Съобщения за Първо уведомяване

2020

Публикувано на 25.09.2020

ПД-1724

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Ситуиране на модулна станция за дизелово гориво в УПИ VIII-763, кв. 43 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.605.525 по КК), с възложител: „Метал Инс“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ VIII - 763, кв. 43 по плана на ПЗ „Север“, град Бургас, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.605.525 по КК) не попада в границите на защитена територия  по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие от мрежата Натура 2000 – защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1724 от 24.09.2020г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 24.09.2020

ПД-1981

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на жилищна сграда за собствени нужди, имот с ид. 53822.18.144, местност „Айкъна“, гр. Обзор, община Несебър“ с възложител: Красимир Иванов, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (натура 2000 място) – защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1981/2020г. е изпратено до община Несебър.

ПД-1898

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Изграждане на сезонно действащ къмпинг за кемпери/каравани, обществено обслужващи сгради и вилни сгради за самостоятелно ползване в поземлен имот № 00878.46.360, местност „Аероплана”, гр. Ахтопол, община Царево”, с възложител „ДРИЙМВИЛ” ООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Процедираният имот попада в границите на две защитени зони /ЗЗ/, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗЗ BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и ЗЗ BG0001007 „Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97/ 08.11.2013г.)  При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона за опазване  на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-1898(2) от 21.09.2020 г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 15.09.2020

ПД-1812, 1813

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Разширение на автобаза и изграждане на газостанция в поземлен имот с идентификатор 07079.5.907, гр. Бургас и изграждане на автобаза за обучение на водачи на МПС в имот с идентификатор 07079.5.906, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител Мария Буйнова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1812,1831(2) от 15.09.2020 г. е изпратено до община Бургас

ПД-1954

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в имот № 57491.19.392, местност „Лахана“, гр. Поморие, община Поморие“  с възложител: Боян Стоянов, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1954/2020г. е изпратено до община Поморие.

ПД-1803

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на складове с търговска част и офиси в имот № 146003, местност „Могилата“, гр. Айтос, община Айтос“  с възложител: Ненко Ненчев, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №12282007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1803/2020г. е изпратено до община Айтос.

Публикувано на 11.09.2020

ПД-1621

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в имот № 36525.149.419 по КККР на гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител „Бургаспътстрой” АД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (на 2,86 км) е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр.21/09.03.2007 г.), изм. с РМС №811/16.11.2010 г. (ДВ, бр.96/2010 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1621(8) от 11.09.2020 г. е изпратено до община Карнобат.

ПД-1846

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище в ПИ с № 11538.9.161, местност „Ага чешме“ в землището на град Свети Влас“, община Несебър“ с възложител: Цветка Тодорова , което попада в обхвата на т. 12, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 11538.9.161 , местност „Ага чешме“ в землището на град Свети Влас“, община Несебър не попада в границите на защитена територия  по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие от мрежата Натура 2000 – защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1846 от 11.09.2020г. е изпратено до община Несебър.

ПД-1954

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в имот № 57491.19.392, местност „Лахана“, гр. Поморие, община Поморие“ с възложител: Боян Стоянов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1954(1) от 11.09.2020 г. е изпратено до община Поморие.

Публикувано на 03.09.2020

ПД-1579

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автосервиз и трафпост, заведение за обществено хранене и магазин за промишлени стоки в ПИ с идентификатор 61042.115.133 по КК на м. „Соленки“, землище на с. Равадиново, община Созопол“ с възложители: Атанас Коджабашев, Фотинка Янева и Сийка Янева, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия  по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) Копие от писмо с изх. № ПД-1579 от 03.09.2020г. е изпратено до община Созопол.

ПД-1582

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови и каучукови отпадъци и RDF в част от поземлен имот № 80916.10.158, с. Черни връх, община Камено”, с възложител „ЕМ-ЕН” ООД, което попада в обхвата на т. 10.1. от Приложение № 1 към чл. 92, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Не попада и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-131/2012г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1582(2) е изпратено до община Камено.

ПД-1614

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за „ПУП-ПРЗ-ППА и последващо разширение и модернизация съгласно проект на генерален план на пристанищен терминал „Бургас Изток-1”, с възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, което попада в обхвата на т. 10, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Пристанищен терминал „Бургас Изток-1” не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени, както следва: - на около 1,9 км защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.); - на около 2,0 км защитена зона BG 0002070 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр.49/29.06.2010г.) на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.); - на около 2,2 км защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012г.) и BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 802/2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.); - на около 2,4 км защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1614(8) от 28.08.2020 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 31.08.2020

ПД-1652

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова подстанция „Каблешково“ 110/20kV, която се разработва на основание Инвестиционната програма на „ЕСО“ ЕАД за 2019-2020г.“, с възложител: „Електроенергиен Системен Опертор“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 3, буква „б”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защититена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1652/28.08.2020 г. е изпратено и до община Поморие.  

Публикувано на 25.08.2020

ПД-1586

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от опаковки и излезли от употреба гуми в ПИ с № 07079.827.65 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Рисайклинг България“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с №07079.827.65 по КК на град Бургас, община Бургас не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близо са разположени  защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1586 от 24.08.2020г. е изпратено до община  Бургас.

Публикувано на 19.08.2020

ПД-1688

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Монтаж на модулна автоснабдителна станция за дизелово гориво в имот с идентификатор 07079.618.1088 по плана на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител „БМФ Порт Бургас” ЕАД, което попада в обхвата на т. 3, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитени зони BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1688(2)/17.08.2020 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 17.08.2020

ПД-1488

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), шлака, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, стъкло, събиране, съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от метални опаковки, отпадъци от хартия, картон, пластмаса и хартиени, картонени, пластмасови и композитни опаковки в ПИ с идентификатор 57491.13.164 по КК на град Поморие, община Поморие“ с възложител: „Евроекостарт“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на ИП не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Имотът попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 място/ - защитена зона BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/02.03.2007г.(ДВ, бр. 21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1488 от 07.08.2020г. е изпратено до Община  Поморие.

Публикувано на 11.08.2020

ПД-1612

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 06776.21.1, местност „До село”, с. Брястовец, община Бургас и улица”, с възложител Иван Годжаров, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Разглежданият имот попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение №122/02.03.2007г, ДВ, бр.21/2007г. Копие от писмо с изх. № ПД-1612(2)/10.08.2020 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 10.08.2020

ПД-1245

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от опаковки, включително отпадъци от метални опаковки, пластмаса и каучук, хартия и картон, стъкло, дървесни материали и текстилни материали в имот № 48619.505.13, кв. „Белият бряг“, землище гр. Царево, община Царево“  с възложител: „Метал Инвест Груп“ ЕООД, което попада в обхвата на т.11 „д“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., изм. с Решение на МС №661/16.10.2007г. (ДВ, бр.85/2007г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1245/2020г. е изпратено до община Царево

ПД-1620

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Поставяне на модулна станция за светли горива на територията на яхтено пристанище „Марина Порт Созопол” в поземлен имот № 67800.505.140 по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител „Марина Порт Созопол” ЕАД, което попада в обхвата на т. 3, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот с идентификатор 67800.505.140 по КККР на гр. Созопол, общ. Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта ? за обявяване. Копие от писмо с изх. № ПД-1620(2)/06.08.2020 г. е изпратено до община Созопол.

ПД-1957

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот № 51500.507.513 по кк на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад” с цел поливане на тревни площи, храстова и тревна растителност и миене на подове и площадки”, с възложител „комерсиал-Д” ЕООД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот 51500.507.513 по кк на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад”  не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близко е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.58/2016г.).

Публикувано на 06.08.2020

ПД-1139

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Изграждане на специализиран пристанищен обект – пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом на Пристанище Бургас, поземлен имот № 07079.618.1098, община Бургас”, с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура”, клон – териториално поделение „Пристанище Бургас”, което попада в обхвата на т. 10, буква „e” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот № 07079.622.137 по КК гр. Бургас /УПИ ІІ, кв. 1 по плана на Зона Изток-Парк „Езеро”, гр. Бургас/ не попада в защитена територия определена, по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо /на 1,28км/ е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра – Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/14.12.2007г. (ДВ, бр.107/2007г.) и BG0000271 „Мандра – Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/ 10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.23/2012г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1139(9)/03.08.2020 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-1541

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Изграждане на модулна станция за собствени нужди с обем V- 20 куб.м. за дизелово гориво с идентификатор 07079.605.468 по КК на гр. Бургас”, с възложител „Планет Транс” ООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1541(2)/03.08.2020 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 24.07.2020

ПД-1446

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води (тръбен кладенец) в имот № 36525.248.705, местност „Кралимаркова стъпка”, с. Крумово градище, община Карнобат”, с възложител „Свинекомплекс крумово градище” АД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г). Копие от писмо с изх. № ПД-1446(3)/22.07.2020 г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 17.07.2020

ПД-1472

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради в имот № 67800.6.146, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: Мария Кюперс и Георги Георгиев, което попада в обхвата на т.10 „б“ и 12 „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2 във връзка с чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта й за обявяване и за изменение.  Копие от писмо с изх. № ПД-1472/15.07.2020 е изпратено до община Созопол.

ПД-1478

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на шоурум и складова база за промишлени стоки в имот № 07079.2.2214, местност „Келева нива“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Динко Кипров, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитени зони  по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) – защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2 във връзка с чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване й.  Копие от писмо с изх. № ПД-1478/16.07.2020 е изпратено до община Бургас.

ПД-1432

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на жилищни сгради, басейн, спортно игрище и паркоместа в имот № 51500.18.1, местност „Бостанлъка“, гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „Съни бийч кийс“ ЕООД, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), измн. Със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2 във връзка с чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта й за обявяване и за изменение.  Копие от писмо с изх. № ПД-1432/16.07.2020 е изпратено до община Несебър.

ПД-1236

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на складова база в имот № 51500.69.44, местност „Инджекьоско блато“, землище гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „Комсед“ АД, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), измн. Със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2 във връзка с чл.40, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта й за обявяване и за изменение.  Копие от писмо с изх. № ПД-1236/16.07.2020 е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 06.07.2020

ПД-696

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 70473.19.2 и 70473.19.3 в землището на с. Съдиево, община Айтос, с цел обединяване на имотите в един общ УПИ и  изграждане на открит паркинг за моторни превозни средства  и  складова база за разполагане на резервоар за съхранение на газ-пропан-бутан в новообразувания имот“ с възложител: „Бриг“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на ИП не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000/. Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. /ДВ, бр. 21/2007г./.Копие от писмо с изх. № ПД-969 от 02.07.2020г. е изпратено до Община  Айтос.

Публикувано на 22.06.2020

ПД-1334

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Инсталация за обработка на смесени метали - преустройство и реконструкция на сгради с ид. 35833.509.27.10 и ид. 35833.509.27.11 в УПИ IV-348 / ПИ с ид.35833.509.27 по КККР / в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на площадката на бивш НХК-Бургас, гр. Камено, община Камено”, с възложител „РОСТЕР“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1334(1)/18.06.2020 г. е изпратено до община Камено.

Публикувано на 04.06.2020

ПД-2783

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Разширение на буферен склад за течни горива с технологични съоръжения за съхранение на втечнени въглеводородни газове на Пристанищен терминал „Бургас Изток-2”, част от поземлени имоти №№ 07079.618.23 и 07079.618.203, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД, което попада в обхвата на т. 3, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Инвестиционното предложение, засягащо част от Пристанищен терминал „Бургас Изток-2” (част от поземлени имоти №№ 07079.618.23 и 07079.618.203 по КК на гр. Бургас) не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на около 1700 м от пристанищния терминал) е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).

Публикувано на 21.05.2020

ПД-839

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Изграждане на жилищна сграда и водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в УПИ XIII-270 кв.29 по плана на с. Лъка, община Поморие“ с възложител: Кристиян Харбалиев, което попада в обхвата на т.2 „г“ от Приложение 2, към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г., (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-839/21.05.2020г. е изпратено до община Поморие.

ПД-1053

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Обособяване на осем броя УПИ с цел изграждане на обекти с обществено предназначение за търговия и жилища в имот № 07079.12.677, местност „Кабата“, кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: Стоян Великов и съсобственици, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона  BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1053/21.05.2020г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 18.05.2020

ПД-913

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „ПУП-ПРЗ за  № 81178.5.92 и 81178.5.93, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол, с цел обединяване и изграждане на сгради за отдих и курорт”, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлени имоти №81178.5.92 и 81178.5.93, местност „Аклади”, землище гр. Черноморец, община Созопол не попадат в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии.  Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта ? за обявяване и за изменение. Копие от писмо с изх. № ПД-913(2) от 13.05.2020 г. е изпратено и до община Созопол.

Публикувано на 11.05.2020

ПД-747

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на павилиони за сергийна търговия и открит паркинг в имот № 48619.63.70 по КК на гр. Царево, с.о. „Нестинарка“, община Царево“ с възложител: Радослав Иванов, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-747/2020г. е изпратено до община Царев

ПД-881

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради и обект за обществено обслужване (търговски обект) в ПИ № 07079.2.1722 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Брент Ойл“ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000/- BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.).Копие от писмо с изх. № ПД-881/05.05.2020г. е изпратено до община  Бургас.

Публикувано на 04.05.2020

ПД-846

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на пункт за събиране на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ с идентификатор 57491.505.134 по КК на град Поморие, община Поморие“ с възложител: „Вип Метал Рециклинг“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 57491.505.134 по КК на град Поморие, община Поморие не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близо са разположени защитени зони BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение №122/02.03.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.) и BG0000152 „Поморийско езеро’ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-78/03.02.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2009г.). Копие от писмо с изх. № ПД-846 от 30.04.2020г. е изпратено до община Поморие.

ПД-857

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдна ферма с рециркулационна система за пълносистемно отглеждане на африкански сом в УПИ VIII-60 и УПИ VII-60, кв. 5 по плана на с. Екзарх Антимово, община Карнобат“ с възложител „Манокая“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ VIII-60 и УПИ VII-60, кв. 5 по плана на с. Екзарх Антимово, община Карнобат не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообрази. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.).Копие от писмо с изх. № ПД-857 от 30.04.2020г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 29.04.2020

ПД-397

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II, кв.1 по плана на Зона Изток – Парк „Езеро“, гр. Бургас, представляващ имот № 07079.622.137 по КК на гр. Бургас и изграждане на Крайморски комплекс – семеен парк за развлечение със зона за водни атракции с делфинариум, център за обитаване на животински видове и ботаническа градина“, с възложител: Община Бургас, което попада в обхвата на т.12 „д“ от Приложение 2, към чл. 93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-397/29.04.2020г. е изпратено до община Бургас.

ПД-851

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на курортни сгради с басейни в имот № 51500.503.508 по КК, местност „Кокалу“, гр. Несебър, община Несебър“, с възложител: „Академика Сий Палас“ АД, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000574 “Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.58/2016г.) и защитена зона BG 0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ,бр.69/2009г.), изм. Заповед№РД-76/28.01.2013г.) ДВ,бр.10/2013г). Копие от писмо с изх. № ПД-851/28.04.2020г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 24.04.2020

ПД-835

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на складова база за съхранение на зърно с административна част  в имот № 07332.53.630 по КК на гр. Българово, община Бургас“, с възложител: „Астра Грейн“ ООД, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007 (ДВ, бр. 21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-835/23.04.2020г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 10.04.2020

ПД-516

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за план „Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 44094.22.35 по КК (УПИ I021001,000130,000133, УПИ II021001,000130,000133), м. „Рибарницата”, с. Лозенец, община Царево”, с възложители: „Прайм Пропъртис БГ” АДСИЦ и „Витатур Инвест” АД, което попада в обхвата на т. 24, буква „а”, от Приложение № 1 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. поземлен имот № 44094.22.35 /УПИ I-35/ по КК на с. Лозенец, община Царево не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположена е защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-516/10.04.2020г. е изпратено и до община Царево.

Публикувано на 09.04.2020

ПД-3109

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складови база за малки плавателни съдове и паркинг за каравани и автономна фотоволтаична система до 5 kWp в поземлени имоти №№ 81178.50.54 и 81178.50.64, местност „Атия”, землище гр. Черноморец, община Созопол”, с възложители „Хитрон” ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотите попадат в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-3109(2)/08.04.2020г. е изпратено и до община Созопол.

Публикувано на 07.04.2020

ПД-783

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко в поземлен имот № 10327.412.2, с. Везенково, община Сунгурларе”, с възложител „Златен клас” ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „в”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона (Натура 2000 места), определена по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-783/06.04.2020г. е изпратено и до община Сунгурларе.

ПД-3147

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя жилищни сгради и ново водовземно съоръжение за добив от подземни води-тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 27454.501.404 по КК на с. Емона, община Несебър“ с възложител: Калоян Стефанов, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-3147 от 02.04.2020г. е изпратено до Община  Несебър.

ПД-689

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и автосервиз в ПИ с идентификатор 39164.13.305 по КК, м. „Кору дере“, землище на с. Кошарица, община  Несебър“ с възложител: „Регина 2013“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в защитена територия определени по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 място/ - BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-689 от 02.04.2020г. е изпратено до Община  Несебър.

ПД-657

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за електро и строителни материали в ПИ с идентификатор 07079.4.885, местност „Хаджи Тарла“, землище на град Бургас, община Бургас“ с възложител: Стоян Гешев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близо са разположени границите на защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).Копие от писмо с изх. № ПД-657 от 03.04.2020г. е изпратено до Община  Бургас.

ПД-3147

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя жилищни сгради и ново водовземно съоръжение за добив от подземни води-тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 27454.501.404 по КК на с. Емона, община Несебър“ с възложител: Калоян Стефанов, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-3147 от 02.04.2020г. е изпратено до Община  Несебър.

ПД-1819

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Укрепване на свлачище - северен бряг на гр. Царево в обхват на имоти № 48619.501.71, 48619.501.240, 48619.501.399 и 48619.501.403, както и част от прилежащата акватория на Черно море по КК на гр. Царево, община Царево“ с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройство, което попада в обхвата на т.10 „м“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Свлачище – северен бряг на гр. Царево, (разработката в обхват на ПИ 48619.501.71, 48619.501.240, 48619.501.399 и 48619.501.403, землище гр. Царево, съгласно приложени географски координати на крайните точки на брегоукрепителната дамба, в т.ч и Буна 1, както и прилежащата акватория), не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.).Копие от писмо с изх. № ПД-1819/2020г. е изпратено до община Царево.

ПД-395

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на сгради за курорт, транспортен достъп и трасета на техническа инфраструктура, имот № 67800.40.155(стар ид. 040155), местност „Синетудис“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Капитанов и Попов“ ООД, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-395/2020г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 27.03.2020

ПД-200

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение за добив от подземни води – тръбен кладенец в поземлен имот № 018040, местност „Джибураука”, землище с. Просеник, община Руен, с цел напояване на трайни насаждения”, с възложител „Йори” ЕООД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона /на 4,86 км/ е ВG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,бр.23/2012г.), изм. Заповед № РД-77/ 28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-200/26.03.2020г. е изпратено и до община Руен.

