021

вх. № ПД-1968/30.07.2021

за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обслужващ път с начало поземлен имот с идентификатор 44094.14.13 (път Царево-Лозенец) до поземлени имоти с № 44094.1.1123 и 44094.1.1118 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа”, община Царево”, с възложител Община Царево. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37227

вх. № ПД-2113/30.07.2021

за: „ПУП-ПП за трасе на захранващ ел. провод за УПИ VI-214, поземлен имот с № 35883.509.214 по КК на гр. Камено и трасе до други УПИ в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на част от територията на бивш НХК-Бургас”, с възложители „Електрорапределение Юг” ЕАД и „Ростер” ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37233

вх. № ПД-1555, ПД-1554

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с №р 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на нов УПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности” и ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.35.135 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на 2 нови УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и „за КОО“, с възложител: „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37220

27.09.2021

вх. № ПД-1683/17.09.2021

за: „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено 2021-2028“, с възложител: Община Камено. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37165

 вх. № ПД-1811/17.09.2021

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.10.267 и 67800.10.508 по КК на м. „Мапи“, землище на град Созопол, община Созопол, с цел обединяване на имотите в нов УПИ и изграждане на сгради за отдих и курорт”, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37164

вх. № ПД-1948/23.09.2021

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 44425.2.17 по КК на с. Лъка, община Поморие, с цел разделяне и урегулиране на имота на отделни УПИ“, с възложител: Денка Карафезлиева. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37177

24.09.2021

вх. № ПД-1811/17.09.2021

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.10.267 И 67800.10.508 по КК на м. „Мапи", землище на град Созопол, община Созопол, с цел обединяване на имотите в нов УПИ и изграждане на сгради за отдих и курорт“, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт" ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37164

 вх. № ПД-1683/17.08.2021

за: „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Камено 2021- 2028”, с възложител: Община Камено. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37165

вх. № ПД-1887/17.09.2021

за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)  за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имот с № 35033.130.9 и 35033.24.326 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител Община Поморие. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37174

вх. № ПД-2246/08.09.2021

за: „Изменение на ОУП на община Айтос и изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на имот с № 56438.111.12 по КК на с. Пирне, местност „Кираджика“, община Айтос“, с възложител: Петър Койчев. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37159

 

вх. № ПД-2112/18.08.2021

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 07079.30.302 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложители: Станка Стоянова, Стойчо Гичев, Александра Гичева и Георги Генове. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37158

23.09.2021

вх. № ПД-2083/08.09.2021

за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабелна линия от 20kV от ТП Александрово 3 до имот с № 47651.143.8 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „ВиК“ ЕАД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37154

вх. № ПД-2140/28.08.2021

за: „ПУП-ПП за външен водопровод за поземлен имот с № 00151.274.28 по КК на гр. Айтос (УПИ II-17, масив 274, м. „Алтън тарла”), община Айтос”, с възложител Изет Расимо. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37149

13.09.2021

вх. № ПД-1654/08.09.2021

за план „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно ел.захранване на „Апартаментен хотел“ в имот с идентификатор 11538.14.3 по КК на гр. Свети Влас, трасе на кабелна линия от БКТП-Козлука съществуващ в имот с идентификатор 11538.13.14 преминаващ през имот с идентификатор 11538.13.83, 11538.13.168 и 11538.13.170 до границата на имот с идентификатор 11538.13.42 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: „Електроразпределение“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37065

вх. № ПД-1952/30.07.2021г.

за „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 12/Смф - ПИ с идентификатори 07079.3.1717, 07079.3.2558, 07079.3.1928, 07079.3.1936, 07079.3.2052, 07079.3.2567, 07079.3.2568, 07079.3.2808, 07079.3.1720, 07079.3.2023, 07079.3.1722, 07079.3.1723, 07079.3.1724, 07079.3.1725, 07079.3.2425 и 07079.3.2426 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37066

09.09.2021

вх. № ПД-2049/08.09.2021

за: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въдух на Община Бургас за периода 2021-2027”, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37056

вх. № ПД-1998

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.30.1181 и 07079.30.1196 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, община Бургас (УПИ XVI-1181 и УПИ VI-1196, кв.47)”, с възложител: Светлозар Филипов. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37042

