Образци на заявления

РИОСВ – Бургас уведомява потребителите на административни услуги, че могат да заявяват и получават административни услуги по електронен път. Инспекцията е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Той предоставя възможност на физически и юридически лица да използват следните системи и портали за електронни документи:

Единен портал за достъп до електронни административни услуги 

- Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) – https://edelivery.egov.bg/

Задължително условие за използването им е наличието на електронен подпис (КЕП).

ОВОС, ЕО и ОС

Необходими документи за издаване на становище по инвестиционни предложения

срок за получаване: 14 дни

 1. Уведомление за инвестиционно намерение – на хартиен и електронен носител;
 2. Актуална скица на имота с координати - копие;
 3. Документ за собственост или удостоверяващ право на ползване  - копие;
 4. Документи, доказващ обявяването на инвестиционното предложение на интернет-страницата, (ако има такава) и чрез средствата за масово осведомяване (обява във вестник), или по друг подходящ начин.
 5. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение - копие.
 6. Други документи по преценка на уведомителя: допълнителна информация - документация, поясняваща инвестиционното предложение; картен материал, схема, снимков материал и др. в подходящ мащаб.
 7. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли: Уведомление за инвестиционно предложение

Необходими документи за издаване на решение за планове, програми и проекти по процедура за оценка за съвместимостта

 1. Уведомление за част А за планове, програми и проекти, в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта  на планове,  програми, проекти  и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
 2. Документ за собственост или документ удостоверяващ право на ползване;
 3. Техническо задание и проект на ПУП (включително обяснителна записка), в случаите, в които това е приложимо.

Изтегли: Уведомление за План/Програма/Проект за оценка за съвместимосттa по чл.10, ал.1 – част А

Необходими документи за издаване на решение за инвестиционно предложение по процедура за оценка за съвместимостта

 1. Уведомление за част Б за инвестиционни предложения, в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта  на планове,  програми, проекти  и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
 2. Информация и документация, съгласно приложение № 2, част Б към чл. 10, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (описана е във формуляра за уведомлението);
 3. Документ за собственост или документ удостоверяващ право на ползване.

Изтегли: Уведомление за инвестиционно предложение за оценка за съвместимосттa по чл.10, ал.1 – част Б

Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда

 1. Писмено искане от Възложителя; 
 2. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 3. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
 4. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Изтегли: Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Писмо на община до РИОСВ за осигурен обществен достъп

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Необходими документи за издаване на решение по ОВОС

Срок - 30 дни Такса: 500 лв 

 1. Искане за издаване на решение по ОВОС
 2. Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 3. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на хартиен носител.
 4. Доклад за ОВОС на електронен носител – в един екземпляр.
 5. Нетехническо резюме на електронен носител – в един екземпляр.
 6. Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 7. Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител.
 8. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи.
 9. Писмена декларация за независимост на експертите, подписана лично;
 10. Оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС – в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.
 11. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 12. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв, на хартиен и на електронен носител.
 13. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

Изтегли: Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Изтегли: Обява за обществено обсъждане на доклад по ОВОС

Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана;
 2. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
 3. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли: Уведомление за план/програма за преценяване извършването на оценка по ЕО

Изтегли: Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

Необходими документи за издаване  на становище по екологична оценка на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана
 2. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва и списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели; декларации по чл. 83, ал. 4 ЗООС.
 3. Нетехническо резюме – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.
 4. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.
 5. Информация за платена такса и дата на заплащане.

Изтегли: Искане за издаване на становище по ЕО

Биологично разнообразие

Регистрация на диви животни

Други образци

Управление на отпадъците

Образци на заявления по ЗУО:

Класификация на отпадъците:

Писмо отчетни книги

Атмосферен въздух

 

 • Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл. 8, ал. 3, от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, Заявление -  Приложение № 7 
 • Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ  - Образец 1
 • Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии - код 1616 - изтегли Образец 
 • Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители - код 1617 - изтегли Образец
 •  
 • Вписване на промяна в обстоятелствата в публичният регистър на инсталации, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ - Образец 2
 • Регистрация на средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9г, ал. 4 от ЗЧАВ, Заявление - Образец 1
 • Вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9г., ал. 14 от ЗЧАВ в регистъра на средни горивни инсталации, Заявление - Образец 2
 • Други формуляри

> Заявление за заявяване на комплексна административна услуга

> Протокол за устно заявяване на искане за извършване на административна услуга

Декларация по чл.17, ал.2, т.1, от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

> Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Заявление за участие в конкурс