Публикувано на 25.03.2020

ПД-106

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Склад за скално-облицовъчни материали, с работилница, складова база за промишлени стоки, магазин и офиси, паркинг с авто-ремонтна работлница за собствени нужди, складова база за промишлени стоки и офиси в поземлени имоти №№ 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651, местност „Сърт Тарла”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложители Янчо Стоянов, „Атила Строй Инвест” ЕООД, Кирил Петров, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлени имоти №№ 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651 по КК на гр. Бургас не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /на 0,60км/ е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-106/25.03.2020г. е зпратено и до община Бургас.

ПД-227

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ ХХV-29, кв. 27 по плана на с. Димчево, община Бургас”, с възложител Тодор Иванов, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  Имотът не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 “Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 23/2012 г.) и защитена зона BG0000271 “ Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на РМС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2092/25.03.2020 г. е изпратено и до община Бургас.

Публикувано на 23.03.2020

ПД-507

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове за промишлени стоки и шоурум в ПИ с № 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „Вайс Профил“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото - ПИ с №07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на град Бургас, община Бургас не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона  BG0000270 „Атанасовско езеро“. За опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. На министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-507 от 18.03.2020г. е изпратено до община Бургас.

ПД-1957

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез изграждане на водовземно съоражение – тръбен кладенец в поземлен имот с № 51500.507.513 по КК на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад с цел поливане на тревни площи, храстова и тревна растителност и миене на подове и площадки“, с възложител: „Комерсиал-Д“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.Процедираният имот не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 400/12.07.2016г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1957 от 16.03.2020 г. е изпратено до община Несебър и Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ Варна.

ПД-540

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Обособяване на площадка за събиране и съхранение на пластмасови, алуминиеви и каучукови отпадъци в УПИ XIV-210003 (ПИ с ид. 47202.501.1086 по КК), кв.20 по плана на с. Маринка, община Бургас“ с възложител „Роус“ ЕООД, което попада в обхвата на т.11 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 “Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед№РД-131/2012г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000271 “Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№802/2007г. (ДВ, бр.107/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-540/18.03. 2020г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2801

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Изграждане на жилищни сгради в имот № 39164.22.25, местност „Кабаджевиз“, с. Кошарица, община Несебър“  с възложител Надежда Броуйе, Адолф Броуей и Фредерик Фей, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, попада в границите на защитена зона  BG0002043 “Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед№РД-560/2009г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2801/16.03.2020г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 16.03.2020

ПД-3237

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Милиоративни дейности и отглеждане на риба и аквакултури в язовир „Сънър дере“, съставляващ ПИ № 000037, м. „Сънър дере“ в землището на с. Кръстина, община Камено“, с възложител: „Хепи Карп“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии,  не попада и  в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и BG0000273  „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3237 от 11.03.2020г. е изпратено до община Камено.

Публикувано на 13.03.2020

ПД-167

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база и логистичен център в поземлен имот с идентификатор по КК 51500.76.96, м.„Кокалу“, землище на гр. Несебър, община Несебър”, с възложител: „ЖАНЕТ“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (обн., ДВ,бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-167 от 12.03.2020 г. е изпратено до община Несебър.

ПД-304

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в ПИ № 175009 и 175014, м. „Могилата“, землище на град Айтос, община Айтос“ с възложител: „Грийн Парадайз 97“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-304 от 10.03.2020г. е изпратено до Община Айтос.

Публикувано на 12.03.2020

ПД-3088

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по напояване на земеделските имоти на територията на сдружението, чрез използване на вода от язовир „Картелка”, находящ се в имот № 27169.59.185, землището на с. Екзарх Антимово, община Карнобат”, с възложител Сдружение за напояване „Антимовски води”, което попада в обхвата на т. 1, буква „в”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близо до язовира на 11,80 км е разположена защитена зона BG0000196 Река Мочурица за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), изм. с Решение на МС №811/16.11.2010г. (ДВ, бр. 96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3088(10)/06.03.2020г. е зпратено и до община Карнобат.

Публикувано на 04.03.2020

ПД-34

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за част от ПИ с № 36525.166.29, м. „Борчлията“, гр. Карнобат, община Карнобат, с цел обособяване на два УПИ и изграждане на заведение за обществено хранене с детска площадка, магазин и съоръжения за спорт и рекреация“ с възложител: „Асмарал-Теодор Иванов“ ЕТ, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 36525.166.29, м. „Борчлията“, град Карнобат, община Карнобат не попада в границите ва защитена зона. Най-близо разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-34 от 27.02.2020г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 27.02.2020

ПД-305

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Цех за преработка и разфасовка на птиче месо в УПИ I, м. 276, местност „Хаджи бекир”, гр. Айтос, община Айтос”, с възложител „Макстон Груп” ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „е”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона (Натура 2000 места), определена по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо на 0,58 км е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-305/26.02.2020г. е изпратено и до община Айтос.

ПД-1956

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 51500.507.130 по КК на град Несебър, община Несебър, с цел поливане на тревни площи, храстова и тревна растителност и миена на подове и площадки“ с възложител: „Комерсиал Д“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.)защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-1956  от 26.02.2020г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 24.02.2020

ПД-3049

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Мобилно преработвателно съоръжение за преработка на плодове в студено-пресован сок и нектар в УПИ IV-87, кв. 8 по плана на с. Суходол, община Средец“ с възложител: „Витамините ми“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.Не попада и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е ВG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ,бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3049  от 24.02.2020г. е изпратено до община Средец.

Публикувано на 20.02.2020

ПД-199

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за ТБО, община Поморие”, с възложител община Поморие, което попада в обхвата на т. 11, буква „б”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. (становище на експерт „ЗТ“ от 03.02.2020г.) Имотите попадат в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/ 21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/ 09.03.2007г.).

ПД-2096, 2097

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на четири броя вятърни турбини за производство на електрическа енергия от възобновяем източник – вятър, два броя в поземлен имот с идентификатор 36525.185.65 и два броя в поземлен имот с идентификатор 36525.187.8 по КК на гр. Карнобат” с възложител: Гинчо Коралски, което попада в обхвата на т. 3, буква „и” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Двата имота, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони от Екологичната мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо /граничат/ е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/02.03.2007 г, (ДВ., бр. 21/2007 г), Изм. с Решение на МС № 811 от 16.11.2010г. (ДВ., бр. 96/2010 г.). Защитената зона, определена по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна няма обнародвана Заповед за обявяване към днешна дата, респективно няма конкретен режим. Двата имота, предмет на инвестиционното предложение отстоят на 5.90 км от границите на защитена зона BG0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-550/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.). Съгласно произтичащите условия и мерки от Становище по ЕО № 1-2/2012 г., издадено от Министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван „Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ)“, настоящото инвестиционно прелдожение е допустимо, тъй като за вятърни генератори е поставена забрана за изграждане на отстояние по-малко от 2 км от границите на защитената зона  BG0002028 „Комплекс Стралджа“. Двата имота не попадат в границите на защитени зони, отстоят на почти три пъти по-голямо разстояние от минимално допустимото спрямо конкретизирани защитени зони в НПДЕВИ и не засягат общини в област Бургас със забрана за изграждане на ветрогенератори. Копие от писмо с изх. № ПД-2096, 2097 от 19.02.2020 г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 17.02.2020

ПД-3002

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за съхраняване на ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА и неопасни отпадъци от хартия и картон, пластмаса, и стъкло и техните опаковки, разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и сортиране и рязане на ОЧЦМ в част от ПИ с № 51500.74.49 по КК на град Несебър, община Несебър“ с възложител: „Грийн Лърлд“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 51500.74.49 по КК на град Несебър, община Несебър не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) защитена зона BG00002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. Заповед № РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3002 от 08.01.2020г. е изпратено до община Несебър.

ПД-203

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ в поземлен имот № 81178.51.22, местност „Мина Росен”, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител ”Илко Кар” ЕООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „д”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот № 81178.51.22 по КК, м. „Мина Росен”, гр. Черноморец, общ. Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта ? за обявяване. Копие от писмо с изх. № ПД-203(2)/07.02.2020 г. е изпратено и до община Созопол.

Публикувано на 13.02.2020

ПД-3106

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на приют за кучета в ПИ с № 07079.8.378 по КК на град Бургас, община Бургас и осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до имота“ с възложител: Община Бургас, което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 07079.8.378 по КК на град Бургас, община Бургас не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.) и за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ бр.23/2012г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3106 от 07.01.2020г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 23.01.2020

ПД-2940

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Риборазвъждане и спортен риболов в Язовир „Василева кория“, поземлен имот с идентификатор по КК 29221.98.778 (стар № 00778), землище на с. Момина църква, община Средец, област Бургас“, с възложител: „ТОПСТРОЙ“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Язовир „Василева кория“, поземлен имот с идентификатор по КК 29221.98.778 (стар № 00778), землище на с. Момина църква, община Средец, област Бургас не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002066 „Западна Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-533/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (обн., ДВ,бр.52/2010г.), изм. със Заповед №РД-83/28.01.2013г. (обн., ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) и BG0000219 „Дервентски възвишения 2” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона BG0002066 „Западна Странджа” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2262 от 21.01.2020 г. е изпратено до община Средец, кметство с. Момина църква и Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна.

Публикувано на 16.01.2020

ПД-3117

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), шлака, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, стъкло, събиране, съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от метални опаковки, отпадъци от хартия, картон, пластмаса и хартиени, картонени, пластмасови и композитни опаковки в поземлен имот № 57491.13.164, местност „Хонят“, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител „Евроекостарт“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „д”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот № 57491.13.164, местност „Хонят“, землище гр. Поморие не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ВG0000620 «Поморие» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3117(2)/13.01.2020 г. е изпратено и до община Поморие.

Публикувано на 15.01.2020

ПД-3026

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на смесени сгради за обществено обслужване и жилища в ПИ  с идентификатор 07079.2.123 по КК на м. „Хайнлъка“, землище на град Бургас, община Бургас“ с възложители: Веселин Анегностев и Пенчо Анегностев, което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 07079.2.2123 по КК, м. „Хайнлъка“, землище гр. Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,37км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ,бр.108/2008 г.).Копие от писмо с изх. № ПД-3026  от 08.01.2020г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 14.01.2020

ПД-3192

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на складова база с административна част в имот № 07079.2.1399, местност „Под шосето“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Вемус Инвест“ ЕООД, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3192/13.01.2020 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 10.01.2020

ПД-2262

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на административно-производствена сграда с предназначение – цех за печене на солени и сладки ядки, шоколадови дражета и сладки блокчета в УПИ І-1375, кв. 103, идентичен с поземлен имот с идентифиактор 07079.6.1375 по КК на гр. Бургас, кв. „ДолноЕзерово“ с възложител: „Йорданов 66“ ЕООД, което попада в обхватана т. 7, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазванена околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ І-1375, кв.103, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.6.1375 по КК, кв. „ДолноЕзерово”, гр.Бургас, общ.Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаскоезеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаскоезеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-2262 от 08.01.2020 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2881

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 48619.3.459, с.о. „Арапя“, землище на гр. Царево, община Царево”, с възложител: Теодорин Бончев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ І-1375, кв. 103, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.6.1375 по КК, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, общ. Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2881 от 08.01.2020 г. е изпратено до община Царево.

ПД-3136

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация  за инвестиционно предложение „Утилизиране на утайки от пречиствателни станции в инсталация за производство на биотор и биогаз, чрез сух термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация в поземлен имот № 35033.14.262 по плана на гр. Поморие, местност „Разклона”, община Поморие”, с възложител: „РИЦ 6” ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б”, от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот № 35033.14.262 по КК на гр. Каблешково, местност „Разклона”, община Поморие не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Имоът попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) – защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Защитената зона няма издадена заповед за обявяване, респективно няма конкретен забранителен режим. Копие от писмо с изх. № ПД-3136/08.01.2020г. е изпратено и до община Поморие.  

Публикувано на 09.01.2020

ПД-1298

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Обособяване на площадка за съхранение и обработка на утайки от пречиствателни станции в имот № 56959.340.25, землище с. Подвис, община Сунгурларе“ с възложител: „Сати Комерс“ ЕООД, което попада в обхвата на т.11 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000137 “Река Долна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №802/2007г. (ДВ, бр.107/2007г.).Копие от писмо с изх. № ПД-1298/07.01.2020г. е изпратено до община Сунгурларе.


2019

Публикувано на 20.12.2019

ПД-1278

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване в поземлен имот № 57491.18.165, местност „Кошарите”, гр. Поморие, община Поморие с водоизточник „Напоителни системи” и изграждане на собствен водоизточник”, с възложител Росен Попов, което попада в обхвата на т. 1, буква „в”, т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Разглежданата площ не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 2,69 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), и на 3,10км защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1278/19.12.2019 г. е изпратено и до община Поморие.

ПД-2960

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Изграждане на тръбен кладенец и жилищна сграда в ПИ № 27454.501.98, УПИ II-51, кв.19 по плана на с. Емона, община Несебър, възложители: Валентин Дичев и Ива Андреева, което попада в обхвата на т. 2 „г“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имота, попада в границите на защитена територия BG00002043 „Емине“, за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД- 560/21.08.2009 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2960/18.12.2019г. е изпратено до община Несебър, кметство с. Емона и до БДЧР-Варна.

Публикувано на 19.12.2019

ПД-2910

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот № 73571.27.23, местност „Боруна”, с. Тънково, община Несебър”, с възложител „Флай Инс” ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот № 73571.27.23, местност „Боруна”, с. Тънково, община Несебър, не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), Изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-2910/06.12.2019 г. е изпратено и до община Несебър.

ПД-2115

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: "Изграждане на ново подземно съоръжение за добив от подземни води-тръбен кладенец в ПИ с идентификатор № 07079.651.280 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас", с възложител: "Тами" ООД, което попада в обхвата на т.2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор  № 07079.651.280 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Теренът не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000271 “Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр.107/2007г.) и защитена зона BG0000271 “Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2115/05.11.2019 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 10.12.2019

ПД-2700

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на производствено-техническа база за сигнално-охранителна техника-нарязване на зададен размер на елементи за външни облицовки от алуминиеви композитни материали и от естествен камък, гранит, складиране, експедиция и офис в имот с ид. 07079.2.1729, местност „Келева нива“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „СОТ – Сигнално охранителна техника“, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2700/09.12.2019г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 09.12.2019

ПД-2813

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради за курорт и отдих в поземлен имот № 81178.1.83, местност „Атия”, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: Диана Иванова Колева-Граховска, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен поземлен имот № 81178.1.83, местност „Атия”, гр. Черноморец, община Созопол не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010 г.) на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2813/06.12.2019 г. е изпратено и до община Созопол.

ПД-2916

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 67800.53.66, местност „Мапи”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител Анка Димитрова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поземлен имот № 67800.53.66, местност „Мапи”, гр. Созопол не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010 г.) на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-2916/05.12.2019 г. е изпратено и до община Созопол.

Публикувано на 28.11.2019

ПД-2845

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас съобщава, че приема представената документация за: “Изграждане на складове за пакетирани стоки за бита в ПИ 07079.5.906 и ПИ 07079.5.907, местност „Краварника“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител Мария Буйнова, което попада в обхвата на т. 10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, не попадат в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо /на 0,43 км/ са разположени границате на защитени зони BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2845/27.11.2019г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 25.11.2019

ПД-2837

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 39164.22.20, местност „Кабаджевиз”, с. Кошарица, община Несебър”, с възложители: Надежда Броуйе и Адолф Броуйе, което попада в обхвата на т. 10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), изм. Със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2837/22.11.2019г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 18.11.2019

ПД-2471

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на курортен обект - къмпинг в поземлен имот №81178.5.434, 81178.436, 81178.5.437, 81178.5.129 и 81178.5.136, местност „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: „БУЛФАМ“ ЕООД, Антон Бистрашки, Кирил Йончев, Александър Линков и Евгений Василев, което попада в обхвата на т.12 „г“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-2471/18.11.2019г. е изпратено до община Созопол.

ПД-2669

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Обединяване на поземлени имоти № 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, местност „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол и изграждане на седем курортни сгради, подземен и надземен паркинг, развлекателен басейн с пързалки и детски кът в новообразувания имот“  с възложители: „Мейдън Апартментс“ ЕООД, „ПМ 71“ ЕООД и Николай Бакалов, което попада в обхвата на т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-2669/18.11.2019г. е изпратено до община Созопол.

ПД-2835

Регионалнаинспекцияпооколнатасреда и водите – Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база с административна част в поземлен имот № 07079.3.2560, местност „Мадика“, землище гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „ФАКТОРИЕЛ“ ООД, което попада в обхват ана т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо (на 1,5 км) е разположена защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с решение на МС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ,бр.108/2008 г.) Копие от писмо с изх. № ПД-2835 от 15.11.2019 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2800

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 39164.11.234, местност „Бунков лонгоз”, с. Кошарица, община Несебър, с възложител Мария Младенова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Поземлен имот № 39164.11.234, местност „Бунков лонгоз”, с. Кошарица, община Несебър, не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-2800/15.11.2019 г. е изпратено и до община Несебър.

Публикувано на 14.11.2019

ПД-2502

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Прилагане на полуинтензивна технология за отглеждане на шаран за консумация в поликултура с растителноядни риби – бял и черен амур, бял и пъстър толостолоб, съвместно с хищни видове – щука и европейски сом в поземлен имот № 07079.17.589 – язовир в землището на кв. „Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Модстрой“ ЕООД, което попада в обхвата на т.1 „е“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2502/12.11.2019г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2445

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на рибовъдно стопанство с площ 104, 46 дка – язовир, местност „Ай Дере“ и изграждане на селскостопанска постройка, разполагане на 6 броя басейна за краткотрайно съхранение на уловената риба в имот № 58712.3.65 по КККР, местност „Джелнере“, с. Проход, община Средец“, с възложител: „Ил-64“ ЕООД, което попада в обхвата на т.1 „е“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000198 “Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2445/12.11.2019г. е изпратено до община Средец.

Публикувано на 12.11.2019

ПД-2644

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от крайпътно заведение за хранене, мотел, шоурум за продажба на мебели, елементи и аксесоари за украса, помещение за разопаковане и сглобяване на мебелите и складови помещения в поземлен имот с идентификатор по КК 35033.14.32, м. „Разклона“, землище на гр. Каблешково, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.Поземлен имот с идентиифкатор по КК 35033.14.32, м. „Разклона“, землище на гр. Каблешково, общ. Поморие, не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Защитената зона няма обнародвана заповед за обявяване и няма конкретен забранителен режим., опие от писмо с изх. № ПД-2644 от 11.11.2019 г. е изпратено до община Поморие, кметство гр. Каблешково.

