Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Публикувано на 06.11.2018 г.

Решение № БС-79-ПрОС/31.10.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на приют за безстопанствени кучета и обект за временно пребиваване на безстопанствени коне в поземлен имот с идентификатор 61056.22.104 по КК, местност „Мерата”, землище на с. Равда, Община Несебър“, с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Решение № БС-78-ПрОС/31.10.2018  на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.7.143 /номер по предходен план: 007095/, местност „Буджака”, землище на гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: ТОДОРКА ЯНЕВА

Публикувано на 29.10.2018 г.

Решение № БС-77-ПрОС/24.10.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за ИП: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ№ 63015.506.111, в зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. „Старо селище“, с. Атия, община Созопол” с възложител: Тоню Тонев

Публикувано на 25.10.2018 г.

Решение № БС-76-ПрОС/22.10.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на обслужваща улица с цел осигуряване на траспортен достъп до УПИ и обвързване на уличната регулация на местност „Буджака – ул. „проф. Иван Венедиков” с действащата улична регулация на кв. 82 в м. „Мисаря”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: община Созопол

Публикувано на 18.10.2018 г.

Решение № БС-75-ПрОС/16.10.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за ИП: „Създаване на зеленчукова градина и изграждане на телена ограда в ПИ № 02810.3.215, местност „Болгара”, земл. с. Бата, община Поморие“ с възложител ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Решение № БС-74-ПрОС/16.10.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 81178.6.624 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложител: ГАЛИНА ИВАНОВА

Публикувано на 15.10.2018 г.

Решение № БС-73-ПрОС/11.10.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот № 67800.3.134, местност „Мисаря”, гр. Созопол, община Созопол”,  възложители: Трендафилка Петрова, Евелина Бахова и Даниел Дерменджиев

Публикувано на 08.10.2018 г.

Решение № БС-72-ПрОС/05.10.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение:„Изграждане на трансформаторен пост в част от имот №000047, местност „Мезар Алан”, земл. с. Топчийско, община Руен“ с възложител: община Руен          

Решение № БС-71-ПрОС/05.10.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда със заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 67800.6.36, местност „Буджака”, землище на гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: КОСТАДИН ТУДЖАРОВ

Публикувано на 03.10.2018 г.

Решение № БС-70-ПрОС/01.10.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на две еднофамилни сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.463 по КК, местност „Аклади”, земл. гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас“, с възложител: ЕЛЕОНОРА КЮМУРДЖИЕВА

Публикувано на 26.09.2018 г.

Решение № БС-69-ПрОС/19.09.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „Разширение на велоалея на път с.Кошарица- К.К.”Слънчев бряг“ в обхвата на ПИ с идентификатор 39164.13.11, землище с.Кошарица, Община Несебър“ с възложител: Община Несебър

Решение № БС-68-ПрОС/20.09.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „ПУП-ПП за разширение на земеделски път, съставляващ поземлени имоти №№ 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: Община Поморие

Публикувано на 17.09.2018 г.

Решение №БС-67-ПрОС/14.09.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на по две вилни сгради в ПИ № 186, м. „Кантона”, ПИ №187, м. „Росенец” и ПИ № 190, м. „Кантона”, зона по §4 от ЗСПЗЗ, земл. с. Росен, общ. Созопол“, с възложители: Гергана Денчева и Жоро Денчев

Публикувано на 14.09.2018 г.

Решение № БС-66-ПрОС/12.09.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна къща в ПИ 67800.7.591 (УПИ V-7108) и на гараж в ПИ 67800.7.592 (УПИ VІ-7108) по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, общ. Созопол“, с възложител: „БМ-ТЕХНИК” ЕООД

Публикувано на 12.09.2018 г.

Решение № БС-65-ПрОС/10.09.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.50.49, местност „Куку баир”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: ДЕНИСЛАВ ВАЧКОВ

Публикувано на 11.09.2018 г.

Решение № БС-64-ПрОС/05.09.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас за план: „ПУП – ПРЗ за почивна база в поземлен имот с идентификатор 51500.510.47 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“, с възложител: „Химикотехнологичен и металургичен университет“, гр. София

Публикувано на 04.09.2018 г.

Решение № БС-63-ПрОС/30.08.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Обединяване на ПИ №81178.8.6, м. „Аклади-чеири” и ПИ №81178.8.96, м. „Аклади”, земл. гр. Черноморец, община Созопол и изграждане на курортна сграда и басейн”, с възложител: Кристиян Величков

Публикувано на 29.08.2018 г.

Решение № БС-62-ПрОС/27.08.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с планоснимачен № 1258, м. „Разширението“, землище с. Каменар, общ. Поморие“, с възложител: Николай Костадинов

Публикувано на 16.08.2018 г.

