Обществен достъп на постъпили уведомления (чл. 95, ал. 1 от ЗООС)

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения

Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на

РИОСВ-Бургас

(к-с „Лазур", ул. „Перущица” № 67, гр. Бургас, дирекция КПД, отдел „Превантивна дейност”),

всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа,

за срок от 14 дни, считано от датата на публикуване. 


 
23.07.2021

ПД-1591

 „Вътрешно преустройство на един брой помещение за прасета за угояване на площадката на „Свинекомплекс Зимен“ АД в имот № 000143, землище с. Зимен, община Карнобат“, с възложител: „Свинекомплекс Зимен“ АД

22.07.2021

ПД-1600

„Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново в имот с идентификатор 46663.501.1419 по КК на гр. Малко Търново, община Малко Търново във връзка с кандидастване по финансиране на ОП „Околна среда“ 2014-2020, процедура „Изпълнение на демострационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ с възложител: Община Малко Търново

15.07.2021

ПД- 1063

 „Изграждане напоителна система (капково напояване) в имоти с №№ 005109, 005108, 005169, 005056, 005055, 005052, 005051, 005053, 005063, 005110, 005111, 005168 и 005064 в землището на с. Смолник, община Карнобат за напояване на царевица“ с възложител: „Тера Прима Смолник“ ООД

ПД-1729

„Изграждане на ваканционно селище в имот с идентификатор 73571.27.73 по КК на с. Тънково, местност „Боруна“, община Несебър”, с възложител „Дим Груп 09“ ООД

ПД-1715

 „Изграждане на къмпинг за каравани в имот с идентификатор 48619.8.763, местност „Елхов дол“, гр. Царево, Община Царево“  с възложител: Милка Пенева

ПД-937

 „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 69746.17.1 по КК на с. Страцин, община Поморие с цел разделя на съществуваща сграда на две равни площи за отглеждане на овце и склад за амбалаж“, с възложител: Стоян Станков

06.07.2021

ПД-1704

„Поставяне на преместваеми обекти (места за каравани) в поземлен имот с № 48619.4.498 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”, община Царево”, с възложител Красимир Парашкевов

01.07.2021

ПД-1688

„Изграждане на складове и офиси в поземлен имот с идентификатор 00151.422.1 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир”, община Айтос”, с възложител Васил Захариев

вх. № ПД-685

„Увеличаване на количествата отпадъци от ОЧЦМ и ИУЕЕО и дейности по събиране и съхранение на отпадъци от луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 200121* на площадка, находяща се в ПИ с идентификатор 35883.7.56 по КК на град Камено, община Камено», с възложител: «Камекс Комерс» ЕООД

28.06.2021

ПД-1589

„Изграждане на паркинг с метален навес в поземлен имот с идентификатор 00151.180.8 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата”, община Айтос”, с възложител „Младост-Димо Ангелов” ООД

ПД-1597

„Поставяне на експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас”, с възложител „Камекс Комерс” ЕООД