ПД-1416

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Поставяне на временни обекти за извършване на търговска дейност – автомивка с пет броя клетки и изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 53045.505.35 по КК на гр. Обзор, Община Несебър“, с възложител: Айсел Осман, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, а също и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е ВG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/ 21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1415 от 11.11.2019 г. е изпратено до община Несебър, кметство гр. Обзор, Басейнова Дирекция „Черноморски Район“ Варна.

ПД-2503

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство „Екватор“ за аквакултури от видовете: Европейски сом (Sillurus glanis) в поликултура с Шаран (Cyprinus carpio), други шаранови и плевелни видове, с местоположение: поземлен имот № 61114.25.121 (стар № 000121 с ЕКАТТЕ 61114), с площ 62,151 дка, с начин на трайно ползване – язовир „До гробищата“ и поземлен имот № 61114.26.14 по КККР, с площ 3,006 дка, с предназначение – земеделска земя, в местността „Георгиев баир“, землище на с. Равна гора, общ. Созопол, област Бургас“, с възложител ”Екватор” ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „e” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона /на 3,19 км/ е BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2503/11.11.2019 г. е изпратено и до община Созопол.

Публикувано на 29.10.2019

ПД-2552

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Събиране и извършване на първична обработка на отпадъчни утайки от резервоари, нефтопродукти и утайки от пречистване на отпадъчни води в имот № 07079.662.9570, Промишлена зона „Юг“, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Алси” ЕООД, което попада в обхвата на т.11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданата площ не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр.107/2007г.) и защитена зона BG0000271 “Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2552/28.10.2019 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2569

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на магазин и складове за промишлени стоки в имот № 07079.2.2255 по КК на гр. Бургас, местност „Муската”, община Бургас”, с възложител: „Импакт Инвест” ЕООД, което попада в обхвата на т.10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-2569 от 29.10.2019 г. е изпратено до община  Бургас.

Публикувано на 15.10.2019

ПД-2535

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Добавяне на нова дейност R3-рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация на шредирани отпадни гуми в количество 12000т./год., на площадка, находяща се в гр. Бургас, ул. „Крайрезна“ №21, УПИ XXVII, кв.52 (имот с ид. 07079.605.194) по плана на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Металика Комерс“ ЕООД, което попада в обхвата на т.11 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед№РД-769/2008г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2535/14.10.2019г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 10.10.2019

ПД-2280

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на поливен тръбопровод за капково напояване на лозя в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе“  с възложител: ЕТ „Миню Стайков - Комерс“, което попада в обхвата на т.1 „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитена територия, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо до трасето са разположени границите на  защитена зона BG0000205 “Стралджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.) и защитена зона BG 0002028 „Комплекс Стралджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-550/2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.83/2008г.) Копие от писмо с изх. № ПД-2280/2019г. е изпратено до община Сунгурларе.

ПД-2416

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за леки горива в ПИ с идентификатор 07079.6.288 по КК, местност „Караянос“, град Бургас, община Бургас“ с възложител „Пропъртис Къмпани БГ“ АД, което попада в обхвата на т. 3 , буква „д“ и т. 10, беква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 07079.6.288 по КК, местност „Караянос“, град Бургас, община Бургас не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2416  от 08.10.2019г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2044

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Техническа и биологична рекултивация на старо депо за неопасни отпадъци „Братово” на община Бургас, землище с. Полски извор, поземлен имот № 000039”, с възложител: „Чистота” ЕООД, което попада в обхвата на т. 11 , буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданата площ не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2044 от 03.10.2019г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 01.10.2019

ПД-1613

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на две нови водовземни съоръжения-тръбни кладенци в имоти с идентификатори: 51500.31.24 и 51500.31.25 по КК на м. „Юрта“, гр. Несебър, община Несебър с цел поливане на затревени площи и измиване на площадки към съществуващ курортен комплекс „Доверие Св.Влас“  с възложители: УПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и ДПФ „Доверие“, което попада в обхвата на т.2 „г“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитена територия, определена по реда на Закона за защитенитетеритории, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположеназащитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г.(ДВ, бр.10/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1613/30.09.2019г. е изпратено до общинаНесебър.

Публикувано на 24.09.2019

ПД-2224

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци и производство на детайли от рециклирана пластмаса и инертни материали в поземлен имот № 61056.20.14 по КК на с. Равда, община Несебър”, с възложител „Грийн Лърлд” ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Поземлен имот № 61056.20.14 по КК на с. Равда, община Несебър не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2224/20.09.2019 г. е изпратено и до община Несебър.

Публикувано на 20.09.2019

ПД-2204

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Монтаж и въвеждане на модулна инсталация за рециклиране на отработени катализатори чрез пиролиза в част от имот № 000349, землище на гр. Камено, община Камено”, с възложител: „Индустриал Процесинг Груп” ООД, което попада в обхвата на т. 9 от Приложение № 1 към чл. 92, т.1 на ЗООС и подлежи на задължителна ОВОС. Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са ВG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) и защитена зона ВG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.102/2008г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-2204  от  19.09.2019 г.  е изпратено до община Камено.

ПД-1808, 1811

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с № 67800.10.254, 67800.10.255 и 67800.10.445, местност „Мапи”, землище на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт” ЕАД, което попада в обхвата на т. 10, „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатори 67800.10.254, 67800.10.255 и 67800.10.445, местност „Мапи”, землище на гр. Созопол, община Созопол не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1808, 1811/19.09.2019 г. е изпратено до община Созопол.

ПД-1809

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ с № 67800.10.443 и 67800.10.213, местност „Мапи”, землище на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Блек Сий Асет Мениджмънт” ЕАД, което попада в обхвата на т. 10, „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатори 67800.10.443 и 67800.10.213, местност „Мапи”, землище на гр. Созопол, община Созопол не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1808, 1811/19.09.2019 г. е изпратено до община Созопол.

ПД-2321

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на съществуващ животновъден обект-зайчарник и изграждане на торохранилище в УПИ IX, кв. 7 по плана на с. Камчия, общ. Сунгурларе“, с възложител: „ИЛ 59“ ЕООД, което попада в обхвата на т.1 „д“ от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие защитена зона BG0000149 „Ришки проход” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.). Защитената зона няма заповед за обявяване към днешна дата. Копие от писмо с изх. № ПД-2321/19.09.2019г. е изпратено до община Сунгурларе и кметство с. Камчия.

Публикувано на 11.09.2019

ПД-2218

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на сервиз за леки и товарни автомобили и административна сграда в ПИ с № 07079.4.834 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложители: Гергана Йорданова и Иван Иванов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 07079.4.834 по КК на град Бургас, община Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и  защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2218 от 09.09.2019г. е изпратено до община Бургас.

ПД-1204

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане и инсталиране на водогреен скарен котел за производство на топлинна енергия, чрез оползотворяване на биомаса и спомагателни съоръжения на мястото на изведен от експлоатация водотръбен котел ВК-100 (№4), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас” ЕАД в УПИ III-460 по плана на Промишлена зона „Север” (поземлен имот № 07079.605.460), местност „Хаджи Тарла”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС” ЕАД, което попада в обхвата на т. 3, буква „a” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1204/10.09.2019 г. е изпратено и до община Бургас.

ПД-2225

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 48619.52.615, местност „Ск. Фонд Лафина”, гр. Царево, община Царево”, с възложител: „Николина Пожарлиева” ЕАД, което попада в обхвата на т. 3, буква „a” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Поземлен имот № 48619.52.615, местност „Ск. Фонд Лафина”, гр. Царево, община Царево не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близко /на 0,73 км/ е разположена защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед №РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2225/10.09.2019 г. е изпратено и до община Царево.

Публикувано на 09.09.2019

ПД-2128

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на курортен обект за настаняване-къмпинг за 30 бр. каравани с навеси, зона за разполагане на палатки, сграда с рецепция, санитарно-битови помещения за посетители, складове, технически помещения, стаи за персонал, паркинг за 30 бр. МПС, площадкови ВиК и ел. мрежи и ограда в поземлен имот с идентификатор 48619.55.688 по КК на гр. Царево, община Царево”, с възложител: „Ивели Консулт” ЕООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002040 “Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0002040 “Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2128(2)/04.09.2019 г. е изпратено и до община Царево.

Публикувано на 02.09.2019

ПД-73

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: "Къмпинг в поземлени имоти с идентификатори по КК 81178.5.433, 81178.5.432 и 81178.5.126, гр. Черноморец, общ. Созопол", с възложител: "Булфам" ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, „б” и в 12 „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлени имоти с идентификатори № 81178.5.433, 81178.5.432 и 81178.5.126, м. „Аклади”, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване № РД-563/22.07.2014 г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-73/29.08.2019 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 28.08.2019

ПД-1938

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни групи - „Западна“ и „Източна“ в ПИ с идентификатор № 61056.68.25 по КК на с. Равда, община Несебър“ с възложители: София Василева и Росен Офилов, което попада в обхвата на т.10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор № 61056.68.25 по КК на с. Равда, общ. Несебър не попада в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (0,60км) са разположени границите на защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-400/12.06.2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016г.) и на защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), Изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1938 от 27.08.2019г.е изпратено до Община  Несебър.

Публикувано на 27.08.2019

ПД-1783

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Промишлено предприятие за нанасяне на термозащитни и термобариерни покрития върху компоненти на турбини на промишлени и авиационни газотурбинни двигатели в цех, находящ се на територията на „Промет стиил” ЕАД, с. Дебелт община Средец”, с възложител: „Сигматек” ЕООД, което попада в обхвата на т. 4, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр.107/2007г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/ 10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.23/2012г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1783/26.08.2019 г. е изпратено и до община Средец.

ПД-2092

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговско-офисен комплекс в поземлен имот № 07079.2.2477 по КК (бивши ПИ 060021, 060026 и 060027 по КВС), местност „Под шосето”, земилще гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Елитстрой” ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Поземлен имот № 07079.2.2477 по КК (бивши ПИ 060021, 060026 и 060027 по КВС), м. „Под шосето”, землище гр. Бургас, общине Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,24км) е разположена границата на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2092/26.08.2019 г. е изпратено и до община Средец.

Публикувано на 19.08.2019

ПД-1662

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за отдих и курорт и допълващи дейности в поземлени имоти с идентификатори 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.241 (бивш ПИ с идентификатор 81178.8.56), 81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш ПИ с идентификатор 81178.8.65), 81178.8.239 (бивш ПИ с идентификатор 81178.8.66), 81178.8.240 (бивш ПИ с идентификатор 81178.8.85) по КК на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол”, с възложител: „Бултравел” ООД, което попада в обхвата на т. 24, буква „а” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на задължителна ОВОС. Поземлени имоти с идентификатори 81178.8.26, 81178.8.27, 81178.8.28, 81178.8.29, 81178.8.30, 81178.8.31, 81178.8.54, 81178.8.241 (бивш ПИ с идентификатор 81178.8.56), 81178.8.58, 81178.8.63, 81178.8.238 (бивш ПИ с идентификатор 81178.8.65), 81178.8.239 (бивш ПИ с идентификатор 81178.8.66), 81178.8.240 (бивш ПИ с идентификатор 81178.8.85) по КК на гр. Черноморец, м. „Аклади“, община Созопол не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на ЗЗТ. Имотите попадат в границите на защитена зона, по смисъла на ЗБР - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр.67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1662/13.08.2019 г. е изпратено и до община Созопол.

Публикувано на 15.08.2019

ПД-1977

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти № 44094.5.1061, 44094.5.1062, 44094.5.1063, 44094.5.1064, 44094.5.1065 и 44094.5.66, местност „Чакърова каба”, с. Лозенец, община Царево”, с възложители: Димо Желязков, Желязко Желязков и Кирил Рангелов, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо (на 0,07км) е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., Изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1977/13.08.2019 г. е изпратено и до община Царево.

Публикувано на 08.08.2019

ПД-1878

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот №48619.64.131, м. „Нестинарка", гр. Царево, община Царево“,  с възложител: Радостина Шивачева, което попада в обхвата на т. 12 „в“ от Приложение 2, към чл. 93, ал.1, т. 1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на ИП не попада в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена защитена зона BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №661/2007г., (ДВ,бр.85/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1878/08.08.2019 г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 26.07.2019

ПД-1253

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс за обществено обслужващи дейности, търговия, услуги, бензиностанция и трафопост в имот № 002076 (имотът е образуван от имоти 002095, 002097, 002044 и 002045), местност „Могилата“, землище с. Драганци, община Карнобат“ с възложители: Петя Пенчева и Красимир Пенчев, което попада в обхвата на т. 3, буква „д”  и т.10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.), изм. с Решение на МС 811/16.11.2010г. (ДВ, бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1253/26.07.2019г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 18.07.2019

ПД-1769

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складово и офисно-логистична база, пътна връзка и трансформаторен пост в поземлени имоти № 21, 22, 23, 24 в масив 59, местност „Курт тепе”, землище гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „ПС ГРУП” АД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлени имоти № 21, 22, 23, 24 в масив 59, местност „Курт тепе”, земл. гр. Бургас, община Бургас не попадат в защитени територии определени по реда на Закона за защитените територии. Попадат в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1769/17.07.2019 г. е изпратено и до Община Бургас.

Публикувано на 12.07.2019

ПД-1587

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на единадесет вилни сгради в ПИ с идентификатор 07079.13.1252 по КК на град Бургас, Община Бургас“, с възложител: Иван Колев, което попада в обхвата на т.10, буква„б и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1252 по КК на град Бургас, Община Бургас не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ПИ попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122 (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1587 от 10.07.2019г. е изпратено до Община  Бургас.

Публикувано на 11.07.2019

ПД-1216

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Доставка и монтаж на оборудване за производство на смеси в цех №9, част от складова база в УПИ I-20, кв. 5 по плана на ПЗ „Юг-Запад“, поземлен имот № 07079.663.42 по КК на град Бургас, Община Бургас“, с възложител: „Омега Хеф“ ООД, което попада в обхвата на т.6, буква„а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ I-20, кв. 5 по плана на ПЗ „Юг-Запад“, поземлен имот № 07079.663.42 по КК на град Бургас, Община Бургас не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и з защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 място/. Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр.102/2008г.) на министъра на околната среда и водите.Копие от писмо с изх. № ПД-1216 от 08.07.2019г. е изпратено до Община  Бургас.

Публикувано на 01.07.2019

ПД-1313

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Ситуиране на модулни обекти за търговия  с млечни продукти и преработка на мляко и за търговия с месо и месни продукти, транжиране на месо и кланичен пункт в ПИ № 027005 в землището на с. Бата, община Поморие“, с възложител: Стойко Иванов, което попада в обхвата на т.7, букви „в“ и „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 027005 в землището на с. Бата, Община Поморие не попада в границите на защитена територия по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Теренът попада в границите на защитена зона „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122 (ДВ, бр. 21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1313 от 31.05.2019 г.е изпратено до Община  Поморие и кметство с. Бата.

Публикувано на 12.06.2019

ПД-1461

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане и на складова база за промишлени стоки и представителен магазин в поземлен имот № 07079.6.1596 по КК на гр. Бургас, местност „Герен Бунар”, община Бургас”, с възложители: Кръстьо Атанасов, Диляна Атанасова, Светлана Атанасова, Красимир Далуков и Радостина Кривошиева, което попада в обхвата на т. 10, „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданата площ не попада в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона ВG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) и защитена зона ВG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.102/2008г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1461  от  12.06.2019 г.  е изпратено до Община  Бургас.

Публикувано на 11.06.2019

ПД-1454

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Монтиране на миячно-сортировъчна инсталация и изграждане на тръбен кладенец за промишлени цели в ПИ с № 20273.77.14 по КК на с. Дебелт, община Средец“ с възложител: „Силициев пясък-Дебелт“ ЕООД, което попада в обхвата на т.2, буква„г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 20273.77.14 по КК на с. Дебелт, община Средец не попада в защитена територия по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000271 „Мандра Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012г.).Копие от писмо с изх. № ПД-1454 от 07.06.2019г.е изпратено до Община Средец.

Публикувано на 06.06.2019

ПД-913

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Поставяне на преместваеми обекти – каравани с навеси в поземлен имот № 44094.2.1023, м. „Караагач”, с. Лозенец, община Царево”, с възложител: „Анеси Тур” ЕООД, което попада в обхвата на т. 12, „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на ИП не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо /на 0,02км/ е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 г., изм. с Решение на МС № 660/01.11.2013 г. (ДВ, бр. 97/2013 г.) На 0,13км е разположена границата на защитена зона BG0000143 „Караагач” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) Копие от писмо с изх. № ПД-913 от 05.06.2019г. е изпратено до Община Царево.

Публикувано на 29.05.2019

ПД-1072

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на 25 броя бунгала в поземлени имоти №№ 67800.8.125, 67800.8.126, 67800.8.127 по КК на гр. Созопол, местност „Буджака”, община Созопол”, с възложител: Църковно Настоятелство при Храм „Свети Георги”, гр. Созопол, което попада в обхвата на т. 12, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. поземлени имоти с идентификатори 67800.8.127, 67800.8.625 и 67800.8.626 по КК на гр. Созопол попадат в границата на защитена територия - защитена местност (ЗМ) „Колокита“ по смисъла на Закона за защитените територии. Част от теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение (обособяването на втория урегулиран имот, образуван от ПИ № № 67800.8.127, 67800.8.625 и 67800.8.626), попада в многофункционална зона 2 на ЗМ „Колокита“, съгласно зонирането ? по План за управление, утвърден със Заповед РД-727 на Министерство на околната среда и водите от 25.09.2013 г. (ДВ бр. 89/11.10.2013 г.), изм. с Решение за поправка на очевидна фактическа грешка РД-263/11.05.2018г. на министъра на околната среда и водите. Имотите, предмет на инвестиционното предложение попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1072/27.05.2019 г. е изпратено и до община Созопол.

Публикувано на 27.05.2019

ПД-1332

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителен газопровод за нуждите на фирма „Сън БС” ЕООД”, с възложител: „Сън БС” ЕООД, което попада в обхвата на т. 3, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Трасето по приложения към документацията чертеж не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо са разположени границите на защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.) и на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1332/23.05.2019 г. е изпратено и до община Бургас.

ПД-1285

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланица в поземлен имот № 079006, местност „Юрт”, землище с. Рупча, община Руен”, с възложител: Хасан Хюсеин, което попада в обхвата на т. 7, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот № 079006, м. „Юрт”, земл. с. Рупча, общ. Руен не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо /на 2,85км/ е разположена границата на защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора, одобрена с Решение на МС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1285/23.05.2019 г. е изпратено и до община Руен.

ПД-1208

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за рециклиране на пластмасови отпадъци и производство на изделия от пластмаси в поземлен имот с идентификатор 17974.45.8 по КК на гр. Средец, местност „Янев мост“, община Средец“ с възложител: „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 17974.45.8 по КК на гр. Средец, м. „Янев мост“, община Средец не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG 0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).Копие от писмо с изх. № ПД-1208 от 23.05.2019 г. е изпратено до община Средец.

