Обществен достъп на постъпили уведомления (чл. 95, ал. 1 от ЗООС)

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е осигурен обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения

Информацията за ИП е на разположение на заинтересуваните лица в сградата на

РИОСВ-Бургас

(к-с „Лазур", ул. „Перущица” № 67, гр. Бургас, дирекция КПД, отдел „Превантивна дейност”),

всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа,

за срок от 14 дни, считано от датата на публикуване 


 
25.10.2021

ПД-2528

„Изграждане на автоматизирана поливна система и капково напояване на овощна черешова градина с площ 213,083 дка в имоти с № 00151.157.4, 00151.157.5, 00151.157.6, 00151.157.7, 00151.157.8, 00151.157.9, 00151.157.10, 00151.157.11, 00151.157.12, 00151.157.13, 00151.157.15, 00151.157.16, 00151.157.17, 00151.157.18, 00151.157.20, 00151.157.21, 00151.157.22, 00151.157.23, 00151.157.25, 00151.157.26, 00151.157.27, 00151.157.28, 00151.157.29, 00151.157.30, 00151.157.31, 00151.157.32, 00151.157.33, 00151.157.34, 00151.157.35, 00151.157.36, 00151.157.37, 00151.157.45, 00151.157.46, 00151.157.47 и 00151.157.48 по КК, землище на гр. Айтос, местност „Мангалята“, община Айтос“, с възложител: ЗКПУ „Единство“

20.10.2021

ПД-2772

„Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 69328.102.213, местност „Край село - СРГ”, землище с. Стоилово, Община Малко Търново“, с възложител: „Натс Комерс“ ЕООД

19.10.2021

ПД-2662

„Строителство на нова инсталация ЕТБЕ/МТБЕ в поземлен имот с № 35883.509.176 по КК на гр. Камено, община Камено, основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

ПД-2732

„Третиране на отпадъци от производствената дейност на „М Кабел” ООД в № 20273.38.288 по КК на с. Дебелт, община Средец”, с възложител „М Кабел” ООД

ПД-2533

„Изграждане на сиситема за напояване чрез дъждуване на земеделски култури в ПИ с № 23176.3.5, 23176.3.6, 23176.3.35, 23176.3.36, 23176.3.43, 23176.3.44, 23176.3.49, 23176.3.50, 23176.3.51, 23176.3.52, 23176.3.102, 23176.3.103, 23176.3.104, 23176.3.108, 23176.3.109, 23176.3.110, 23176.3.114, 23176.3.115, 23176.3.116, 23176.3.117, 23176.3.118, 23176.3.119, 23176.3.120, 23176.3.31 и 23176.2.125 по КК, землище на с. Драганци, община Карнобат“, с възложител: ЗП „Красимир Пенчев“

18.10.2021

ПД- 2675, 2676, 2677

„Промишлено водоснабдяване, чрез съществуващи водовземни съоръжения – ТК 1, ТК – 2 и ТК - 3 в ПИ 07079.604.237, ПЗ „Север”, гр. Бургас“, с възложител: „Кроношпан България” ЕООД

15.10.2021

ПД-2467

„Създаване на лозови насаждения , изграждане на автоматизирана система за капково напояване и подпорна конструкция в ПИ с № 47651.2.124, 47651.2.125, 47651.2.168 и 47651.2.86 по КК на м. „Канарата“, землище на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Профит Икономикс“ ЕООД

ПД-2626

„Изграждане на кафе, озеленяване и преместваеми търговски обекти в ПИ № 07079.13.12, м. „До село“, кв. Банево, гр. Бургас”, с възложител: Красимир Димитров

ПД-2602

„Изграждане на жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти в ПИ № 67800.10.360, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас”, с възложител: Ангел Динков

ПД-2603

„Изграждане на жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти в ПИ № 67800.10.470, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас”, с възложител: Ангел Динков

ПД-2561

„Изграждане на сиситема за капково напояване на площ от 134,3 дка насаждения от лешници в ПИ с № 58712.1.88, 58712.1.3, 58712.1.82, 58712.1.83 по КК, землище на с. Проход, община Средец и закупуване на срециализирана земеделска техника“, с възложител: „Ил-89“ ЕООД

ПД-2575

„Изграждане на племенна ферма за 2000бр. овце в имот с № 40124.105.6, с. Крушевец, общ. Созопол, обл. Бургас”, с възложител: Стоян Димов

