Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Публикувано на 09.01.2018 г.

Решение № БС-02-ПрОС/05.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на две двуетажни еднофамилни жилищни сгради и басейн в ПИ №07598.84.95 по КК на гр. Бяла, местност „Глико”, Община Бяла” с възложители: АЛЕКСАНДРА ШЕРЕФ ГЕБ БАРТАТ и МАЙК ШМООК

Решение № БС-01-ПрОС/05.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот №81178.5.101 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, Община Созопол” с възложител: БОРИС СТЕФАНОВ ЯНЕВ

Публикувано на 28.12.2017 г.

Решение № БС-60-ПрОС/21.12.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих и курорт в ПИ №81178.9.10 по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади”, Община Созопол” с възложител: КРАСИМИРА НИКОЛОВА СТАМАТОВА

Публикувано на 12.12.2017 г.

Решение № БС-59-ПрОС/11.12.2017 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на ресторант, бар, магазини и обслужваща улица в поземлен имот с идентификатор № 67800.1.401, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Градина“АД.       

Решение № БС-58-ПрОС/07.12.2017 г.  на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Строителство на курортно ваканционно селище от еднофамилни къщи – бунгала в ПИ № 27454.23.83, по КК на с. Емона, м. „Кладери“ с възложител: Васил Тенев Саръстов           

Решение № БС-57-ПрОС/07.12.2017 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Строителство на курортно ваканционно селище от еднофамилни къщи – бунгала в ПИ № 27454.23.82, по КК на с. Емона, м. „Кладери“ с възложител: Димитър Тенев Саръстов          

Публикувано на 11.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ №БС-56-ПрОС/04.12.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение„Изграждане на ваканционен хотел в  УПИ VI-7058, 7062, 7063, 7064, 7065, кв. 1, м. „Къмпинга“, землището на гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Хотел Инвестмънт“ ООД

Публикувано на 28.11.2017 г.

Решение № БС-55-ПрОС/24.11.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на имоти частна общинска собственост на територията на община Созопол и създаване на градини с трайни насаждения“ с възложител:  община Созопол

Решение № БС-54-ПрОС/24.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас за  „Изграждане на две вилни сгради в ПИ 67800.7.72 и ПИ 67800.7.73, м. «Буджака», гр. Созопол, община Созопол “ с възложител: „ЕВРОБИЛДИНГ ТРАНС“ ЕООД

Публикувано на 27.11.2017 г.

Решение № БС-53-ПрОС/22.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане на трайни насаждения /сливи/ в ПИ №87031.53.72 и №87031.58.69, местност „Кара пунар“, землище на с. Ябланово, Община Котел, област Сливен“, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2015-2020г.“, с възложител: ХЮСЕИН АЛЪ ЧОБАН

Решение № БС-52-ПрОС/22.11.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за инвестиционно предложение “Създаване и отглеждане на трайни насаждения – череши в поземлен имот №000007, землище на с. Мъглен, Община Айтос“, с възложител: РЕМЗИ ХРЮСТЕМ СМАИЛ

Публикувано на 22.11.2017 г.

Решение №БС-51-ПрОС/16.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за «Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейности по защита на горските територии от пожари (ПДЗГТП) в горски територии, собственост на наследниците на Атанас Кобарелов (самостоятелно владеещи дяловете си) с период на действие 2017-2026г.».

Публикувано на 15.11.2017 г.

Решение №БС-50-ПрОС/09.11.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради за собствени нужди в ПИ с идент. 67800.7.547 по КК на гр. Созопол, м. «Буджака», общ. Созопол” , с възложител: ПАВЛИН СВЕТЛОМИРОВ КОЙНОВ

Публикувано на 24.10.2017 г.

Решение № БС-49-ПрОС/20.10.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас  относно: “План – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018г. в гори, собственост на държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Айтос”, в землищата на: с. Топчийско, с.Просеник, с.Люляково, с.Добромир, с.Ръжица, с.Снежа, с.Планиница, с.Дюля, с.Звезда, с.Трънак, с.Билка, с.Струя, с.Дропла, с.Дъскотна, с.Зайчар, с.Череша, с.Скалак, община Руен; с.Пещерско, с.Мъглен, с.Тополица, с.Раклиново, с.Лясково, Община Айтос“, с възложител: ТП ДГС „Айтос”

Публикувано на 23.10.2017 г.