Публикувано на 17.05.2019

ПД-1201

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: "Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в част от поземлен имот № 80916.10.158, землище на с. Черни връх, общ. Камено", с възложител: "Вегеро Партс" ЕООД, което попада в обхвата на т.11, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданата площ не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Теренът не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо /около 1,55 км/ е разположена границата на защитена зона BG0000271 “Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр.107/2007г.) и защитена зона BG0000271 “Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1201/16.05.2019 г. е изпратено до община Камено.

Публикувано на 10.05.2019

ПД-876

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: ИП „Обособяване на площадка за съхранение и третиране на отпадъци и производство на детайли от рециклирана пластмаса и инертни материали в ПИ с № 61056.20.14 по КК на с. Равда, общ. Несебър“, с възложител: Грийн Лърлд“ ООД“ с възложител: „Грийн Лърлд“ ООД, което попада в обхвата на т. 11 , буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с идентификатор 61056.20.14 по КК на с. Равда, община Несебър попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-876  от 10.05.2019г. е изпратено до община Несебър.

ПД-1156

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имоти № 48619.55.662, местност „Ск. Фонд-Боруна”, гр. Царево, общ. Царево”, с възложител: „НИКОЛА ЧЕЗАРИ“ ООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. поземлен имот № 48619.55.662, местност „Ск. Фонд-Боруна”, земл. гр. Царево не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/. Най-близко /на 1,4км/ са разположени защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед №РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и защитена зона BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.), изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр. 97 08.11.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1156/09.05.2019 г. е изпратено и до община Царево.

Публикувано на 09.05.2019

ПД-1041

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: ИП „Изграждане на сграда за търговско-складова дейност в ПИ № 071022 в землището на с. Ябълчево, община Руен“, с възложител: Али Али, което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 071022, местност „Алан чешме“, землище на с. Ябълчево, община Руен не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 661/2007г. (ДВ, бр. 85/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1041 от 08.05.2019г. е изпратено до община Руен.

Публикувано на 03.05.2019

ПД-732

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складови и търговски сгради с промишлен сектор за производство на кабели и проводници в поземлен имот № 07079.2.1399 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „Имо Пропърти Инвестмънтс София” ЕАД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 07079.2.1399 по КК на гр. Бургас, община Бургас не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на две защитени зони BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-732/02.05.2019 г. е изпратено и до община Бургас.

Публикувано на 25.04.2019

ПД-1128

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 48619.2.907, местност „Диньов гьол”, гр. Царево, община Царево”, с възложители: Янко Кесаровски и Надя Кесаровска, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот № 48619.2.907, местност „Диньов гьол”, гр. Царево не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко /на 0,02км/ е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., Изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1128/24.04.2019 г. е изпратено и до община Царево.

Публикувано на 24.04.2019

ПД-1042

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на мрамор, склад и магазин в ПИ № 074015 в землището на с. Ябълчево, общ. Руен“, с възложител: Адем Халил, което попада в обхвата на т. 10, буква„б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 07415, землище на с. Ябълчево, Община Руен не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 661/2007г. (ДВ, бр. 85/2007г.). Защитената зона няма заповед за обявяване и няма конкретен забранителен режим. Копие от писмо с изх. № ПД-1042 от 23.04.2019г.е изпратено до община Руен.

Публикувано на 19.04.2019

ПД-742

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в поземлени имоти № 11538.11.23, 11538.11.1, 11538.11.13 и 11538.11.14 по КК на Свети Влас, община Несебър”, с възложител: община Несебър, което попада в обхвата на т. 11, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии и не попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Северно и южно новообразуваният УПИ граничи със защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.).

ПД-529

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда и тръбен кладенец в поземлен имот № 167.772 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище на с. Изворище, община Бургас“ с възложител: Георги Генов, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот № 167.772 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, землище на с. Изворище, община Бургас не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000) – защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 г. (Дв, бр. 21/09.03.2007 г.) и в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.). При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности са допустими спрямо режима за защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й. Копие от писмо с изх. № ПД-529 от 18.04.2019 г. е изпратено до община Бургас, кместсво с. Изворище и Басейнова Дирекция „Черноморски район“ - Варна.

Публикувано на 18.04.2019

ПД-924

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на база за съхранение на селскостопанска продукция, техника и ремонт, метално хале и макадамова площадка пред него в имот № 009047, м. „Рапаня“, гр. Камено, община Камено”, с възложител: „МП Къмпани“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 11 „в“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-924/2019 г. е изпратено до община Камено.

ПД-2939

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение за подземни води в поземлен имот № 23604.37.639, с. Драчево, общ. Средец”, с възложител: „Научен център по земеделие-Средец”, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ II-546, кв. 46, ПИ № 07079.605.546, Промишлена зона „Север”, гр. Бургас, община Бургас не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко разположената защитена зона е BG0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2000г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2939(7) от 16.04.2018 г. е изпратено до община Средец.

Публикувано на 16.04.2019

ПД-880

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на устойчиво предприятие за производство на риба до рибен размер и зарибителен материал в УПИ XXIII-135, кв. 24 по плана на с. Тръстиково, община Камено, както и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия за нуждите на предприятието с капацитет до 30 кW“ с възложител: „Бовена 28“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1 , буква„е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ XXIII-135, кв. 24 по плана на с. Тръстиково, община Камено не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) най-близко е разположена границата на защитена зона BG0000271 „Мандра Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра Пода“ за опазванена дивите птици, обявенасъсЗаповед № РД-131/2012г. На Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012г.). Копие от писмо с изх. № ПД-880 от 15.04.2019г.е изпратено до община Камено.

Публикувано на 11.04.2019

ПД-439

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 66528.1.227, местност „Поляните“, землище с. Синеморец, община Царево”, с възложител: Юлиана Стефанова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Процедираният имот попада в природен парк „Странджа”, обявен със Заповед № РД-30/24.01.1995г. на МОС (обн. ДВ,бр.15/1995г.) като народен парк и прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,бр.66/2000г.), с последващи изменения Заповед № РД-59/24.01.2013г. (ДВ, бр.28/2013г). За защитената територия няма влязъл в сила План за управление. Имотът попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 места/ – защитена зона BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед №РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и защитена зона BG0001007 „Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.), изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр. 97 08.11.2013г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на природен парк „Странджа”, определен със Закона за защитените територии, заповедта му за обявяване и за прекатегоризиране, както и спрямо режима на защитена зона BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ?. Копие от писмо с изх. № ПД-493 от 10.04.2019 г. е изпратено до община Царево и кместсво с. Синеморец.

Публикувано на 09.04.2019

ПД-804

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база с магазин, административна част и паркинг в ПИ с № 07079.2.1354, м. „Под шосето“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Георги Маджаров което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № 07079.2.1354, м. „Под шосето“, гр. Бургас, община Бургас попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, , приета с РМС № 122/2007г.(ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Разглежданата площ не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Копие от писмо с изх. № ПД-804 от 08.04.2019г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 03.04.2019

ПД-755

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, газстанция, автомивка, канал за смяна на масла, маркет и мотел със заведение за хранене в ПИ № 000216 и ПИ№ 000217, с. Лозарево, общ. Сунгурларе“, с възложител: „Лес – Транс - Строй“ ЕООД, което попада в обхвата т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG 0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-755 от 03.04.2019 г. е изпратено до община Сунгурларе.

ПД-572

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане и модернизация на съоръжения на ПСОВ „Петковец”, намиращ се в имот № 000332, землище на с. Лозарево, общ. Сунгурларе“, с възложител „Винекс Славянци“ АД, което попада в обхвата т. 11, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG 0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-572 от 03.04.2019 г. е изпратено до община Сунгурларе.

Публикувано на 01.04.2019

ПД-673

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на морска скарида, саликорния и лаврак в интегрирана мултитрофична производствена система в УПИ VII, кв. 17 по плана на с. Есен, общ. Сунгурларе“, с възложител: «Аква Ферма» ООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданата площ не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо, на около 2,8 км, е разположена защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г). Копие от писмо с изх. № ПД-673 от 29.03.2019 г. е изпратено до община Сунгурларе.

Публикувано на 28.03.2019

ПД-524

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо Общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, с възложител: Община Бургас, което представлява разширение на обекти, самостоятелно попадащи в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл.93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Обектът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ бр.102/2008г.) на министъра на околната среда и водите и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр.21/09.03.2007 г.). Защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ бр.23/2012г.) на министъра на околната среда и водите и BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г).

Публикувано на 26.03.2019

ПД-526

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на логостичен център и паркинг за товарни МПС на в имот № 51500.57.15, местност „Инжекьойско блато“, землище гр. Несебър, община Несебър”, с възложител: „Рент Инвестмънт-Р“ ООД, което попада в обхвата на т. 10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), изм. Със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-526/26.03.2019г. е изпратено до община Несебър.

ПД-667

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 73571.35.128 по КК на с. Тънково, община Несебър”, с възложител: Георги Марков, което попада в обхвата на т. 10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), изм. Със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-667/26.03.2019г. е изпратено до община Несебър.

ПД-699

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на открит паркинг за лекотоварни и товарни автомобили в имот № 084006, гр. Карнобат, община Карнобат“, с възложител: „Ваня Транс“ ООД, което попада в обхвата т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG 0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-699/ 26.03.2019 г. е изпратено до община Карнобат.

ПД-586

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на подстанция „Обзор“ в имот № 53045.531.943, м „Срещу село“, землище гр. Обзор, общ. Несебър”, с възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 3 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.23/2012г), изм. със Заповед №РД-77/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-586/25.03.2019г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 25.03.2019

ПД-455

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на предприятие за третиране на отпадъци в УПИ 4, кв. 258 по плана на гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: „Е.С.А.Б 2015” ЕООД, което попада в обхвата на т.11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданата площ не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Теренът не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000119 “Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.) Копие от писмо с изх. № ПД-455/22.03.2019 г. е изпратено до община Айтос.

ПД-571

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдна ферма в УПИ VII, кв. 14, с. Есен, общ. Сунгурларе“ с възложител „АКВА-ФЕРМА“ ООД, което попада в обхвата т. 1, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG 0000136 „Река Горна Луда Камчия“за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-571 от 22.03.2019 г. е изпратено до община Сунгурларе.

Публикувано на 21.03.2019

ПД-465

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Риборазвъждане и допълнителна дейност – спортен риболов в поземлен имот с идентификатор 70322.97.10 (язовир „Карабат“) по КК на с. Суходол, община Средец“, с възложител: „КУРУ ДЕРЕ“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Язовир „Карабат“, съставляващ поземлен имот с идентификатор 70322.97.10 по КК на с. Суходол. Община Средец не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона /на 2,49 км/ е BG0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр.21/ 09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-465/20.03.2019г. е изпратено до община Средец, кметство с. Суходол и Басейнова Дирекция „Черноморски район“ - Варна.

ПД-464

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Изграждане на модулна нафтостанция с надземен резервоар в УПИ XVI-762, кв. 44 /ПИ с ид. 07079.605.401 по КК/ по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „Вихри“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 3 „д“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 1052/2008г.) и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-464/20.03.2019г. е изпратено до община Бургас.

ПД-263

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за: „Изграждане на площадка за обезвреждане на болнични и биологични отпадъци в УПИ I, кв. 15 по плана на с. Свобода, община Камено”, с възложител: „Медик Инстрейд” АД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/2007г.) и BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. (ДВ, бр.108/2008г.) на министъра на околната среда и водите. Писмо с изх. № ПД-263/20.03.2019 г. е изпратено до община Камено.

Публикувано на 18.03.2019

ПД-3166, 3283

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „ПУП-ПРЗ за неурегулирани поземлени имоти с идентификатори №№ 67800.43.10 и 67800.43.12 и Парцеларен план за второстепенна улица от о.т. 456 до о.т. 462, в м. „Мапи”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложители: Ивайло Тодоров и Людмил Гачев, което попада в обхвата на т. 10, „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 67800.43.10 и ПИ № 67800.43.12 не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3166, 3283/14.03.2019 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 14.03.2019

ПД-379

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на пелети в ПИ 02810.24.190 по КК на с. Бата, община Поморие”, с възложители: Диян Пеев и Киро Хрусафов, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) – защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Защитената зона няма обнародвана заповед за обявяване и няма конкретен забранителен режим. Копие от писмо с изх. № ПД-379 от 13.03.2019 г. е изпратено до община Поморие.

Публикувано на 12.03.2019

 ПД-60

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор по КК № 23604.17.17, с цел напояване на оранжериен комплекс разположен в поземлен имот с идентификатор по КК № 23604.17.21, местност „Черния кютук“, землище на с. Драчево, община Средец, област Бургас“ с възложител: „Еко Селект Драчево“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор по КК 23604.17.17 местност „Черния кютук“, землище на с. Драчево, община Средец, област Бургас не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко е разположена границата на защитена зона BG 0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).Копие от писмо с изх. № ПД-60 от 11.03.2019г. е изпратено до община Средец, Басейнова Дирекция „Черноморски район“ - Варна.

Публикувано на 01.03.2019

ПД-419

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 110 kV за захранване на бъдеща п/ст „Поморие“ 110/20kV“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, което представлява разширение на обекти, самостоятелно попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда, в конкретния случай т. 3, буква „б“ и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Трасето не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Част от трасето попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-419 от 01.03.2019 г. е изпратено до община Поморие.

Публикувано на 28.02.2019

 ПД-315

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Смилане на черупки от рапани с код 020203 в топкова мелница разположена на територията на кариера „Банево“ в поземлен имот № 000023 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас“, с възложител: „ЕИВ“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Кариера „Банево“ разположена в ПИ № 000023 по КВС на землище на кв. Банево, гр. Бургас не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) – защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Защитената зона няма обнародвана заповед за обявяване и няма конкретен забранителен режим. Копие от писмо с изх. № ПД-315 от 28.02.2019 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-325

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на складово-търговска сграда и сгради на комплексното обществено обслужване в ПИ № 07079.2.2465, местност „Лъджа йолу“, гр. Бургас, Община Бургас“, с възложител: „Мега Инвестмънтс - 2008“ ЕООД, което представлява разширение на обекти, самостоятелно попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда, в конкретния случай т. 10, буква „б“ и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-325 от 27.02.2019 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 27.02.2019

ПД-1909

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на стопанска постройка за отглеждане на коне в поземлени имоти № 009054 и № 009055 (УПИ-32 и УПИ-33), местност „Мартиново”, землище с. Лъка, община Поморие”, с възложители: Васил Киряков и Павлина Кирякова, което попада в обхвата на т. 1, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлени имоти № 009054 и № 009055 (УПИ-32 и УПИ-33), местност „Мартиново”, землище с. Лъка, община Поморие, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите попадат в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Писмо с изх. № ПД-1909 от 26.02.2019 г. е изпратено до община Поморие.

ПД-2577

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Повишаване на хидравличния и технологичен капацитет на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), находяща се в кв. „Ветрен”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Община Бургас, което попада в обхвата на т. 11, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданата площ не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Имотите в обхват на разработката попадат в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и в защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 108/2008г.). Писмо с изх. № ПД-2577 от 28.01.2019 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 26.02.2019

ПД-294

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на административно-складова база в поземлен имот № 053040, местност „Римски мост”, землище кв. „Рудник”, община Бургас”, с възложител: „Екотой-Сервиз” ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът попада в границите на две защитени зони BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-294 от 25.02.2019 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-297

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складово-търговска база за авточасти и принадлежности за автомобили в поземлени имоти № 07079.3.1967 и № 07079.3.1968 по КК, местност „Караач”,гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Гастропартнерс” ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко /на 0,25км/ е разположена границата на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-297 от 25.02.2019 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 25.02.2019

ПД-296

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Св. Анастасия“ (ПИ № 07079.835.1 по КККР на гр. Бургас), общ. Бургас“, с възложител Община Бургас, което попада в обхвата т. 10, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът и предвиденото разширение попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед № РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите.

Публикувано на 22.02.2019

ПД-3057

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция в имот № 07079.2.1594 по КК на гр. Бургас общ. Бургас”, с възложител: „Ник Ойл” ЕООД, което попада в обхвата на т. 3, „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и защитена зона ВG0000270 „Атанасовско езеро“  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122 (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3057  от  21.02.2019 г.  е изпратено до община  Бургас.

Публикувано на 08.02.2019

ПД-139

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна прераработка на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в ПИ№07079.827.49, м-ст „Караянос“, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител „Рисайклинг България“ ЕООД, което представлява разширение на обекти, самостоятелно попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда, в конкретния случай т. 11, буква „б“ и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ бр. 102/2008г.) на министъра на околната среда и водите и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-139 от 08.02.2019 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 07.02.2019

ПД-2051

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за промишлени стоки с административна част в поземлен имот с идентификатор по КК 07079.3.1262, м. „Мадика“, землище на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „ДИ ЕМ ЖИ – 72“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № по КК 07079.3.1262, м. „Мадика“, землище на гр. Бургас, община Бургас не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.102/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2051 от 06.02.2019 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 06.02.2019

ПД-244

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Къмпинг в поземлен имот с идентификатор по КК 81178.5.127, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас“ с възложител: „СЪНРАЙС БЛУ ЛАГУН“ ООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ с № по КК 81178.5.127, м. „Аклади”, землище на гр. Черноморец, община Созопол не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Имотът попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта й за обявяване и за изменение. Копие от писмо с изх. № ПД-244 (1) от 05.02.2019 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 04.02.2019

ПД-2587

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище със спортно възстановителен център за хора с увреждания и паркоместа за каравани в ПИ№ 48619.5.589 (стар 48619.5.492), м. „Арапя“, гр. Царево, община Царево“ с възложител: „Белчевстрой“ ЕООД, което попада в обхвата т. 10, буква „б”, т. 12, буква „в“ и буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.), разширена с Решение на министерски съвет № 660 от 1.11.2013 г. (Обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2587 от 01.02.2019 г. е изпратено до община Царево.

ПД-2589

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище със спортно възстановителен център за хора с увреждания и паркоместа за каравани в ПИ№ 48619.5.2, м. „Арапя“, гр. Царево, община Царево“ с възложител: Светлана Белчева, което попада в обхвата т. 10, буква „б”, т. 12, буква „в“ и буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.), разширена с Решение на министерски съвет № 660 от 1.11.2013 г. (Обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2589 от 01.02.2019 г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 01.02.2019

ПД-3213

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електроннно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатои /НУБА/, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхраняване на отпадъци от метални опаковки, шлака и излезли от употреба гуми и събиране, съхраняване и предварителни третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, композитни материали и стъкло в поземлен имот № 07079.663.30, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Метал Инвест Груп” ЕООД, което попада в в обхвата на т. 11, „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданата площ не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко разположените защитени зони са BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3213 от 31.01.2019 г. е изпратено до Община Бургас.