Решение № БС-61-ПрОС/16.08.2018 за: „Изграждане на пътна връзка от път III-906 „Каблешково-Бургас“, км 53+914, в ляво към полски път в м.“Разклона“ за ПИ №35033.14.262 по КК на гр.Каблешково (УПИ I-262), общ.Поморие“ с възложител: „РИЦ 6“ООД

Решение № БС-60-ПрОС/16.08.2018 за: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот №72151.506.15 по КК, (ПИ №506.15 по ПНИ на с.о.“Батака“), земл.с.Твърдица, община Бургас“ с възложители: Стоян Янев и Елка Янева

Публикувано на 15.08.2018 г.

Решение № БС-59-ПрОС/14.08.2018 за: „Горскостопански план за периода 2019-2028 година на територия, стопанисвана от ДУСОГ-гр.Приморско, община Приморско“ с възложител община Приморско

Решение № БС-58-ПрОС/14.08.2018 за: «План-извлечение за промяна вида на сечта в гори собственост на държавата за ЛФ/лесосечен фонд/ от 2019г. в териториалния обхват на ТП «ДГС-КОСТИ», землища на с. Кости, с. Сливарово, с. Българи, възложител ТП «ДГС-КОСТИ»

Решение № БС-57-ПрОС/09.08.2018  за: “План-извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на държавата през 2019 г. на територията на ТП „ДГС Малко Търново” с възложител ТП ”ДГС Малко Търново

Публикувано на 03.08.2018 г.

Решение № БС-56-ПрОС/31.07.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение  „Изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ № 39164.15.108 по КК на с. Кошарица, м. „Йовче дере“, общ. Несебър“ с възложител: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

Публикувано на 30.07.2018 г.

Решение №БС-55-ПрОС/26.07.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на три сгради с три гаража, масивна ограда и озеленяване по границата на парцела, в ПИ № 67800.8.88, местност „Буджака“, земл. гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: Никита Зиковски

Публикувано на 25.07.2018 г.

Решение № БС-54-ПрОС/23.07.2018  на Директора на РИОСВ – Бургас, за „Изграждане на две вилни сгради в ПИ № 67800.7.594, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: Златка Дечева

Решение № БС-53-ПрОС/23.07.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас, за „Създаване на трайни насаждения от сливи в ПИ №002003, земл. с. Мрежичко, общ. Руен и отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ №005003, земл. с. Мрежичко, общ. Руен” с възложител: Феим Юсеин

Публикувано на 24.07.2018 г.

Решение № БС-52-ПрОС/19.07.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.60.914, местност „Митков мост”, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложител: „КРЕМЯНЕЦ“ ООД

Решение № БС-51-ПрОС/19.07.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас  за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 07598.223.30 /идентичен с УПИ ХIХ-6, кв.223/, ЗВКО „Чайка“, землище на гр. Бяла, Община Бяла, Област Варна”, с възложител: КРАСИМИР ИВАНОВ

Публикувано на 09.07.2018 г.

Решение № БС-50-ПрОС/06.07.2018 на Директора на РИОСВ – Бургас, за „Изграждане на допълващи обекти към ваканционен хотел в поземлен имот № 00833.7.15, м. „Къмпинга“, землището на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Хотел Инвестмънт“ООД.

Публикувано на 05.07.2018 г.

Решение № БС-49-ПрОС/02.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от кайсии в поземлен имот № 07079.17.365, землище кв. „Ветрен“, м. „Гьол Бою“, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: ДИМИТЪР ИВАНОВ

Публикувано на 02.07.2018 г.

Решение № БС-48-ПрОС/29.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно „Изграждане на четири жилищни сгради в ПИ№№ 67800.10.614, 67800.10.613, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: МАРТИН ДЕЯНОВ

Публикувано на 27.06.2018 г.

Решение № БС-47-ПрОС/26.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение „Изграждане на една курортна сграда и трафопост в ПИ № 81178.5.506 по КК на гр. Черноморец, м. „Таласакра”, общ. Созопол“, с възложител Михаил Панайотов.

Публикувано на 26.06.2018 г.

Решение № БС-46-ПрОС/25.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за: „ПУП-ПП за трасе на довеждащ местен път, засягащ ПИ 81178.48.5, 81178.48.26, 81178.48.27, 81178.48.29 по КК на гр. Черноморец, община Созопол за обслужване на „Депо за строителни отпадъци в м. „Ябълката”, земл. гр. Черноморец” с възложител Община Созопол.

Публикувано на 22.06.2018 г.