14.10.2021

ПД-1211

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот с идентификатор 48619.28.109 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител „Ес 1-ТУР” ООД

ПД-2405

„Създаване овощна градина и изграждане на капково напоителна система в имот с идентификатор 12591.100.128 по КК на с. Вълчин, местност „Мерата“, община Сунгурларе“, с възложител: „АПК-Павликянов“ ЕООД

ПД-52

„Създаване на 18,000 дка овощна градина от сливи, изграждане на сондажни кладенци, капково-напоителни система, фотоволтаична инсталация за собствени нужди, закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на стопанството в имоти № 80755.30.10, 80755.30.20, 80755.30.35, 80755.30.36 и 8075.30.40, землище на с. Черково, община Карнобат“, с възложител: ЕТ „Яхонд-С-Станчо Станков“

12.10.2021

ПД-2607

„Изграждане на временна пътна връзка при км. 1+621 ляво на път III-9008 „Бургас - кв. „Долно Езерово“ – (Полски извор - Братово) – част от поземлен имот с № 07079.605.690 по КК, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Бигс 2008” ЕООД

11.10.2021

ПД-2301

„Създаване на 34,00 дка овощна градина от череши, изграждане на сондажен кладенец за водовземане от подземни води и система за капково напояване в ПИ с № 61145.4.2 по КК, с. Равнец, м. „Керметлията“, община Бургас, изграждане на ограда, благоустрояване и монтаж на фотоволтаична сиситема в ПИ с № 61145.103.5 по КК, с. Равнец, м. „Чаплак Баир“, община Бургас и закупуване на земеделско оборудване“, с възложител: „Петков Агро“ ЕООД

30.09.2021

ПД-2511

„Удължаване срока на концесия за добив на подземни богатства-строителни материали – варовици от находище „Добромир-изток“, намиращо се в землището на с. Добромир, община Руен“, с възложител: „СМА Минерал Бургас вар“ ЕООД

29.09.2021

ПД-2188

„Поставяне на ветрогенератор за собствени нужди, с капацитет 4,5kW в ПИ с № 67800.1.114 по КК, местност „Герени“, землище на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Детелина Тур“ ЕООД

28.09.2021

ПД-2076

„Изграждане на складова база за промишлени стоки в имот с № 07079.3.1655 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика”, община Бургас”, с възложител Гинка Молева

ПД-2149

„Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с № 00833.5.120 и 00833.5.121 по КК на гр. Ахелой, Община Поморие”, с възложител „Станден и Ко” ООД

ПД-2419

„Закупуване на нова селскостопанска техника, нови подвижни и мобилни халета за съхранение на селскостопанска продукция, изграждане на автоматизирана интегрирана система за капково напояване на трайни насаждения на площ от 25,3800 ха в поземлени имоти с идентификатори 44094.14.202, 44094.15.2, 44094.15.4, 44094.16.1, 44094.16.2 и 44094.16.505 по КК на с. Лозенец, община Царево”, с възложител „Агро Форест Консултинг” ООД

ПД-2496

„Създаване на насаждения от череши 50 дка със ситема за капково напояване, дренажна и помпено-филтърна система и закупуване на специализирана техника в поземлен имот с идентификатор 07079.13.520 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Веселина Комерс” ЕООД

27.09.2021

ПД-2488

„Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в поземлен имот с идентификатор 21141.31.42 по КК на с. Димчево, община Бургас за напояване на земеделски култури”, с възложител ЗП „Данаила Калчева“

ПД-2203

„Изграждане на 80 оранжерии със система за капково напояване, за отглеждане на ягоди и поставяне на 4 хладилни контейнера с фотоволтаични панели върху тях в ПИ с № 32367.11.32, м. „Демиркево“, землище на с. Извор, община Бургас“ с възложител: „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

 ПД-1877

„Изграждане на по една жилищна сграда в ПИ с № 62102.38.10 и 62102.38.11 по КК на с. Раковски, община Несебър и изграждане на две вилни сгради в ПИ с № 62102.39.1 по КК на с Раковски, община Несебър“ с възложители: „Н. И. България“ ЕООД и Евгени Апостолов