ПД-3172

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на сезонно действащ къмпинг с модулен тип помещения в поземлени имоти № 44094.3.961 и № 44094.3.962, местност „Смайлов чаир”, с. Лозенец, община Царево”, с възложител: „РВК“ ЕООД, което попада в в обхвата на т. 12, „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,300 км) е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3172 от 31.01.2019 г. е изпратено до Община  Царево.

Публикувано на 28.01.2019

ПД-129

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за обществено обслужване, търговска, складова и административна база и трафопост в поземлен имот с идентификатор № 07079.2.2034 по КК на гр. Бургас (парцел №22, масив 81, м. „За баните”/бивша „Лъджа йолу”) землище на гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: Веселин Анегностев и Панчо Анегностев, което попада в в обхвата на т. 10, „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко разположените защитени зони са: ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-129 от 25.01.2019 г. е изпратено до Община  Бургас.

Публикувано на 25.01.2019

ПД-2802

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Обособяване на съществуваща сграда – производствено хале, разположена в поземлен имот № 4450, кв. 253, индустриална зона на гр. Айтос в цех за производство на течни миещи автопродукти, предназначени за външно почистване на МПС и закупуване и монтаж на технологична линия за нуждите на производството“ с възложител:  „“АДОР ТРЕЙД“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 6, буква „а”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Процедираният имот не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., (ДВ,бр.21/09.03.2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2810 (2) от 24.01.2019 г. е изпратено до община Айтос.

Публикувано на 23.01.2019

ПД-2878

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на жилищни сгради в имоти №№ 67800.3.179, 67800.3.180, 67800.3.170 и 67800.503.81, местност „Мисаря“, гр. Созопол, община Созопол, делба на имотите и обособяване на нови УПИ“, с възложител: Ставро Желев и съсобственици, което попада в обхвата на т. 10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - ЗЗ BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2878/2018г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 17.01.2019

ПД-1870

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Разширение и модернизация на пристанищен терминал „Бургас Изток-2“ състоящ се от ПИ 07079.618.202, 07079.618.203 07079.618.23 и 07079.618.1015 гр. Бургас“ с възложител: „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД, което представлява разширение на обекти, самостоятелно попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда, в конкретния случай т. 2, буква „в“ и т. 10, буква „е“ и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 07079.618.202, 07079.618.203, 07079.618.23 и 07079.6187.1015 по КК на гр. Бургас, полето за извършване на драгажни дейности при изграждане на корабни места и зоната за изграждане на хидротехнически съоръжения не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко са разположени: защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) и за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 108/2008г.); защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.); защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.) и за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 23/2012г.); защитена зона BG0000242 „Залив Ченгене скеле” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) и за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-513/ 22.08.2008г. (ДВ,бр.78/2008г.) на министъра на околната среда и водите; защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1870 от 17.01.2019 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 15.01.2019

ПД-3191

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на три вилни сгради в имот № 51500.63.37, местност „Инджекьойско блато/Полугодно“, гр. Несебър, община Несебър”, с възложители: Огнян Стефанов и Филка Стефанова, което попада в обхвата на т. 10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), измн. Със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3191/14.01.2018г. е изпратено до община Несебър.

ПД-2775

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Разширение на гробищен парк - гр. Несебър, имоти № 61056.37.1, 61056.37.2 и 61056.37.3, местност „Хендек тарла“, с. Равда, община Несебър“ с възложител: Община Несебър, което попада в обхвата на т. 12 „д“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2  на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), изм. Със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2775/14.01.2018г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 14.01.2019

ПД-3153

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ Аквапарк в УПИ І-4,5,15,17 (ПИ с идентификатор 61056.54.30 по КК на с. Равда), м. „Хендек Тарла”, с. Равда, Община Несебър” с възложител: „АКТИВ-02” ООД, което представлява разширение на обекти, самостоятелно попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда, в конкретния случай т. 12, буква „д“ и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3153 от 14.01.2019 г. е изпратено до община Несебър.

ПД-1799

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Разширение и модернизация на пристанищен терминал „Бургас Запад”, поземлени имоти № 07079.618.21 и № 07079.618.22 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 10, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко са разположени защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2000г. (ДВ, бр. 21/09.03.2000г.) и за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.); защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.); защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.) и за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-131/2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 23/2012г.); защитена зона BG0000242 „Залив Ченгене скеле” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) и за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-513/ 22.08.2008г. (ДВ,бр.78/2008г.) на министъра на околната среда и водите; защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване № РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1799 от 11.01.2019 г.е изпратено до Община  Бургас.

Публикувано на 10.01.2019

ПД-3078

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сондаж /тръбен кладенец/ за собствени поливни нужди в УПИ ХХХІV-67, кв.41 /ПИ с идентификатор 07079.13.1214 по КК/, м. „Лозята”, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас“ с възложител: Кирил Казаков, което попада в обхвата т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3078 от 10.01.2019 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 04.01.2019

ПД-2864

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Риборазвъждане и допълнителна дейност – спортен риболов в язовир „Узунгерен“ - ПИ № 72151.44.32, с. Твърдица, община Бургас“ с възложител: Павлина Славова, което попада в обхвата т. 1, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ бр.23/2012г.) на министъра на околната среда и водите и BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2864 от 03.01.2018 г. е изпратено до община Бургас.


2018 

Публикувано на 28.12.2018

ПД-2810

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор по КК 51500.67.15, м. „Инджекьойско блато“, землище на гр. Несебър, общ. Несебър“ с възложители: Филка Стефанова и съсобственици, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  и т. 3, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор по КК 51500.67.15, м. „Инджекьойско блато“, землище на гр. Несебър, общ. Несебър не попада в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Имотът попада в защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009г.), Изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че предложението е допустимо спрямо режима на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване й.Копие от писмо с изх. № ПД-2810 (1) от 28.12.2018 г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 20.12.2018

ПД-2737

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение:„Обособяване на площадка за събиране и съхранение на цветни и черни метали и излезли от употреба моторни превозни средства в ПИ с идентификатор 07079.605.33 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Балкани 18“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 11, буква„д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 място/. Най-близо разположените защитени зони са: BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии. Копие от писмо с изх. № ПД-2737 от 19.12.2018г.е изпратено до Община  Бургас.

Публикувано на 19.12.2018

ПД-2697

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на складове за промишлени стоки с административна част в поземлени имоти № 07079.2.2712 и № 07079.2.13, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Стилиян Пенев Къдрев, което попада в обхвата на т. 10 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имотите не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са ВG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/2007г.) и ВG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. (ДВ,бр.108/2008г.) на министъра на околната среда и води). Копие от писмо с изх. № ПД-2697/18.12.2018г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 18.12.2018

ПД-2987

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Разширение на гробищен парк - гр. Царево, имоти №48619.19.1, 48619.19.966, 48619.19.980 и 48619.19.981, местност „Найденови Каби“, гр. Царево, община Царево“ с възложител: Община Царево, което попада в обхвата на т. 12 „д“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г., изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2987/2018г. е изпратено до община Царево.

ПД-2818

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на тариторията на Регион Бургас, УПИ III, кв. 27 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас, което попада в обхвата на т. 11 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2818/2018г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 14.12.2018

ПД-693

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Реализиране на втори етап от енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, находящ се в УПИ - 1379, местност „Чоплака”, землище с. Равадиново, община Созопол, област Бургас и подмяна на предвидената технология за третиране на неопасни отпадъци след сепариране с термично третиране на неопасни отпадъци след сепариране без да се променя тяхното количество“, което попада в обхвата на т. 11 „б“ от Приложение 2, към чл.93, ал.1, т.1 и 2 и в обхвата на т. 5.2. буква „а“ на Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/2010 г. на министъра на околната среда и водите и заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване № РД-563/2014г. (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-693/2018г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 10.12.2018

ПД-2305

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на овчарник в ПИ № 07332.148.665, гр. Българово, общ. Бургас“, с възложители: Георги Иванов, Даниела Иванова, което попада в обхвата на т. 1, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007. Копие от писмо с изх. № ПД-2305 от 06.12.2018г. е изпратено до Община Бургас.

Публикувано на 06.12.2018

ПД-2224

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в ПИ № 007108, м. „Дере Арас“, гр. Камено, общ. Камено“, с възложител: „Ворик Груп“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в грониците на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007.  Копие от писмо с изх. № ПД-2224 от 05.12.2018г. е изпратено до Община Камено.

Публикувано на 05.12.2018

ПД-2866

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в имот № 18469.27.61, м. „Каваците“, с. Гюловца, общ. Несебър“, с възложител: Илиян Янчев, което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед № РД-76/2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2866 от 03.12.2018г. е изпратено до Община Несебър.

Публикувано на 30.11.2018

ПД-3029

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на център за дневни грижи за малки деца в ПИ № 67800.5.31 гр. Созопол, общ. Созопол” с възложител Димитър Баджов, което попада в обхвата т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3029 от 30.11.2018 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 29.11.2018

ПД-2900, 2901

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на ваканционно селище в поземлени имоти №№ 48619.54.661/стар ид. 054661/, 48619.54.19/стар ид. 054661/ и 48619.54.21/стар ид. 054661/, м. „Ск. Фонд-Боруна“, гр. Царево, община Царево“, с възложител: „Никола Чезари“ ООД, което попада в обхвата на т.12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на ИП не попадат в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитена зона BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед №РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.) и защитена зона BG 0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г., (ДВ,бр.21/2007г.), изм. с Решение на МС №660/2013г. (ДВ, бр.97/2013г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2900, 2901/28.11.2018г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 27.11.2018

ПД-2767

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на картинг писта и ограда в имот № 07079.17.1651, местност „Тепе тарла“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Иван Лечев Вълчев, което попада в обхвата на т.11, буква „а” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.) и защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2767/26.11.2018г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2772

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на хотел в имот № 53045.173.27, местност „Кочалан“, землище гр. Обзор, община Несебър”, с възложител: Катерина Друмева, което попада в обхвата на т.10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г.), изм. Заповед № РД-76/28.01.2013г. )ДВ, бр.10/05.02.2013г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2772/26.11.2018г. е изпратено до община Несебър.

ПД-2474

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Водоснабдяване от подземни води за напояване на земеделски култури в ПИ 025032 по КВС на с. Просеник, община Руен“ с възложител: „Ипар-2015” ООД, което попада в обхвата т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,  приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2474 от 26.11.2018 г. е изпратено до община Руен.

ПД-2747

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 07079.13.1433, кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Атанас Арабаджиев, което попада в обхвата т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).   Копие от писмо с изх. № ПД-2747 от 26.11.2018г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2671

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот № 57491.16.674, местност „Кротиря”, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Унихорн” ЕООД, което попада в обхвата обхвата на т. 24, буква „а”  от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС и подлежи на задължителна ОВОС. Поземлен не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада и в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 200 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са защитена зона BG0000620 “Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение №122/02.03.2007 г., ДВ., бр.21/2007 г. и защитена зона BG0000152 “Поморийско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-78/03.02.2009 г., ДВ., бр.14/2009 г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-2671 от 26.11.2018г. е изпратено до община Поморие.

ПД-2811

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на четири жилищни сгради за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 61056.64.6 по КК на с. Равда, община Несебър“ с възложител: Зоя Чучулиева, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  и т. 3, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 61056.64.6 по КК на с. Равда, община Несебър не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена е защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2811 (1) от 26.11.2018 г. е изпратено община Несебър.

Публикувано на 26.11.2018

ПД-2839

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на Културно – туристически комплекс „Ченгене скеле“ в ПИ№ 07079.10.1294, местност „Рибарско пристанище“, землище кв. Крайморие, гр. Бургас” с възложител Община Бургас, което попада в обхвата т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). В един участък имотът граничи със защитена зона ВG 0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед № РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите.

ПД-2603

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Обособяване на площадка за разкомплектоване на автомобили в имот с идентификатор № 38769.12.1  по КК на с. Косовец, община Поморие“ с възложител: ЕТ „Трите брези – Али Селим“, което попада в обхвата на т.11, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2603/2018г. е изпратено до община Поморие.

ПД-1825, 1826

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на супермаркет за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия в ПИ № 51500.43.14 и ПИ № 51500.43.13, местност „Инджекьойско блато/Блато“, землище гр. Несебър, община Несебър”, с възложители: Христо Кондов, Аделина Лазарова-Крумова и Георги Кантарян, което попада в обхвата на т.10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), измн. Със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.), както и защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.06.2016 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1825, 1826/23.11.2018 г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 21.11.2018

ПД-2725

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда за лично ползване, лятна кухня и беседка в имот № 61056.77.107 и жилищна сграда за лично ползване, барбекю, беседка, лятна кухня, автомивка и гаражи в имот 61056.77.108, м. „чатал тепе“, землище с. Равда, общ. Несебър“, с възложители: Велика Горанова, Маргарита Щакова, Деян Щаков, Асен Щаков и Роса Иванова, което попада в обхвата на т. 10 , буква “б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на настоящото ИП не попадат в границите на защитени територии, определена по реда на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/2016г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2016г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2725 от 21.11.2018г. е изпратено до Община Несебър.

Публикувано на 09.11.2018

ПД-2706

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг в УПИ IV-4481, кв.4 / ПИ с ид. № 48619.4.557/, м. „Арапя”, гр. Царево, община Царево”, с възложител: Светлен Христов, което попада в обхвата на т. 12, „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на ИП не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 г., изм. с Решение на МС № 660/01.11.2013 г. (ДВ, бр. 97/2013 г.) Копие от писмо с изх. № ПД-2706 от  06.11.2018г. е изпратено до Община Царево.

Публикувано на 05.11.2018

ПД-2581

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на мотел с ресторант, автосервиз, бензиностанция, газстанция и офиси в имот № 61500.50.2, местност „Чатал тепе“, землище с. Равда, община Несебър”, с възложител: Борис Василев и Ивайло Василев, което попада в обхвата на т.10, буква „б” и т.3, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.69/2009г), измн. Със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2581/01.11.2018 г. е изпратено до община Несебър.

ПД-2340

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риба във водоем, представляващ имот № 000426, с. Бата, община Поморие”, с възложител: „Жени 2005“ ЕООД, което попада в обхвата т. 1, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г., (ДВ,бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2340 от 01.11.2018г. е изпратено до община Поморие.

ПД-685

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, отпадъци от опаковки, излязло от употреба елктрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в УПИ  I – 40304, 40305, ПИ с идентификатор 81178.40.378 по КК, местност „Ачмите“, гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложител: „Вис Ойл Груп“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Територията обект на разглеждане не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-685/01.11.2018 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 29.10.2018

ПД-2544

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на офиси, магазин за промишлени стоки и складова база за строителни материали в поземлен имот № 07079.3.1312 по КК на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „ДЕПЛАН” ООД, което попада в обхвата т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът не попада в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2544 от 26.10.2018г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2533

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на надстройка на съществуваща едноетажна сграда и преустройството и в сладкарска работилница в УПИ IV-961, кв. 74 /идентификатор 67800.502.172/, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Костадин Александров, което попада в обхвата т. 7, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Имотът попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2533 от 26.10.2018г. е изпратено до община Созопол.

ПД-2522

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот № 07079.17.1402, кв. Рудник, гр. Бургас, община Бургас”, с възложители: Светослав Руменов и Валентина Илиева, което попада в обхвата т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но имота попада в защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2522 от 26.10.2018г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2432

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки с административно битова сграда в поземлен имот № 07079.3.1994 по КК на гр. Бургас /бивш имот № 146032 в м. Мадика/, ПЗ „Север”, община Бургас”, с възложител: Аристомен Йорданов, което попада в обхвата т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-блико /на 1,55км/ е разположена границата на защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2432 от 26.10.2018г. е изпратено до община Бургас.

ПД-1553

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Депониране на земни маси в Хвостохранилище „Върли бряг“ – първи етап – укрепване на водния откос” с възложител: „Строителни материали“ АД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ бр.23/2012 г.) на министъра на околната среда и водите и BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №802/2007 г. (ДВ, бр.107/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1553/26.10.2018 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-2553

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на вилни сгради в имот № 10731.24.100, местност „Чифтелията“, землище с. Веселие, община Приморско”, с възложител: Петя Колева, което попада в обхвата на т.12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г., изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2553/25.10.2018 г. е изпратено до община Приморско.

Публикувано на 17.10.2018

ПД-1627

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на кланица в имот № 000281, землище с. Факия, община Средец” с възложители: „Аква Еко Тур“ АД и “Агро Коз“ ООД, което попада в обхвата т. 7, буква „е” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор № 000281 в землището на с. Факия, община Средец не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG 0002066 “Западна Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-533/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.52/2010г.), изм. Заповед № РД-83/28.01.2013г. ДВ, бр.10/2013г. и BG 0000219 “Дервентски възвишения 2“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1627 от 16.10.2018 г. е изпратено до община Средец.

ПД-2395

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Преустройство и ремонт на съществуваща сграда с идентификатор 07079.701.75.4, находяща се в УПИ I, кв. 8 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас в пивоварна” с възложител: „Пивоварна Металхед“ ООД, което попада в обхвата т. 7, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) и BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 108/2008 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2395 от 16.10.2018 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-1824

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на курортно ваканционно селище от 15 броя къщи с капацитет 150 човека с басейни до 100 куб.м., трафопост, заведение за хранене, магазин, масивна ограда и обслужващи пешеходни алеи в имот № 67800.8.1005, местност „Каваци”, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Виктория Груп Корпорейшън” ЕАД, което попада в обхвата т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот № 67800.8.1005, м. „Каваци”, земл. гр. Созопол не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1824 от 15.10.2018 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 12.10.2018

ПД-2439

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на автоклавна инсталация за болнични отпадъци, която ще се разположи в особено помещение, разположено в сграда с идентификатор 07079.601.237.7 по КККР на гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „УМБАЛ-БУРГАС” АД, което попада в обхвата на т. 11, „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (0,46 км) разположена защитена зона ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-2439  от  11.10.2018г.  е изпратено до Община  Бургас.

Публикувано на 11.10.2018

ПД-2346

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 12 еднофамилни сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.8.121, местност „Аклади-Чеири”, гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Тодор Томов, което попада в обхвата т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. разглежданата площ не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Имотът попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Имотът граничи, по югоизточната си граница със защитена зона BG0000146 “Плаж Градина-Златна рибка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 660/01.11.2013г. (обн. ДВ, бр. 97/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2346 от 10.10.2018 г. е изпратено до община Созопол.