вх. № ПД-1326

за: „Изменение на план за улична регулация (ПУП-ПУР) за гранични улици към урбанизираната територия на кв. Лозово в северната част на кв. Лозово, гр. Бургас – улици „Роза“ и „Иглика“ при осови точки от о.т.1, о.т2, о.т.3, о.т.4 и о.т.5 и улица „Комуна“, при осови точки о.т.1, о.т.10, о.т.11, о.т.20, о.т.21 и о.т.35. Подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) – обособяване на УПИ III – за инженерно-техническа инфраструктура в бивш масив 14, по предходна КВС, засягащ част от ПИ с № 07079.4.659 по КК на гр. Бургас. Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки о.т.35, о.т.36, о.т.37, о.т.50 и о.т.51“, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/37048

03.09.2021

вх. № ПД-1952

за план: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 12/Смф - ПИ с № 07079.3.1717, 07079.3.2558, 07079.3.1928, 07079.3.1936, 07079.3.2052, 07079.3.2567, 07079.3.2568, 07079.3.2808, 07079.3.1720, 07079.3.2023, 07079.3.1722, 07079.3.1723, 07079.3.1724, 07079.3.1725, 07079.3.2425 и 07079.3.2426 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

18.08.2021

вх. № ПД-1951/13.08.2021

за план: „Частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от Устройствена зона 13/Смф в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас включваща имоти с №: 07079.2.1992, 07079.2.1993, 07079.2.2670, 07079.2.2669, 07079.2.1994, 07079.2.1996, 07079.2.1998, 07079.2.1999, 07079.2.2000, 07079.2.2002, 07079.2.2003, 07079.2.3463, 07079.2.3462, 07079.2.3461, 07079.2.2004, 07079.2.2005, 07079.2.2826, 07079.2.2008, 07079.2.2009, 07079.2.2010, 07079.2.2011, 07079.2.2012, 07079.2.2759, 07079.2.2015, 07079.2.2016, 07079.2.2032, 07079.2.3195, 07079.2.2033, 07079.2.2034, 07079.2.2035, 07079.2.2355, 07079.2.2534, 07079.2.2535, 07079.2.3468, 07079.2.2435, 07079.2.2431, 07079.2.2436, 07079.2.2437, 07079.2.2456, 07079.2.3464, 07079.2.3467, 07079.2.3469, 07079.2.3461, 07079.2.3462, 07079.2.3463, 07079.2.3470, 07079.2.3471, 07079.2.2018, 07079.2.2040, 07079.2.2463, 07079.2.2464, 07079.2.2042, 07079.2.2043, 07079.2.2541, 07079.2.2542, 07079.2.2467, 07079.2.2468, 07079.2.2469, 07079.2.2046, 07079.2.2047, 07079.2.2048, 07079.2.2405, 07079.2.2406, 07079.2.2397, 07079.2.2399, 07079.2.2362, 07079.2.2363, 07079.2.2364, 07079.2.2400, 07079.2.2401, 07079.2.2402, 07079.2.2403, 07079.2.2405, 07079.2.2407, 07079.2.2129, 07079.2.2145, 07079.2.2560, 07079.2.2148, 07079.2.2147, 07079.2.2150, 07079.2.2151, 07079.2.2152, 07079.2.2660 и 07079.2.2661 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36886

вх. № ПД-1556/13.08.2021

за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.20.465 и 07079.20.464 по КК на гр. Бургас, местност „Ъгъла“ (бившата „Кюшето“), община Бургас (УПИ I-1330 и УПИ II-1331 в кв.29)”, с възложители: Сотира Иванова, Ангелина Боева, Йорданка Розенбергер и Милена Аулбах. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36885

вх. № ПД-171,1860/16.08.2021

за план: „ПУП-ПП за обект: Кабелна линия 1 xV от съществуващ трафпост „Панда" в ПИ с № 67800.44.96 по КК до ново електромерно табло в ПИ с № 67800.44.125 по КК на град Созопол, община Созопол”, с възложител „Електроразпределение Юг" ЕАД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36887

13.08.2021

вх. № ПД-1490/10.08.2021

за план: „ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т. 209 по плана за ж.к. „Меден Рудник”, гр. Бургас до Републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак-Бургас-ГКПП Малко Търново”, с възложител Община Бургас е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36854

