Съобщения за Първо уведомяване

2018 
Публикувано на 12.03.2018 

ПД-274

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в УПИ I-547 /ПИ № 48619.9.547 по КК на гр. Царево/, с.о. Арапя, община Царево, област“ с възложител: „България Пропърти“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, обект на настоящото ИП  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона посмисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г., изм. с Решение № 660 на МС от 01.11.2013 г. Копие от писмо с изх.№ ПД-274  от  09.03.2018 г.  е изпратено до община  Царево.

Публикувано на 09.03.2018 

ПД-327

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за селскостопанска продукция и техника в ПИ № 023016, м. „Кавак дере“, землище нагр. Камено“ с възложител: Янчо Георгиев Георгиев, което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, обект на настоящото ИП  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона посмисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположенат е защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-328  от  08.03.2018 г.  е изпратено до община  Камено.

ПД-328

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за селскостопанска продукция и техника в ПИ № 009002, м. „Рапаня“, землище нагр. Камено“ с възложител: Марин Станков Събков, което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, обект на настоящото ИП  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона посмисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположенат е защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-327  от  08.03.2018 г.  е изпратено до община  Камено.

ПД-345

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг и монтиране на павилиони за пакетирани стоки, сувенири и разхладителни напитки в ПИ № 27454.23.16 и ПИ № 27454.23.18, местност „Кладери“, землище на с. Емона, община Несебър, обл. Бургас ” с възложител: „Дарс Инвест“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) – защитена зона BG 0001004 „Емине-Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007г.(ДВ, бр.104/2007г./, изм. с РМС № 660/01.11.2013г. (ДВ бр.97/2013г.) и защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-345 от 08.03.2018 г. е изпратено до община Несебър.

ПД-212

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс за производство на колела, груби оси и оссиметрични продукти в ПИ с идентификатори 07079.605.547, 07079.605.441 и 07079.605.333 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Индустриален и логистичен парк“ АД, което попада в обхвата на т. 4 , букви „б“ и „и“ и т. 10, букви „а“, „в“ и „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданата площ не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. ПИ № 07079.605.333 по КК на гр. Бургас не попада в защитена зона определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място), но ПИ 07079.605.547 и ПИ 07079.605.441 частично попадат в защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-212  от  08.03.2018 г.  е изпратено до община  Бургас.

ПД-282

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, газстанция и пункт за технически прегледи на МПС,  обслужващи постройки, площи и съоръжения и  пътна връзка за достъп в ПИ № 152023 в землище на с. Медово, общ. Поморие“ с възложител: Милчо Георгиев Николов, което попада в обхвата на т. 3 , буква „г“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, обект на настоящото ИП  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на две защитени зони от мрежата Натура 2000:  защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-282  от  08.03.2018 г.  е изпратено до община  Поморие.

Публикувано на 07.03.2018 

ПД-202

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Ситуиране на мобилна промивно-пресевна инсталация за преработка на добити  инертни материали от находище „Кариерата“ и изграждане на водовземно съоръжение за подземни води-тръбен кладенец за промишлени цели  в ПИ № 030039, землище на с. Полски Извор, общ. Камено“ с възложител: „Минерал Процесинг“ ООД, което представлява разширение и изменение на обекти, попадащи  в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и самостоятелно попада в обхвата на т. 2 , буква „г“  от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на около 1,8 км) са разположени защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-131/2012г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-202  от  02.03.2018г.  е изпратено до община  Камено.

Публикувано на 02.03.2018 

ПД-191

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на ремонтна сервизна и складова база за малки плавателни съдове в ПИ № 81178.50.58, местност „Атия”, гр. Черноморец, община Созопол” с възложител „Бул Акуа“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитени територии, определении по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-191 от 02.03.2018 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 01.03.2018 

ПД-350

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изгражадане на складове за промишлени, нехранителни стоки в ПИ № 000341, местност „Горен Михалич“, землище гр. Камено, община Камено” с възложител: Община Камено, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.) и защитена зона BG 0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