17.09.2021

ПД-1464

„Водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съоръжения, шахтов кладенец ШК-1 в поземлен имот 07079.618.3, тръбен кладенец ТК-1 в поземлен имот 07079.622.41 и тръбен кладенец ТК-2 в поземлен имот 07079.622.41”, с възложител: Община Бургас

10.09.2021

ПД-1665

„Изграждане на 14 вилни сгради, кафе-бар и паркинг в ПИ с № 57491.17.196, местност „Чаири“, землище на град Поморие, община Поморие“ с възложител: Славчо Славчев

07.09.2021

ПД-2135

„Изграждане на два броя ветрогенератори, трафопост и хале – склад в имот № 015079 по КК на гр. Бургас, кв. „Меден Рудник”, местност „Кара дере”, община Бургас”, с възложител Христо Колев

ПД-1989

„Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ) в УПИ VI, кв. 77 по плана на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Еко пречистване“ ЕООД

ПД-2480

„Изграждане на ограда и изграждане на осем (8) броя преместваеми бунгала (къщи) за отдих и курорт в имот с № 81178.5.313 по КК на гр. Черноморец, местност „Таласакра“, община Созопол“, с възложител: „Талео“ ЕООД

03.09.2021

ПД-1586

„Създаване на овощна градина с трайни насаждения – 214 дка праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки на 200 дка площ, изграждане на система за капкова напояване на насажденията на площ 200 дка в ПИ с идентификатори 36525.282.1, 36525.282.3, 36525.282.4, 36525.282.5, 236525.282.7, 36525.282.8, 36525.282.9, 36525.282.10, 36525.282.11, 36525.282.12, 36525.282.14, 36525.282.30 и 36525.282.32 по КК на град Карнобат, община Карнобат и закупуване на оборудване: филтров възел, тръбно-ролкови системи, помпа за тръбно-ролкови системи, трактор и ремарке“, с възложител: „Плодинвест“ ЕООД

ПД-2070, 2079

„Изграждане на система за капково напояване в ПИ с идентификатори: 61666.37.7, 61666.31.4, 61666.45.1, 61666.38.20, 61666.43.15, 61666.39.12, 61666.38.21, 61666.38.22, 61666.39.16, 61666.46.11, 61666.45.4, 61666.45.3, 61666.45.2, 61666.38.5, 61666.38.14, 61666.38.15, 61666.38.16, 61666.39.5, 61666.39.6, 61666.35.26, 61666.16.7 и 61666.37.4 по КК на с. Разбойна, община Руен“ с възложител: Айше Ибрям

27.08.2021

ПД-2194

„Водовземане от съществуващ ШК-2, намиращ се в ПИ с № 61042.116.176 по КК, с. Равадиново, м. „Соленки“, oбщина Созопол, с цел напояване на земеделски култури“, с възложител: „ЕВРОБИЛД“ ООД

ПД-2181

„Водовземане от тръбен кладенец ТК3, разположен в ПИ с № 67800.1.253 по КК на гр. Созопол, община Созопол, с цел напояване на земеделски култури“, с възложител: „Българска Пътно-Строителна Компания“ ЕООД

ПД-2148

„Водовземане с цел напояване на 40,00 дка земеделски култури - ябълки в ПИ с № 00271.1.125 по КК, (стар номер 001125), с. Александрово, местност „Поройско шосе“, община Поморие от повърхностни води на р. Ахелой, землемлище на с. Медово, община Поморие“, с възложител: „Б Т АГРО“ ЕООД

ПД-2078

„Водовземане от тръбен кладенец ТК2, разположен в ПИ с № 67800.1.253 по КК на гр. Созопол, община Созопол, с цел напояване на земеделски култури“, с възложител: „САС Инженеринг АА“ ЕООД

25.08.2021

ПД-1264

„Изграждане на „Комплекс нов полипропилен”, ш 1685, гр. Камено, община Камено”, с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

ПД-2122

„Изграждане на вилна сграда в ПИ с № 6780.7.68 по КК, УПИ ІІІ-7068, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложители: Калин Балкански и Петко Колев

24.08.2021

ПД-1725

„Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла № 3, имот с № 07079.621.88 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Община Бургас

20.08.2021

ПД-2079

„Изграждане на система за капково напояване поземлени имоти № 61666.43.14, 61666.39.12, 61666.37.7, 61666.31.4, 61666.31.9, 61666.45.1 по КК на с. Разбойна, община Руен”, с възложител Айше Ибрям

