На основание чл. 16, ал.2 от Наредба за ОВОС

Публикувано на 01.09.2017 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение “Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Публикувано на 7 февруари 2017 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 t/d, разположена на площадка от действащата производствена база в ПИ №07079.1.1425, кв. САРАФОВО, гр. БУРГАС, община БУРГАС" с възложител „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Публикувано на 4 ноември 2015 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р. Двойница до вливането в Черно море" с възложител община Несебър.

Публикувано на 17 март 2015 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "ПУП-ПР на територията на депо за битови отпадъци в землището на с. Равда, община Несебър" с възложител община Несебър.

Публикувано на 12 януари 2015 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Корекция на р. Бяла река, ляв приток на р. Хаджийска в границите на с. Оризаре, община Несебър" с възложител община Несебър.