Решение № БС-45-ПрОС/20.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ № 074013, землище с. Факия, община Средец“, с възложител Тони Бимбалов

Публикувано на 21.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ №БС-44-ПрОС/19.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас  относно “План извлечение за промяна вида на сечта през 2019 г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП „ДГС Айтос”, в землищата на: гр. Айтос, с. Каравельово, с. Добромир, с. Заимчево, с. Топчийско, с. Раклиново, с. Планиница, с. Дюля, с. Средна махала, с. Снежа, с. Дъскотна, с. Шиварово, с. Черна могила, с. Мъглен, с. Дрянковец, с. Пещерско, с. Зетьово, с. Вресово, с. Череша, с. Люляково, Чукарка, Лясково, с възложител: ТП ”ДГС Айтос”

Публикувано на 18.06.2018 г.

Решение № БС-43-ПрОС/15.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.7.121, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложители: ЛИНА ИКОНОМОВА и ЩЕЛИЯН ПСАРЯНОВ.

Публикувано на 14.06.2018 г.

Решение № БС-42-ПрОС/08.06.2018г.  на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.6.31, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА

Публикувано на 08.06.2018 г.

Решение № БС-41-ПрОС/05.06.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.8.102 по КК, местност „Аклади“, земл. на гр.Черноморец, общ.Созопол, област Бургас“, с възложител: Красимира Стаматова.

Публикувано на 04.06.2018 г.

Решение № БС-40-ПрОС/30.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.7.531 по КК на гр.Созопол, м.“Буджака“, общ.Созопол“ , с възложител: Мариян Ангелов.

Публикувано на 31.05.2018 г.

Решение № БС-39-ПрОС/29.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от сини сливи в ПИ №52129.121.2 по КК, м. „Николова каба”, землище с. Ново Паничарево, община Приморско“, с възложител: Станислава Димитрова.

Решение № БС-38-ПрОС/29.05.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение: „Създаване на овощни градини от вишни в поземлени имоти №№: 87031.34.1, 87031.62.21, землище с. Ябланово, община Котел”, с възложител: МУСА КЯЗЪМ

Публикувано на 23.05.2018 г.

Решение № БС-37-ПрОС/23.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Създаване на 262,914 дка био лешникови насаждения и закупуване на земеделска техника в ПИ № 000134, м. „Бабуджа“,  ПИ № 000135, м. „Чардак баир“ и ПИ № 000174, м. „Край село“ в землището на с. Близнак, община Малко Търново във връзка с подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ , с възложител: „СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС“ ЕООД

Публикувано на 21.05.2018 г.

Решение № БС-36-ПрОС/16.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на 3 броя сгради за отдих в поземлен имот с идентификатор 67800.53.34, местност „Мапи”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложител: „КРИСТИМ ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Публикувано на 11.05.2018 г.

Решение № БС-35-ПрОС/10.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска сграда за фермерски колбаси в имот №014103, местност “Курт чалъ“, землище с.Каменяк, община Руен“ с възложител: Рейхан Алиосман

Публикувано на 10.05.2018 г.

Решение № БС-34-ПрОС/09.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на складово хале в поземлен имот с идентификатор 51500.56.54 по КК на гр.Несебър, местност “Инджекьойско блато“, община Несебър“ с възложител: Николай Георгиев

Решение № БС-33-ПрОС/09.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на складово хале в поземлен имот с идентификатор 51500.56.56 по КК на гр.Несебър, местност “Инджекьойско блато“, община Несебър“ с възложител: „И.П.Ж. КОНСУЛТ“ЕООД

Решение № БС-32-ПрОС/09.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на складово хале в поземлен имот с идентификатор 51500.56.55 по КК на гр.Несебър, местност “Инджекьойско блато“, община Несебър“ с възложител: „ВАВ2“ЕООД

Решение № БС-31-ПрОС/09.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в ПИ №07598.219.29, ЗВКО “Чайка”, гр.Бяла, община Бяла, област Варна (идент. с УПИ IX-17, кв.219)“ с възложител: „ЯСТКОМ“ЕООД

Публикувано на 09.05.2018 г.

Решение № БС-30-ПрОС/04.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.302 по КК, местност “Мапи“, земл. гр.Созопол, община Созопол” с възложителr: Полина Лилова и Манол Сотиров

Решение № БС-29-ПрОС/04.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Създаване и отглеждане на трайни насаждения /череши/ в поземлен имот 35033.4.450, местност “Паная”, землище на гр. Каблешково и домати в УПИ II-808, кв.74 по плана на гр.Каблешково, Община Поморие“, с възложител: Таня Генова

Публикувано на 08.05.2018 г.

Решение № БС-28-ПрОС/04.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с апартаменти в поземлен имот с идентификатор 81178.5.231, местност „Аклади”, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложител: „ХАВИА“ ЕООД

Решение № БС-27-ПрОС/04.05.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на три вилни сгради за собствени нужди в ПИ № 67800.7.4, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: ЕЛЕНА МОРАВСКА, АНКА СТОИЛОВА, ИВАН ХАДЖИПЕТКОВ

Публикувано на 30.04.2018 г.