18.08.2021

ПД-1916

„Изграждане на авторемонтна работилница и съпътстваща инфраструктура – водоснабдяване и електрозахранване в поземлен имот с №029034, местност „Меше баа“, землище с. Ръжица, община Руен”, с възложител: Неждет Смаил

ПД-2047

„Изграждане на цех за производство на месни изделия – основен ремонт, преустройство и пристройка на масивна селскостопанска сграда в имот с № 73388.71.47 по КК на с. Тръстиково, община Камено”, с възложител „Еко Карне” ЕООД

ПД-2042

„Изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки, разположена южно от ПИ с № 61056.502.503 и 61056.502.507 по КК на с. Равда в прилежащата им акватория на Черно море, община Несебър”, с възложител: Община Несебър

12.08.2021

ПД-1330

„Изграждане на две жилищни сгради и водовземно съоръжение за добив от подземни води – тръбен кладенец за поливни и технически нужди в ПИ с № 07079.30.282 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложители: Велизар Проданов и Никола Брайков

11.08.2021

ПД-2034

„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване в имоти с № 44690.36.25, 44690.36.30, 44690.36.33, 44690.36.36, 44690.36.37, 44690.36.38 по КК на с. Люляково, община Руен по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.”, с възложител „Куш Агро Груп” ООД

ПД-2040

„Изграждане на система за капково напояване на 186 дка лозя в поземлени имоти с № 35691.7.115, 35691.7.113, 35691.7.155, 35691.7.114, 35691.7.156, 35691.7.111, 35691.7.112 по КК на с. Каменар, местност „Спирка лозя”, община Поморие, с възложител Мехмед Елмас

06.08.2021

ПД-2011

„Изграждане на жилищна сграда и съпътстващата инфраструктура (ВиК, електрозахранавне и транспотен достъп) в поземлен имот № 023003, с. Просеник, местност „Корията”, община Руен”, с възложител „Йори” ЕООД

05.08.2021

ПД-1601

„Изграждане на пет вилни сгради за собствени нужди в имот с № 67800.7.202 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, община Созопол”, с възложител: „Буджака Инвестмън 7202“ ООД

02.08.2021

ПД-1918

„Изграждане на водовземно съоръжение - сондажен кладенец с цел осигуряване нa вода за собствени нужди в ПИ с № 07079.501.147 по КК на гр. Бургас, УПИ I-147,308, кв. 6 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: АЕГ „Гео Милев“

 ПД-1308

„Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с № 67800.8.1069 (УПИ LIV-8048) по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител Николина Ангелкова

30.07.2021

ПД-1915

„Изграждане на склад за строителни материали и съпътстващата инфраструктура (ВиК, електрозахранавне и транспотен достъп) в поземлен имот № 075002, с. Ябълчево, местност „Дюс келеме”, община Руен”, с възложител: Мустафа Хасан

ПД-1700

„Разширение на гробищен парк - Несебър, имоти с № 61056.37.1, 61056.37.2 и 61056.37.3 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложител: Община Несебър

ПД-1701

„Изграждане хидромелиоративно съоръжение в имоти с № 57491.4.48, 57491.4.530, 57491.4.531, 57491.5.358, 57491.5.359, 57491.5.436, 57491.11.311, 57491.11.312 и 57491.11.313 и преструктурирани и конверсия на винени лозя в имоти с № 57491.11.81, 57491.11.311, 57491.11.312 и 57491.11.313, гр. Поморие, община Поморие“, с възложител: ЗП Красимир Костадинов

28.07.2021

ПД-1395

„Изграждане на 9 броя жилищни сгради в имот с № 00151.282.7 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир”, община Айтос”, с възложител Йордан Христов

ПД-1816

„Изграждане на вилна сграда в ПИ с № 32514.3.305 по КК на с. Изгрев, община Царево“с възложител: Калина Иванова

ПД-1663

„Извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали в имот 07079.661.1 по КК на гр. Бургас, кв. Победа, община Бургас”, с възложител „Метал Про транс” ЕООД

26.07.2021

ПД-816

„Локална пречиствателна станция в ПИ с № 67800.47.71 за отвеждане на битови отпадъчни води от съществуващи сгради в ПИ с № 67800.47.73 и ПИ 67800.47.72 и отвеждащ колектор за пречистени води от ЛПСОВ до изливна шахта в ПИ 6700.47.48 по КК на гр. Созопол, м. „Аркутино“, община Созопол”, с възложител „Аркутино” ЕАД