ПД-2153

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на рекреационна зона с бунгала и обществено-обслужващи сгради в имот № 036042, м. „Джелеп“, с. Баня, община Несебър” с възложител: Чавдар Димитров, което попада в обхвата т. 10, буква „б” и т. 12, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) – защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2153 от 09.10.2018 г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 10.10.2018

ПД-2226

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 14 вилни сгради в ПИ № 87655.33.5, м. „Герген дере“, землище с. Ясна поляна, община Приморско” с възложител: „Сенд С 2005“ ООД, което попада в обхвата т. 10, буква „б” и т. 12, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот 87655.33.5, местност „Герген дере”, землище с. Ясна поляна, Община Приморско не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г., изм. с РМС № 660/01.11.2013 г. (ДВ, бр. 97/ 08.11.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2226 от 08.10.2018 г. е изпратено до община Приморско.

Публикувано на 05.10.2018

ПД-2453

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция и заведение за бързо хранене в ПИ № 07332.128.48 и ПИ № 07332.128.49 по КККР в землището на гр. Българово, община Бургас“ с възложител: Валери Асенов и „Грифон Пауър“ АД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 3, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 07332.128.48 и ПИ № 07332.128.49 по КК на гр. Българово, община Бургас не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, не попадат и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена е защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г., (ДВ,бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2453 (3) от 04.10.2018 г. е изпратено община Бургас.

Публикувано на 04.10.2018

ПД-2236

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на 10 вилни сгради, трафопост и басейни в ПИ № 81178.36.147, м. „Външна чешма“, гр. Черноморец, община Созопол” с възложител Величко Георгиев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед № РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-2236 от 03.10.2018 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 20.09.2018

ПД-1892

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Водовземане от повърхностни води за напояване на люцерна в масив 55 от язовир с ид. №67920.55.144 по КВС, землище с. Соколово, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД, което попада в обхвата на т.1, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.), изм. с Решение на МС 811/16.11.2010г. (ДВ, бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1892/2018г. е изпратено до община Карнобат.

ПД-2287

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Поставяне на модулна мандра в УПИ VIII, кв. 13 по плана на с. Детелина, община Карнобат” с възложител: Керка Драгнева, което попада в обхвата на т. 7, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2287 от 18.09.2018 г. е изпратено до община Карнобат.

ПД-1934

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Модернизация на пълносистемно стопанство за аквакултури – затворена рециркулационна система, находяща се в имот № 000437 в местност „Бунар тарлъ“, землището на с. Череша, Община Руен“ с възложител: „ДЖИП САФАРИ” АД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 0000393 „Екокоридор Камчия-Емине” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 661/2007 г. (ДВ, бр.85/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1934 от 19.09.2018 г. е изпратено до община Руен.

Публикувано на 14.09.2018

ПД-2102

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция и газстанция в имот № 009055, м. „Мартиново“, с. Лъка, община Поморие“ с възложител: Васил Киряков, което попада в обхвата на т. 3, буква „г“ и т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007г. (ДВ, бр. 21/2007г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2102 от 13.09.2018 г. е изпратено до община Поморие.

ПД-1862

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Водовземане от повърхностни води за напояване на люцерна в масив 56 от язовир „Юрук дере -1“ с ид. №000275, землище с. Соколово, община Карнобат“ с възложител: „Земя Огнен“ ЕООД, което попада в обхвата на т.1, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. имотите, не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.), изм. с Решение на МС 811/16.11.2010г. (ДВ, бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1862/2018г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 13.09.2018

ПД-1849

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Откриване на площадка в част от ПИ 07079.618.21 гр. Бургас за временно съхранение и предварително третиране на нефтоводни отпадъци, отработени масла и обеззаразяване на смесени битови отпадъци” с възложител: „БУЛТРАНС ОЙЛ“ ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ бр. 102/2008г.) на министъра на околната среда и водите и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1849 от 11.09.2018 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 30.08.2018

ПД-2088

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на  вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.36.151, м. „Външната чешма“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложител: „ПОДСОЛНУХ“ ООД,  което попада в обхвата на т. 10 , буква “б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП  -  ПИ с идентификатор 81178.36.151, м. «Външната чешма», землище на  гр. Черноморец, не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2088  от  29.08.2018 г.  е изпратено до Община  Созопол.

Публикувано на 23.08.2018

ПД-1864

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение"Водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Султанка", образуващ имот № 000359 по КВС на с. Диветак, община Карнобат за напояване на 1000 дка люцерна", с възложител: "Земя Огнен" ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Язовирът от който ще се извърши напояване, и имотите, предвидени за напояване, не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21, 2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010 г.) Копие от писмо с изх. № ПД-1864 от  22.08.2018г.  е изпратено до Община  Карнобат.

Публикувано на 17.08.2018

ПД-1796

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на 6 еднофамилни сгради с басейни и огради в ПИ № 81178.5.250, м. „Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: „Мейдън Апартментс“ ЕООД, което попада в обхвата на т.12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територи, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване № РД-563/2014 (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1796/2018г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 16.08.2018

ПД-1869

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на магазин за мебели, складове и офиси в имот № 07079.2.459 /стар ид.023031/, местност „Оникилика“, гр. Бургас община Бургас”, с възложител: „Далор“ ООД, което попада в обхвата на т.10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и защитена зона BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1869/2018г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 07.08.2018

ПД-576

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на сондажен кладенец за питейно битови води в имот № 203006, местност „Божура“, землище гр. Средец, община Средец за водоснабдяване на седем къщи за гости в УПИ II – 28, кв.3 (ПИ 203006) по плана на ТК „Божура“, Ловен дом към ТК „Странджа“ в УПИ II-28, кв.3 (ПИ 000028), м. „Паничков лагер“ и Мотел Ресторант в УПИ II-28, община Средец“  с възложител: „Интернешънъл груп“ ООД, което попада в обхвата на т.2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, че имотите, не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000230 “Факийска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-576/03.08.2018г. е изпратено до община Средец.

Публикувано на 03.08.2018

ПД-1533

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на промишлено предприятие за ремонт и нанасяне на термозащитни и термобариерни покрития върху компоненти на турбини на промишлени и авиационни газотурбинни двигатели, детайли на машини и агрегати, производство на оборудване за нанасяне на термозащитни покрития в УПИ II-546, кв. 46 /идентификатор 07079.605.546/, Промишлена зона „Север”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Сигматек” ЕООД, което попада в обхвата на т. 4, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УПИ II-546, кв. 46 /идентификатор 07079.605.546/, Промишлена зона „Север”, гр. Бургас, община Бургас не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Част от имота попада защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.).. Копие от писмо с изх. № ПД-1533 от 01.08.2018 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 31.07.2018

ПД-1865

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Водовземане от повърхностни води за напояване на 79 дка люцерна в масиви 62, 39 и 35 от язовир с ид. №000095 по КВС, землище с. Соколово, община Карнобат“,  с възложител: „Агрошанс Комерс“ ЕООД, което попада в обхвата на т.1, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Язовирът, от който ще се извърши водовземането, и масивите, предвидени за напояване не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1865 от  30.07.2018 г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 30.07.2018

ПД-1637

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение : „Водовземане от повърхностен воден обект-язовир-ПИ с идентификатор 23176.1.53 по КК на с. Драганци, общ. Карнобат за напояване на 780.00 дка овощна градина с праскови в масив 252 по КВС за землище на гр. Карнобат чрез  система за капково напояване“ с възложител: СН „Карнобатски води“,  което попада в обхвата на т. 1 , буква “в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на настоящото ИП  -  ПИ 23176.1.53 по КК  на с. Драганци, ПИ 36525.252.15, ПИ 36525.252.57 и ПИ 36525.252.9 по КК на гр. Карнобат и имотите от масив 252 по КВС за землище на гр. Карнобат, предмет на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1637  от  27.07.2018 г.  е изпратено до община  Карнобат.

ПД-1429

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на 11 броя вилни сгради в ПИ с идентификатори 07079.13.1709 и 07079.13.1710  по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“  с възложител: „Дес Строй“ ООД, което попада в обхвата на т. 12 , буква „в“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение - ПИ с идентификатори 07079.13.1709 и 07079.13.1710  по КК на гр. Бургас, общ. Бургас   не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие ВG0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/2007г.). Към днешна дата за зоната няма издадена заповед с регламентиран забранителен режим.    Копие от писмо с изх. № ПД-1429  от 27.07.2018 г.  е изпратено до Община  Бургас.

ПД-1871

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на складова база, шоурум, офис сграда, мотел, пътна помощ, паркинг и изграждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп, имот № 07079.12.1566, кв. Ветрен,местност „Шосе бою“, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: „Куш Мода“ ООД, което попада в обхвата на т.10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.) и ЗЗ BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1871/27.07.2018 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 26.07.2018

ПД-1843

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Вътрешно преустройство на сух склад, находящ се в ПИ№ 07079.662.9526 по КККР на гр. Бургас, община Бургас, в цех за преработка на черноморска бяла пясъчна мида” с възложител „Сий Лайф“ ООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ бр. 102/2008г.) на министъра на околната среда и водите и BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1843 от 25.07.2018 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-682

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот № 021089, м. „Азмака“, землище с. Просеник, община Руен, с цел допълнително водоснабдяване на инсталация за тревни суровини“, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,  приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-682 от 24.07.2018 г. е изпратено до община Руен.

Публикувано на 20.07.2018

ПД-657

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Строителство на сгради, предтавляващи основно и допълващо застрояване с предназначение за курортно-лечебно заведение – Дом за възрастни хора и два басейна в поземлени имоти с идентификатори 63029.129.88, 63029.129.106 и № 63029.129.107, по КК на с. Росен, м. „Бабино Нанино дърво“, община Созопол“ с възложители: „Крум Интернешинъл” ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на разглеждане не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона ВG 0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-657 от 20.07.2018 г. е изпратено до община Созопол и Басейнова дирекция „Черноморски район“.

ПД-1677

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 35033.13.228, гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител: „Дорослава 02“ ООД, което попада в обхвата на т.10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1677/19.07.2018 г. е изпратено до община Поморие.

Публикувано на 19.07.2018

ПД-1816

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости тип ваканционно селище за сезонно ползване в ПИ: № 39164.15.469 и № 39164.15.468, местност „Йовче дере”, с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: „Бургас 2010” АД и „Астрея 2006” ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на разглеждане не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009 г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1816 от 17.07.2018 г. е изпратено до община Несебър.

ПД-1590

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на инсталация за извличане на метали от излезли от употреба автомобилни части в имот № 48619.31.180 и имот № 48619.31.179, местност „Стойчев геврек“, землище гр. Царево, община Царево“, с възложител: Мара Георгиева Атанасова, което попада в обхвата на т.11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, не попадат в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е BG0000208 “Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №661/2007г. (ДВ, бр.85/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1590/18.07.2018 г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 17.07.2018

ПД-1723

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 51500.45.70 и 51500.45.71 по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас”, с възложител: „Глориас Пропъртис“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, обект на разглеждане не попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009 г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1723 от 16.07.2018 г. е изпратено до община Несебър.

ПД-1697,1698

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради и басейни в УПИ XLII-8070 и УПИ XVI-8071, м. „Буджака“, гр. Созопол, община Созопол” с възложител Васил Руменов Байрактаров, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1697,1698 от 16.07.2018 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 06.07.2018

ПД-1609

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на цех за преработка на миди и риба в имот № 57491.510.13, местност „Хонят“, гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „Ейнджъл-Дайвърс“ ООД, което попада в обхвата на т.7, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона е BG0000620 “Поморие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.) и ЗЗ BG0000152 „Поморийско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-78/2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2009г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1609/06.07.2018г. е изпратено до община Поморие.

Публикувано на 05.07.2018

ПД-1797

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на къмпинг в УПИ I-5530, 517 /ПИ с ид. №48619.5.517, 48619.5.530, м. „Арапя, гр. Царево, община Царево“,  с възложител: „Къмпинг Джой“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена акваториалната граница  на защитена зона е BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г., изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97/2013г.) Копие от писмо с изх. № ПД-1797/04.072018 г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 04.07.2018

ПД-3300

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по третиране на странични животински продукти (СЖП) на площадка за събиране и съхранение на СЖП в имот № 000418, местност „Край село“, землище  с. Ново Паничарево, община Приморско“ с възложител: „Инвест Грийн“ ООД,  което попада в обхвата на т. 1 „и“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона BG 0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.), разширена с Решение на министерски съвет № 660 от 1.11.2013 г. (Обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3300/04.07.2018 г.  е изпратено до община  Приморско.

ПД-1790

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на нов гробищен парк в ПИ 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и07079.665.155 “ с възложител: Община Бургас,  което попада в обхвата на т. 12 „д“ и т. 11 „и“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположени са защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ бр.23/2012г.) на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.).

Публикувано на 03.07.2018

ПД-1595

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Промяна по време на строителство на промишлен асграда с идентификатор 81178.32.419.2 от „Цех за производство на мебели“ в „Предприятие за преработка на рапани и риба“ с капацитет 14 тона/ден рапани и 10 тона/ден риба, в УПИ I-229 (ПИ 81178.32.419 по КК) по плана на гр. Черноморец, м „Кайряка“, община Созопол“ с възложител: „Бългериън Уайт Шелс“ ООД,  което попада в обхвата на т. 7 „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, изм. Заповед №РД 563/22.07.2014 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 67, 12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1595/29.06.2018 г.  е изпратено до община  Созопол.

Публикувано на 27.06.2018

ПД-581

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Преустройство на цех за безалкохолни напитки в цех за производство и бутилиране на натурални дезинфектанти в УПИ VIII, кв. 9 по плана на с. Свобода, община Камено“ с възложител: „Симпъл Сайънс (България)” ЕООД,  което попада в обхвата на т. 6 , буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, предмет на настоящото ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-581/26.06.2018 г.  е изпратено до община  Камено.

Публикувано на 26.06.2018

ПД-1408

Регионална инспекция по околната среда и водите-Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от язовир - ПИ№000187 в землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе; изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения в ПИ №№ 087024, 087025, 089199, 089200, 093004, 093005, 093006, 093007, 093008, 093011, 093012, 093013 в землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе; подмяна на съществуващо капково напояване с ново в ПИ №№ 087010, 087012, 087013, 087020, 087021, 087210, 087211, 089090, 089092, 089094, 089210, 091026, 091027, 091028, 091029, 091030, 092036, 092037, 092038, 094056, 094059, землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе и изграждане на нови лозови насаждения с ново капково напояване в ПИ №№ 644012, 644019, 644020, 644013, 644016, землище на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе“,  с възложител: „Агровин“ ООД ,  което попада в обхвата на т. 1 , буква “в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на настоящото ИП не  попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №811/16.11.2010г. (ДВ, бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1408  от 25.06.20 г.  е изпратено до община  Сунгурларе.

Публикувано на 22.06.2018

ПД-1413

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база за съхранение на селскостопански култури, заедно с необходимите складови, спомагателни, обслужващи и производствени сгради и мрежи на инженерната и техническа инфраструктура в ПИ№ 18469.12.14 и ПИ№ 18469.12.33 по КК на с. Гюльовца, община Несебър” с възложител: Янчо Александров Манчев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) – защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1413 от 22.06.2018 г. е изпратено до община Несебър.

ПД-1314

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на пет броя вилни сгради с басейн и паркинг до всяка сграда и озеленяване с алейна мрежа в поземлен имот с идентификатор 80916.71.8 по КК на с. Черни връх, община Камено, област Бургас”, с възложител: Румен Гочев Тенев,  което попада в обхвата на т. 10 , буква “б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 80916.71.8 по КК на с. Черни връх, община Камено, област Бургас не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ВG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007г. (обн. ДВ, бр.107/2007г.) и ВG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-131/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.23/2012г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1314  от  22.06.2017 г.  е изпратено до община  Камено.

ПД-1411

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Отглеждане на трайни насаждения от праскови и изграждане на капково напояване в ПИ № 63029.137.50 по КК нас. Росен, общ. Созопол, обл. Бургас”, с възложител: Георги Даринов Ашиков, което попада в в обхвата на т. 1, „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, изм. Заповед №РД 563/22.07.2014 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 67, 12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1411  от  21.06.2018г.  е изпратено до Община  Созопол.

Публикувано на 19.06.2018

ПД-1400

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на обекти за търговия, складове и допълващи дейности в имот № 07079.2.1764, местност „Под шосето“, гр. Бургас община Бургас”, с възложители: Божанка Божилова Делева, Делян Колев Делев и Божидар Колев Делев, което попада в обхвата на т.10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1400/18.06.2018 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-1468

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на осем жилищни сгради в ПИ с идентификатори 47202.501.1466, 47202.501.1467, 47202.501.1468, 47202.501.1469, 47202.501.1470, 47202.501.1471, 47202.501.1472, 47202.501.1473 по КК на с. Маринка, общ. Бургас“  с възложители: Денка Иванова Тодорова и Цветозар Иванов Христов,  което попада в обхвата на т. 10 , буква “б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на около 1,0км) са разположени защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №802/04.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-131/2012г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1468  от  18.06.2017г.  е изпратено до община  Бургас.

Публикувано на 18.06.2018

ПД-1406

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Разширение на съществуващ животновъден обект в имот с идентификатор № 35033.210.2, гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител: Янко Янков Желев, което попада в обхвата на т.1, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1406/15.06.2018г. е изпратено до община Поморие.

Публикувано на 15.06.2018

ПД-517.565

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „ВиК - Бургас“ ЕАД, гр. Бургас“, което попада в обхвата на т. 10, буква „з“ и т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно представената документация и направена справка се установи, че в РПИП за „ВиК“ ЕООД, гр. Бургас са предвидени дейности, на територията на всички общини в границите на област Бургас (13 броя), попадащи изцяло или отчасти в следните защитени зони („Натура 2000” места) по смисъла на ЗБР:

•           BG0000119 „Трите братя”, BG0000136 „Река Горна Луда Камчия”, BG0000139 „Луда Камчия”, BG0000149 „Ришки проход”, BG0000198 „Средецка река”, BG0000513 „Войнишки Бакаджик”, BG0000219 „Дервентски възвишения 2”, BG0000230 „Факийска река”, BG0000620 „Поморие”, BG0000151 „Айтоска планина”, BG0000205 „Стралджа”, BG0000242 „Залив Ченгене скеле”, BG0000270 „Атанасовско езеро”, BG0000273 „Бургаско езеро” и BG0000143 „Караагач” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет  (МС) (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.);

• BG0000117 „Котленска планина”, BG0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”, BG0000208 „Босна” и BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 85/2007 г.);

• BG0000137 „Река Долна Луда Камчия” и BG0000271 „Мандра пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 107/2007 г.);

• BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и изменена с Решение № 811/2010 г. на МС (обн., ДВ, бр. 96/2010 г.);

• BG0000574 „Ахелой – Равда - Несебър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (МОСВ) (обн., ДВ, бр. 58/2016 г.);

• BG0000146 „Плаж Градина – Златна рибка”, BG0001007 „Странджа” и BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) и изменена с Решение № 660/2013 г. на МС (обн., ДВ, бр. 97/2013 г.);

• BG0001004 „Емине - Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 107/2007 г.) и изменена с Решение № 660/2013 г. на МС (обн., ДВ, бр. 97/2013 г.);

• BG0001502 „Отманли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 660/2013 г. на МС (обн., ДВ, бр. 97/2013 г.).