Публикувано на 22.02.2018 

ПД-154

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез зграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж.к. „Славейков“ гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител: Община Бургас, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.) и защитена зона BG 0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

ПД-153

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на нови обслужващи улици, преминаващи през устройствени зони 3/Оз и 5/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно предвижданията на ОУП на гр. Бургас, землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас” с възложител: Община Бургас, което попада в обхвата на т. 10, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.) и защитена зона BG 0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-769/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

Публикувано на 16.02.2018 

ПД-182, 183
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ №63029.108.3 и 63029.108.6, местност „Ашламите”, землище с. Росен, община Созопол” с възложител Светлозар Стефанов Филипов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. имотите, не попадат в защитени територии, определении по реда на Закона за защитените територии, но попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване № РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-182, 183 от 15.02.2018 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 15.02.2018 

ПД-124

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на риба и рибни продукти в ПИ № 63015.503.180, с. Атия, Община Созопол“, с възложител: „Джи Енд Джи Корсар“ ООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б” от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с № 63015.503.180, с. Атия, Община Созопол не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014 г). При извършената проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, е установено, че цитираното по-горе инвестиционно предложение е допустимо спрямо забранителния режим на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-124 от 15.02.2018 г. е изпратено до община Созопол, кметство Атия.


Публикувано на 05.02.2018 

ПД-2447

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, електрозарядна станция, търговска сграда с магазин и нсек-бар и пътна връзка на път -9 „Варна-Бургас“, км. 206+116 дясно в ПИ с идентификатор 61056.38.9 по КК на с. Равда, общ. Несебър“ с възложител: „Абу-мартин“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „д” и т. 3, буква „г“от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2447 от 02.02.2018 г. е изпратено до община Несебър.


Публикувано на 02.02.2018 

ПД-3172

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на обекти за комплексно обществено обслужване (КОО) в ПИ №223014, местност „Карнобатски път”, землище гр. Айтос, Община Айтос” с възложител: Огнян Димитров Бодуро, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3172 от 01.02.2018 г. е изпратено до община Айтос.

ПД-3181

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на дванадесет броя жилищни сгради в ПИ № 07079.13.415, местност „До село”, кв. Банево, Община Бургас” с възложител: Невена Стоянова Добрева, Кета Петкова Тенева, Веселин Петков Колев, Тодор Фотев Фотев, Жельо Стоянов Колев и Зоица Русева Колева, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна,  приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3181 от 31.01.2018 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 30.01.2018 

ПД-3155

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и напояване на тревни площи в ПИ 39164.15.140, местност „Сулуджана”, землище на с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас“ с възложител: „Иван и Мария“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии, определен по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите /ДВ, бр.69/2009г./, изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. /ДВ, бр.10/05.02.2013г./. Копие от писмо с изх. № ПД-3155 от 30.01.2018г. е изпратено до община Несебър.


Публикувано на 26.01.2018 

ПД-54

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на малка винарска изба с жилищни и курортни сгради, паркинги и трафопостове в ПИ № 73571.48.213, 73571.48.187 и 73571.48.188, местност „Дядо Ивановата чешма”, землище с. Тънково, Община Несебър” с възложител: „Вайнкелер Шмид“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на разглеждане, не попадаt в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-54 от 24.01.2018 г. е изпратено до община Несебър и кметство Тънково.

 

ПД-2979

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии; събиране и временно съхранение на битум; събиране и временно съхранение на антифризна течност; събиране и временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от същите; събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефто- и маслосъдържащи отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачна течност; събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ № 07079.827.107 (част от ПИ № 07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, община Бургас” с възложител „Партнерс” ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2979 от 24.01.2018 г. е изпратено до община Бургас.


Публикувано на 23.01.2018 г

ПД-3282

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищно строителство в ПИ с идентификатор 11538.15.181 по КК на гр. Св. Влас, общ. Несебър“, с възложител: „Ръчни сувенири“ ЕООД, което  попада  в обхвата т. 10, „б“ от Приложение №2 към чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда и съгласно и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите /ДВ, бр.69/2009 г./, изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. /ДВ, бр.10/05.02.2013 г./. Копие от писмо с изх. № ПД-3282 от 22.01.2018 г. е изпратено до община Несебър.