25.06.2021

 ПД-1645

„„Водовземане на повърхностни води от язовир „Минерални бани“ за напояване на 1200 дка царевица в имоти с идентификатори 07079.12.1156,07079.12.1157,07079.12.1158, 07079.12.1159, 07079.12.1160, 07079.12.1161,07079.12.1162, 07079.12.1163, 07079.12.1164,07079.12.1165,07079.12.1166, 07079.12.1167, 07079.12.1168, 07079.12.1169,07079.12.1170, 07079.12.1171, 07079.12.1172,07079.12.1173,07079.12.1174, 07079.12.1175,07079.12.1176, 07079.12.1177,07079.12.1178,07079.12.1079,  07079.12.1180, 07079.12.1181, 07079.12.1182, 07079.12.1183, 07079.12.1184, 07079.12.1133, 07079.12.1134, 07079.12.11950, 07079.12.11951, 07079.12.11136, 07079.12.1137, 07079.12.11779,  07079.12.1780, 07079.12.1781, 07079.12.1139, 07079.12.1140, 07079.12.1141, 07079.12.1142,  07079.12.1143, 07079.12.1144, 07079.12.1145, 07079.12.1146, 07079.12.1147, 07079.12.1148, 07079.12.1149,07079.12.1150, 07079.12.1051, 07079.12.1152, 07079.12.1153,  07079.12.1154, 07079.12.1155, 07079.12.11738, 07079.12.11739, 07079.12.11740, 07079.12.1126, 07079.12.1127, 07079.12.1128, 07079.12.1129, 07079.12.1130, 07079.12.1131, 07079.12.1099, 07079.12.1100, 07079.12.1101, 07079.12.1102,  07079.12.1103, 07079.12.1104, 07079.12.1105, 07079.12.1106, 07079.12.1107, 07079.12.1108, 07079.12.1109, 07079.12.1110, 07079.12.1111, 07079.12.1112, 07079.12.1113, 07079.12.1114,  07079.12.1115, 07079.12.1081,  07079.12.1082, 07079.12.1083, 07079.12.1084, 07079.12.1085, 07079.12.1086, 07079.12.1087, 07079.12.1088, 07079.12.1089, 07079.12.1090, 07079.12.1091, 07079.12.1092, 07079.12.1093,  07079.12.1094, 07079.12.1095, 07079.12.1096, 07079.12.1097, 07079.12.1057, 07079.12.1059,  07079.12.1060, 07079.12.1061, 07079.12.1062, 07079.12.1063, 07079.12.1064, 07079.12.1065, 07079.12.1066, 07079.12.1067, 07079.12.1068, 07079.12.1069, 07079.12.1070,  07079.12.1071, 07079.12.1072, 07079.12.1073, 07079.12.1074, 07079.12.1075, 07079.12.968, 07079.12.1037, 07079.12.1038, 07079.12.1039, 07079.12.1040, 07079.12.1041, 07079.12.1042, 07079.12.1043, 07079.12.11048, 07079.12.1049,  07079.12.1050, 07079.12.1051, 07079.12.1958, 07079.12.1959, 07079.12.1960, 07079.12.1053, 07079.12.986, 07079.12.987, 07079.12.994, 07079.12.995, 07079.12.996, 07079.12.997,  07079.12.1019, 07079.12.1020,  07079.12.1021, 07079.12.1024, 07079.12.1727, 07079.12.1728, 07079.12.1729, 07079.12.1030, 07079.12.1741, 07079.12.1742, 07079.12.1743, 07079.12.1117, 07079.12.1118, 07079.12.1119,  07079.12.1120, 07079.12.1121, 07079.12.1122, 07079.12.1123, 07079.12.1124, 07079.12.1125,  07079.12.10761701, 07079.12.11702, 07079.12.1078, 07079.12.1079, 07079.12.1080, 07079.12.962, 07079.12.963, 07079.12.964, 07079.12.965, 07079.12.966 и 07079.12.967 по КК на гр. Бургас, местност „Герени“, община Бургас“, с възложител: „Рад-Бул“ ООД

23.06.2021

ПД-844

„Напояване на съществуващи трайни насаждения и водопой на животни, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот 81640.45.14 по КК на с. Чукарка, местност „Стопански двор”, община Айтос, с възложител ЗКПУ „Чукарка”

22.06.2021

№ ПД-1585

 „Модернизация на земеделското стопанство – създаване на овощна градина с трайни насаждения вишни, презасаждане на праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки и система за капково напояване, местност „Атимовско шосе”, община Карнобат”, с възложител „Група Овощаари Карнобат” ЕООД

 ПД-1339

 „Изграждане на две вилни сгради в имот с идентификатор 81178.1.370 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия“, община Созопол“, с възложители: Иван Иванов и „Блек Сий Дивелъпмънтс“ ЕООД

16.06.2021

ПД-1520

„Изграждане на комплексна автоснабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, автомивки, контролно пропусквателен пункт (КТП), сондажен кладенец, изгребна яма, технологичен подземен резервоар, метанстанция, противопожарни резервоари и паркинги за ТИР и леки автомобили в ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр.Бургас, местност „Курт тепе“, път I–6 км 492+650 ляво и изграждане на локално платно с временни пътни връзки към път I-6 вход при км 492+710 – изход при км 492+600 ляво“, с възложител: „ЕМИ“ ООД