19.07.2021

вх. № ПД-1379/16.07.2021

за план: „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 35033.7.157 и 35033.7.230 по КК на гр. Каблешково, местност „Пъдарска могила”, община Поморие”, с възложител: “Бамел“ ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36629

19.07.2021

вх. № ПД-1641(1)/12.07.2021

за план: „Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на реконструкция на съществуваща въздушна мрежа средно напрежение, в обхват започващ от границата между ПИ с идентификатори 07079.3.2827 и 07079.3.2830 до БКТП „Ригел“ в ПИ 07079.3.928, засягащ ПИ с идентификатори 07079.3.2827, 07079.3.1381, 07079.2.1 и 07079.3.2767 по КК на гр. Бургас”, с възложител Община Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36611

16.07.2021

вх. № ПД-1577/14.07.2021

за план: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 63029.122.32 по КК  на с. Росен, м. „Казаково лозе“, община Созопол“ с възложител: Рада Иванова. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36612

вх. № ПД-1402/12.07.2021

за план:  „Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2021-2027г. с Раздел „Лечебни растения“, „Програма за опазване, устойчива ползване и възстановяване на почвите на Община Несебър за периода 2021-2027 г” и „Програма за управление на отпадъците на община Несебър 2021-2027г.“, с възложител Община Несебър. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36614

01.07.2021

вх. № ПД-1324/19.05.2021

за план: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 63029.114.1, 63029.114.5, 63029.114.7, 63029.114.19, 63029.114.23, 63029.114.24, 63029.114.28, 63029.114.29, 63029.114.31, 63029.114.32, 63029.113.3, 63029.113.4, 63029.113.5, 63029.113.9, 63029.113.12, 63029.113.14, 63029.113.16, 63029.113.20, 63029.113.22, 63029.113.23, 63029.113.28, 63029.113.30, 63029.113.33, 63029.110.29, 63029.110.45, 63029.110.46, 63029.110.47, 63029.110.50, 63029.110.51, 63029.110.52, 63029.110.58, 63029.104.13, 63029.104.14 по КК на с. Росен, община Созопол, с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрически ток от слънчевата енергия, монтирана на земната повърхност“ с възложители: „Балма“ ООД, „Бъдеще 1“ ЕООД, „Уудсайд Инвестмънтс“ ООД и „Френдс Ленд Пропъртис“ АД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36489

22.06.2021

вх. № ПД-459/17.06.2021

за план: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2523 по КК на гр. Бургас, местност „Хайнлъка”, община Бургас с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „за сгради със смесени функции, административни, търговски, жилищни“ и „за трафопост“, с възложител: „БОГИ-6“ ООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36387

10.06.2021

вх. № ПД-1081/31.05.2021

за план: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец, м. „Таласакра“, общ. Созопол с цел промяна в отреждането и урегулиране на две УПИ“, с възложител: Община Созопол. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36168

03.06.2021

вх. № ПД-1271/28.05.2021

за план: „План за интегрирано развитие на Община Айтос 2021-2027 г.“, с възложител: Община Айтос е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/36127

20.05.2021

вх. № ПД-1171/28.04.2021

за план: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабелна линия 20 kV от нов СРС в имот с идентификатор 53822.19.246 по КК на с. Оризаре, община Несебър до имот с идентификатор 00271.2.210 по КК на с. Александрово, община Поморие“ с възложител: „ВиК“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35956

вх. № ПД-1016(1)/17.05.2021

за план: „План за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021-2027 г.”, с възложител община Созопол е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35947

19.05.2021

вх. № ПД-795/24.03.2021  

за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.40 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел провеждане на регулационната линия на имота по имотни граници и промяна от устройствена зона Пп  в 23/Смф“ с възложител: „Маяк М“ АД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35933

ПД-674/12.03.2021

за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.1716 и 07079.2.1717 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в нов УПИ, с отреждане „За спорт и обществени обслужващи дейности”, с възложители: СНЦ „Тенис Клуб Авеню” и „Комерс Тони-91” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35945

 

07.05.2021

вх. № ПД-1076/28.04.2021

за план „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.30.63 по КК  на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, община Бургас“ с възложители: „Нордус“ ООД, „АТН-Транс“ ЕООД и Николай Иванов е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35861

