Съобщения на осн. чл. 8, ал. 4

СЪОБЩЕНИЯ

по чл. 8, ал. 4  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО)

 
29.09.2020 

Вх. № ПД-1828/29.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322 и 07079.13.2323 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане „за курортни дейности“, с възложители: Борис Къдрев, Станимир Шкодров, Петя Шкодрова, Живко Иванов, Диана Иванова и Димитринка Георгиева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34208 и в РИОСВ – Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Перущица“ № 67, етаж 3 /отговорено от РИОСВ – Бургас.

28.09.2020 

Вх. № ПД-1834/28.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на град Бургас, община Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Диана Иванова, Живко Иванов, Весислав Илчев и Росица Илчева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34267 и в РИОСВ – Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Перущица“ № 67, етаж 3 /отговорено от РИОСВ – Бургас.

24.09.2020

Вх. № 1965/24.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот 81178.5.77, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол и разделяне на осемнадесет УПИ”, с възложител „ЛЕО-Бетонови изделия” ЕООД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34175 и в РИОСВ – Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, етаж 3 /отговорено от РИОСВ – Бургас.

Вх. № 2030/24.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот 07079.8.497, находящ се в местност „Кара баир Е”, кв. „Меден рудник”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложители „Мартело“ ЕООД,  Симеонка Чакмакова, Атанас Ангелов, Станка Сачанова, Станка Янева, Иван Бахчеванов, Карамфилка Кралева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34180 и в РИОСВ – Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, етаж 3 /отговорено от РИОСВ – Бургас.

 23.09.2020

Вх. № ПД-2119/23.09.2020

за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 81178.5.79, 81178.5.80 и 81178.5.112 по КК, м. „Аклади“, град Черноморец, община Созопол, с цел промяна в отреждането на земеделска земя „за сгради за отдих и курорт“, с възложители: Вероника Михалева и Симона Михалева, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34407 и в РИОСВ – Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Перущица“ № 67, етаж 3 /отговорено от РИОСВ – Бургас.

 14.09.2020

Вх. № 2049/14.09.2020

за: „План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905, 07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.742, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34177 и в РИОСВ – Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, етаж 3 /отговорено от РИОСВ – Бургас.

  Вх. № 2045/14.09.2020

за: „ПУП-ПРЗ за имоти 07079.2.3258 и 07079.2.3530 (образуван от бивш имот 07079.2.1905) по КК на гр. Бургас, община Бургас с цел обособяване на УПИ XXIII-3528 и XXIII-3530 с отреждане на имота „за крайпътен обект, бензиностанция и газстанция”, с възложител Никола Янев, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/34405 и в РИОСВ – Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, етаж 3 /отговорено от РИОСВ – Бургас.

11.08.2020

Вх. № 1798/11.08.2020

за: „Изменение  на  ОУП на гр. Бургас в частта на границата между Устройствени зони 3/Оз и 2/Смф  за включване на имоти с идентификатори 07079.12.762, 07079.12.763, 07079.12.764, 07079.12.765, 07079.12.766, 07079.12.767 и 07079.12.790, местност „Кабата”, кв. Ветрен, гр. Бургас от УЗ 3/ Оз  към  УЗ 2/Смф”, с възложител община Бургас, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33971 и в РИОСВ – Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, етаж 3 /отговорено от РИОСВ – Бургас.

 21.07.2020

Вх. № 1633/21.07.2020

за: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.7.1496 по КККР на Бургас с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и разделянето му на два самостоятелни имота с право на застрояване”, с възложители Любомир Бозвелиев и Георги Бозвелиев, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33816 и в РИОСВ – Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67, етаж 3 /отговорено от РИОСВ – Бургас.

 20.07.2020

Вх. № ПД-1622, 1623, 1624/ 20.07.2020

за: „ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие“, „ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на язовир „Ахелой“ в ПИ с идентификатор 02810.18.114 до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие“ и „ПУП-ПП за трасе на главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Вик Бургас“ ЕАД, е определена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33984 и в РИОСВ – Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Перущица“ № 67, етаж 3 /отговорено от РИОСВ – Бургас.