Видове услуги и такси

Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас призовава гражданите да използват следните канали за подаване на заявления за извършване на административни услуги:

- електронна поща: riosvbs@unacs.bg 

- чрез лицензиран пощенски оператор

Предложенията и сигналите да бъдат подавани:

- електронна поща: signali.riosvbs@gmail.com

- чрез лицензиран пощенски оператор

РИОСВ-Бургас ще продължи да приема документи на Едно гише за административно обслужване (Бургас, к-с "Лазур", ул. "Перущица" № 67, ет. 1), които се подават лично, чрез упълномощен представител или устно заявяване.


Услуги, срокове, такси

РИОСВ – Бургас уведомява, че предоставените административни услуги могат да бъдат заявени по пощата или чрез куриер, като стриктно се попълва необходимия формуляр и се прилагат изискваните документи.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя). Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката.


ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г., изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г., доп., бр. 59 от 29.07.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 януари 2018г., доп. ДВ. бр.63 от 31 юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 5 февруари 2019г., доп. ДВ. бр.27 от 2 април 2019г.


 

ЗАПОВЕД за организация  на работата при обслужване на потребителите на административни услуги


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията.
Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, V PAY,  MasterCard и Maestro.