• BG0000152 „Поморийско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-78/03.02.2009 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 14/2009 г.);

• BG0000242 „Залив Ченгене скеле” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-513/22.08.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 78/2008 г.);

•  BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 108/2008 г.);

• BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 102/2008 г.);

• BG0002028 „Комплекс Стралджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-550/05.09.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 83/2008 г.);

• BG0002029 „Котленска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 15/2009 г.) и изменена със Заповед № РД-72/28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.);

• BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 106/2008 г.) и изменена със Заповед № РД-75/28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.);

• BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-82/03.02.2009 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 14/2009 г.);

• BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 69/2009 г.) и изменена със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.);

• BG0002066 „Западна Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-533/26.05.2010 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 52/2010 г.) и изменена със Заповед № РД-83/28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.);

• BG0000271 „Мандра - Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 23/2012 г.);

• BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 23/2012 г.) и изменена със Заповед № РД-81/ 28.01.2013 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.);

• BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 49/2010 г.).

След извършената проверка и съгласно представената информация от възложителя се установи, че част от водоснабдителната система /канализационната мрежа на „ВиК“ ЕООД, гр. Бургас, за която има предвиждания в РПИП, засяга следите защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ): ПЗ „Находище на бодливо сграбиче“, ЗМ „Пода“ и ЗМ „Стамополу“, ЗМ „Беглик Таш - Ропотамо” и ЗМ „Естествено находище на блатно кокиче в местност Блатото”.

Копие от писмо с изх. № ПД-517,565 от 13.06.2018 г. е изпратено до Община Бургас, Кметство гр. Българово, Кметство с. Равнец, Кметство с. Маринка, Кметство с. Братово, Кметство с. Драганово, Кметство с. Брястовец, Кметство с. Изворище, Кметство с. Миролюбово, Кметство с. Твърдица, Кметство с. Димчево, Кметство с. Извор, Община Карнобат, Кметство с. Аспарухово, Кметство с. Венец, Кметство с. Деветак, Кметство с. Детелина, Кметство с. Добриново, Кметство с. Драгово, Кметство с. Екзарх Антимово, Кметство с. Житосвят, Кметство с. Зимен, Кметство с. Искра, Кметство с. Кликач, Кметство с. Крумово градище, Кметство с. Невестино, Кметство с. Огнен, Кметство с. Сигмен, Кметство с. Соколово, Кметство с. Сърнево, Кметство с. Хаджиите, Кметство с. Церковски, Кметство с. Черково, Община Айтос, Кметство с. Карагеоргиево, Кметство с. Мъглен, Кметство с. Тополица, Кметство с. Караново, Кметство с. Пещерско, Кметство с. Черноград, Кметство с. Чукарка, Кметство с. Поляново, Кметство с. Пирне, Кметство с. Малка поляна, Кметство с. Съдиево, Кметство с. Черна могила, Кметство с. Зетьово, Кметство с. Лясково, Кметство с. Раклиново, Кметство с. Дрянковец, Община Камено, Кметство с. Свобода, Кметство с. Кръстина, Кметство с. Винарско, Кметство с. Трояново, Кметство с. Черни връх, Кметство с. Русокастро, Кметство с. Вратица, Кметство с. Полски извор, Кметство с. Константиново, Кметство с. Тръстиково, Кметство с. Ливада, Кметство с. Желязово, Община Поморие, Кметство гр. Ахелой, Кметство с. Бата, Кметство с. Белодол, Кметство с. Габерово,  Кметство с. Горица, Кметство с. Гълъбец, Кметство с. Дъбник, Кметство гр. Каблешково, Кметство с. Каменар, Кметство с. Косовец, Кметство с. Козичино, Кметство с. Лъка, Кметство с. Медово, Кметство с. Порой, Кметство с. Страцин,  Кметство с. Александрово, Община Несебър,  Кметство гр. Обзор, Кметство гр. Св. Влас, Кметство с. Равда, Кметство с. Оризаре, Кметство с. Гильовца, Кметство с. Кошарица, Кметство с. Тънково, Кметство с. Баня, Община Созопол, Кметство гр. Черноморец, Кметство с. Равадиново, Кметство с. Атия, Кметство с. Габър, Кметство с. Равна гора, Кметство с. Зидарово, Кметство с. Вършило, Кметство с. Индже Войвода, Кметство с. Крушевец, Кметство с. Присад, Кметство с. Росен, Община Приморско, Кметство с. Писменово, Кметство гр. Китен, Кметство с. Веселие, Кметство с. Ясна Поляна, Кметство с. Ново Паничарево, Община Царево, Кметство гр. Ахтопол, Кметство с. Лозенец, Кметство с. Варвара, Кметство с. Синеморец, Кметство с. Резово, Кметство с. Бродилово, Кметство с. Българи, Кметство с. Кости, Кметство с. Кондолово, Кметство с. Изгрев, Кметство с. Велика, Кметство с. Фазаново, Община Сунгурларе, Кметство с. Везенково, Кметство с. Велислав, Кметство с. Вълчин, Кметство с. Грозден, Кметство с. Камчия, Кметство с. Климаш, Кметство с. Костен, Кметство с. Лозарево, Кметство с. Манолич, Кметство с. Подвис, Кметство с. Прилеп, Кметство с. Садово, Кметство с. Славянци, Кметство с. Съединение, Кметство с. Черница, Кметство с. Чубра, Община Руен, Кметство с. Билка, Кметство с. Вишна, Кметство с. Вресово, Кметство с. Добра поляна, Кметство с. Добромир, Кметство с. Дропла, Кметство с. Дъскотна, Кметство с. Заимчево, Кметство с. Зайчар, Кметство с. Каравельово, Кметство с. Листец, Кметство с. Люляково, Кметство с. Мрежичко, Кметство с. Планиница, Кметство с. Подгорец, Кметство с. Преображенци, Кметство с. Припек, Кметство с. Просеник, Кметство с. Разбойна, Кметство с. Речица, Кметство с. Рожден, Кметство с. Рудина, Кметство с. Рупча, Кметство с. Ръжица, Кметство с. Сини рид, Кметство с. Скалак, Кметство с. Снежа, Кметство с. Снягово, Кметство с. Соколец, Кметство с. Средна махала, Кметство с. Струя, Кметство с. Топчийско, Кметство с. Трънак, Кметство с. Череша, Кметство с. Шиварово, Кметство с. Ябълчево, Кметство с. Ясеново, Кметство с. Каменяк, Община Малко Търново, Кметство с. Граматиково, Кметство с. Звездец, Община Средец, Кметство с. Дебелт, Кметство с. Драчево, Кметство с. Дюлево, Кметство с. Загорци, Кметство с. Зорница, Кметство с. Момина църква, Кметство с. Орлинци, Кметство с. Светлина, Кметство с. Факия.

Публикувано на 14.06.2018

ПД-1049

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Отглеждане и развъждане на риба и други водни организми в язовир № 000089, землище с. Мокрен, община Котел“, с възложител „Си Комерс 2017“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е защитена зона BG 0000139 „Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1049 от 11.06.2018 г. е изпратено до Община Котел.

ПД-1149

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на временен обект „Къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 37023.501.34 по КК на гр. Китен, община Приморско“ с възложител:  „АГРАДА“ ООД, което попада в обхвата на т. 12, буква „г”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Процедираният имот не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии не попада и в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г., Изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1149 от 11.06.2018 г. е изпратено община Приморско, кметство гр. Китен.

Публикувано на 12.06.2018

ПД-1182

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия, посредством инсталация за газификация на твърди градски отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения и когенерация в УПИ III-380 /ПИ 46663.5014.1819/, гр. Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител „ПЕРУН 2012“ АД, което представлява разширение и изменение на обект, като самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „а“ и т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ВG 0002040 „Странджа” за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ.бр.106/2008г.), изм. Заповед № РД-75/28.01.2013г. ДВ, бр.10/2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1182 от 08.06.2018 г. е изпратено до Община Малко Търново.

Публикувано на 08.06.2018

ПД-631

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за напояване на трайни насаждения – лозя в ПИ № 011508, гр. Българово, м. „Бадемите“, землище с. Горица, община Поморие, област Бургас“ с възложител „Винарско имение Санта Сара“ АД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 00002043 „Емине“ за опазване на дивите птици,  обявена със заповед № РД-560/21.08.2009 на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-631 от 06.06.2018 г. е изпратено до Община Поморие.

Публикувано на 01.06.2018

ПД-1111, 1112, 1113, 1114, 1115

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за отдих в поземлени имоти №№ 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22, 81178.9.46, 81178.9.24, 81178.9.44, 81178.9.25, 81178.9.26, 81178.8.10, 81178.8.11, 81178.8.103, 81178.9.11, 81178.9.12, 81178.9.13, 81178.9.40, 81178.9.39, 81178.8.15, 81178.8.16, 81178.8.17, гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: „Бултравел” ООД, което попада в обхвата на т. 24, буква „а”  от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на задължителна ОВОС. Имотите, обект на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона (Натура 2000 място) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г). Копие от писмо с изх. № ПД-1111, 1112, 1113, 1114, 1115 от 31.05.2018 г. е изпратено до Община Созопол.

ПД-1013

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващ офис в партера  на административна сграда в УПИ I, кв. 44 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, с идентификатор 07079.610.240.1.10 в малка пивоварна и заведение за хранене”, с възложител: „Полигруп Холдинг”АД, което попада в в обхвата на т. 7, „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко разположените защитени зони са: ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-1013  от  31.05.2018г.  е изпратено до община  Бургас.

ПД-781

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на десет жилищни сгради в имот № 07079.12.980, м. "Чаморлията" кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас“, с възложители: Яни Бойчев Бойчев, Васил Бойчев Бойчев, Кольо Василев Тонев и Ганка Василева Радулова, което попада в в обхвата на т. 10, „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко разположените защитени зони са: ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.).  Копие от писмо с изх. № ПД-781  от  31.05.2018г.  е изпратено до община  Бургас.

Публикувано на 30.05.2018

ПД-1097

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и техническо водоснабдяване на автомивка за селскостопански машини в ПИ с идентификатор 07332.64.652, гр. Българово, община Бургас, област Бургас“ с възложител „Мегатрон“ ЕАД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Трасето на пътя не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,  приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1097 от 25.05.2018 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-672

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на седем вилни сгради в имот № 67800.53.1345 по КК на гр. Созопол, местност „Мапи“, община Созопол“ с възложител: Милена Николаева Николова, което попада в обхвата на т.10, буква „б” и 12 „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-672/25.05.2018г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 23.05.2018

ПД-855

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради, паркинг с 10 броя паркоместа и басейн в ПИ с идентификатор № 67800.7.133, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, Община Созопол”, с възложител: „Джи Ви Пропертийс”ООД, което попада в обхвата на т. 10, „б” и 12 „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата на Натура 2000 -  BG 0002077 ,,Бакърлъка” за опазване на дивите птици,  обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите. /обн. ДВ, бр.49/2010г./ и  Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-855 от 22.05.2018 г. е изпратено до Община Созопол.

Публикувано на 11.05.2018

ПД-1012
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Преустройство на част от съществуваща сграда в млекопреработвателно предприятие /фермерска мандра/ - за производствена и складова дейност в УПИ VII от кв. 37 и преустройство на съществуваща сграда – телчарник, за нуждите на дестилерия за етерично-маслени култури и цех за производство на флейковани фуражи в УПИ I-1 от кв. 37, с. Мъдрино, община Карнобат“,  с възложител: Земеделска кооперация за производство и услуги „Зора”, което представлява разширение и изменение на обекти, попадащи в  обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т.7, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Не попадат и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №811/16.11.2010г. (ДВ, бр.96/2010г.) . Копие от писмо с изх. № ПД-1012/10.05.2018г. е изпратено до община Карнобат.

ПД-1165
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда „краварник” в цех за преработка на мляко и основен ремонт, реконструкция на съществуваща яромелка в цех за преработка на флейковани храни в УПИ II, кв. 61 по плана на с. Подвис, община Сунгурларе“, с възложител: ЗП Севда Василева Андонова, което представлява разширение и изменение на обекти, попадащи в  обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т.7, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Не попадат и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000136 „Река Горна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/09.03.2007г.), изм. с РМС №811/16.11.2010г. (ДВ, бр.96/2010г.) . Копие от писмо с изх. № ПД-1165/10.05.2018г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 09.05.2018

ПД-633
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на девет жилищни сгради в имот с идентификатор № 281008 в местност „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: „Ди Ес Ем-95“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитени територии, определении по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000119 “Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-633/2018г. е изпратено до община Айтос.

Публикувано на 04.05.2018

ПД-968

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на обходен път на гр. Бургас – I етап от км 0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“), локални платна и реконструкция на засегнатите от строителството съоръжения на съществуващата инженерна инфраструктура“ с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“, което попада в обхвата на т. 10, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Трасето на пътя не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (обн. ДВ, бр.21/2007г.) и ВG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-839/17.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-968 от 03.05.2018 г. е изпратено до Община Бургас.

Публикувано на 02.05.2018

ПД-603

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма с капацитет  за 220 крави в имот № 260015 по КВС на с. Градец, община Котел” с възложител: Румяна Хрисимирова Пармакова, което попада в обхвата на т. 1, буква „д”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона  BG0000117 „Котленска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с решение на МС 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007) и в защитена зона BG0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008 г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 15/2008 г.), изм. съ заповед № РД-72/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-603 от 30.04.2018 г. е изпратено до община Котел.

ПД-811

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, находяща се в УПИ XVIII-773, кв.2 м. „Върли бряг”, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас /ПИ с идентификатор № 07079.665.32/”, с възложител: „ТСМ-2017”ООД, което попада в обхвата на т. 11, „б” и „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко разположените защитени зони са: BG0000271 „Мандра – Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ,бр.21/2007г.) и BG0000271 „Мандра – Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите. (ДВ, бр.23/2012г.). Копие от писмо с изх. № ПД-811  от  30.04.2018г.  е изпратено до Община  Бургас.

ПД-3055

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 67800.44.127, местност „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител:  „БУРГАС 2013“ АД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Процедираният имот не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД- 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.).  При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.Копие от писмо с изх. № ПД-3055 от 30.04.2018г. е изпратено община Созопол.

Публикувано на 30.04.2018

ПД-687

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение : „Разширение на съществуващ гробищен парк, ситуиран в ПИ № 000049 чрез обединяване  с ПИ № 006215 и № 000304 в един нов УПИ I-49, 215, 304 и образуване на нов УПИ II-97 „за гробище“ от ПИ № 006097, всички находящи се в землището на с. Кликач, общ. Карнобат“ с възложител: Община Карнобат, което попада в обхвата на т. 12 , буква „д“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на настоящото инвестиционно предложение - ПИ №№ 000049, 006215, 006097 и 000304 по КК на с. Кликач, общ. Карнобат, не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-687  от  26.04.2018г.  е изпратено до Община  Карнобат.

ПД-856
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на шоу-рум за промишлени стоки със складово-админстративна част и паркинг в поземлен имот с идентификатор 07079.2.2446, местност „Курт тепе”, землище на гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител: „ВИРТУС КАПИТАЛ“ ООД което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 07079.2.2446, м. „Курт тепе”, земл. гр. Бургас, общ. Бургас не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.). Копие от писмо с изх. № ПД-856 от26.04.2018г. е изпратено община Бургас.

Публикувано на 26.04.2018

ПД-2908

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в УПИ XII, кв. 22 по плана на гр. Приморско /идентичен с поземлен имот с идентификатор 58356.501.48 по КК/” с възложител: „Сити – Д“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но е в близост до защитена местност „Стамополу“, обявена със Заповед № 322/16.05.1991 г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 43/31.05.1991 г.).Копие от писмо с изх. № ПД-2908 от 25.04.2018г. е изпратено до община Приморско и Басейнова дирекция  „Черноморски район“ - Варна.

ПД-401

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Цех за рециклиране на пластмасови изделия в ПИ№ 013015 в землището на гр. Средец, м. „Беева воденица“ общ. Средец, обл. Бургас“ с възложител „ВЕЛЕСПЛАСТ“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ и т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG 0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-401 от 25.04.2018 г. е изпратено до община Средец.

Публикувано на 25.04.2018

ПД-782

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Поставяне на 12 броя бунгала, обслужващи помещения и бистро в ПИ с идентификатор 48619.64.37, м. „Нестинарка“, землище на гр. Царево, общ. Царево“  с възложител: „Оренда Тур“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  и т. 12, буква „г”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо /на 0,650 км/ е разположена границата на защитена зона е BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №661/16.10.2007г. (ДВ,бр.85/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-782 от 23.04.2018г. е изпратено до Община Царево.

Публикувано на 24.04.2018

ПД-870

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ VII, кв.151 по плана гр. Средец, Община Средец“, с възложител: „ДВР Хидро Грийн Фарм“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът предмет на ИП не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122 (ДВ, бр.21/ 09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-870 от 19.04.2018г. е изпратено до Община Средец.

ПД-1031

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване и изменение на производствена дейност в предприятие за съхранение и преработка на плодове в поземлен имот № 047004 в землището на град Средец” с възложител: „МАГИЯ-2004“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е: защитена зона BG0000198 „Средецка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/02.03.2007г., ДВ., бр.21/2007г. Копие от писмо с изх. № ПД-1031 от 20.04.2018г. е изпратено до Община Средец.

Публикувано на 13.04.2018 

ПД-697

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ съдържащ следните самостоятелни части: 1.„Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIX-582 – ПИ № 52279.501.582 по КККР на с. Константиново, общ.Камено с цел промяна предназначението на имота и указване на свързано застрояване между два имота“; 2.Инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на селскостопанска продукция” в УПИ XIX-582, кв.35 – ПИ № 52279.501.582 по КККР на с. Константиново“ с възложител „Сладък орех“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ бр.23/2012г.) на министъра на околната среда и водите и BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-697 от 11.04.2018 г. е изпратено до община Камено.