Решение № БС-48-ПрОС/20.10.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и ограда в поземлен имот с идентификатор 63015.506.110, местност „Старо селище”, с. Атия, Община Созопол“, с възложител: ЖИВКО ХРИСТАКИЕВ ПЕТРОВ

Решение № БС-47-ПрОС/20.10.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за „Изграждане на три броя жилищни сгради в имот № 81178.5.47, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: Иванка Георгиева Димитрова

Публикувано на 17.10.2017 г.

Решение№БС-46-ПрОС/16.10.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с идентификатор 67800.10.400 по КК, местност”Ачмалъци”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол”, с възложители: ДИМЧО КОЛЕВ НАЛБАНТОВ и МАРИЯ ТАНЕВА ТОНЕВА-ЧИЛЕВА

Публикувано на 12.10.2017 г.

Решение№БС-45-ПрОС/11.10.2017г. за инвестиционно предложение: “План-извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на държавата в обхвата на дейност на ТП „ДГС Кости” за лесосечен фонд за 2018г. с възложител: ТП „ДГС Кости”

Публикувано на 10.10.2017 г.

Решение№БС-44-ПрОС/06.10.2017г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на вилна сграда с гараж, басейн, лятна кухня с навес и ограда в УПИ І, кв. 90 (ПИ №00878.502.57 по КК), гр. Ахтопол, община Царево“, с възложител: АСЕН МАРКОВ РАНГЕЛОВ

Публикувано на 21.09.2017 г.

Решение № БС-43-ПрОС/ 19.09.2017г.   за: «Промяна начина на трайно ползване на новообособен имот № 000279, землище с. Скалак, Община Руен от «пасище, мера» на «полски път», с възложител: ОБЩИНА РУЕН

Решение № БС-42-ПрОС/19.09.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на двуетажна вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.8.37, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол“, с възложители: СТАНКА ДИМИТРОВА ЩЕРИОНОВА и ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Публикувано на 08.09.2017 г.

Решение № БС-41-ПрОС/08.09.2017г. за план: "План-извлечение за промяна на вида на сечта през 2018г. в гори, държавен горски фонд, в обхвата на ТП "ДГС Малко Търново", землища на: гр. Малко Търново, с. Бръшлян, с. Граматиково и с. Сливарово, Община Малко Търново", с възложител ТП "ДГС МАЛКО ТЪРНОВО"


Публикувано на 24.08.2017 г.

Решение № БС-40-ПрОС/23.08.2017г. за инвестиционно предложение „Създаване и отглеждане на трайно насаждение от череши в поземлен имот №018166, м. „Кору Алтъ”, земл. с. Малко село, общ. Котел“, с възложител ХАЛИЛ ВЕЛИ ДУРАСЪ.

Публикувано на 14.08.2017 г.

Решение № БС-39-ПрОС/08.08.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за план „ПУП-ПП на второстепенна улица от осова точка 63-76 до осова точка 78, местност „Каваци”, гр.Созопол, община Созопол”,  с възложител:  „КАТАЛИНА ГРУП” ООД

Публикувано на 28.07.2017 г.

Решение № БС-38-ПрОС/24.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, от реализацията на инвестиционно предложение: „Изграждане на една къща за гости в ПИ с идентификатор  67800.54.52 по КК на  гр. „Созопол“, общ. Созопол“ с възложители: Георги Димитров и Марина Златева

Публикувано на 25.07.2017 г.

Решение № БС-37-ПрОС/19.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за план "ПУП с цел промяна предназначението на ПИ 67800.54.191, м. „Каваци“, землище на гр. „Созопол“, общ. Созопол“ с възложител: Живко Киров

Публикувано на 11.07.2017 г.

Решение № БС-36-ПрОС/05.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) за „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 07079.13.1155, м. „Лозята“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас“ с възложител: „И. Ж. Строй“ ЕООД

Решение № БС-35-ПрОС/04.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) за инвестиционно предложение: „Изграждане на две еднофамилни вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.5.232, местност „Аклади”, гр. Черноморец, Община Созопол“ с възложител: НИКОЛАЙ ПАРАШКЕВОВ ПАРАШКЕВОВ

Публикувано на 06.07.2017 г.