23.07.2021

ПД-1591

„Вътрешно преустройство на един брой помещение за прасета за угояване на площадката на „Свинекомплекс Зимен“ АД в имот № 000143, землище с. Зимен, община Карнобат“, с възложител: „Свинекомплекс Зимен“ АД

22.07.2021

ПД-1600

„Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими битови отпадъци в община Малко Търново в имот с № 46663.501.1419 по КК на гр. Малко Търново, община Малко Търново във връзка с кандидастване по финансиране на ОП „Околна среда“ 2014-2020, процедура „Изпълнение на демострационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ с възложител: Община Малко Търново

15.07.2021

ПД- 1063

 „Изграждане напоителна система (капково напояване) в имоти с №№ 005109, 005108, 005169, 005056, 005055, 005052, 005051, 005053, 005063, 005110, 005111, 005168 и 005064 в землището на с. Смолник, община Карнобат за напояване на царевица“ с възложител: „Тера Прима Смолник“ ООД

ПД-1729

„Изграждане на ваканционно селище в имот с идентификатор 73571.27.73 по КК на с. Тънково, местност „Боруна“, община Несебър”, с възложител „Дим Груп 09“ ООД

ПД-1715

 „Изграждане на къмпинг за каравани в имот с идентификатор 48619.8.763, местност „Елхов дол“, гр. Царево, Община Царево“  с възложител: Милка Пенева

ПД-937

 „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 69746.17.1 по КК на с. Страцин, община Поморие с цел разделя на съществуваща сграда на две равни площи за отглеждане на овце и склад за амбалаж“, с възложител: Стоян Станков

06.07.2021

ПД-1704

„Поставяне на преместваеми обекти (места за каравани) в поземлен имот с № 48619.4.498 по КК на гр. Царево, местност „Арапя”, община Царево”, с възложител Красимир Парашкевов

01.07.2021

ПД-1688

„Изграждане на складове и офиси в поземлен имот с идентификатор 00151.422.1 по КК на гр. Айтос, местност „Хаджи Бекир”, община Айтос”, с възложител Васил Захариев

вх. № ПД-685

„Увеличаване на количествата отпадъци от ОЧЦМ и ИУЕЕО и дейности по събиране и съхранение на отпадъци от луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 200121* на площадка, находяща се в ПИ с идентификатор 35883.7.56 по КК на град Камено, община Камено», с възложител: «Камекс Комерс» ЕООД

28.06.2021

ПД-1589

„Изграждане на паркинг с метален навес в поземлен имот с идентификатор 00151.180.8 по КК на гр. Айтос, местност „Могилата”, община Айтос”, с възложител „Младост-Димо Ангелов” ООД

ПД-1597

„Поставяне на експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 35883.7.56 по КК на гр. Камено, местност „Дере Арас”, с възложител „Камекс Комерс” ЕООД

