Съобщения за Първо уведомяване

2018 г.


 

Публикувано на 11.01.2018 г

 

ПД-3310

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Реконструкция и разширение на ПСОВ-Варна, имот № 10094.32.7 /УПИ VI, кв.25/ и имот № 10094.32.8 /УПИ-IV, кв.25/ по КК с. Варвара, община Царево“ с възложител: Община Царево, което попада в обхвата на т. 11, буква „в”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 10094.32.7 (УПИ VІ, кв. 25) и ПИ 10094.32.8 (УПИ ІV, кв. 25) по КК на с. Варвара, общ. Царево попадат в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/– природен парк (ПП) „Странджа”, обявен със Заповед № РД-30/24.01.1995г. на МОС (обн. ДВ,  бр.15/1995г.), като народен парк и прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-350/14.07.2000г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,бр.66/2000г.), с последващи изменения Заповед № РД-59/24.01.2013г. (ДВ, бр.28/ 2013г). За защитената територия няма влязъл в сила План за управление.   ПИ 10094.32.7 (УПИ VІ, кв. 25) и ПИ 10094.32.8 (УПИ ІV, кв. 25) по КК на с. Варвара, общ. Царево попадат и в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /екологичната мрежа Натура 2000/ – защитена зона (ЗЗ) BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и защитена зона BG0001007 «Странджа» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с Решение на МС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97 08.11.2013г.).Копие от писмо с изх. № ПД-3310 от 11.01.2018г. е изпратено до община Царево.


Публикувано на 09.01.2018 г

ПД-3201

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради за отдих и курорт в ПИ№ 67800.10.367 и ПИ№ 67800.10.638, м. „Мапи”, земл. гр. Созопол, община Созопол” с възложители: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ АД, Донка Иванова Андонова, Георги Иванов Ставрев и Ивайло Иванов Ставрев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите, предмет на разглеждане, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-3201 от 08.01.201 г. е изпратено до община Созопол.


Публикувано на 03.01.2018 г

№ ПД-2576

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на КОО крайпътен обект и бензиностанция в ПИ №002004, находящ се в землището на с. Маринка, местност „До село“, община Бургас“ с възложител: Петър Колев Петров, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Теренът не попада и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.) и BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.Копие от писмо с изх. № ПД-2576 от 02.01.2018г. е изпратено до Община Бургас и кметство с. Маринка.

ПД-2972

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на осем броя търговски обекти и 15 бунгала в УПИ с ид. 66528.501.189 по плана на с. Синеморец, община Царево”, с възложител: Андрей Пламенов Киряков, което попада в обхвата на т. 12, буква „г”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в защитени територии, определении по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0002040 “Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-8022/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите; изм.заповед №РД-75/28.01.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД-2972 от 29.12.2017г. е изпратено до община Царево.

Публикувано на 02.01.2018 г

ПД-3196

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП : „Изграждане на жилищни сгради в ПИ № 80916.78.89, местност „Дебелата кория”, землище с. Черни връх, община Камено” с възложител „Комета“ ЕООД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близо разположените защитени зони са “Мандра-Пода” ВG0000271, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр.23/2012г.) и защитена зона BG0000271 „Мандра – Пода“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС№802/2007г., ДВ, бр.107/2007г. Копие от писмо с изх. № ПД-3196 от 28.12.2017г. е изпратено до община Камено.

 

ПД-2471

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на ски писта и ски съоръжение в поземлен имот № 39030.31.982, м. „Андончова могила“, землище гр. Котел, Община Котел, Област Сливен” с възложител:  Община Котел, което попада в обхвата на т. 12, буква „а” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Площта, предмет на разглеждане, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-910/11.12.2008г. (ДВ, бр.15/2008г.), изм. със Заповед № РД-72/28.01.2013г. (ДВ бр.10/05.02.2013г.) на министъра на околната среда и водите и BG 0000117 „Котленска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 661/16.10.2007г. (ДВ бр.85/2007г.).

 

Архив-2017