Работа при насПубликувано на 20.12.2017 г.

Протокол за проведен първи етап за конкурса за длъжността Младши експерт „Опазване на почвите и управление на отпадъците” в РИОСВ - Бургас

Публикувано на 19.12.2017 г.

Протокол за проведен първи етап за конкурса за длъжността Младши експерт „Специализирани регистри и електронни досиета” в РИОСВ - Бургас

Публикувано на 01.12.2017 г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт – опазване на почвите и управление на отпадъците  в РИОСВ - Бургас

Публикувано на 30.11.2017 г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт „Специализирани регистри и електронни досиета” в РИОСВ - Бургас

 
Публикувано на 16.11.2017 г.
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
 
І. За длъжността Младши експерт – опазване на почвите и управление на отпадъците в  РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
Степен на висшето образование – бакалавър
Професионално направление: агрономство, почвознание, аграрно инженерство, растителна защита и агроекология, агрохимия и агробиотехнология;
Професионален опит: не се изисква.
1. Допълнителни изисквания за длъжността са:
Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer;
Предимство е владеене на английски език.
2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Длъжността е свързана с опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвите чрез: Контрол по спазване на проектите за рекултивация на нарушени, ерозирани, замърсени и др. терени;
Осъществяване на националната политика по опазване на земите и почвите, съгласно изискванията на Закона за почвите;
Контрол по безопасното съхраняване на излезли от употреба препарати за растителна защита.
Контрол по безопасното събиране, съхраняване и използуване на торов отпад.
Контрол по управлението на биоразградими отпадъци, утайки от пречистване на отпадъчни води и масово разпространени отпадъци.
3. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: от 460 – до 800 лева.

 

II. За длъжността Младши експерт – специализирани регистри и електронни досиета в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
Степен на висшето образование – бакалавър
Професионално направление: биология, компютърни системи и технологии
Професионален опит: не се изисква.
1. Допълнителни изисквания за длъжността са:
Предимство е владеене на английски език;
Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Младши експерт „Специализирани регистри ОВОС и ЕО” създава и поддържа специализирани регистри, свързани с дейността на инспекцията, по отношение на ОВОС и ЕО. Поддържа и актуализира интегрирана информационна система на Министерски съвет в раздел „Административен регистър – предоставяне на административни услуги“. Поддържа регистър на издадените разрешения за строеж от общините в обхвата на действие на РИОСВ-Бургас. Предоставя необходимата информация при изготвянето на периодични и годишни отчети за дейността на отдел „Превантивна дейност“. Изготвя и обобщава информация по Заявления за достъп до информация, свързани с процедури по ОВОС и ЕО.
3.Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: от 460 – до 800 лева
 
III. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 
IV. Конкурсът ще се проведе на два етапа - тест и интервю.
 
V. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
 
- декларация /по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;
 
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалността, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);
 
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
 
- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
 
VI. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, от 14 до 17 часа всеки работен ден.
Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист човешки ресурси.
Телефони за контакти: 056/813 205.
 
VII. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
 
VIII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло намиращо се на трети етаж в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.com
 
IX. Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на 16.11.2017 г.
Публикувано на 16.08.2017 г.

Протокол след проведен тест на кандидати за длъжността Младши експерт - управление на масово разпространени отпадъци и финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 11.08.2017 г.

Протокол след проведен тест на кандидати за длъжността Младши експерт „ЕО И ОВОС” в РИОСВ - Бургас

Публикувано на 03.08.2017 г.
 
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт –управление на масово разпространени отпадъци и финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци в РИОСВ-Бургас
 
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт „ЕО И ОВОС” в РИОСВ - Бургас
 
Публикувано на 17.07.2017 г.
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

І. За длъжността Младши експерт –управление на масово разпространени отпадъци и финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
- Степен на висшето образование – бакалавър, магистър
- Професионално направление: биология, химия
- Професионален опит: не се изисква.
2. Допълнителни изисквания за длъжността са:
-Предимство е владеене на английски език;
-Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
Извършване на превантивен, текущ и последващ контрол по управление на дейностите свързани с образуването, транспортирането и третирането на масово разпространени отпадъци (МРО) – излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, отпадъци от опаковки, отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦИ) и др. Контрол по експлоатацията на съоръжения и инсталации за третиране на МРО. Контрол на общините за въвеждане на системи за МРО.Финансов контрол по начисляване, определяне и заплащане на продуктови такси за пусканите на пазара продукти, след употребата, на които се образуват МРО.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността:460 лева.

II. За длъжността Младши експерт „ЕО И ОВОС” в РИОСВ - Бургас”, 1 бр.
1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
- Степен на висшето образование – бакалавър, магистър
- Професионално направление: право, екология
- Професионален опит: не се изисква
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Windows, Ms Internet Explorer.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
- Познаване на законодателството, свързано с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
- Предимство е владеене на английски език;
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Съгласува и изготвя  становища и/или решения относно планове, програми, проекти и инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС, преценяване на необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка (ОВОС и ЕО). Извършване на консултации, определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклади за ОВОС и ЕО, оценяване качеството на доклади за ОВОС и ЕО, организиране на обществени обсъждания на доклади за ОВОС и ЕО, съгласуване/изготвяне на решения по доклади за ОВОСи ЕО, осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решения по ОВОС и ЕО.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 460 лева.

ІII. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

IV. Конкурсът ще се проведе на два етапа: тест и интервю.

V. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Към заявлението се прилагат:
- декларация (по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС) от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество, или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалността, магистър, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
VI. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, от  9 до 17 часа всеки работен ден. Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист човешки ресурси. Телефон за контакт: 056/813 205.

VII. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

VIII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло, намиращо се на трети етаж в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.eu

IX. Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на 17.07.2017 г.