25.06.2021

 ПД-1645

„„Водовземане на повърхностни води от язовир „Минерални бани“ за напояване на 1200 дка царевица в имоти с идентификатори 07079.12.1156,07079.12.1157,07079.12.1158, 07079.12.1159, 07079.12.1160, 07079.12.1161,07079.12.1162, 07079.12.1163, 07079.12.1164,07079.12.1165,07079.12.1166, 07079.12.1167, 07079.12.1168, 07079.12.1169,07079.12.1170, 07079.12.1171, 07079.12.1172,07079.12.1173,07079.12.1174, 07079.12.1175,07079.12.1176, 07079.12.1177,07079.12.1178,07079.12.1079,  07079.12.1180, 07079.12.1181, 07079.12.1182, 07079.12.1183, 07079.12.1184, 07079.12.1133, 07079.12.1134, 07079.12.11950, 07079.12.11951, 07079.12.11136, 07079.12.1137, 07079.12.11779,  07079.12.1780, 07079.12.1781, 07079.12.1139, 07079.12.1140, 07079.12.1141, 07079.12.1142,  07079.12.1143, 07079.12.1144, 07079.12.1145, 07079.12.1146, 07079.12.1147, 07079.12.1148, 07079.12.1149,07079.12.1150, 07079.12.1051, 07079.12.1152, 07079.12.1153,  07079.12.1154, 07079.12.1155, 07079.12.11738, 07079.12.11739, 07079.12.11740, 07079.12.1126, 07079.12.1127, 07079.12.1128, 07079.12.1129, 07079.12.1130, 07079.12.1131, 07079.12.1099, 07079.12.1100, 07079.12.1101, 07079.12.1102,  07079.12.1103, 07079.12.1104, 07079.12.1105, 07079.12.1106, 07079.12.1107, 07079.12.1108, 07079.12.1109, 07079.12.1110, 07079.12.1111, 07079.12.1112, 07079.12.1113, 07079.12.1114,  07079.12.1115, 07079.12.1081,  07079.12.1082, 07079.12.1083, 07079.12.1084, 07079.12.1085, 07079.12.1086, 07079.12.1087, 07079.12.1088, 07079.12.1089, 07079.12.1090, 07079.12.1091, 07079.12.1092, 07079.12.1093,  07079.12.1094, 07079.12.1095, 07079.12.1096, 07079.12.1097, 07079.12.1057, 07079.12.1059,  07079.12.1060, 07079.12.1061, 07079.12.1062, 07079.12.1063, 07079.12.1064, 07079.12.1065, 07079.12.1066, 07079.12.1067, 07079.12.1068, 07079.12.1069, 07079.12.1070,  07079.12.1071, 07079.12.1072, 07079.12.1073, 07079.12.1074, 07079.12.1075, 07079.12.968, 07079.12.1037, 07079.12.1038, 07079.12.1039, 07079.12.1040, 07079.12.1041, 07079.12.1042, 07079.12.1043, 07079.12.11048, 07079.12.1049,  07079.12.1050, 07079.12.1051, 07079.12.1958, 07079.12.1959, 07079.12.1960, 07079.12.1053, 07079.12.986, 07079.12.987, 07079.12.994, 07079.12.995, 07079.12.996, 07079.12.997,  07079.12.1019, 07079.12.1020,  07079.12.1021, 07079.12.1024, 07079.12.1727, 07079.12.1728, 07079.12.1729, 07079.12.1030, 07079.12.1741, 07079.12.1742, 07079.12.1743, 07079.12.1117, 07079.12.1118, 07079.12.1119,  07079.12.1120, 07079.12.1121, 07079.12.1122, 07079.12.1123, 07079.12.1124, 07079.12.1125,  07079.12.10761701, 07079.12.11702, 07079.12.1078, 07079.12.1079, 07079.12.1080, 07079.12.962, 07079.12.963, 07079.12.964, 07079.12.965, 07079.12.966 и 07079.12.967 по КК на гр. Бургас, местност „Герени“, община Бургас“, с възложител: „Рад-Бул“ ООД

23.06.2021

ПД-844

„Напояване на съществуващи трайни насаждения и водопой на животни, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот 81640.45.14 по КК на с. Чукарка, местност „Стопански двор”, община Айтос, с възложител ЗКПУ „Чукарка”

22.06.2021

№ ПД-1585

 „Модернизация на земеделското стопанство – създаване на овощна градина с трайни насаждения вишни, презасаждане на праскови, изграждане на конструкция за защита от градушки и система за капково напояване, местност „Атимовско шосе”, община Карнобат”, с възложител „Група Овощаари Карнобат” ЕООД

 ПД-1339

 „Изграждане на две вилни сгради в имот с идентификатор 81178.1.370 по КК на гр. Черноморец, местност „Атия“, община Созопол“, с възложители: Иван Иванов и „Блек Сий Дивелъпмънтс“ ЕООД

16.06.2021

ПД-1520

„Изграждане на комплексна автоснабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, автомивки, контролно пропусквателен пункт (КТП), сондажен кладенец, изгребна яма, технологичен подземен резервоар, метанстанция, противопожарни резервоари и паркинги за ТИР и леки автомобили в ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр.Бургас, местност „Курт тепе“, път I–6 км 492+650 ляво и изграждане на локално платно с временни пътни връзки към път I-6 вход при км 492+710 – изход при км 492+600 ляво“, с възложител: „ЕМИ“ ООД