Публикувано на 03.04.2018 

ПД-342

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения с площ 1707,500 дка в ПИ №№ 108009, 108004, 108005, 108006, 108008, 108009, 109011, 108012, 108014, 108018, 108019, 108020, 113001, 113002, 116001, 116002, 116003, 116005, 116008, 116009, 116010, 116012, 117003, 117004, 117005, 117007, 117008, 117009, 117010, 117012, 117014, 117015, 117016, 117017, 117018, 117030, 117031, 117034, 117035, 117036, 117037, 117038, 117043, 117044, 117045, 117046, 117047, 119001, 119002, 119003, 119004, 119005, 119007,119010, 119011, 119012, 119014, 119016, 119017, 119018, 119027, 119028, 119033, 119034, 119035, 119036, 119037, 119038, 119039, 155011, 155012, 155016, 155019, 155020, 155021, 155022, 155023, 155024, 155025, 155027, 155028, 155030, 155031, 155032, 155033, 155034, 155035, 155037, 155038, 155043, 155044, 155045, 155046, 155047, 155050, 155051, 155052, 155053, 155054, 155055, 157001, 157003, 157004, 157005, 157006, 157007, 157008, 157009, 157010, 157011, 157012, 157013, 157014, 157015, 157016, 157017, 157018, 157019, 157021, 157022, 157030, 157031, 157033, 157034, 157035, 157036, 157037, 157040, 157041, 157043, 157044, 157045, 157046, 157049, 157050, 157051, 158001, 158002, 158003, 158004, 158005, 158006, 158007, 158010, 158012, 158013, 158014, 158017, 158019, 158020, 158021 и 158022 в землището на гр. Сунгурларе (бивше землище на с. Балабанчево), общ. Сунгурларе и водовземане от язовир „Скала“, образуващ ПИ № 000481 в землището на с. Скала, общ. Сунгурларе, облас Бургас“ с възложител: „Агрокомерс-Жозеф Фегали“ ЕТ, което попада в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, не попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на повече от 3,5км) е разположена защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.). Язовир «Скала 1» (Скаленско езеро/Каябаш 1) в ПИ №000481, земл. с. Скала, общ. Сунгурларе, от който ще се извърши водовземането попада в защитена зона BG 0000139 „Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Защитената зона няма обнародвана заповед за обявяване и няма конкретен забранителен режим. Всички имоти не попадат в защитена територия определена по реда на Закона за защитените територии. Копие от писмо с изх. № ПД-342/02.04.2018 е изпратено до община Сунгурларе.

ПД-598

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци - кариера Върли бряг в ПИ № 07079.8.651 по КК на гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ № 07079.8.651 по КК на гр. Бургас, община Бургас не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо са разположени защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г.(ДВ бр.23/2012г.) на Министъра на околната среда и водите и BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-598/02.04.2018 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 30.03.2018 

ПД-447

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на складова база за метални изделия и строителни материали в ПИ № 07079.6.973 и 07079.6.974, местност „Караянос”, кв. „Долно езерово“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „Интерком Груп“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попадат в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположени защитени зони са: ЗЗ BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и ЗЗ BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/2008 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-447/2018г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 29.03.2018 

ПД-370

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изгражадане на вилно селище, състоящо се от десет броя дървени къщи в ПИ 81178.6.31, землище гр. Черноморец, м. „Аклади, община Созопол“ с възложители: Ефросиния Николова Христович и Гергана Спасова Шишиньова, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, обект на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии,  но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване № РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-370 от 28.03.2018 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 27.03.2018 

ПД-373

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения в масив 320, за част с площ от 507,779 дка, в землището на с. Лозица, община Сунгурларе“ с възложител: ЕТ „Биоплант-Николай Трифонов“, което попада в обхвата на т. 1, буква „в”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. имотите, не попадат в защитени територии, определении по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.), изм. с Решение на МС 811/16.11.2010г. (ДВ, бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-373/23.03.2018г. е изпратено до община Сунгурларе.

ПД-307

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 720,000 дка в масиви 40, 50 и 60, землище на с. Огнен, общ. Карнобат в ПИ №№  040020, 040022, 040023, 040024, 040029, 040051, 040056, 040057, 040058, 040062, 040021, 040027, 040052, 040053, 040067, 040068, 040069, 050009, 050010, 050013, 050015, 050016, 040063, 050018, 050019, 050020, 050034, 050036, 050038, 050042, 050045, 050041, 050047, 060001, 060002, 060012, 060013, 040019, 060024, 060026, 060003, 060014, 060022, 060004, 060016, 060029, 060030, 060023, 060034, 060035, 060036, 060038, 060040, 060008, 060042, 060043, 060045, 060047, 060048, 060044, 040072, 060066, 050037, 060017, 050024, 050033, 060067, 060068, 060069, 060070, 050046, 050043, 050044, 060071, 040033, 060073, 060075, 060076, 040017, 040018, 040025, 040026, 040028, 040031, 050005, 050006, 050008, 050011, 050012, 050023, 050028, 050030, 050031, 060018, 060019, 060020, 060021, 060025, 060032, 060049, 060077, 040040, 050014, 060078, 060027, 060072, 060079, 060050, 050029, 040030, 050025, 060028, 060015, 060005, 060031, 040073, 060009, 040038, 060011, водовземане от язовир, образуващ ПИ № 000092 и ситуиране на резервоар за вода  в землище  на с. Огнен, общ. Карнобат, област Бургас“ с възложител: „Миню Стайков-Комерс“ ЕТ, което попада в обхвата на т. 1, буква “в“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), Изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-307/23.03.2018 г. е изпратено до община Карнобат.

Публикувано на 23.03.2018 

ПД-238

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Осъществяване на дейности по производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост в сграда с идентификатор 07079.603.26.2 по КК на гр. Бургас, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.603.26 по КК, ПЗ „Север“, гр. Бургас“  с възложител: „Стратеджия“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 4, буква „г”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Сграда с идентификатор 07079.603.26.2 по КК на гр. Бургас, разположена в ПИ № 07079.603.26, ПЗ „Север“, гр. Бургас не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо са разположени защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-238 от 21.03.2018 г. е изпратено до Община Бургас.

Публикувано на 21.03.2018 

ПД-374

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на капково напояване на лозови насаждения с обща площ от 471 дка в масив 145, в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе и  с обща площ от 59 дка в масив 40 в землището на с. Огнен, община Карнобат“ с възложител: ЕТ „ТАНИВА-ТАНЯ ЙОРДАНОВА“, което попада в обхвата на т. 1, буква „в”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, не попадат в защитени територии, определении по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-374 от 19.03.2018г. е изпратено до община Сунгурларе.

ПД-346

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на къмпинг в ПИ № 27454.29.31 и ПИ № 27454.29.25, местност „Мегало Алан“, землище на село Емона, община Несебър, обл. Бургас ” с възложител: „Дарс Инвест“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „г“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) – защитена зона BG 0001004 „Емине-Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007г.(ДВ, бр.104/2007г./, изм. с РМС № 660/01.11.2013г. (ДВ бр.97/2013г.) и защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-346 от 19.03.2018 г. е изпратено до община Несебър.

Публикувано на 12.03.2018 

ПД-274

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради в УПИ I-547 /ПИ № 48619.9.547 по КК на гр. Царево/, с.о. Арапя, община Царево, област“ с възложител: „България Пропърти“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, обект на настоящото ИП  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона посмисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г., изм. с Решение № 660 на МС от 01.11.2013 г. Копие от писмо с изх.№ ПД-274  от  09.03.2018 г.  е изпратено до община  Царево.

Публикувано на 09.03.2018 

ПД-327

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за селскостопанска продукция и техника в ПИ № 023016, м. „Кавак дере“, землище нагр. Камено“ с възложител: Янчо Георгиев Георгиев, което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, обект на настоящото ИП  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона посмисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположенат е защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-328  от  08.03.2018 г.  е изпратено до община  Камено.

ПД-328

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за селскостопанска продукция и техника в ПИ № 009002, м. „Рапаня“, землище нагр. Камено“ с възложител: Марин Станков Събков, което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, обект на настоящото ИП  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона посмисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположенат е защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-327  от  08.03.2018 г.  е изпратено до община  Камено.

ПД-345

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг и монтиране на павилиони за пакетирани стоки, сувенири и разхладителни напитки в ПИ № 27454.23.16 и ПИ № 27454.23.18, местност „Кладери“, землище на с. Емона, община Несебър, обл. Бургас ” с възложител: „Дарс Инвест“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) – защитена зона BG 0001004 „Емине-Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007г.(ДВ, бр.104/2007г./, изм. с РМС № 660/01.11.2013г. (ДВ бр.97/2013г.) и защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-345 от 08.03.2018 г. е изпратено до община Несебър.

ПД-212

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс за производство на колела, груби оси и оссиметрични продукти в ПИ с идентификатори 07079.605.547, 07079.605.441 и 07079.605.333 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Индустриален и логистичен парк“ АД, което попада в обхвата на т. 4 , букви „б“ и „и“ и т. 10, букви „а“, „в“ и „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданата площ не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии. ПИ № 07079.605.333 по КК на гр. Бургас не попада в защитена зона определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място), но ПИ 07079.605.547 и ПИ 07079.605.441 частично попадат в защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-212  от  08.03.2018 г.  е изпратено до община  Бургас.

ПД-282

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, газстанция и пункт за технически прегледи на МПС,  обслужващи постройки, площи и съоръжения и  пътна връзка за достъп в ПИ № 152023 в землище на с. Медово, общ. Поморие“ с възложител: Милчо Георгиев Николов, което попада в обхвата на т. 3 , буква „г“  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, обект на настоящото ИП  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на две защитени зони от мрежата Натура 2000:  защитена зона BG00002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (ДВ, бр. 69/2009г.), изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-282  от  08.03.2018 г.  е изпратено до община  Поморие.

Публикувано на 07.03.2018 

ПД-202

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Ситуиране на мобилна промивно-пресевна инсталация за преработка на добити  инертни материали от находище „Кариерата“ и изграждане на водовземно съоръжение за подземни води-тръбен кладенец за промишлени цели  в ПИ № 030039, землище на с. Полски Извор, общ. Камено“ с възложител: „Минерал Процесинг“ ООД, което представлява разширение и изменение на обекти, попадащи  в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и самостоятелно попада в обхвата на т. 2 , буква „г“  от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близко (на около 1,8 км) са разположени защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-131/2012г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-202  от  02.03.2018г.  е изпратено до община  Камено.

Публикувано на 02.03.2018 

ПД-191

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на ремонтна сервизна и складова база за малки плавателни съдове в ПИ № 81178.50.58, местност „Атия”, гр. Черноморец, община Созопол” с възложител „Бул Акуа“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитени територии, определении по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-191 от 02.03.2018 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 01.03.2018 

ПД-350

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изгражадане на складове за промишлени, нехранителни стоки в ПИ № 000341, местност „Горен Михалич“, землище гр. Камено, община Камено” с възложител: Община Камено, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.) и защитена зона BG 0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

Публикувано на 22.02.2018 

ПД-154

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез зграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж.к. „Славейков“ гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител: Община Бургас, което попада в обхвата на т. 2, буква „г” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.) и защитена зона BG 0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-839/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

ПД-153

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на нови обслужващи улици, преминаващи през устройствени зони 3/Оз и 5/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно предвижданията на ОУП на гр. Бургас, землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас” с възложител: Община Бургас, което попада в обхвата на т. 10, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.) и защитена зона BG 0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-769/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

Публикувано на 16.02.2018 

ПД-182, 183
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на по една вилна сграда в ПИ №63029.108.3 и 63029.108.6, местност „Ашламите”, землище с. Росен, община Созопол” с възложител Светлозар Стефанов Филипов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. имотите, не попадат в защитени територии, определении по реда на Закона за защитените територии, но попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване № РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД-182, 183 от 15.02.2018 г. е изпратено до община Созопол.

Публикувано на 15.02.2018 

ПД-124

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на риба и рибни продукти в ПИ № 63015.503.180, с. Атия, Община Созопол“, с възложител: „Джи Енд Джи Корсар“ ООД, което попада в обхвата на т. 7, буква „б” от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. ПИ с № 63015.503.180, с. Атия, Община Созопол не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014 г). При извършената проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, е установено, че цитираното по-горе инвестиционно предложение е допустимо спрямо забранителния режим на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението й. Копие от писмо с изх. № ПД-124 от 15.02.2018 г. е изпратено до община Созопол, кметство Атия.


Публикувано на 05.02.2018 

ПД-2447

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, електрозарядна станция, търговска сграда с магазин и нсек-бар и пътна връзка на път -9 „Варна-Бургас“, км. 206+116 дясно в ПИ с идентификатор 61056.38.9 по КК на с. Равда, общ. Несебър“ с възложител: „Абу-мартин“ ООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „д” и т. 3, буква „г“от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2447 от 02.02.2018 г. е изпратено до община Несебър.


Публикувано на 02.02.2018 

ПД-3172

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на обекти за комплексно обществено обслужване (КОО) в ПИ №223014, местност „Карнобатски път”, землище гр. Айтос, Община Айтос” с възложител: Огнян Димитров Бодуро, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ бр.21/2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3172 от 01.02.2018 г. е изпратено до община Айтос.

ПД-3181

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на дванадесет броя жилищни сгради в ПИ № 07079.13.415, местност „До село”, кв. Банево, Община Бургас” с възложител: Невена Стоянова Добрева, Кета Петкова Тенева, Веселин Петков Колев, Тодор Фотев Фотев, Жельо Стоянов Колев и Зоица Русева Колева, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна,  приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3181 от 31.01.2018 г. е изпратено до община Бургас.

Публикувано на 30.01.2018 

ПД-3155

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и напояване на тревни площи в ПИ 39164.15.140, местност „Сулуджана”, землище на с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас“ с възложител: „Иван и Мария“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 2, буква „г”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии, определен по реда на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите /ДВ, бр.69/2009г./, изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. /ДВ, бр.10/05.02.2013г./. Копие от писмо с изх. № ПД-3155 от 30.01.2018г. е изпратено до община Несебър.


Публикувано на 26.01.2018 

ПД-54

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на малка винарска изба с жилищни и курортни сгради, паркинги и трафопостове в ПИ № 73571.48.213, 73571.48.187 и 73571.48.188, местност „Дядо Ивановата чешма”, землище с. Тънково, Община Несебър” с възложител: „Вайнкелер Шмид“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, предмет на разглеждане, не попадаt в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG 0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-54 от 24.01.2018 г. е изпратено до община Несебър и кметство Тънково.

 

ПД-2979

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране, мелене и гранулиране на отпадна пластмаса; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии и портативни батерии; събиране и временно съхранение на битум; събиране и временно съхранение на антифризна течност; събиране и временно съхранение отпадъчни бои и лакове и утайки от същите; събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефто- и маслосъдържащи отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачна течност; събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ № 07079.827.107 (част от ПИ № 07079.6.944), м. „Караянос“, землище кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас, община Бургас” с възложител „Партнерс” ООД, което попада в обхвата на т. 11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2979 от 24.01.2018 г. е изпратено до община Бургас.


Публикувано на 23.01.2018 г

ПД-3282

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищно строителство в ПИ с идентификатор 11538.15.181 по КК на гр. Св. Влас, общ. Несебър“, с възложител: „Ръчни сувенири“ ЕООД, което  попада  в обхвата т. 10, „б“ от Приложение №2 към чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда и съгласно и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите /ДВ, бр.69/2009 г./, изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013 г. /ДВ, бр.10/05.02.2013 г./. Копие от писмо с изх. № ПД-3282 от 22.01.2018 г. е изпратено до община Несебър.

ПД-3054

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда с работилница за производство на закуски, сладкарска работилница и сладкарница в УПИ IX-256, кв. 171 по плана на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: Севгюл Ниязи Ибрям, което  попада  в обхвата т. 7 „д“ от Приложение №2 към чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда и съгласно и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположена е защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 11/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.). Копие от писмо с изх. № ПД-3054 от 22.01.2018 г. е изпратено до община Айтос.


Публикувано на 11.01.2018 г

ПД-3310

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Реконструкция и разширение на ПСОВ-Варна, имот № 10094.32.7 /УПИ VI, кв.25/ и имот № 10094.32.8 /УПИ-IV, кв.25/ по КК с. Варвара, община Царево“ с възложител: Община Царево, което попада в обхвата на т. 11, буква „в”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 10094.32.7 (УПИ VІ, кв. 25) и ПИ 10094.32.8 (УПИ ІV, кв. 25) по КК на с. Варвара, общ. Царево попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/– природен парк (ПП) „Странджа”, обявен със Заповед № РД-30/24.01.1995г. на МОС (обн. ДВ,  бр.15/1995г.), като народен парк и прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,бр.66/2000г.), с последващи изменения Заповед № РД-59/24.01.2013г. (ДВ, бр.28/ 2013г). За защитената територия няма влязъл в сила План за управление.   ПИ 10094.32.7 (УПИ VІ, кв. 25) и ПИ 10094.32.8 (УПИ ІV, кв. 25) по КК на с. Варвара, общ. Царево попадат и в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /екологичната мрежа Натура 2000/ – защитена зона (ЗЗ) BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и защитена зона BG0001007 «Странджа» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97 08.11.2013г.).Копие от писмо с изх. № ПД-3310 от 11.01.2018г. е изпратено до община Царево.


Публикувано на 09.01.2018 г

ПД-3201

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ№ 67800.10.367 и ПИ№ 67800.10.638, м. „Мапи”, земл. гр. Созопол, община Созопол” с възложители: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ АД, Донка Иванова Андонова, Георги Иванов Ставрев и Ивайло Иванов Ставрев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите, предмет на разглеждане, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3201 от 08.01.201 г. е изпратено до община Созопол.


Публикувано на 03.01.2018 г

№ ПД-2576

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на КОО крайпътен обект и бензиностанция в ПИ №002004, находящ се в землището на с. Маринка, местност „До село“, община Бургас“ с възложител: Петър Колев Петров, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Теренът не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.) и BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.Копие от писмо с изх. № ПД-2576 от 02.01.2018г. е изпратено до Община Бургас и кметство с. Маринка.

ПД-2972

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на осем броя търговски обекти и 15 бунгала в УПИ с ид. 66528.501.189 по плана на с. Синеморец, община Царево”, с възложител: Андрей Пламенов Киряков, което попада в обхвата на т. 12, буква „г”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определении по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002040 “Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-8022/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите; изм.заповед №РД-75/28.01.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2972 от 29.12.2017г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 02.01.2018 г

ПД-3196

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на жилищни сгради в ПИ № 80916.78.89, местност „Дебелата кория”, землище с. Черни връх, община Камено” с възложител „Комета“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са “Мандра-Пода” ВG0000271, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр.23/2012г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№802/2007г., ДВ, бр.107/2007г. Копие от писмо с изх. № ПД-3196 от 28.12.2017г. е изпратено до община Камено.

 

ПД-2471

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ски писта и ски съоръжение в поземлен имот № 39030.31.982, м. „Андончова могила“, землище гр. Котел, Община Котел, Област Сливен” с възложител:  Община Котел, което попада в обхвата на т. 12, буква „а” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008г. (ДВ, бр.15/2008г.), изм. със Заповед № РД-72/28.01.2013г. (ДВ бр.10/05.02.2013г.) на министъра на околната среда и водите и BG 0000117 „Котленска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 661/16.10.2007г. (ДВ бр.85/2007г.).

 

Архив-2017