Доклади по ОВОС

Публикувано на 01.09.2017 г.

Доклад по ОВОС за “Изграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Публикувано на 07.02.2017 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 t/d, разположена на площадка от действащата производствена база в ПИ №07079.1.1425, кв. САРАФОВО, гр. БУРГАС, община БУРГАС" с възложител „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Публикувано на 08.12.2016 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност "АЙВА ДЕРЕ", землище с.Росен, Община Созопол, Област Бургас, с възложител: Милка Георгиева Атанасова.

Публикувано на 18.02.2016 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на вилно селище за целогодишно ползване в м. "Ченгене скеле" в обхвата на ЧИ на ОУП на землището на с. Маринка в селскостопански ПИ7.151, 7.153, 7.162, 7.211, 7.233, 7.241, 7.279, 7.320, 7.330, 10.245 и 18.002 и 18.26 в териториалния обхват на ТП "ДГС", с възложител: "Царски извори" ООД.

Нетехническо резюме

Публикувано на 09.02.2016 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в ПИ46663.72.526. м. Сушица, гр. Малко Търново", с възложител: Радостина Стоева.

Нетехническо резюме