Решение № БС-34-ПрОС/29.06.2017г. за „Отглеждане на трайни насаждения от сини сливи в ПИ №045010, местност „Яманлията“, череши в ПИ №108023, местност „Пещерата“, ПИ №112007, местност „Ташла баир“ и създаване на трайни насаждения от череши в ПИ №112003, местност „Ташла баир“, землище на с.Пещерско, Община Айтос, с възложител Фикрие Хюсеин

Решение № БС-33-ПрОС/29.06.2017г. за „Изграждане на обслужващи улици в устройствена зона 3/Смф, съгласно предвижданията на ОУП на гр. Бургас, кв. Ветрен, гр. Бургас” с Възложител Община Бургас.

Решение № БС-32-ПрОС/29.06.2017г. за инвестиционно предложение„ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.13.73(стар №000067), м.”Дорегулацията”, земл. на кв.Банево, гр.Бургас, Община Бургас с възложител: наследници на Христо Христов.

Публикувано на 03.07.2017 г.

Решение № БС-31-ПрОС/26.06.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.6.608, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: ПЛАМЕН СТЕФАНОВ УЗУНОВ

Решение № БС-30-ПрОС/26.06.2017г. за инвестиционно предложение „Създаване на биологично сертифицирано стопанство за отглеждане лешник в поземлени имоти с идентификатори: 46663.13.123, 46663.13.127, 46663.13.133, 46663.13.221 и 46663.99.12, земл. гр. Малко Търново, община Малко Търново и доставка и монтаж на преместваеми модулни съоръжения за събиране на дъждовни води и води от снеготопене“, с възложител „КРИСТИ СИ” ЕООД.

Публикувано на 09.06.2017 г.

Решение № БС-29-ПрОС/06.06.2017г. за инвестиционно предложение «Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот с идентификатор № 81178.3.186 по КК на гр. Черноморец, местност „Акра”, общ. Созопол» с възложители: РАДОСЛАВ СТОЯНОВ РАЛЕВ, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Публикувано на 05.06.2017 г.

Решение № БС-28-ПрОС/01.06.2017г. за инвестиционно предложение „ПУП-ПУР на улица от о.т. 101а до о.т. 101е, местност „Медна нива”, кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител ОБЩИНА БУРГАС.

Публикувано на 01.06.2017 г.

Решение № БС-27-ПрОС/18.05.2017г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих с търговски обекти в ПИ с идентификатор 81178.9.15, землище гр.Черноморец, Община Созопол“ с възложител: ЕТ „АГРЕСИЯ 59-АНГЕЛИНА ГАЙДАРОВА“

Публикувано на 17.05.2017 г.

Решение № БС-26-ПрОС/ 11.05.2017г. за инвестиционното предложение „ПУП-Парцеларен план за заустващ колектор от ПИ 62459.1.202 до ПИ 62459.1.13 по КК на с. Резово, община Царево и ПУП-Парцеларен план на външен водопровод за ПИ 62459.1.202“, с възложител: „Примарт Билд Инженеринг“ ЕООД

Публикувано на 16.05.2017 г.

Решение № БС-25-ПрОС/11.05.2017г. за инвестиционното предложение „Изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 81178.3.154, м. „Акра“, землище гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложители: Сотир Иванов Сотиров, Костадин Сотиров Сотиров, Калина Сотирова Сотирова, Ангел Тодоров Кишев, Таня Ангелова Кутева, Тодор Ангелов Кишев и Костадина Иванова Генова

Публикувано на 02.05.2017 г.

Решение № БС-24-ПрОС/28.04.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в ПИ 67800.5.133, м. „Буджака”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител Блага Пинелова

Решение № БС-23-ПрОС/28.04.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда, автокозметичен салон и басейн в ПИ 67800.17.79, м. „Лафотумба”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител Венцислав Емилов

Публикувано на 24.04.2017 г.

Решение № БС-22-ПрОС/21.04.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот №66528.2.284 по КК, местност „Поляните“, землище на с.Синеморец, община Царево“, с възложител: „Симана 2007”ООД.

Публикувано на 21.04.2017 г.

Решение № БС-21-ПрОС/19.04.2017г. за инвестиционно предложение: „Засаждане и отглеждане на зеленчуци - градински фасул и лук и насаждения от орехи върху обща площ от 344,419 дка в ПИ №№: 068001, 068002, 068003, 068004, 068005, 068006, 068007, 068008, 068009, 068010, 068011, 068012, 068013, 068014, 068015, 068016, 068017, 068018, 068019, 068020, 068021, 068022, 071001, 071002, 071004, 071006, 071007, 071008, 071009, 071010, 071011, 071012, 071013, 071014, 081006, 081008, 081009, 081010, 081012, 081014, 081022, 081023, 081024, 081025, всички находящи се в землището на с. Венец, общ. Карнобат“, с възложител: ЕТ „ЗЛАТЕН ГРОЗД – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ”.