ПД-3054

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда с работилница за производство на закуски, сладкарска работилница и сладкарница в УПИ IX-256, кв. 171 по плана на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: Севгюл Ниязи Ибрям, което  попада  в обхвата т. 7 „д“ от Приложение №2 към чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда и съгласно и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 11/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3054 от 22.01.2018 г. е изпратено до община Айтос.


Публикувано на 11.01.2018 г

ПД-3310

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Реконструкция и разширение на ПСОВ-Варна, имот № 10094.32.7 /УПИ VI, кв.25/ и имот № 10094.32.8 /УПИ-IV, кв.25/ по КК с. Варвара, община Царево“ с възложител: Община Царево, което попада в обхвата на т. 11, буква „в”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 10094.32.7 (УПИ VІ, кв. 25) и ПИ 10094.32.8 (УПИ ІV, кв. 25) по КК на с. Варвара, общ. Царево попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/– природен парк (ПП) „Странджа”, обявен със Заповед № РД-30/24.01.1995г. на МОС (обн. ДВ,  бр.15/1995г.), като народен парк и прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,бр.66/2000г.), с последващи изменения Заповед № РД-59/24.01.2013г. (ДВ, бр.28/ 2013г). За защитената територия няма влязъл в сила План за управление.   ПИ 10094.32.7 (УПИ VІ, кв. 25) и ПИ 10094.32.8 (УПИ ІV, кв. 25) по КК на с. Варвара, общ. Царево попадат и в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /екологичната мрежа Натура 2000/ – защитена зона (ЗЗ) BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и защитена зона BG0001007 «Странджа» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97 08.11.2013г.).Копие от писмо с изх. № ПД-3310 от 11.01.2018г. е изпратено до община Царево.


Публикувано на 09.01.2018 г

ПД-3201

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ№ 67800.10.367 и ПИ№ 67800.10.638, м. „Мапи”, земл. гр. Созопол, община Созопол” с възложители: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ АД, Донка Иванова Андонова, Георги Иванов Ставрев и Ивайло Иванов Ставрев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите, предмет на разглеждане, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3201 от 08.01.201 г. е изпратено до община Созопол.


Публикувано на 03.01.2018 г

№ ПД-2576

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на КОО крайпътен обект и бензиностанция в ПИ №002004, находящ се в землището на с. Маринка, местност „До село“, община Бургас“ с възложител: Петър Колев Петров, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Теренът не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.) и BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.Копие от писмо с изх. № ПД-2576 от 02.01.2018г. е изпратено до Община Бургас и кметство с. Маринка.

ПД-2972

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на осем броя търговски обекти и 15 бунгала в УПИ с ид. 66528.501.189 по плана на с. Синеморец, община Царево”, с възложител: Андрей Пламенов Киряков, което попада в обхвата на т. 12, буква „г”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определении по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002040 “Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-8022/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите; изм.заповед №РД-75/28.01.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2972 от 29.12.2017г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 02.01.2018 г

ПД-3196

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на жилищни сгради в ПИ № 80916.78.89, местност „Дебелата кория”, землище с. Черни връх, община Камено” с възложител „Комета“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са “Мандра-Пода” ВG0000271, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр.23/2012г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№802/2007г., ДВ, бр.107/2007г. Копие от писмо с изх. № ПД-3196 от 28.12.2017г. е изпратено до община Камено.

 

ПД-2471

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ски писта и ски съоръжение в поземлен имот № 39030.31.982, м. „Андончова могила“, землище гр. Котел, Община Котел, Област Сливен” с възложител:  Община Котел, което попада в обхвата на т. 12, буква „а” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008г. (ДВ, бр.15/2008г.), изм. със Заповед № РД-72/28.01.2013г. (ДВ бр.10/05.02.2013г.) на министъра на околната среда и водите и BG 0000117 „Котленска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 661/16.10.2007г. (ДВ бр.85/2007г.).

 

Архив-2017