Видове услуги и такси

 

Услуги, срокове, такси

РИОСВ – Бургас уведомява, че предоставените административни услуги могат да бъдат заявени по пощата или чрез куриер, като стриктно се попълва необходимия формуляр и се прилагат изискваните документи.


ДЕКЛАРАЦИЯ и ПОЛИТИКА за съгласие за обработване на лични данни и информираност

От 25.05.2018 г. влезе в сила Общ европейски регламент за защита на личните данни, с който се въвеждат или разширяват съществуващи права, които засягат всички европейски граждани. Новите правила налагат писменно изразяване и потвърждаване на съгласие РИОСВ - Бургас в качеството си на администратор на лични данни,  да обработва (събира, използва, съхранява и изтрива) лични данни на физически лица.

1. Необходимо е при подаване на документи да се попълни декларация за съгласие.

2. При подаването на документи в РИОСВ - Бургас от физически и юридически лица, да бъдат предварително заличени всички лични данни на трети лица.


ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г., изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г., доп., бр. 59 от 29.07.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 януари 2018г., доп. ДВ. бр.63 от 31 юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 5 февруари 2019г., доп. ДВ. бр.27 от 2 април 2019г.


 

ЗАПОВЕД за организация  на работата при обслужване на потребителите на административни услуги


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията.
Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, V PAY,  MasterCard и Maestro.