Публикувано на 06.04.2017 г.

Решение № БС-20-ПрОС/04.04.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение:„Изграждане на ресторант в УПИ Х-82,83, кв. 231 (ПИ 07598.831.9 по КК на гр. Бяла), ЗВКО „Чайка”, гр. Бяла, община Бяла“

Публикувано на 31.03.2017 г.

Решение № БС-19-ПрОС/ 27.03.2017г. за „Създаване и отглеждане на трайни насаждения – сини сливи в ПИ №008009, местност „Горен вратник“ и ПИ №021006, местност „Корията“, землище на с. Череша, Община Руен“ с възложител СЕВИНЧ ШАБАН БИЛЯЛ

Публикувано на 13.03.2017 г.

Решение № БС-18-ПрОС/13.03.2017г на Директора на РИОСВ – Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ.,бр.69/2009г. и  Заповед № РД-76 от 28.01.2013 г., ДВ., бр. 10/2013 за промяна на режина на дейностите и защитена зона BG0001004 „Емине-Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007 г.(ДВ, бр.107/2007г.),  за инвестиционно предложение „Възстановяване и рехабилитация на съществуваща орехова градина в ПИ с идентификатори 58431.41.6, 58431.42.13, 58431.43.6, 58431.46.3, 58431.54.25, 58431.54.4 по КК на с. Приселци, общ. Несебър и създаване и отглеждане на етеричномаслени култури-шипки в ПИ с идентификатор 53045.191.6 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър“, с възложител „ЕКОЕНЕРДЖИ СИСТЕМИ“ ООД

Публикувано на 06.03.2017 г.

Решение № БС-17-ПрОС/02.03.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) и ЗЗ BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97 08.11.2013г.) от реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, къща за гости за сезонно ползване и уличен водопровод в ПИ 00878.502.58 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“  с възложители: Георги Тодоров Георгиев и Еленка Христова Георгиева

Публикувано на 24.02.2017 г.

Решение № БС-16-ПрОС/23.02.2017г.  за «ПУП-ПРЗ за имот №81178.60.172 по КК на гр. Черноморец, местност „Митков мост”, общ. Созопол», с възложител: АТАНАС ДИНКОВ АНГЕЛОВ

Решение № БС-15-ПрОС/23.02.2017г. за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот № 66528.2.293 по КК, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, община Царево с възложител: Николай Иванов Стойчев

Публикувано на 17.02.2017 г.

Решение № БС-14-ПрОС/15.02.2017г “Създаване и отглеждане на трайни насаждения в ПИ №014019, местност „Ташлътарла“, землище на с. Мрежичко, Община Руен“  с възложител: ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ

Публикувано на 15.02.2017 г.

Решение №БС-13-ПрОС/09.02.2017г.  „Създаване на 61,138 дка трайни насаждения от сини сливи в поземлени имоти: №017007 в м. „Юг Тарла”,  №018029 и №019026 в м. „Балабана”, №039033 в м. „Еврена”, №046012 в м. „Арпалъците”, №047012 в м. „Дренака” и №055005 и №056015 в м. „Киморджука”, всички в землището на с. Близнак, община Малко Търново и закупуване на земеделска техника“ с възложител: „СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС” ЕООД с. Близнак, община Малко Търново

Решение №БС-12-ПрОС/09.02.2017г.  „Създаване на трайни насаждения- вишни, закупуване на земеделска техника и изграждане на ажурна ограда в поземлени имоти: №39030.32.15 и №39030.32.16, местност „Урушки скали“ гр.Котел, общ.Котел“ с възложител: Николай Тодоров Недялков

Решение №БС-11-ПрОС/09.02.2017г.  „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ №67800.49.27 и „Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ №,№ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ 67800.49.27, м. „Алепу“, землище гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: „АЛЕПУ ВИЛИДЖ” АД гр. Созопол, „БРИЗ 2000” ООД гр. Божурище и „ГБС ТУРС” ЕАД гр. София

Архив - решения по преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони

2017    2016

2015    2014     2013     2012      2011      2010     2009