Решение № БС-26-ПрОС/23.04.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в ПИ №67800.5.185 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, община Созопол” с възложител: Ангел Ангелов.

Публикувано на 16.04.2018 г.

Решение № БС-25-ПрОС/11.04.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в ПИ № 67800.5.31 по КК, м. Буджака, землище гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител: Димитър Миланов Баджов

Решение № БС-24-ПрОС/11.04.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на складово хале в ПИ № 51500.56.57 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато, общ. Несебър“ с възложители: Сийка Стефанова Бобева и Веско Асенов Дуралиев.

Решение № БС-23-ПрОС/11.04.2018 на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на три вилни сгради и ограда в ПИ № 81178.35.151, м. Акра, землище гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложител: „Робуста“ ООД

Публикувано на 30.03.2018 г.

Решение № БС-22-ПрОС/26.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда с басейн в УПИ І-034001, м. „Св. Марина”, (ПИ № 67800.34.25 по КК на гр. Созопол), общ. Созопол”, с възложител: „АРХИТЕКТОНИКС“ООД.

Решение № БС-21-ПрОС/26.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изработване на Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот №167.1270 по ПНИ, с.о.“Каптажа“, землище с.Изворище, община Бургас с цел изграждане на вилна сграда“ с възложител: Светлана Барова

Решение № БС-20-ПрОС/21.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сини сливи в ПИ №030001, м. „Дерменолу”, землище с. Дрянковец, община Айтос“, с възложител: Анета Енчева

Публикувано на 21.03.2018 г.

Решение № БС-19-ПрОС/15.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ№67800.42.41 по КК, местност „Ликовуня“, земл. гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: Стамо Димитров Стоев

Решение № БС-18-ПрОС/15.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин за детски играчки в поземлен имот №81178.9.6 по КК, местност „Аклади“, земл. гр. Черноморец, община Созопол с възложител: „КОМСЕД”АД

Решение № БС-17-ПрОС/15.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Експлоатация на съществуваща кариера за добив на подземни богатства  – строителни материали – вулканити (андезити и андезитови туфи) от находище „Банево”, землище кв. „Банево”, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД

Публикувано на 09.03.2018 г.

Решение № БС-16-ПрОС/08.03.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сини сливи в поземлени имоти №029039 и 025012, местност „Дерменолу“, землище на с. Дрянковец, Община Айтос“  с възложител: ЖЕНЯ СТОЯНОВА ТОДОРОВА

Решение № БС-15-ПрОС/08.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас  за инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.615 и улица за достъп, местност „Ачмалъци”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложители: РОСЕН КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ, ЗЛАТАН КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ, РАДКА ГРИГОРОВА АТАНАСОВА, ЯНИ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ, СЛАВКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА и ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАЛТИЕВ

Публикувано на 07.03.2018 г.

Решение №БС-14-ПрОС/02.03.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ №63015.506.280, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, с.Атия, общ.Созопол “ с възложител: Васил Димитров Буковски

Публикувано на 02.03.2018 г.

Решение № БС-13-ПрОС/28.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на къща за гости в ПИ №67800.4.56 по КК, м. „Буджака”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител: Димитър Василев Докев

Публикувано на 26.02.2018 г.

Решение №БС-12-ПрОС/22.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за „Изграждане на една вилна сграда и басейн за собствени нужди в ПИ с идентификатор 67800.4.47, м.“Буджака“, гр.Созопол, общ.Созопол” с възложители: Теодора Руменова Николаева и Невена Стефанова Маринова

Публикувано на 20.02.2018 г.

Решение № БС-11-ПрОС/15.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за „Изграждане на вилни сгради в УПИ ХІ-304 и УПИ Х-305 и сграда за КОО – тип семеен пансионат или къща за гости в УПИ VІІ-303, землище кв. Рудник, гр. Бургас (съответстващи на ПИ № 039030, ПИ № 039031 и ПИ № 039034 по КВС на с. Рудник), м. „Край село”/”Старите лозя”/, общ. Бургас” с възложител: ЕЛИЦА ВИКТОРОВА СИРОМАХОВА

Публикувано на 15.02.2018 г.

Решение № БС-10-ПрОС/14.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.3.188, местност „Акра”, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложители: „ГРАНД КО“ ЕООД, ЯСЕН ТОНЧЕВ ЯНКОВ и ДИМИТЪР КРЪСТЕВ САВОВ

Публикувано на 14.02.2018 г.

Решение № БС-9-ПрОС/13.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел за кучета и котки в поземлени имоти с идентификатори 81178.6.53 и 81178.6.54, местност „Аклади”, землище гр. Черноморец, Община Созопол“, с възложител: „БИОВЕТ 72“ ООД

Публикувано на 13.02.2018 г.