05.05.2021

вх. № ПД-1070/28.04.2021

за план: „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обединяване на ПИ с идентификатор 07079.2.3555 по КК и ПИ с идентификатор 07079.2.3556 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: „Невада Турс 2004“АД и „Българско туристическо дружество – Глобал Турс“АД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35859

24.04.2021

вх. № ПД-143/22.04.2021

за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с № 39164.15.71 и 39164.15.74 по КК на с. Кошарица, местност „Йовче дере, община Несебър с цел промяна в отреждането на имота“, с възложител: “Ланд Трейд-2008“ ЕООД. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35800

вх. № ПД-966/22.04.2021

за план „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с идентификатори 81178.6.263, 81178.6.264 и 81178.6.265 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол“ с възложител: Елена Симеонова. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35797

вх. № ПД-923/22.04.2021

за план „ПУП-ПРЗ за имот с № 73388.89.13 по КК на с. Тръстиково, община Камено с цел изграждане на вилно строителство“, с възложители: Трифон Петков, Руска Петкова, Димитър Петков, Живко Петков, Ивана Димитрова, Жечо Димитров, Петков Петков, Тодора Стоянова, Пенка Ангелова и Дияна Чобанова. Информацията е достъпна на http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35794

вх. № ПД-799/16.04.2021

за: „План за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021-2027“, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35782

вх. № ПД-683/16.04.2021

за: „Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с № 07079.13.2323 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел разделяне на имота и обособяване на четири УПИ с отреждане за курортни дейности“, с възложители: Борис Къдрев, Станимир Шкодров, Петя Шкодрова, Живко Иванов, Диана Иванова, Димитринка Георгиева. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35785

вх. № ПД-738/16.04.2021 

за: „Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с № 57337.110.104 по КК на с. Полски извор, община Камено, с цел уригулиране и разделяне на имота и обособяване на три УПИ с отреждане "за жилищно строителство" и изработване на ПУП-ПУР за продължаване на улица до новообразуваните УПИ“, с възложител: Алекси Граматиков. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35786

вх. № ПД-830/16.04.2021

за: „Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с № 63478.41.36 по КК на с. Русокастро, община Камено, с цел уригулиране на имота и отреждане „за паркинг и информационно обслужване“, с възложител: Община Камено. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35788

22.04.2021

вх. № ПД-891/15.04.2021

за: „Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 07079.30.298 по КК  на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, община Бургас“, с възложители: „Ред афлек“ ЕООД, Деян Шевкенов, Яни Велев, Димитър Николов, Веселен Николов, Милен Динев и Емилия Динева. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35776

15.04.2021

вх. № ПД-903/13.04.2021

за: „ПУП-ПРЗ за имот с №36525.248.705 по КК на гр. Карнобат, община Бургас с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 999, 60kWp“, с възложител: “Свинекомплекс крумово градище“ АД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35724

вх. № ПД-789/23.03.2021

за: „План за интегрирано развитие на Община Руен за периода 2021-2027г.“ с възложител: Община Руен. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35725

14.04.2021

вх. № ПД-2602/12.04.2021

за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с № 07079.13.2326 по КК на гр. Бургас, местност „Голямата нива“, община Бургас с цел обособяване на два нови УПИ (предходен № 015326)“, с възложител: „Топ Системс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35717

08.04.2021

вх. № ПД-664/05.04.2021

за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен с № 81178.5.116 по КК на гр. Черноморец, община Созопол с цел разделяне на имота и обособяване на 8 УПИ с отреждане „за сгради за отдих и курорт”, с възложители: Згура Христодоров, Зоя Стамова и Жечо Желев. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35662

29.03.2021

вх. № ПД-502/22.03.2021

за: „План за интегрирано развитие на община Несебър за периода 2021-2027”, с възложител Община Несеър. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35536

вх. № ПД-553/22.03.2021

за: „План за интегрирано развитие на община Приморско за периода 2021-2027”, с възложител Община Приморско. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35531

вх. № ПД-359/22.03.2021

за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 67800.10.381 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци”, община Созопол”, с възложители Сийка Кожухарова, Никола Коларов, Васил Дончев, наследници на Елена Стоянова, наследник на Светослав Берберов, наследници на Иван Берберов, наследници на Севденка Коларова. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35527