ПД-1449

„Презасаждане на трайни насаждения праскови в ПИ с № 36525.277.9 по КК, гр. Карнобат, изграждане на конструкция за защита от градушки, система за капково напояване на съществуващи насаждения от ябълки в ПИ с № 36525.261.37, 36525.260.2, 36525.260.3 и 36525.260.4 по КК, местност „Антимовско шосе“, гр.Карнобат и закупуване на трактор и земеделска техника“, с възложител: „ШАНС 92“ ЕООД

15.06.2021

ПД-1493

„Изграждане на складове за нехранителни стоки с търговска част и офиси в ПИ с № 00151.167.9 по КК на град Айтос, община Айтос“ с възложител: Юмюгюл Салиева

10.06.2021

ПД-1375

„Изграждане на инсталация за компостиране в поземлен имот № 07079.605.276 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Хелиас” ЕООД

ПД-1433

„Изграждане на 4 броя еднофамилни вилни сгради в поземлен имот № 07079.13.2291 по КККР на гр. Бургас, м. „Нанекилика”, кв. „Банево”, община Бургас”, с възложители: Бедик Джаникян и Костадинка Дудева-Радославова

ПД-238

„Обратно използване на бракувани алуминиеви детайли (алуминиеви бомбета), както и изкупуване на алуминиев и метален скраб и влагането му в определено съотношение в производството на алуминиеви детайли (алуминиеви бомбета) в новоизградена производствена фабрика за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост в УПИ IV-333 по плана на град Българово, община Бургас“, с възложител: „Стратеджия“ ЕООД

ПД-1474

„Угояване на патици порода „Мюлар“ в животновъдна ферма в ПИ № 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, община Сунгурларе“, с възложител: „Ависпал – БГ“ ЕООД

ПД-1460

„Изграждане на складова база за строителна техника в ПИ № 07079.4.775 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Близнаци 71“ ООД

 ПД-1368

Изграждане на осем сгради за отдих и курорт в ПИ № 81178.5.483, 81178.5.484, 81178.5.485, 81178.5.486, 81178.5.487, 81178.5.488, 81178.5.489 и 81178.5.490 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: Васил Марков

ПД-1398

„Изграждане на сгради за вилен отдих в ПИ № 48619.12.591 по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител: Мария Кюперс

ПД-1008

„Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване със заведение за обществено хранене (ЗОХ) и подземен гараж в имот № 61056.56.50 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложители: „Ритъм -4-ТБ“ ООД и Никола Олчев

02.06.2021

ПД-861

„Водовземане от язовир с идентификатор 67920.19.131 по КК, землище на с. Соколово за напояване на 526,180 дка люцерна, находяща се в масив 17 по КВС на с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: „Карнобат Агро“ ЕООД

ПД-485/26.05.2021 г.

„Изграждане на административна сграда в поземлени имоти с идентификатори 07079.17.2293 и 07079.17.2294 по ККК на гр. Бургас, кв. „Рудник-Черно море”, община Бургас”, с възложител Кръстю Дъбов

01.06.2021

ПД-1336/20.05.2021 г.

„Поливане на 457 дка люцерна , находяща се в масив 15, с. Соколово, община Карнобат”, с възложител „Агрошанс Комерс” ЕООД

ПД-1335/20.05.2021 г.

„Поливане на 1019 дка люцерна, находяща се в масив 39, с. Деветак, община Карнобат”, с възложител „Мела Инвест” ЕООД

31.05.2021

ПД-1240 от 20.05.2021г.

„Изграждане на ваканционно селище и ресторант в имот с идентификатор 39164.15.92 по КК на с. Кошарица, община Несебър”, с възложител Костадин Толев

ПД-460/ 20.04.2021

„Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване и поливане на тревни площи в имот с идентификатор 57491.20.631 по КК на гр. Поморие, община Поморие“  с възложител: „Сънсет Аквапарк“ АД

28.05.2021

ПД-1300

 „Изграждане на 7 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.427 по КК на град Бургас, община Бургас, УПИ IX-104, кв. 48 по плана на кв. „Крайморие“, м. „Кафка“, землище на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Костадин Димитров