ПД-1449

„Презасаждане на трайни насаждения праскови в ПИ с № 36525.277.9 по КК, гр. Карнобат, изграждане на конструкция за защита от градушки, система за капково напояване на съществуващи насаждения от ябълки в ПИ с № 36525.261.37, 36525.260.2, 36525.260.3 и 36525.260.4 по КК, местност „Антимовско шосе“, гр.Карнобат и закупуване на трактор и земеделска техника“, с възложител: „ШАНС 92“ ЕООД

15.06.2021

ПД-1493

„Изграждане на складове за нехранителни стоки с търговска част и офиси в ПИ с № 00151.167.9 по КК на град Айтос, община Айтос“ с възложител: Юмюгюл Салиева

10.06.2021

ПД-1375

„Изграждане на инсталация за компостиране в поземлен имот № 07079.605.276 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „Хелиас” ЕООД

ПД-1433

„Изграждане на 4 броя еднофамилни вилни сгради в поземлен имот № 07079.13.2291 по КККР на гр. Бургас, м. „Нанекилика”, кв. „Банево”, община Бургас”, с възложители: Бедик Джаникян и Костадинка Дудева-Радославова

ПД-238

„Обратно използване на бракувани алуминиеви детайли (алуминиеви бомбета), както и изкупуване на алуминиев и метален скраб и влагането му в определено съотношение в производството на алуминиеви детайли (алуминиеви бомбета) в новоизградена производствена фабрика за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост в УПИ IV-333 по плана на град Българово, община Бургас“, с възложител: „Стратеджия“ ЕООД

ПД-1474

„Угояване на патици порода „Мюлар“ в животновъдна ферма в ПИ № 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, община Сунгурларе“, с възложител: „Ависпал – БГ“ ЕООД

ПД-1460

„Изграждане на складова база за строителна техника в ПИ № 07079.4.775 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Близнаци 71“ ООД

 ПД-1368

Изграждане на осем сгради за отдих и курорт в ПИ № 81178.5.483, 81178.5.484, 81178.5.485, 81178.5.486, 81178.5.487, 81178.5.488, 81178.5.489 и 81178.5.490 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол“, с възложител: Васил Марков

ПД-1398

„Изграждане на сгради за вилен отдих в ПИ № 48619.12.591 по КК на гр. Царево, община Царево“, с възложител: Мария Кюперс

ПД-1008

„Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване със заведение за обществено хранене (ЗОХ) и подземен гараж в имот № 61056.56.50 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, община Несебър“, с възложители: „Ритъм -4-ТБ“ ООД и Никола Олчев

02.06.2021

ПД-861

„Водовземане от язовир с идентификатор 67920.19.131 по КК, землище на с. Соколово за напояване на 526,180 дка люцерна, находяща се в масив 17 по КВС на с. Соколово, община Карнобат“, с възложител: „Карнобат Агро“ ЕООД

ПД-485/26.05.2021 г.

„Изграждане на административна сграда в поземлени имоти с идентификатори 07079.17.2293 и 07079.17.2294 по ККК на гр. Бургас, кв. „Рудник-Черно море”, община Бургас”, с възложител Кръстю Дъбов

01.06.2021

ПД-1336/20.05.2021 г.

„Поливане на 457 дка люцерна , находяща се в масив 15, с. Соколово, община Карнобат”, с възложител „Агрошанс Комерс” ЕООД

ПД-1335/20.05.2021 г.

„Поливане на 1019 дка люцерна, находяща се в масив 39, с. Деветак, община Карнобат”, с възложител „Мела Инвест” ЕООД

31.05.2021

ПД-1240 от 20.05.2021г.

„Изграждане на ваканционно селище и ресторант в имот с идентификатор 39164.15.92 по КК на с. Кошарица, община Несебър”, с възложител Костадин Толев

ПД-460/ 20.04.2021

„Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване и поливане на тревни площи в имот с идентификатор 57491.20.631 по КК на гр. Поморие, община Поморие“  с възложител: „Сънсет Аквапарк“ АД

28.05.2021

ПД-1300

 „Изграждане на 7 жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.427 по КК на град Бургас, община Бургас, УПИ IX-104, кв. 48 по плана на кв. „Крайморие“, м. „Кафка“, землище на град Бургас, община Бургас“, с възложител: Костадин Димитров

ПД-1176

 „Изграждане на пет жилищни сгради в имот с идентификатор 07079.30.544 по плана на кв. Крайморие, местност „Кафка“, гр. Бургас“, с възложител: „Нордус-Балкан-2“ ЕООД