17.03.2021

вх. № ПД-474(1)12.03.2021

за план „Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.1654 и 07079.3.1655 по КК  на гр. Бургас, местност „Мадика“, община Бургас“ с възложители: Атанас Митрев и Стоян Митрев е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35461

12.03.2021

ПД-411

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81582.200.4 по КК на с. Чубра, община Сунгурларе, с цел урегулиране на имота и отреждане „за птицекланица“ с възложител: „Марчело“ ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35398

09.03.2021

ПД-286

за: „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 81178.6.97 по КК на град Черноморец, община Созопол с цел обособяване на  УПИ и отреждане на имота „за къмпинг и обслужващи дейности“ с възложител: Калина Генова, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35384

04.03.2021

вх. № ПД-2870

за: „Изграждане на фотоволтаична централа и ПУП-ПП за трасе на електрически кабел 20 kV с начало от новопроектиран трафпост в североизточната част на ПИ с № 00151.194.24 по КК на град Айтос, общ. Айтос“, за присъединяване на предвидената ФЕЦ в имота към нов ЖР стълб, вграден в междустълбието на ЖР стълб № 14 и ЖР стълб № 15 на ВЛ 20 кV „Черноград“ от подстанция „Айтос“, с възложител: „Валпа-04“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35290

01.03.2021

вх. № ПД-252

за план „ПУП-ПП за изграждане на въздушна кабелна линия 20кV от стълб № 59 на ВЛ „Съдиево“, П/С „Айтос“ до стълб № 24 на ВЛ „Благоев“, В/с Айтос в поземлени имоти с № 00151.522.10, 00151.522.12 и 00151.423.2 по КК на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35328

вх. № ПД-2217

за план „ПУП-ПРЗ за имот с ид. 66682.147.5 по КК на с. Скала, местност „Балбузанските ниви“, община Сунгурларе с цел промяна в отреждането на имота „за фотоволтаичен парк“, с възложител: “Спа Еко Тур“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35326

26.02.2021

вх. № ПД-2870

за план „Изграждане на фотоволтаична централа и ПУП-ПП за трасе на електрически кабел 20 kV с начало от новопроектиран трафпост в североизточната част на ПИ с идентификатор 00151.194.24 по КК на град Айтос, община Айтос“, за присъединяване на предвидената ФЕЦ  в имота към  нов ЖР стълб, вграден в междустълбието на ЖР стълб № 14 и ЖР стълб № 15 на ВЛ 20 кV „Черноград“ от подстанция „Айтос“ с възложител: „Валпа-04“ ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35290

25.02.2021

вх. № ПД-250

за план „ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие с цел изграждане на  фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция”, с възложители „Лъка Гейм“ АД и „Състейнабъл Енерджи“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35307

вх. № ПД-379

за план „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.612 и 07079.3.613 по КК  на гр. Бургас, местност „Курт тепе“, община Бургас“ с възложител: „Невада Турс 2004“ ЕАД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35285

23.02.2021

вх. № ПД-1794

за: „ПУП-ПЗ на поземлени имоти с №11538.11.1, 11538.11.13 и 11538.11.14 по КК на гр. Свети Влас, м. „Ага чешме”, общ. Несебър”, с възложител: Община Несебър Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35272

17.02.2021

вх. № ПД-10

за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване на имоти с № 32737.108.1 по КК на с. Индже войвода, местност „Стопански двор“, община Созопол“, с възложител: „Финномеханик-Кузманов“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35232

11.02.2021

вх. № ПД-192

за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: обслужващ път с начало ул. „Ваканционна“ между о. т. 201 и о. т. 202 (ПИ с идентификатор 44094.502.60 по КК)  до ПИ с идентификатор 44094.21.11 по КК (УПИ I-11) и ПИ с идентификатор 44094.21.100 по КК (УПИ IV-2126) в м. „Рибарницата“ на с. Лозенец, община Царево“ с възложител: Община Царево Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35176

5.02.2021

вх. № ПД-242

за: „ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ с № 36525.301.1, 36525.301.2, 36525.301.3, 36525.301.9, 36525.301.10, 36525.301.11, 36525.301.14, 36525.301.15 и 36525.301.56 по КК на град Карнобат, община Карнобат за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: „Агрошанс Комерс“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35126