ПД-1176

 „Изграждане на пет жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.544 по плана на кв. Крайморие, местност „Кафка“, гр. Бургас“, с възложител: „Нордус-Балкан-2“ ЕООД

вх. № ПД-850

„Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.14.578 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: Цветан Пулев

13.05.2021

ПД-1204/12.05.2021

„Изграждане на 6 броя вилни сгради в поземлен имот с № 67800.7.210 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол, с възложител Иван Димитров

 ПД-1013/14.04.2021

 „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци от електрически кабели в ПИ с № 07079.605.279 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Мартал Груп“ ЕООД

ПД-932

 „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с № 66528.501.342 по КК на с. Синеморец, община Царево (имот № 001198 по недействащата КВС)“, с възложител: Спас Василев

10.05.2021

ПД-487/22.02.2021

„Изграждане на цех за пакетиране на подправки и лешници в ПИ с идентификатор 43623.35.109 по КК на с. Ливада, община Камено“ с възложител: Йорданка Кирова

ПД- 703/05.04.20201 

„Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от поземлен имот с идентификатор 07079.20.470 /УПИ I, кв. 30/, местност „Ъгъла”, кв. „Сарафово”, гр. Бургас в границите на поземлен имот с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море”, с възложител Община Бургас

ПД-932/05.04.2021

„Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 66528.501.342 по КК на с. Синеморец, община Царево /имот № 001198 по недействащата КВС/“ с възложител: Спас Василев

ПД-739/18.03.2021

„Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.827.49 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Топметал Комерс“ ЕООД

05.05.2021

ПД-1143/27.04.2021 

„Изграждане на апартаментен хотел в поземлени имоти с идентификатори 53045.224.1 и 53045.224.2 по КК на гр. Обзор, местност „Топрак тарла”, община Несебър”, с възложител „Амба Груп” ООД

ПД-1057/26.04.2021

„Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в УПИ XVII, кв.25 по плана на производствена зона „Север“, гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „Трансинсс“ ООД

28.04.2021

ПД-801/9.04.2021

„Изграждане на предприятие за производство на дистанционен взривател с радиоелектронно управление ВЕР-82 в имот с № 44029.112.20 по КК на с. Лозарево, община Сунгурларе”, с възложител „Уотър Стоун” ЕООД

27.04.2021

ПД-1122/26.04.2021

„Изграждане на вилни сгради в имот с № 61042.11.166 по КК, м. „Факуда“, землище на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: „ДТМ Транс“ ЕООД

26.04.2021

ПД-1005/13.04.2021

 „Изграждане на 8 броя еднофамилни жилищни сгради в имот с № 51500.76.17 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър”, с възложител Атанас Димитров

ПД-951/22.04.2021

 „Изграждане на сладкарски цех в поземлен имот с № 07079.8.855 по КККР на гр. Бургас, кв. „Меден Рудник”, община Бургас”, с възложител Евтим Арамов

23.04.2021 

ПД-672,673/16.04.2021

„Изграждане на складова и търговска база в поземлени имоти с № 07079.2.2703 и 07079.2.2690 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Ирина Петрова

ПД-108/13.01.2021

„Изграждане на четири вилни сгради в ПИ с № 44094.1.1193 по КК на с. Лозенец, УПИ ХІ-146, кв. 64 по плана на с. Лозенец, м. „Тарфа“, община Царево“, с възложител: Георги Атанасов

21.04.2021 

ПД-910/19.04.2021

„Изграждане на седем еднофамилни жилищни сгради в имот № 07079.30.280 по плана на кв. Крайморие, местност „Кафка“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Крайморие Хоум“ ЕООД.

ПД-948/13.04.2021

„Изграждане на жилищни сгради в имот № 67800.3.119 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря“, община Созопол“, с възложител: Валя Лефтерова

15.04.2021 

ПД-847/29.03.2021

 „Интензивно отглеждане на патици, порода „Мюлер“ в  съществуващи  сгради в ПИ с № 80916.80.38, 801916.80.40 и 80916.80.44 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Ависпал-БГ“ ЕООД

13.04.2021 

ПД-948/7.04.2021

 „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 67800.3.119 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря”, община Созопол”, с възложител Валя Лефтерова