Съобщения за Първо уведомяване

Публикувано на 17.11.2017 г.

ПД-2715

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на обслужващи улици в устройствена зона 2/Ов, част от район 13 по КК на гр. Бургас, м. „Лозята“, кв. Банево“, с възложител: община Бургас, което попада в обхвата на т. 10, букви „б” и „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Територията, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна,  приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Публикувано на 15.11.2017 г.

ПД-2484

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Ремонт и реконструкция на съществуваща стопанска постройка - телчарник в модерна птицеферма за отглеждане на кокошки носачки, административно-битови помещения, закупуване на цялостно технологично оборудване, полагане на фотоволтаична система за собствени нужди с мощност до 30kW и изграждане на сондаж“ в имот № 045004 землище с. Бродилово, община Царево” с възложител: ЗП Татяна Георгиева Кренчева, което попада в обхвата на т. 1, буква „д” и т.2 буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG 0001007 „Странджа“ за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на министерски съвет №122/21.09.2007г. /ДВ, бр.21/2007г./, изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. /ДВ, бр.97/2013г./ и в защитена зона BG 0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите, изм. със Заповед №РД-75/28.01.2013г. /ДВ, бр.10/05.02.2013г./. Копие от писмо с изх. № ПД-2484 от 14.11.2017г. е изпратено до община Царево.

ПД-2436

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за отдих и курорт и ЛПСОВ в ПИ с идентификатори, 67800.12.2413, 67800.12.2414, 67800.12.2415,  67800.12.231 и 67800.12.252 с външна техническа инфраструктура – водоснабдяване, електроснабдяване и канализация, местност „Алепу“, землище на гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Пироп” ЕООД, което попада в обхвата на т. 24, буква „в”  от Приложение 1 към чл. 92, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на задължителна ОВОС. Имотите не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС № 660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97/08.11.2013г.) и ЗЗ ВG0002041 „Комплекс Ропотамо” за съхранението на дивите птици, обявена със Заповед № РД-82/03.02.2009г. (ДВ,бр.14/2009г.) на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2436 от 14.11.2017 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 03.11.2017 г.

ПД-2853

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ведомствена бензиностанция, гараж за камиони, административна и обслужваща сграда и трафопост в ПИ 07079.6.1115, по КК на гр. Бургас, м. „Герен бунар“, землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ с възложител: „Громан България” ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ бр. 102/2008г.) на министъра на околната среда и водите и BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2853 от 03.11.2017 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 01.11.2017 г.

ПД-2638

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Ползване на 6,8% от площта на яз. „Ахелой“ за отглеждане на аквакултури и свързани с това дейности” с възложител: „Агро Инвест – Свети Влас“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, определен по реда на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона BG 000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. /ДВ, бр.21/2007г./. Копие от писмо с изх. № ПД-2538 от 31.10.2017г. е изпратено до община Поморие.

ПД-2568

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Използване на язовир „Хаджи Яни“ за риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов, имот № 44094.34.10, землище с. Лозенец, община Царево” с възложител: „ Аква Хей“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „e” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение,  не попада в границите на защитени територии, определен по реда на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена акваториалната част на защитена зона BG 0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. /ДВ, бр.21/2007г./, изм. с РМС №660/01.11.2013г. /ДВ, бр.97/2013г./. Копие от писмо с изх. № ПД-2568 от 31.10.2017г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 27.10.2017 г.

ПД-2118

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на 60 едноетажни жилищни сгради за сезонно ползване в УПИ XV-7,8, кв. 8 от ЗО „Луна” (идентичен с ПИ 07598.115.144 по КК). Землище на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна“ с възложител: „Сандроуз Холидейс” ЕООД , което попада в обхвата на т. 24, буква „а”  от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на задължителна ОВОС. ПИ 07598.115.144, землище на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0002044 „Камчийска река“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.) изм. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.) на министъра на околната среда и водите.. Копие от писмо с изх. № ПД-2118 от 25.10.2017 г. е изпратено до община Бяла.

ПД-2267

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.326, местност „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол с цел разделяне на две УПИ и изграждане на по две сгради във всекиот новообразуваните имоти“ с възложител: Наследници на Стоян Едрев Лефтеров, което попада в обхвата на  т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот № 81178.5.326, местност „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) – защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67.12.08.2014 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2267 от 26.10.2017г. е изпратено до община Созопол и кметство Черноморец.