2.02.2021

вх. № ПД-89

за: „Подробен устройствен план-План за регулация за обособяване на УПИ „за спортен терен“ в кв. "Горно Езерово", местност „Сюлейман Чеир”, гр. Бургас, част от ПИ с № 07079.7.1258 по КК и КР на гр. Бургас и частично изменение на улична регулация между осови точки о.т.1 и о.т.11 по плана на кв. Горно Езерово, местност „Малак Чеир”, гр. Бургас, част от ПИ с № 07079.7.189”, с възложител: Община Бургас. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34978

22.01.2021

вх. № ПД-3176

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.3.945 и 07079.3.946 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас, с цел обособяване на нови УПИ, с функционално отреждане „за смесена сграда и трафпост“, с предвидено застрояване и осигуряване на транспортен достъп“, с възложители: Неделин Шкодрев и Станимир Шкодрев. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32573

15.01.2021 

вх. № ПД-2813/14.01.2021

за: «ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: обслужващ път с начало от ПИ с № 44094.14.13 до ПИ с № 44094.1.1123 и 44094.1.1118 по КК на с. Лозенец, общ. Царево» с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34975

07.01.2021 

вх. № ПД-2747/06.01.2021

за: “ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1173 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел разделяне на имота на осем УПИ и определяне на малкоетажно жилищно застрояване”, с възложители: Росица Вълева, Тошка Чикъкчиева, Кета Тенева, Веселин Колев, Тодор Фотев, Жельо Колев и Зоица Колева. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34898

05.01.2021 

вх. № ПД-2814/15.12.2020

за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обслужваща улица в местност „Караагач“ с начало от поземлен имот № 44094.2.14 до поземлен имот №44094.2.945 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34884


2020
29.12.2020 

вх. № ПД-2773/11.12.2020

за: „ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20 кV от П/С „Айтос“ до СРС стълб „103А“ на ВЛ „Пролет“, разположен на южната граница на ПИ 36381.35.134 по КК на с. Караново, общ. Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34859  

22.12.2020 

за: вх. № ПД-2663/17.12.2020

за: „Резервно водоснабдяване към деривация „Камчия” от язовир „Ахеой” и язовир „Порой”, включващ: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община Поморие; ПУП-ПП за трасе на главен водопровод от основен изпускател на яз. „Порой” в ПИ с идентификатор 53822.20.1 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия” в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47651.143.6 по КК на с. Медово, община Поморие; ПУП-ПП за пътна връзка до ПИ 00271.2.210 по КК на с. Александрово, община Поморие”; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 02810.14.109  по КККР на с. Бата, община Поморие; ПУП - ПП за пътна връзка от път No BGS 1145 (с. Медово - с. Бата - с. Страцин) до ПИ 02810.14.109 по КК на с. Бата, м. Помпена станция, община Поморие;  ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. Ахелой, разположена в ПИ 02810.18.114 по КК на с. Бата , община Поморие, до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие; ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“ разположена в ПИ 47561.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител „ВиК” ЕАД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34844

вх. № ПД-2742/17.12.2020

за: „Изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за подземно трасе на водопровод с начало от съществуващ водопровод намиращ се в имот №44094.12.1136 по КК на с. Лозенец, община Царево до имот № 10361.2.626 по КК на с. Велика, община Царево“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34841

17.12.2020 

вх. № ПД-2625/17.12.2020

за: „Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХ -14, 34, кв.6 (ПИ с идентификатори 07079.2.1404 и 07079.2.1367 по КК) , местност „Под шосето“, землище гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Дева Бродкаст“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34832

11.12.2020 

вх. № ПД-2580/18.11.2020

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II, кв. 116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185, УПИ I в кв.196 по плана на гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител Община Поморие. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34793

03.12.2020 

вх. № ПД-2288/30.11.2020

за: „ПУП-ПП за трасе на нов електропровод 110 kV от новопроектирана фотоволтаична електроцентрала „Малко Търново” в поземлен имот 46663.52.588, местност „Добърджана”, землище гр. Малко Търново, община Малко Търново до подстанция „Малко Търново” в поземлен имот 46663.501.60 по КК на гр. Малко Търново”, с възложител „ТРАКИЯ-МТ” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34749

