Решения за прекратяване на процедурата по ОС

 

Публикувано на 10.10.2017 г.

РЕШЕНИЕ № БС-11-ОС-П/06.10.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради с басейни в УПИ IV-8.211 /идентичен с ПИ 67800.8.211 по КК на гр. Созопол/, местност ,,Буджака", община Созопол”, с възложител: „ЛАРИ“ ЕООД.

Публикувано на 05.10.2017 г.

Решение № БС-10-ОС-П/05.10.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение “Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.1.240, местност «Атия», землище гр. Черноморец, Община Созопол” с възложители: Иван Христодоров Иванов и „Блек Сий Дивелъпмънтс“ ЕООД

Публикувано на 18.09.2017 г.

Решение № ПД-1932-П/13.09.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с Вх. № ПД-1932/2017г. в РИОСВ-Бургас за “План извлечение за промяна във вида и интензивността на сечта през 2017г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДГС Ново Паничарево" с възложител ТП "ДГС Ново Паничарево"

Решение № ПД-1933-П/13.09.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с Вх. № ПД-1933/2017г. в РИОСВ-Бургас за “План извлечение за промяна във вида и интензивността на сечта през 2018г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДГС Ново Паничарево" с възложител ТП "ДГС Ново Паничарево"


Решение № ПД-1934-П/13.09.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с Вх. № ПД-1934/2017г. в РИОСВ-Бургас за “План извлечение за промяна във вида и интензивността на сечта през 2018г. в гори, собственост на физически лица в териториалния обхват и управление на ТП "ДГС Ново Паничарево" с възложител ТП "ДГС Ново Паничарево"

Решение № ПД-2254-П/13.09.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с Вх. № ПД-2254/2017г. в РИОСВ-Бургас за “План извлечение за промяна във вида и интензивността на сечта през 2017г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДГС Ново Паничарево" с възложител ТП "ДГС Ново Паничарево"

Публикувано на 04.09.2017 г.

Решение № ПД-2077-П/01.09.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с Вх. № ПД-2077/2017г. в РИОСВ-Бургас за “План извлечение за промяна вида на сечта през 2017г. в гори, собственост на община Сунгурларе” с възложител община Сунгурларе.

Публикувано на 25.07.2017 г.

Решение№ БС-9-ОС-П/19.07.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „План извлечение за промяна вида на сечта през 2017г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДЛС Граматиково" с възложител: ТП "ДЛС Граматиково"

Публикувано на 17.07.2017 г.

Решение№ БС-8-ОС-П/23.05.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда и гараж в поземлен имот №66528.2.256 по КК, местност <<Поляните>>, землище на с. Синеморец, община Царево с възложител: Витан Влахов

Публикувано на 19.05.2017 г.

Решение№ БС-7-ОС-П/17.05.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на зона за временен престой на автомобили в ПИ с идентификатор 62459.56.2 по КК на с. Резово, община Царево с възложител: „Сънрайс-СД“ ООД

Публикувано на 16.05.2017 г.

Решение № БС-6-ОС-П/10.05.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение  „Изграждане на плътна ограда в УПИ VI-6031(ПИ с идентификатор 67800.6.31 по КК на гр. Созопол), с възложител: Елена Лефтерова Цветкова

Публикувано на 21.04.2017 г.

Решение № БС–5–ОС-П/13.04.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя масивни гаражи в поземлен имот №007102, местност «Драката», землище на с. Медово, Община Поморие“, с възложител: „ГРИЙН ВИЛИДЖИС“ООД.

Решение № БС–4–ОС-П/18.04.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя масивни гаражи в поземлен имот №35033.24.223 по КККР на гр.Каблешково, Община Поморие, с възложител: Любка Сотирова Костадинова.

Решение № БС–3–ОС-П/13.04.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя масивни гаражи в поземлен имот №007106, местност «Драката», землище на с. Медово, Община Поморие“, с възложител: Георги Руменов Костадинов.

Решение № БС–2–ОС-П/20.04.2017г.    на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение “Изграждане на магазин за пакетирани промишлени стоки – надуваеми плажни принадлежности в ПИ №67800.54.170 по КК, (УПИ ІІІ-10574) местност «Ачмалъци», землище гр. Созопол, община Созопол” с възложители: „ВЕСЕЛИЕ РС” ООД, Димитър Янев Атанасов,  Георги Димитров Каралтиев, Славка Димитрова Петрова

Публикувано на 27.01.2017 г.

Решение № БС–1–ОС-П/23.01.2017г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за „Създаване на 20,504дка трайни насаждения /сливи/ в поземлени имоти с идентификатори 36681.9.10 и 36681.9.11 по КК, местност „Котмакова воденица”, землище с. Катунище; закупуване на техника и инвентар за обработването им и изграждане на фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 39030.503.23 по КК /УПИ II, кв.2 по плана на гр. Котел/, гр. Котел, Община Котел“, с възложител: „БРАКАЦУЛАС“ ЕООД

 

Архив