Публикувано на 25.10.2017 г.

ПД-2569

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща сграда за създаване на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 30 крави и техните приплоди в ПИ№ 29283.33.839, м. „Попеница“, с. Жеравна, община Котел” с възложител: Петър Мирчев Петров, което попада в обхвата на т. 1, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008 г. (ДВ, бр.15/2008 г.), изм. със Заповед № РД-72/28.01.2013 г. (ДВ бр.10/05.02.2013 г.) на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG 0000117 „Котленска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2569 от 23.10.2017 г. е изпратено до община Котел и кметство с. Жеравна.

ПД-2425

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.60.61 и 81178.60.176, м. „Митков мост“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложители: Николай Петков Иванов и Методи Петков Иванов, което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение  не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-2425  от  23.10.2017г.  е изпратено до община  Созопол.

ПД-2366

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир, ПИ№ 000092, с. Огнен, община Карнобат за напояване на новосъздадени лозя в землището на с. Лозица, община Сунгурларе” с възложител: ЕТ „Биоплант-Николай Трифонов“, което попада в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2367 от 23.10.2017 г. е изпратено до община Карнобат, община Сунгурларе и кметство с. Огнен, и кметство с. Лозица.

ПД-2367

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от повърхностен воден обект – язовир, ПИ№ 000032, с. Железник, община Карнобат за напояване на новосъздадени лозя в землището на с. Железник, община Карнобат” с възложител: ЕТ „Агроферм - Димитър Тотев“, което попада в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.).. Копие от писмо с изх. № ПД-2367 от 23.10.2017 г. е изпратено до община Карнобат и кметство с. Железник.

Публикувано на 18.10.2017 г.

ПД-2271

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и жилищни сгради, обществено-обслужващи обекти за спорт и рекреация – спортни полета, игрища, басейни и трафопост в ПИ№ 07079.9.964, м. „Брястите“, землище на гр. Бургас, община Бургас и пътна връзка към имота“, с възложител: „Бейно Инвест Къмпъни“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 24, буква „а”  от Приложение 1 към чл. 92, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са ВG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802 (ДВ, бр.21/2007г.) и ВG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ,бр.23/2012г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2271 от 16.10.2017 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2578

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на шест жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 73571.36.150 по КККР на с. Тънково, местност „Над село“, община Несебър“ с възложители: Елена Христова Николова, Христо Николов Николов и Димитър Николов Димитров, което попада в обхвата на  т. 10, буква „б”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 73571.36.150 по КККР на с. Тънково, местност „Над село“, община Несебър не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ВG0002043„Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г./ При извършената проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС, е установено, че цитираното по-горе инвестиционно предложение е допустимо спрямо забранителния режим на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-2578 от 17.10.2017г. е изпратено до община Несебър и кметство с. Тънково.

ПД-2314

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на фабрика за преработка, складиране и последващо експедиране на земеделска продукция с хладилни складове и администрация, разположена в част от поземлен имот с идентификатор 80916.81.32 по КК, местност „Вятърница“, землище на с. Черни връх, община Камено, област Бургас“ с възложител: „АДИКО ФИНАНС“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б“ и  т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 80916.81.32, находящ се в местността „Вятърница“ по КК на с. Черни връх, община Камено, обл. Бургас не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близка (на около 2,4 км) е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, ОБЯВЕНА СЪС Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите и BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2314 от 17.10.2017г. е изпратено до община Камено и кместство с. Черни връх.

ПД-2491

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 61056.56.41, местност „ Хендек Тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър“ с възложители: Любен Христов Деляков, Лиляна Христова Яръмова, Йорданка Христова Люцканова, което попада в обхвата на т. 10 , буква “б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение, не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е  разположена границата на защитена зона BG0000574 „Ахелой- Равда- Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед  № РД- 400/12.07.2016г. на Министъра на околната среда и водите( ДВ,бр. 58/26.07.2016г.).     Копие от писмо с изх.№ ПД-2491  от  17.10.2017г.  е изпратено до община  Несебър.

Публикувано на 13.10.2017 г.

ПД-2480

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ № 81178.5.313, местност „Таласакра”, гр. Черноморец, община Созопол” с възложител „Талео“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение,  не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2480 от 13.10.2017г. е изпратено до община Созопол.