Решение № БС-8-ПрОС/09.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на двуетажна вилна сграда в УПИ XIII-6.33 по плана на м. „Буджака”, гр. Созопол, общ. Созопол /ПИ с идентификатор № 67800.6.769/”, с възложител: Енчо Тодоров Божев

Публикувано на 08.02.2018 г.

Решение № БС-7-ПрОС/02.02.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за „Изграждане на курортни жилищни сгради в ПИ № 67800.10.523, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: Радина Станимирова Тодорова и Красен Станимиров Тодоров

Публикувано на 05.02.2018 г.

Решение № БС-6-ПрОС/31.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на три двуетажни вилни сгради за сезонно ползване с капацитет за около 12 човека и паркинг за 6 бр. автомобили в поземлен имот № 67800.7.610, местност „Буджака“, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител „СЕРЕНА ТРЕЙД“ ООД

Решение № БС-5-ПрОС/31.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в УПИ ІХ-2116, землище кв. Рудник, гр. Бургас (ПИ № 039032 по КВС на с. Рудник),  в м. „Край село”/”Старите лозя”/, общ. Бургас” с възложител „ЕСПАДЕВИДА” ЕООД

Решение № БС-4-ПрОС/31.01.2018г. на Директора на РИОСВ – Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих за около 80 бр. обитатели в поземлен имот с идентификатор № 81178.6.278, местност „Аклади“, гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложител: „Серена трейд“ ООД

Публикувано на 22.01.2018 г.

Решение № БС-3-ПрОС/18.01.2018 г. на Директора на РИОСВ-Бургас  за “План-извлечение за промяна вида на сечта през 2018г. в гори, държавен горски фонд, в обхвата на ТП „ДГС Малко Търново”, землища на: гр. Малко Търново, с. Бръшлян, с. Граматиково, с. Стоилово и с. Сливарово, Община Малко Търново” с възложител: ТП «ДГС Малко Търново»

Публикувано на 09.01.2018 г.

Решение № БС-02-ПрОС/05.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на две двуетажни еднофамилни жилищни сгради и басейн в ПИ №07598.84.95 по КК на гр. Бяла, местност „Глико”, Община Бяла” с възложители: АЛЕКСАНДРА ШЕРЕФ ГЕБ БАРТАТ и МАЙК ШМООК

Решение № БС-01-ПрОС/05.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот №81178.5.101 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, Община Созопол” с възложител: БОРИС СТЕФАНОВ ЯНЕВ

Публикувано на 28.12.2017 г.

Решение № БС-60-ПрОС/21.12.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ №81178.9.10 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, Община Созопол” с възложител: КРАСИМИРА НИКОЛОВА СТАМАТОВА

Публикувано на 12.12.2017 г.

Решение № БС-59-ПрОС/11.12.2017 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на ресторант, бар, магазини и обслужваща улица в поземлен имот с идентификатор № 67800.1.401, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Градина“АД.       

Решение № БС-58-ПрОС/07.12.2017 г.  на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Строителство на курортно ваканционно селище от еднофамилни къщи – бунгала в ПИ № 27454.23.83, по КК на с. Емона, м. „Кладери“ с възложител: Васил Тенев Саръстов           

Решение № БС-57-ПрОС/07.12.2017 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Строителство на курортно ваканционно селище от еднофамилни къщи – бунгала в ПИ № 27454.23.82, по КК на с. Емона, м. „Кладери“ с възложител: Димитър Тенев Саръстов          

Публикувано на 11.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ №БС-56-ПрОС/04.12.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение„Изграждане на ваканционен хотел в  УПИ VI-7058, 7062, 7063, 7064, 7065, кв. 1, м. „Къмпинга“, землището на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Хотел Инвестмънт“ ООД

Публикувано на 28.11.2017 г.

Решение № БС-55-ПрОС/24.11.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на имоти частна общинска собственост на територията на община Созопол и създаване на градини с трайни насаждения“ с възложител:  община Созопол

Решение № БС-54-ПрОС/24.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас за  „Изграждане на две вилни сгради в ПИ 67800.7.72 и ПИ 67800.7.73, м. «Буджака», гр. Созопол, община Созопол “ с възложител: „ЕВРОБИЛДИНГ ТРАНС“ ЕООД

Публикувано на 27.11.2017 г.

Решение № БС-53-ПрОС/22.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане на трайни насаждения /сливи/ в ПИ №87031.53.72 и №87031.58.69, местност „Кара пунар“, землище на с. Ябланово, Община Котел, област Сливен“, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2015-2020г.“, с възложител: ХЮСЕИН АЛЪ ЧОБАН

Решение № БС-52-ПрОС/22.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане на трайни насаждения – череши в поземлен имот №000007, землище на с. Мъглен, Община Айтос“, с възложител: РЕМЗИ ХРЮСТЕМ СМАИЛ

Публикувано на 22.11.2017 г.

