Доклади по ОВОС

Публикувано на 09.10.2018 г.

Преработен доклад за: „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето“, землище на с. Медвен, общ. Котел“ с възложител: „Булгнайс“ ООД

- Съдържание на доклада
 

Публикувано на 23.07.2018 г.

Доклад по ОВОС за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 81178.50.54, 81178.50.55, 81178.50.56 и 81178.50.62 с цел изграждане на 2 хотела, 40 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване, 4 ресторанта, една административна сграда (общо 47 броя сгради), пет басейна, собствен трафопост, покрит паркинг, ново водовземно съоръжение от подземно водно тяло (тръбен кладенец) и външни връзки – водопровод, канализационен колектор и електропровод, м. атия, землище на гр. Черноморец“ и „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 81178.50.61, м. Атия, землище на гр. Черноморец, община Созопол с цел изграждане на 2 хотела, 20 еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване, 2 ресторанта, една административна сграда (общо 25 броя сгради), 2 басейна, собствен трафопост и покрит паркинг“ с възложители: „Хитрон“ ЕООД, гр. Бургас и „Клише“  ЕООД, гр. София

Приложение ДОСВ

Публикувано на 31.05.2018 г.

Доклад по ОВОС за: „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, тир-паркинг, заведение за хранене и трафопост в ПИ № 73571.28.1, м. „Бабини драки“, землище с. Тънково, общ. Несебър“, с възложител: Мохамед Канан Шех Халид и Аруа Петрова Ал Шех Халид

Доклад по ОВОС за: „Изграждане на 14 вилни сгради, магазин за хранителни стоки с детска площадка и трафопост в ПИ № 73571.39.49, 73571.39.50, 73571.39.51, 73571.39.52, м. „Кайряка“, землище с. Тънково, общ. Несебър, с възложител: Мохамед Канан Шех Халид и Аруа Петрова Ал Шех Халид

Публикувано на 01.09.2017 г.

Доклад по ОВОС за “Изграждане на нова въздушна електропроводна линия ВЛ 400 кV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД

Публикувано на 07.02.2017 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 t/d, разположена на площадка от действащата производствена база в ПИ №07079.1.1425, кв. САРАФОВО, гр. БУРГАС, община БУРГАС" с възложител „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Публикувано на 08.12.2016 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност "АЙВА ДЕРЕ", землище с.Росен, Община Созопол, Област Бургас, с възложител: Милка Георгиева Атанасова.

Публикувано на 18.02.2016 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на вилно селище за целогодишно ползване в м. "Ченгене скеле" в обхвата на ЧИ на ОУП на землището на с. Маринка в селскостопански ПИ7.151, 7.153, 7.162, 7.211, 7.233, 7.241, 7.279, 7.320, 7.330, 10.245 и 18.002 и 18.26 в териториалния обхват на ТП "ДГС", с възложител: "Царски извори" ООД.

Нетехническо резюме

Публикувано на 09.02.2016 г.

Доклад по ОВОС за "Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в ПИ46663.72.526. м. Сушица, гр. Малко Търново", с възложител: Радостина Стоева.

Нетехническо резюме