ПД-2406

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на две жилищни сгради и ограда в ПИ с идентификатор 67800.3.40, м. „Мисаря“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител: „ТИБИЛД“ ООД, което попада в обхвата на т. 10 , буква “б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът  не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-2406 от 13.10.2017г.  е изпратено до община  Созопол.

ПД-2334

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение- тръбен кладенец и система за капково напояване на земеделски култури в ПИ № 010095, м. „Канала“, землище на с. Белодол, общ. Поморие“ с  възложител: „ИПАР-2015“ ООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „в“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разгледаните  имоти не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не попадат  и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е: защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).  Копие от писмо с изх.№ ПД-2334 от 13.10.2017г.  е изпратено до община  Поморие.

ПД-2085

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в ПИ № 81178.8.165, м. „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложители „Бългериън сън хоумс“ ЕООД, „Аклади бийч“ ООД и „Делар инвест“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2085 от 13.10.2017 г. е изпратено до община Созопол.

ПД-705

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 8 еднофамилни сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.44.125, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложители „Пътинженеринг“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-705 от 11.10.2017 г. е изпратено до община Созопол.

ПД-652

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по третиране на отпадъци и странични животински продукти (СЖП) на площадка за събиране и съхранение на СЖП в имот № 000418, в местността „Край село“, в землището на с. Ново Паничарево, община Приморско“ с възложител: „Инвест Грийн“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „и“от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000 - защитена зона BG 0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.), разширена с Решение на министерски съвет № 660 от 1.11.2013 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013г.). Имотът е периферно разположен на южната граница на зоната. Копие от писмо с изх. № ПД-652 от 13.10.2017 г. е изпратено до община Приморско и кметство Ново Паничарево.

Публикувано на 06.10.2017 г.

ПД-2440

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждането на крайпътен комплекс, обслужваща сграда със ЗОХ, автомивки, КТП - трафопост, складове и офиси, паркинги, сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 51500.53.30, м. „Индже блато“, община Несебър, път I – 9  км 201+266 ” с възложител: „ЕМИ” ЕООД, което попада в обхвата на  т. 10, буква „б”, т. 2, буква „г“ и т. 3, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/ 2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ,бр.10/05.02.2013г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2440 от 04.10.2017г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 02.10.2017 г.

ПД-2216

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи насаждения от череши и кайсии в ПИ  с № 045016, 044007, 045012, 040030 и ПИ в ЗЗП № 619, землище на гр. Айтос, общ. Айтос“ с възложител: Стайко Стоянов Стайков ЗП,  което попада в обхвата на т. 1 , буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположена е защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна,  приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2216  от  29.09.2017г.  е изпратено до община  Айтос.

Публикувано на 28.09.2017 г.

ПД-2286

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.1.228, м. „Атия“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложител: „ОРИЕНТЪЛ  ЕНД ПАСИФИК ПРОПЪРТИ“ ЕООД,  което попада в обхвата на т. 10 , буква “б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение – ПИ № 81178.1.228, м. «Атия», земл. гр. Черноморец, общ. Созопол не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2286  от  27.09.2017г.  е изпратено до община  Созопол.

Публикувано на 26.09.2017 г.

ПД-2323

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, НУБА и разкомплектоване на ИУМПС в УПИ ХХI - 90, кв. 16, Промишлена зона Север, гр. Карнобат” с възложител “Трансинсс” ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2323 от 25.09.2017 г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 21.09.2017 г.

ПД-1187

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Изграждане на система за капково напояване на съществуващи черешови насаждения в ПИ №№ 57491.16.528, 57491.16.527, 57491.16.251, 57491.16.250 по КК на гр. Поморие, местност „Кротиря“, общ. Поморие“ с възложител: ЗП ЗОРИЦА ВЛАДИМИРОВА,  което попада в обхвата на т. 1, буква“в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Терените, предвидени за реализация на разглежданото инвестиционно предложение  не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не попадат  и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е: защитена зона BG0000620 „Поморие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).  Копие от писмо с изх.№ ПД-1187 от  20.09.2017г.  е изпратено до община Поморие.

ПД-2277

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на месопреработвателно предприятие за червено и бяло месо и кланица в ПИ№ 00281, земл. с. Факия, община Средец” с възложители: „Аква Еко Тур“ АД и “Агро Коз“ ООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG 0002066 “Западна Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-533/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.52/2010г.), изм. Заповед № РД-83/28.01.2013г. ДВ, бр.10/2013г.  и BG 0000219 “Дервентски възвишения 2“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2277 от 21.09.2017 г. е изпратено до община Средец и кметство с. Факия.