Решение №БС-51-ПрОС/16.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за «Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейности по защита на горските територии от пожари (ПДЗГТП) в горски територии, собственост на наследниците на Атанас Кобарелов (самостоятелно владеещи дяловете си) с период на действие 2017-2026г.».

Публикувано на 15.11.2017 г.

Решение №БС-50-ПрОС/09.11.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради за собствени нужди в ПИ с идент. 67800.7.547 по КК на гр. Созопол, м. «Буджака», общ. Созопол” , с възложител: ПАВЛИН СВЕТЛОМИРОВ КОЙНОВ

Публикувано на 24.10.2017 г.

Решение № БС-49-ПрОС/20.10.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас  относно: “План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018г. в гори, собственост на държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Айтос”, в землищата на: с. Топчийско, с.Просеник, с.Люляково, с.Добромир, с.Ръжица, с.Снежа, с.Планиница, с.Дюля, с.Звезда, с.Трънак, с.Билка, с.Струя, с.Дропла, с.Дъскотна, с.Зайчар, с.Череша, с.Скалак, община Руен; с.Пещерско, с.Мъглен, с.Тополица, с.Раклиново, с.Лясково, Община Айтос“, с възложител: ТП ДГС „Айтос”

Публикувано на 23.10.2017 г.

Решение № БС-48-ПрОС/20.10.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и ограда в поземлен имот с идентификатор 63015.506.110, местност „Старо селище”, с. Атия, Община Созопол“, с възложител: ЖИВКО ХРИСТАКИЕВ ПЕТРОВ

Решение № БС-47-ПрОС/20.10.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за „Изграждане на три броя жилищни сгради в имот № 81178.5.47, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: Иванка Георгиева Димитрова

Публикувано на 17.10.2017 г.

Решение№БС-46-ПрОС/16.10.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.400 по КК, местност”Ачмалъци”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложители: ДИМЧО КОЛЕВ НАЛБАНТОВ и МАРИЯ ТАНЕВА ТОНЕВА-ЧИЛЕВА

Публикувано на 12.10.2017 г.

Решение№БС-45-ПрОС/11.10.2017г. за инвестиционно предложение: “План-извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на държавата в обхвата на дейност на ТП „ДГС Кости” за лесосечен фонд за 2018г. с възложител: ТП „ДГС Кости”

Публикувано на 10.10.2017 г.

Решение№БС-44-ПрОС/06.10.2017г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на вилна сграда с гараж, басейн, лятна кухня с навес и ограда в УПИ І, кв. 90 (ПИ №00878.502.57 по КК), гр. Ахтопол, община Царево“, с възложител: АСЕН МАРКОВ РАНГЕЛОВ

Публикувано на 21.09.2017 г.

Решение № БС-43-ПрОС/ 19.09.2017г.   за: «Промяна начина на трайно ползване на новообособен имот № 000279, землище с. Скалак, Община Руен от «пасище, мера» на «полски път», с възложител: ОБЩИНА РУЕН

Решение № БС-42-ПрОС/19.09.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на двуетажна вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.8.37, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложители: СТАНКА ДИМИТРОВА ЩЕРИОНОВА и ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Публикувано на 08.09.2017 г.

Решение № БС-41-ПрОС/08.09.2017г. за план: "План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2018г. в гори, държавен горски фонд, в обхвата на ТП "ДГС Малко Търново", землища на: гр. Малко Търново, с. Бръшлян, с. Граматиково и с. Сливарово, Община Малко Търново", с възложител ТП "ДГС МАЛКО ТЪРНОВО"


Публикувано на 24.08.2017 г.

Решение № БС-40-ПрОС/23.08.2017г. за инвестиционно предложение „Създаване и отглеждане на трайно насаждение от череши в поземлен имот №018166, м. „Кору Алтъ”, земл. с. Малко село, общ. Котел“, с възложител ХАЛИЛ ВЕЛИ ДУРАСЪ.

Публикувано на 14.08.2017 г.

Решение № БС-39-ПрОС/08.08.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за план „ПУП-ПП на второстепенна улица от осова точка 63-76 до осова точка 78, местност „Каваци”, гр.Созопол, община Созопол”,  с възложител:  „КАТАЛИНА ГРУП” ООД

Публикувано на 28.07.2017 г.

Решение № БС-38-ПрОС/24.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, от реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на една къща за гости в ПИ с идентификатор  67800.54.52 по КК на  гр. „Созопол“, общ. Созопол“ с възложители: Георги Димитров и Марина Златева

Публикувано на 25.07.2017 г.

Решение № БС-37-ПрОС/19.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за план "ПУП с цел промяна предназначението на ПИ 67800.54.191, м. „Каваци“, землище на гр. „Созопол“, общ. Созопол“ с възложител: Живко Киров

Публикувано на 11.07.2017 г.

