Решения за прекратяване

2019
 
Публикувано на 12.03.2019 г.

Решение БС-7-ЕО-П/11.03.2019 за: „ПУП - ПРЗ за изграждане на 8 броя жилищни сгради в поземлен имот в № 61056.77.6, местност „Чатал тепе”, с. Равда, община Несебър”, с възложител: Велика Горанова.

Решение БС-6-ЕО-П/11.03.2019 за: „ПУП - ПРЗ за изграждане на ваканционен комплекс в УПИ I-519 /ПИ 61056.501.380/, кв. 63 по плана на с. Равда, община Несебър”, с възложител: „РИТЪМ – 4-ТБ” ЕООД

Публикувано на 06.02.2019 г.

Решение БС-5-ЕО-П/04.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за вилно селище – комплекс с ПИ с №002759 (48619.2.881 по КК), местност „Диньов гьол“, гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: "Загора Инвест“ ООД

Решение БС-4-ЕО-П/04.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за площадкови водопроводни и канализационни мрежи и изграждане на 250 самостоятелни еднофамилни къщи в ПИ с №73571.22.39, 73571.27.9, 73571.27.139, 73571.27.173, местност „Боруна“, с. Тънково, общ. Несебър“, с възложител: "Прити Лайф“ ЕООД

Публикувано на 14.01.2019 г.

Решение БС-3-ЕО-П/11.01.2019 за: „ПУП - ПРЗ за изграждане на къща за гости и ЗОХ с басейн в ПИ 117003, местност „Кърънджика”, землище на гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител: „ТСМ- ФАРМА” ЕООД.

Решение БС-2-ЕО-П/11.01.2019 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 57491.17.156, местност „Чаира”, землище гр. Поморие, община Поморие за изграждане на две вилни сгради и сервизни помещения“, с възложител: „Инкогнико” ЕООД.

Решение БС-1-ЕО-П/14.01.2019 за: „Програма за управление на отпадъците на територията на община Бяла“, с възложител: Община Бяла.


2018
Публикувано на 18.12.2018 г.

Решение БС-106-П/18.12.2018 за: „ПУП-ПРЗ за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 по ОУП, в землището на кв. Банево, общ. Бургас“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 30.07.2018 г.

Решение БС-1-ЕО-П/27.07.2018 г. за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас, в част от устройствена зона 13/Смф“, с възложител Община Бургас

Публикувано на 30.04.2018 г.

Решение ПД-885-П/25.04.2018 г. за: „Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 35033.2.678(УПИ XIX-494, кв.6, м-в2) по КК на гр.Каблешково, община Поморие", с възложител "Електроразпределение Юг"ЕАД, КЕЦ Поморие

Публикувано на 14.08.2017 г.

Решение ПД-1603-П/10.08.2017 г. за: „План извлечение за промяна вида на сечта през 2018г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДГС Малко Търново", с възложител ТП "ДГС Малко Търново"

Публикувано на 03.08.2017 г.

Решение ПД-1629-П/24.07.2017 г. за: „План извлечение за промяна вида на сечта през 2018г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДЛС Граматиково", с възложител ТП "ДЛС Граматиково"

Публикувано на 30.06.2017 г.

Решение БС-2–ЕО-П/28.06.2017 г. за: „Подобрен устройствен план (ПУП), план за регулация (ПР) на зона за вилен и курортен отдих на местност "Качи Велко", землище на гр. Бяла, община Бяла, област Варна”, с възложител Община Бяла

Публикувано на 19.04.2017 г.

Решение БС-1-ЕО-П/18.04.2017г. за: „Проект за ОУП на част от територията на община Бургас, включваща гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово, с. Равнец, с. Извор и техните землища“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 6.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ БС-3-EO-П/05.07.2016 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за елементи и съоръжения на техническата инфраструктура в ПИ07079.11.484, м. Пода, кв. Крайморие, гр. Бургас, с възложител: Община Бургас.

РЕШЕНИЕ БС-2-EO-П/05.07.2016 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПР и ПРЗ в ПИ018045, м. Гюрекеди, с. Мрежичко, община Руен, с възложител: Община Руен.

Публикувано на 23.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ БС-1-EO-П/19.02.2016 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за изграждане на ваканционно селище /еднофамилни жилищни сгради, апартаментен хотел, открит басейн, трафопост/ в УПИIII-227/ПИ0833.5.227/ и УПИ II-228.ПИ0833.5.228/, м. Пречиствателната, гр. Ахелой, община Поморие", с възложител: "Саут Бийч Вилас" АД.

Публикувано на 28.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ БС-5-EO-П/27.10.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ07079.604.162, гр. Бургас, кв. 14 по плана на ПЗ "Север", с възложител: "Тивекс" ООД.

Публикувано на 19.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ БС-60-EO-П/15.10.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на улица и уличен водопровод за ПИ67800.43.42, м. Мапи и ПИ67800.42.26, м. Ликовуня, община Созопол” с възложител: "Амейзис Трейдинг Къмпани" ЕООД.

Публикувано на 28.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ БС-4-EO-П/27.05.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Задание за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ48619.505.428, кв. 84, кв. Василико, гр. Царево” с възложител: "ВТС-Строй" ЕООД.

Публикувано на 26.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ БС-3-EO-П/24.02.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „Производство на дървени въглища и техните производни в ПИ034003, м. Хасаница, с. Ясна поляна, община Приморско” с възложител: "Аполон-В" ООД.

РЕШЕНИЕ БС-1-EO-П/24.02.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ за една жилищна сграда в ПИ27454.15.64, м. Клая, с. Емона, община Несебър” с възложител: Георги Атанасов.

Публикувано на 18.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ БС-2-EO-П/16.02.2015 г. за прекратяване на процедура по екологична оценка за план: „ПУП-ПРЗ на зона "Запад", гр. Царево” с възложител: община Царево.