Структура

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС  

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"

ДИРЕКТОР 

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Атмосферен въздух и вредни физични фактори, води и опасни химични вещества" 
Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"
Направление "Опазване и контрол чистотата на водите" 
Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"
 
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Управление на отпадъците  и опазване на почвите" 


НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Превантивна дейност"

Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда" 
Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, и екологична отговорност"

Направление "Специализирани регистри"

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони"ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
                             
ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
ДИРЕКТОР 

Направление "Правни дейности"
Направление "Финансово-счетоводна дейност"

Направление "Административно и кадрово обслужване"

Направление "Техническо обслужване и информационно обезпечаване"