Решение № БС-36-ПрОС/05.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) за „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 07079.13.1155, м. „Лозята“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас“ с възложител: „И. Ж. Строй“ ЕООД

Решение № БС-35-ПрОС/04.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) за инвестиционно предложение: „Изграждане на две еднофамилни вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.5.232, местност „Аклади”, гр. Черноморец, Община Созопол“ с възложител: НИКОЛАЙ ПАРАШКЕВОВ ПАРАШКЕВОВ

Публикувано на 06.07.2017 г.

Решение № БС-34-ПрОС/29.06.2017г. за „Отглеждане на трайни насаждения от сини сливи в ПИ №045010, местност „Яманлията“, череши в ПИ №108023, местност „Пещерата“, ПИ №112007, местност „Ташла баир“ и създаване на трайни насаждения от череши в ПИ №112003, местност „Ташла баир“, землище на с.Пещерско, Община Айтос, с възложител Фикрие Хюсеин

Решение № БС-33-ПрОС/29.06.2017г. за „Изграждане на обслужващи улици в устройствена зона 3/Смф, съгласно предвижданията на ОУП на гр. Бургас, кв. Ветрен, гр. Бургас” с Възложител Община Бургас.

Решение № БС-32-ПрОС/29.06.2017г. за инвестиционно предложение„ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.13.73(стар №000067), м.”Дорегулацията”, земл. на кв.Банево, гр.Бургас, Община Бургас с възложител: наследници на Христо Христов.

Публикувано на 03.07.2017 г.

Решение № БС-31-ПрОС/26.06.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.6.608, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: ПЛАМЕН СТЕФАНОВ УЗУНОВ

Решение № БС-30-ПрОС/26.06.2017г. за инвестиционно предложение „Създаване на биологично сертифицирано стопанство за отглеждане лешник в поземлени имоти с идентификатори: 46663.13.123, 46663.13.127, 46663.13.133, 46663.13.221 и 46663.99.12, земл. гр. Малко Търново, община Малко Търново и доставка и монтаж на преместваеми модулни съоръжения за събиране на дъждовни води и води от снеготопене“, с възложител „КРИСТИ СИ” ЕООД.

Публикувано на 09.06.2017 г.

Решение № БС-29-ПрОС/06.06.2017г. за инвестиционно предложение «Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот с идентификатор № 81178.3.186 по КК на гр. Черноморец, местност „Акра”, общ. Созопол» с възложители: РАДОСЛАВ СТОЯНОВ РАЛЕВ, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Публикувано на 05.06.2017 г.

Решение № БС-28-ПрОС/01.06.2017г. за инвестиционно предложение „ПУП-ПУР на улица от о.т. 101а до о.т. 101е, местност „Медна нива”, кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител ОБЩИНА БУРГАС.

Публикувано на 01.06.2017 г.

Решение № БС-27-ПрОС/18.05.2017г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих с търговски обекти в ПИ с идентификатор 81178.9.15, землище гр.Черноморец, Община Созопол“ с възложител: ЕТ „АГРЕСИЯ 59-АНГЕЛИНА ГАЙДАРОВА“

Публикувано на 17.05.2017 г.

Решение № БС-26-ПрОС/ 11.05.2017г. за инвестиционното предложение „ПУП-Парцеларен план за заустващ колектор от ПИ 62459.1.202 до ПИ 62459.1.13 по КК на с. Резово, община Царево и ПУП-Парцеларен план на външен водопровод за ПИ 62459.1.202“, с възложител: „Примарт Билд Инженеринг“ ЕООД

Публикувано на 16.05.2017 г.

Решение № БС-25-ПрОС/11.05.2017г. за инвестиционното предложение „Изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 81178.3.154, м. „Акра“, землище гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложители: Сотир Иванов Сотиров, Костадин Сотиров Сотиров, Калина Сотирова Сотирова, Ангел Тодоров Кишев, Таня Ангелова Кутева, Тодор Ангелов Кишев и Костадина Иванова Генова

Публикувано на 02.05.2017 г.

Решение № БС-24-ПрОС/28.04.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в ПИ 67800.5.133, м. „Буджака”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител Блага Пинелова

Решение № БС-23-ПрОС/28.04.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда, автокозметичен салон и басейн в ПИ 67800.17.79, м. „Лафотумба”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител Венцислав Емилов

Публикувано на 24.04.2017 г.

Решение № БС-22-ПрОС/21.04.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот №66528.2.284 по КК, местност „Поляните“, землище на с.Синеморец, община Царево“, с възложител: „Симана 2007”ООД.

Публикувано на 21.04.2017 г.

