Обществен достъп до: постъпили уведомления за инвестиционни предложения на осн. чл. 95, ал. 1 от ЗООС

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения

Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на

РИОСВ-Бургас

(к-с „Лазур", ул. „Перущица” № 67, гр. Бургас, дирекция КПД, отдел „Превантивна дейност”),

всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа,

за срок от 14 дни, считано от датата на публикуване. 


15.04.2021 

вх. № ПД-847/29.03.2021

инвестиционно предложение: „Интензивно отглеждане на патици, порода „Мюлер“ в  съществуващи  сгради в ПИ с № 80916.80.38, 801916.80.40 и 80916.80.44 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Ависпал-БГ“ ЕООД

13.04.2021 

вх. № ПД-948/7.04.2021

инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 67800.3.119 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря”, община Созопол”, с възложител Валя Лефтерова