ПД-2278

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на месодобивно и месопреработвателно предприятие в ПИ № 061002, м. “Калъчев мост“ в землището на с. Дюлево, община Средец” с възложител: ЕТ „Асо Христо Нанев“, което попада в обхвата на т. 7, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположената защитена зона е BG 0000198 “Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2278 от 21.09.2017 г. е изпратено до община Средец и кметство с. Дюлево.

Публикувано на 19.09.2017 г.

ПД-2284

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка и пакетиране на семена, варива и зърно в ПИ с идентификатори №07079.605.548 и №07079.605.549 по КК на гр. Бургас, находящи се в ПЗ „Север”, гр. Бургас” с възложител „Киб Агро“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ бр. 102/2008г.) и за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) на министъра на околната среда и водите.. Копие от писмо с изх. № ПД-2284 от 18.09.2017 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 18.09.2017 г.

ПД-2220

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на „Автоцентър“, ремонтна работилница, складови помещения, открит паркинг, пътна връзка и трасе за електрозахранване /нов трафпост, тип БКТП/ в ПИ 07079.3.96, местност „Оникилика“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: Мария Стоянова Цонева,  което попада в обхвата на т. 10, буква“б“ и т. 10, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение  не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-2220 от  14.09.2017г.  е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 13.09.2017 г.

ПД-1778

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на гумаджийница, навес и казан за ракия в поземлени имоти с № 54.98, № 54.99, № 54.159 и № 54.158, находящи се в местност „Долапски баир“, землище на гр. Средец, община Средец“ с възложител: Станислав Петров Стоянов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близко разположената защитена зона е BG0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/ 09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1778 от 12.09.2017 г. е изпратено до община Средец.

Публикувано на 11.09.2017 г.

ПД-2358

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение “Обособяване на обект за обработка и/или преработка на сурово краве мляко и обект за търговия на дребно с мляко и млечни продукти в имот № 133002, с. Соколово, община Карнобат” с възложител: „Анимал Комерс“ ООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко е разположена защитена зона BG 0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2358 от 08.09.2017 г. е изпратено до община Карнобат и кметство с. Соколово.

ПД-1950

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води в ПИ № 015130, м. „Домуз Орман“, землище с. Миролюбово, общ. Бургас за напояване на зеленчуци чрез изграждане на капково напоителна система в  ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролюбово, общ. Бургас“ с възложител: ЗП Жори Димов Богданов,  което попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Терените, предвидени за реализация на разглежданото инвестиционно предложени - ПИ № 0151029 и ПИ № 0151030, землище на с. Миролюбово, общ. Бургас,  не попадат в  защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/ 09.03.2007г.).  Копие от писмо с изх.№ ПД-1950 от  08.09.2017г.  е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 01.09.2017 г.

ПД-2084

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот № 07079.6.1205, местност „Горен бунар“, землище на гр. Бургас“ с възложител: „Унибетони“ ЕООД, което попада в обхвата на  т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 07079.6.1205 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените территории, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на около 0,81км) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2084 от 31.08.2017г. е изпратено до община Бургас и Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ – Варна.

ПД-1808

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на дом за стари хора в ПИ№ 67800.10.353, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: Таня Георгиева Сивова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1808 от 31.08.2017 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 25.08.2017 г.

 ПД-2128

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлен имот № 084005, находящ се в землището на гр. Карнобат, община Карнобат с цел урегулиране на имота и отреждането му „за автосервиз, складови, търговски и административни сгради“ с възложител: Ленко Димитров Пенев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 084005, находящ се в землището на гр. Карнобат, община Карнобат не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо, на около 2,39 км е разположена границата на защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.), изм. с Решение на МС № 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010 г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2128 от 24.08.2017г. е изпратено до община Карнобат.

ПД-1819

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за ПИ 81178.6.621 и ПИ 81178.6.223, м. „Аклади“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол, с цел обединявяне на ПИ в един общ УПИ и изграждане на 8 сгради за отдих и курорт с басейн и детска плащадка“ с възложители: „Каст“ ЕООД и Цветанка Томова Здравкова,  което попада в обхвата на т. 10, буква“б“ и т. 12, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1819 от 24.08.2017г. е изпратено до община  Созопол.