01.12.2020 

вх. № ПД-2332/25.11.2020

за: „Изработване на подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през поземлени имоти 58356.4.813, 58356.65.86, 58356.65.87, 58356.65.6 по КК и КР на гр. Приморско, община Приморско” и „Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през поземлени имоти 58356.73.13, 58356.501.217 и 58356.501.216“, с възложител: „ВиК Бургас” ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34714

10.11.2020 

вх. № ПД-2299/06.11.2020

за: „Изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с № 57491.18.236 по КК град Поморие, община Поморие, с цел промяна в отреждането на имота от „за жилищни сгради“ в „за вилни сгради“, с възложител: „Бг Ленд Инвест“ ЕООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34614 

04.11.2020 

вх. № ПД-2212/07.10.2020

за: «ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.8.625, 67800.8.626, 67800.8.125, 67800.8.126 и 67800.8.127 по КК на гр. Созопол, община Созопол, с цел обособяване на два УПИ и отреждане на имотите «за вилни сгради, КОО и трафпост», с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34592

30.10.2020 

вх. № ПД-2253/13.10.2020

за: „ПУП-ПП за изграждане на оптична свързаност между населените места в община Поморие“, с възложител: „Вижън Плюс” ООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34567

29.09.2020 

Вх. № ПД-1828/29.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322 и 07079.13.2323 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане „за курортни дейности“, с възложители: Борис Къдрев, Станимир Шкодров, Петя Шкодрова, Живко Иванов, Диана Иванова и Димитринка Георгиева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34208 

28.09.2020 

Вх. № ПД-1834/28.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Диана Иванова, Живко Иванов, Весислав Илчев и Росица Илчева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34267 

24.09.2020

Вх. № 1965/24.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот 81178.5.77, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол и разделяне на осемнадесет УПИ”, с възложител „ЛЕО-Бетонови изделия” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34175 

Вх. № 2030/24.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот 07079.8.497, находящ се в местност „Кара баир Е”, кв. „Меден рудник”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложители „Мартело“ ЕООД,  Симеонка Чакмакова, Атанас Ангелов, Станка Сачанова, Станка Янева, Иван Бахчеванов, Карамфилка Кралева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34180 

 23.09.2020

Вх. № ПД-2119/23.09.2020

за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 81178.5.79, 81178.5.80 и 81178.5.112 по КК, м. „Аклади“, град Черноморец, община Созопол, с цел промяна в отреждането на земеделска земя „за сгради за отдих и курорт“, с възложители: Вероника Михалева и Симона Михалева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34407 

 14.09.2020

Вх. № 2049/14.09.2020

за: „План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905, 07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.742, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34177 

  Вх. № 2045/14.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за имоти 07079.2.3258 и 07079.2.3530 (образуван от бивш имот 07079.2.1905) по КК на гр. Бургас, община Бургас с цел обособяване на УПИ XXIII-3528 и XXIII-3530 с отреждане на имота „за крайпътен обект, бензиностанция и газстанция”, с възложител Никола Янев, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34405 

11.08.2020

Вх. № 1798/11.08.2020

за: „Изменение  на  ОУП на гр. Бургас в частта на границата между Устройствени зони 3/Оз и 2/Смф  за включване на имоти с идентификатори 07079.12.762, 07079.12.763, 07079.12.764, 07079.12.765, 07079.12.766, 07079.12.767 и 07079.12.790, местност „Кабата”, кв. Ветрен, гр. Бургас от УЗ 3/ Оз  към  УЗ 2/Смф”, с възложител община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33971 

 21.07.2020

Вх. № 1633/21.07.2020

за: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.7.1496 по КККР на Бургас с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и разделянето му на два самостоятелни имота с право на застрояване”, с възложители Любомир Бозвелиев и Георги Бозвелиев, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33816 

 20.07.2020

Вх. № ПД-1622, 1623, 1624/ 20.07.2020

за: „ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие“, „ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на язовир „Ахелой“ в ПИ с идентификатор 02810.18.114 до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие“ и „ПУП-ПП за трасе на главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Вик Бургас“ ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33984