Решение № БС-21-ПрОС/19.04.2017г. за инвестиционно предложение: „Засаждане и отглеждане на зеленчуци - градински фасул и лук и насаждения от орехи върху обща площ от 344,419 дка в ПИ №№: 068001, 068002, 068003, 068004, 068005, 068006, 068007, 068008, 068009, 068010, 068011, 068012, 068013, 068014, 068015, 068016, 068017, 068018, 068019, 068020, 068021, 068022, 071001, 071002, 071004, 071006, 071007, 071008, 071009, 071010, 071011, 071012, 071013, 071014, 081006, 081008, 081009, 081010, 081012, 081014, 081022, 081023, 081024, 081025, всички находящи се в землището на с. Венец, общ. Карнобат“, с възложител: ЕТ „ЗЛАТЕН ГРОЗД – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ”.

Публикувано на 06.04.2017 г.

Решение № БС-20-ПрОС/04.04.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение:„Изграждане на ресторант в УПИ Х-82,83, кв. 231 (ПИ 07598.831.9 по КК на гр. Бяла), ЗВКО „Чайка”, гр. Бяла, община Бяла“

Публикувано на 31.03.2017 г.

Решение № БС-19-ПрОС/ 27.03.2017г. за „Създаване и отглеждане на трайни насаждения – сини сливи в ПИ №008009, местност „Горен вратник“ и ПИ №021006, местност „Корията“, землище на с. Череша, Община Руен“ с възложител СЕВИНЧ ШАБАН БИЛЯЛ

Публикувано на 13.03.2017 г.

Решение № БС-18-ПрОС/13.03.2017г на Директора на РИОСВ – Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ.,бр.69/2009г. и  Заповед № РД-76 от 28.01.2013 г., ДВ., бр. 10/2013 за промяна на режина на дейностите и защитена зона BG0001004 „Емине-Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007 г.(ДВ, бр.107/2007г.),  за инвестиционно предложение „Възстановяване и рехабилитация на съществуваща орехова градина в ПИ с идентификатори 58431.41.6, 58431.42.13, 58431.43.6, 58431.46.3, 58431.54.25, 58431.54.4 по КК на с. Приселци, общ. Несебър и създаване и отглеждане на етеричномаслени култури-шипки в ПИ с идентификатор 53045.191.6 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър“, с възложител „ЕКОЕНЕРДЖИ СИСТЕМИ“ ООД

Публикувано на 06.03.2017 г.

Решение № БС-17-ПрОС/02.03.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) и ЗЗ BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97 08.11.2013г.) от реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, къща за гости за сезонно ползване и уличен водопровод в ПИ 00878.502.58 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“  с възложители: Георги Тодоров Георгиев и Еленка Христова Георгиева

Публикувано на 24.02.2017 г.

Решение № БС-16-ПрОС/23.02.2017г.  за «ПУП-ПРЗ за имот №81178.60.172 по КК на гр. Черноморец, местност „Митков мост”, общ. Созопол», с възложител: АТАНАС ДИНКОВ АНГЕЛОВ

Решение № БС-15-ПрОС/23.02.2017г. за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот № 66528.2.293 по КК, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, община Царево с възложител: Николай Иванов Стойчев

Публикувано на 17.02.2017 г.

Решение № БС-14-ПрОС/15.02.2017г “Създаване и отглеждане на трайни насаждения в ПИ №014019, местност „Ташлътарла“, землище на с. Мрежичко, Община Руен“  с възложител: ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ

Публикувано на 15.02.2017 г.

Решение №БС-13-ПрОС/09.02.2017г.  „Създаване на 61,138 дка трайни насаждения от сини сливи в поземлени имоти: №017007 в м. „Юг Тарла”,  №018029 и №019026 в м. „Балабана”, №039033 в м. „Еврена”, №046012 в м. „Арпалъците”, №047012 в м. „Дренака” и №055005 и №056015 в м. „Киморджука”, всички в землището на с. Близнак, община Малко Търново и закупуване на земеделска техника“ с възложител: „СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС” ЕООД с. Близнак, община Малко Търново

Решение №БС-12-ПрОС/09.02.2017г.  „Създаване на трайни насаждения- вишни, закупуване на земеделска техника и изграждане на ажурна ограда в поземлени имоти: №39030.32.15 и №39030.32.16, местност „Урушки скали“ гр.Котел, общ.Котел“ с възложител: Николай Тодоров Недялков

Решение №БС-11-ПрОС/09.02.2017г.  „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ №67800.49.27 и „Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ №,№ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ 67800.49.27, м. „Алепу“, землище гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: „АЛЕПУ ВИЛИДЖ” АД гр. Созопол, „БРИЗ 2000” ООД гр. Божурище и „ГБС ТУРС” ЕАД гр. София

Архив - решения по преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони

2017    2016

2015    2014     2013     2012      2011      2010     2009