ПД-161

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.54.141, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложители: Луиза Стефанова Захариева-Зарева и Йордан Иванов Зарев, което попада в обхвата на т. 10 , буква “б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-161 от 24.08.2017г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 10.08.2017 г.

ПД-2029

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ №000091, землище гр. Камено, община Камено”, с възложител: ОБЩИНА КАМЕНО, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.Поземлен имот №000091, в землището на гр. Камено, общ. Камено не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близко - на 5,89 км е разположена границата на защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Най-близко разположената (на 8,33 км) защитена зона е  (BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.).

№ ПД-2078

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на производствено – складова база в поземлен имот с идентификатор 07079.3.1182 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика”, с възложители: Кръстю Атанасов Атанасов, Диляна Кирилова Атанасова, Светла Атанасова Атанасова, Красимир Петров Далуков и Радостина Петрова Далукова, което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 07079.3.1182 по КК на гр. Бургас не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, Не попада и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2078 от 17.08.2017г. е изпратено до община Бургас.

№ ПД-704

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автосервиз и сондаж в ПИ 166020, м. „Могилата”, гр. Айтос, общ. Айтос” с възложител: Стоян Кралев Нодев , което попада в обхвата на  т. 10, буква „б“ и т. 2, буква „г”от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот № 166020, м. „Могилата”, гр. Айтос, общ. Айтос не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007 г. (ДВ., бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-704 от 17.08.2017г. е изпратено до община Айтос и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – Варна.

Публикувано на 10.08.2017 г.

ПД-1939

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на административно – складова база в ПИ 67800.17.34, м. „Лафотумба”, землището на гр. Созопол, общ. Созопол” с възложител: „ДЕЛТА – МЕТ” ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (Дв,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1939 от 10.08.2017 г. е изпратено до община Созопол.

ПД-1857

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение : „Изграждане на комуникационно-транспортно обслужване  до 22 бр. ПИ, попадащи в район 12 по КК на кв. Ветрен, м. „Шосе бою“, гр. Бургас, общ. Бургас, образуващи селищно образувание „Бизнес парк Бургас 3“ с възложител: Община Бургас ,  което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“ и т. 10, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) и за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 108/2008 г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-1857  от  10.08.2017г.  е изпратено до община  Бургас.

Публикувано на 04.08.2017 г.

ПД-865

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение “Изграждане на десет ваканционни къщи и ограда за сезонно ползване – етапно строителство в ПИ № 53045.173.23, м. „Кочалан“, гр. Обзор, община Несебър” с възложител „Булинв“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” и т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG 0002043 “Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-865 от 03.08.2017 г. е изпратено до община Несебър и кметство Обзор.

Публикувано на 27.07.2017 г.

ПД-1737

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на четири вилни сгради в ПИ№ 61042.9.168, местност „Герен Соват”, землище с. Равадиново, Община Созопол” с възложители: Люба Коева Карачорбаджиева и Тошко Христов Тошков, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1737 от 26.07.2017 г. е изпратено до община Созопол и кметство Равадиново.

ПД-1714

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, обслужваща сграда с магазин и ресторант за бързо хранене, и мотел в поземлен имот № 015019, местност „Браницата“, землище на с. Вратица, Община Камено” с възложител: „Ню Ейдж 2012“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „г“ и т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот № 015019, местност „Браницата“, землище на с. Вратица, Община Камено не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Не попада и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №811/16.11.2010г. (ДВ, бр.96/ 2010г.)Копие от писмо с изх. № ПД-1714 от 26.07.2017г. е изпратено до община Камено и кметство с. Вратица.

ПД-1300

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Развъждане на риба и други аквакултури в язовир „Раклиновски път“, съставляващ имот № 000290, землище с. Раклиново, община Айтос” с възложител: „Пресинвестмънт“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1300 от 26.07.2017 г. е изпратено до община Айтос и кметство Раклиново.

ПД-1652,2416

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация разширение на инвестиционно предложение “Създаване на 126 дка овощна градина за интензивно отглеждане на праскови, изграждане на сондажи и система за капково напояване и телена ограда в границите на ПИ 089001 и ПИ 032002 в землището на гр. Карнобат, изграждане на склад за селскостопанска техника и продукция, административно – битова сграда в УПИ III-42, кв. 35, с. Железник, община Карнобат и закупуване на селскостопанска техника” с възложител: „Гренобъл“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко е разположена защитена зона BG 0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1652,2416 от 26.07.2017 г. е изпратено до община Карнобат.