вх. № ПД-850

„Изграждане на пет вилни сгради в ПИ с идентификатор 48619.14.578 по КК на град Царево, община Царево“, с възложител: Цветан Пулев

13.05.2021

ПД-1204/12.05.2021

„Изграждане на 6 броя вилни сгради в поземлен имот с № 67800.7.210 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол, с възложител Иван Димитров

 ПД-1013/14.04.2021

 „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци от електрически кабели в ПИ с № 07079.605.279 по КК на град Бургас, община Бургас“, с възложител: „Мартал Груп“ ЕООД

ПД-932

 „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с № 66528.501.342 по КК на с. Синеморец, община Царево (имот № 001198 по недействащата КВС)“, с възложител: Спас Василев

10.05.2021

ПД-487/22.02.2021

„Изграждане на цех за пакетиране на подправки и лешници в ПИ с идентификатор 43623.35.109 по КК на с. Ливада, община Камено“ с възложител: Йорданка Кирова

ПД- 703/05.04.20201 

„Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от поземлен имот с идентификатор 07079.20.470 /УПИ I, кв. 30/, местност „Ъгъла”, кв. „Сарафово”, гр. Бургас в границите на поземлен имот с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море”, с възложител Община Бургас

ПД-932/05.04.2021

„Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 66528.501.342 по КК на с. Синеморец, община Царево /имот № 001198 по недействащата КВС/“ с възложител: Спас Василев

ПД-739/18.03.2021

„Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки и текстилни отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.827.49 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Топметал Комерс“ ЕООД

05.05.2021

ПД-1143/27.04.2021 

„Изграждане на апартаментен хотел в поземлени имоти с идентификатори 53045.224.1 и 53045.224.2 по КК на гр. Обзор, местност „Топрак тарла”, община Несебър”, с възложител „Амба Груп” ООД

ПД-1057/26.04.2021

„Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в УПИ XVII, кв.25 по плана на производствена зона „Север“, гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „Трансинсс“ ООД

28.04.2021

ПД-801/9.04.2021

„Изграждане на предприятие за производство на дистанционен взривател с радиоелектронно управление ВЕР-82 в имот с № 44029.112.20 по КК на с. Лозарево, община Сунгурларе”, с възложител „Уотър Стоун” ЕООД

27.04.2021

ПД-1122/26.04.2021

„Изграждане на вилни сгради в имот с № 61042.11.166 по КК, м. „Факуда“, землище на с. Равадиново, община Созопол“, с възложител: „ДТМ Транс“ ЕООД

26.04.2021

ПД-1005/13.04.2021

 „Изграждане на 8 броя еднофамилни жилищни сгради в имот с № 51500.76.17 по КК на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър”, с възложител Атанас Димитров

ПД-951/22.04.2021

 „Изграждане на сладкарски цех в поземлен имот с № 07079.8.855 по КККР на гр. Бургас, кв. „Меден Рудник”, община Бургас”, с възложител Евтим Арамов

23.04.2021 

ПД-672,673/16.04.2021

„Изграждане на складова и търговска база в поземлени имоти с № 07079.2.2703 и 07079.2.2690 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Ирина Петрова

ПД-108/13.01.2021

„Изграждане на четири вилни сгради в ПИ с № 44094.1.1193 по КК на с. Лозенец, УПИ ХІ-146, кв. 64 по плана на с. Лозенец, м. „Тарфа“, община Царево“, с възложител: Георги Атанасов

21.04.2021 

ПД-910/19.04.2021

„Изграждане на седем еднофамилни жилищни сгради в имот № 07079.30.280 по плана на кв. Крайморие, местност „Кафка“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Крайморие Хоум“ ЕООД.

ПД-948/13.04.2021

„Изграждане на жилищни сгради в имот № 67800.3.119 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря“, община Созопол“, с възложител: Валя Лефтерова

15.04.2021 

ПД-847/29.03.2021

 „Интензивно отглеждане на патици, порода „Мюлер“ в  съществуващи  сгради в ПИ с № 80916.80.38, 801916.80.40 и 80916.80.44 по КК на с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Ависпал-БГ“ ЕООД

13.04.2021 

ПД-948/7.04.2021

 „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 67800.3.119 по КК на гр. Созопол, местност „Мисаря”, община Созопол”, с възложител Валя Лефтерова