Съобщения на осн. чл. 8, ал. 4

СЪОБЩЕНИЯ

по чл. 8, ал. 4  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)

 
2021
15.01.2021 

вх. № ПД-2813/14.01.2021

за: «ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: обслужващ път с начало от ПИ с № 44094.14.13 до ПИ с № 44094.1.1123 и 44094.1.1118 по КК на с. Лозенец, общ. Царево» с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34975

07.01.2021 

вх. № ПД-2747/06.01.2021

за: “ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1173 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел разделяне на имота на осем УПИ и определяне на малкоетажно жилищно застрояване”, с възложители: Росица Вълева, Тошка Чикъкчиева, Кета Тенева, Веселин Колев, Тодор Фотев, Жельо Колев и Зоица Колева. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34898

05.01.2021 

вх. № ПД-2814/15.12.2020

за: „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обслужваща улица в местност „Караагач“ с начало от поземлен имот № 44094.2.14 до поземлен имот №44094.2.945 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34884


2020
29.12.2020 

вх. № ПД-2773/11.12.2020

за: „ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20 кV от П/С „Айтос“ до СРС стълб „103А“ на ВЛ „Пролет“, разположен на южната граница на ПИ 36381.35.134 по КК на с. Караново, общ. Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Информацията е достъпна на:  http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34859  

22.12.2020 

за: вх. № ПД-2663/17.12.2020

за: „Резервно водоснабдяване към деривация „Камчия” от язовир „Ахеой” и язовир „Порой”, включващ: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община Поморие; ПУП-ПП за трасе на главен водопровод от основен изпускател на яз. „Порой” в ПИ с идентификатор 53822.20.1 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия” в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47651.143.6 по КК на с. Медово, община Поморие; ПУП-ПП за пътна връзка до ПИ 00271.2.210 по КК на с. Александрово, община Поморие”; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 02810.14.109  по КККР на с. Бата, община Поморие; ПУП - ПП за пътна връзка от път No BGS 1145 (с. Медово - с. Бата - с. Страцин) до ПИ 02810.14.109 по КК на с. Бата, м. Помпена станция, община Поморие;  ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. Ахелой, разположена в ПИ 02810.18.114 по КК на с. Бата , община Поморие, до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие; ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“ разположена в ПИ 47561.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител „ВиК” ЕАД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34844

вх. № ПД-2742/17.12.2020

за: „Изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за подземно трасе на водопровод с начало от съществуващ водопровод намиращ се в имот №44094.12.1136 по КК на с. Лозенец, община Царево до имот № 10361.2.626 по КК на с. Велика, община Царево“, с възложител: Община Царево. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34841

17.12.2020 

вх. № ПД-2625/17.12.2020

за: „Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХ -14, 34, кв.6 (ПИ с идентификатори 07079.2.1404 и 07079.2.1367 по КК) , местност „Под шосето“, землище гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Дева Бродкаст“ ЕООД. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34832

11.12.2020 

вх. № ПД-2580/18.11.2020

за: „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II, кв. 116, УПИ I в кв.184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв.185, УПИ I в кв.196 по плана на гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител Община Поморие. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34793

03.12.2020 

вх. № ПД-2288/30.11.2020

за: „ПУП-ПП за трасе на нов електропровод 110 kV от новопроектирана фотоволтаична електроцентрала „Малко Търново” в поземлен имот 46663.52.588, местност „Добърджана”, землище гр. Малко Търново, община Малко Търново до подстанция „Малко Търново” в поземлен имот 46663.501.60 по КК на гр. Малко Търново”, с възложител „ТРАКИЯ-МТ” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34749

01.12.2020 

вх. № ПД-2332/25.11.2020

за: „Изработване на подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през поземлени имоти 58356.4.813, 58356.65.86, 58356.65.87, 58356.65.6 по КК и КР на гр. Приморско, община Приморско” и „Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през поземлени имоти 58356.73.13, 58356.501.217 и 58356.501.216“, с възложител: „ВиК Бургас” ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34714

10.11.2020 

вх. № ПД-2299/06.11.2020

за: „Изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с № 57491.18.236 по КК град Поморие, община Поморие, с цел промяна в отреждането на имота от „за жилищни сгради“ в „за вилни сгради“, с възложител: „Бг Ленд Инвест“ ЕООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34614 

04.11.2020 

вх. № ПД-2212/07.10.2020

за: «ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 67800.8.625, 67800.8.626, 67800.8.125, 67800.8.126 и 67800.8.127 по КК на гр. Созопол, община Созопол, с цел обособяване на два УПИ и отреждане на имотите «за вилни сгради, КОО и трафпост», с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34592

30.10.2020 

вх. № ПД-2253/13.10.2020

за: „ПУП-ПП за изграждане на оптична свързаност между населените места в община Поморие“, с възложител: „Вижън Плюс” ООД е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна на: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34567

29.09.2020 

Вх. № ПД-1828/29.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322 и 07079.13.2323 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане „за курортни дейности“, с възложители: Борис Къдрев, Станимир Шкодров, Петя Шкодрова, Живко Иванов, Диана Иванова и Димитринка Георгиева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34208 

28.09.2020 

Вх. № ПД-1834/28.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Диана Иванова, Живко Иванов, Весислав Илчев и Росица Илчева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34267 

24.09.2020

Вх. № 1965/24.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот 81178.5.77, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол и разделяне на осемнадесет УПИ”, с възложител „ЛЕО-Бетонови изделия” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34175 

Вх. № 2030/24.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот 07079.8.497, находящ се в местност „Кара баир Е”, кв. „Меден рудник”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложители „Мартело“ ЕООД,  Симеонка Чакмакова, Атанас Ангелов, Станка Сачанова, Станка Янева, Иван Бахчеванов, Карамфилка Кралева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34180 

 23.09.2020

Вх. № ПД-2119/23.09.2020

за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 81178.5.79, 81178.5.80 и 81178.5.112 по КК, м. „Аклади“, град Черноморец, община Созопол, с цел промяна в отреждането на земеделска земя „за сгради за отдих и курорт“, с възложители: Вероника Михалева и Симона Михалева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34407 

 14.09.2020

Вх. № 2049/14.09.2020

за: „План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905, 07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.742, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34177 

  Вх. № 2045/14.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за имоти 07079.2.3258 и 07079.2.3530 (образуван от бивш имот 07079.2.1905) по КК на гр. Бургас, община Бургас с цел обособяване на УПИ XXIII-3528 и XXIII-3530 с отреждане на имота „за крайпътен обект, бензиностанция и газстанция”, с възложител Никола Янев, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34405 

11.08.2020

Вх. № 1798/11.08.2020

за: „Изменение  на  ОУП на гр. Бургас в частта на границата между Устройствени зони 3/Оз и 2/Смф  за включване на имоти с идентификатори 07079.12.762, 07079.12.763, 07079.12.764, 07079.12.765, 07079.12.766, 07079.12.767 и 07079.12.790, местност „Кабата”, кв. Ветрен, гр. Бургас от УЗ 3/ Оз  към  УЗ 2/Смф”, с възложител община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33971 

 21.07.2020

Вх. № 1633/21.07.2020

за: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.7.1496 по КККР на Бургас с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и разделянето му на два самостоятелни имота с право на застрояване”, с възложители Любомир Бозвелиев и Георги Бозвелиев, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33816 

 20.07.2020

Вх. № ПД-1622, 1623, 1624/ 20.07.2020

за: „ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие“, „ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на язовир „Ахелой“ в ПИ с идентификатор 02810.18.114 до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие“ и „ПУП-ПП за трасе на главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Вик Бургас“ ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33984