ПД-1841

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и ПИ 000342, землище на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, община Айтос”, с възложител Община Айтос, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – защитена зона BG 0000119 “Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.). 

ПД-1523

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение„Модернизация и реконструкция на съществуваща овцеферма за 700 броя овце майки и приплодите им в УПИ 147 с площ 2,065 дка, УПИ 148 с площ 2,7 дка и УПИ 138 с площ 5,530 дка, разположени в землището на с. Остра Могила, общ. Котел и изграждане на нови помещения“ с възложител: Илия Иванов Илиев, което попада в обхвата на т. 1, „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада  в границите на две защитени зони , по смисъла на Закона за биологичното разнообразие- ЗЗ BG0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД- 910/11.12.2008г.(ДВ, бр.15/2009г. ),изм. със заповед № РД-72/28.01.2013г.(ДВ, бр.10/05.02.2013г. ) на министъра на околната среда и водите и ЗЗ BG0000117 „Котленска планина“ за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 661/16.10.2007г.(ДВ, бр.85/2007г. ). Копие от писмо с изх.№ ПД-1523 от 26.07.2017г. е изпратено до община Котел.

ПД-1692

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на пелети от дървесна биомаса в УПИ V-1220 и УПИ VI-1220, кв. 2 по плана на с. Крушевец, община Созопол“ с възложител: „Милениум МДГ” ЕООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.Имотите, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG 0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.), изм. с РМС № 660 от 01.11.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 97 от 8.11.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1692 от 26.07.2017 г. е изпратено до община Созопол и кметство Крушевец.

ПД-1369

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на лозови насаждения, поземлени имоти №№050029, 050028, 050027, 050026, 050025, 050022, 050023, 050024, 050030, 050031 и 050032, местност „Юч мезар“ и 0410010 в местността „Ачмалъка, землище с. Разбойна, община Руен” с възложител: ЗП Ренгин Мюмюн Ферад, което попада в обхвата на т. 1 „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение,  не попада в границите на защитена територя, определена по реда на Закона за защитените територии и защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близко разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. /ДВ, бр.21/2007г./.  Копие от писмо с изх. № ПД-1369 от 25.07.2017г. е изпратено до община Руен.

ПД-1368

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на лозови насаждения, поземлени имоти №№042012, 042013, местност „Ачмалъка“, землище с. Разбойна и имот № 030003 в местността „Ачмалъка, землище с. Ръжица, община Руен” с възложител: ЗП Мейрем Хасан Осман, което попада в обхвата на т. 1 „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение,  не попада в границите на защитена територя, определена по реда на Закона за защитените територии и защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близко разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. /ДВ, бр.21/2007г./.  Копие от писмо с изх. № ПД-1368 от 25.07.2017г. е изпратено до община Руен.

ПД-1370

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на лозови насаждения, поземлени имоти №№050009, 050007, местност „Юч мезар“ и 043017, 038019, 037001 в местността „Ачмалъка, землище с. Разбойна, община Руен” с възложител: ЗП Айше Осман Ибрям, което попада в обхвата на т. 1 „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение,  не попада в границите на защитена територя, определена по реда на Закона за защитените територии и защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близко разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. /ДВ, бр.21/2007г./.  Копие от писмо с изх. № ПД-1370 от 25.07.2017г. е изпратено до община Руен.

ПД-1777

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на открит ТИР паркинг - открит склад в УПИ XLVII-34 (ПИ 07079.660.438), кв.7, по плана на ПЗ „Победа” гр. Бургас“ с възложител: „Порт България Уест” ЕАД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ бр. 102/2008г.) на министъра на околната среда и водите и за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1777 от 25.07.2017 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-3088

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на една жилищна сграда и сондаж в ПИ № 11538.504.976 (УПИ Х-360, кв. 20), с.о. „Инцараки“, гр. Свети Влас, община Несебър” с възложител: Антон Владиславович Смирнов, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG 0002043 “Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3088 от 25.07.2017 г. е изпратено до община Несебър и кметство Свети Влас.

 

Архив-2017