Решения за преценяване необходимостта от ЕО

2020 г.

Публикувано на 21.09.2020

Решение БС-16-EО/18.09.2020 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 48619.6.555/стар № 48619.6.523/ по КККР на гр. Царево, м.”Арапя”, общ. Царево с цел разделяне имота на пет нови урегулирани поземлени имота с отреждане “за вилни сгради и къмпинг единици”, с възложители: Николай Калайков, Даниела Калайкова, Антоанета Кирацова, Христо Кирацов и Марио Ташев

Решение БС-15-EО/18.09.2020 за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии-обслужваща улица в м.”Дядо Ильова Бакча” с начало от четвъртокласен общински път Царево-Лозенец до ПИ № 48619.9.547 по КК на град Царево, общ. Царево”, с възложител: Община Царево

Публикувано на 31.08.2020

Решение БС-14-ЕО/28.08.2020 за: „Изменение но ОУП на гр. Бургас в частта на границата между устройствени зони 3/Оз и 1/Жм за включване на ПИ № 07079.12.788 и № 07079.12.789 от УЗ 3/Оз към УЗ 1/Жм , м.“Кабата“, кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 23.07.2020

Решение БС-13-ЕО/22.07.2020 за: „Изработване на проект за ПУП-ПРЗ на поземлен имот с № 07079.3.1641 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас с цел отреждане на имота за складови-производствени и административни дейности“, с възложители: „Д2М“ ЕООД и „Нуева“ ООД

Решение БС-12-ЕО/22.07.2020 за: „ПУП-ПП за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на „Външно ел. захранване на имоти 221, 395, 394 по плана на новообразуваните имоти, м. „Лозята“, землище с. Писменово, общ. Приморско – 3 броя кабели НН от ЕТ пред имот 482 до главните ел. табла на ПИ 221, 395, 394“,  с възложител: Община Приморско

Публикувано на 23.06.2020

Решение БС-11-ЕО/23.06.2020 за: „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1003, 07079.13.1004, 07079.13.1005, 07079.13.1006, 07079.13.1007 и 07079.13.1018 по КК на м. „Нанелика“, град Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в един нов УПИ и разделянето им на 13 отделни УПИ, с функционално отреждане „за вилно строителство“ и нова обслужваща улица”, с възложител: „АКЗ“ ЕООД

Решение БС-10-ЕО/22.06.2020 за:„Изменение на Общ устройствен план(ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-9-ЕО/22.06.2020 за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлен имот № 07079.8.224, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 15.06.2020

Решение БС-8-ЕО/15.06.2020 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с идентификатор 81178.6.280 по КК, местност „Аклади“, землище на град Черноморец, община Созопол, с цел промяна отреждането на имота „за сгради за отдих и курорт“ с възложители: „Сън Рокс“ ЕООД и Красимир Георгиев

Публикувано на 21.05.2020

Решение БС-7-ЕО/21.05.2020 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.6.1124, местност „Герен бунар”, землище гр, Бургас, община Бургас“, с възложители: ЕЛАЗ” ЕООД и „ЛОТОС ТРЕЙДИНГ” ООД

Публикувано на 29.04.2020

Решение БС-6-EO/28.04.2020 за: „ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ III-25-37, УПИ IV-25,37 и УПИ V-25, масив 74, местност „Келева нива“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Деплан“ ООД

Публикувано на 13.04.2020

Решение БС-5-ЕО/10.04.2020 за „ПУП-ПРЗ за имот № 07079.3.1447, местност „Мадика“, землище на гр. Бургас“, с възложители: Борислав Куманов, Нина Бораджиева, Десислава Евгениева, Марийка Чипанова, Вениамин Куманов

Публикувано на 24.03.2020

Решение БС-4-ЕО/24.03.2020 за: „Израборване на ПУП-ПРЗ за ПИ №07079.8.274,07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.671.579, 07079.671.580, 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 9/Оз, 26/ Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащия ОУП на гр. Бургас, попадащи в строителните граници на к-с "Меден Рудник“, м. „Кара баир“, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 27.02.2020

Решение БС-3-ЕО/27.02.2020 за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на ПИ с № по КК 07079.9.1035 и 07079.9.1036, м. „Салкъмчетата“, землище кв. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.02.2020

Решение БС-2-ЕО/04.02.2020 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна отреждането от „за рекултивация”, във „за фотоволтаична електроцентрала” за УПИ VI-477 и V-477, кв. 52 по плана на гр. Малко Търново и Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV, от подстанция МТ до УПИ III-477 (ПИ 46663.52.590), УПИ VI-477 (ПИ 46663.52.587) и УПИ V-477 (ПИ 46663.52.588)“,  с възложител: „Тракия-МТ“ ЕООД

Публикувано на 16.01.2020

Решение БС-1-ЕО/14.01.2020 за:  „Изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ , с възложител: „АТЛАНТИС КАСА“ ООД


2019 г.

Публикувано на 20.12.2019

Решение БС-21-ЕО/20.12.2019 за: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.820.1178 по КК на гр. Бургас в кв. 74 по действащия план на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас, с възложител: „Източноевропейски Строителен Холдинг” ЕООД

Решение БС-20-ЕО/20.12.2019 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на УПИ II, III и IV, кв. 6 по плана на в.з. "Минерални бани" (ПИ с № съответно 07079.701.67, 07079.701.66 и 07079.701.65) по КК на гр. Бургас, община Бургас, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 19.08.2019

Решение БС-19-ЕО/19.08.2019 за: „ПУП-ПРЗ за кв. 24, УПИ XIV-1041, XV-1040, кв. 25, УПИ XXX-1121, XXXI-1120, УПИ XXXII-1119, ХХХIII-1118, кв. 37 и кв. 60 по плана на с. Маринка“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-18-ЕО/19.08.2019 за: „Частично изменение на ПЕП-ПРЗ за имоти в кв. 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151 по действащия РП на гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 08.08.2019

Решение БС-17-ЕО/08.08.2019 за „ПУП-ПРЗ за ПИ № 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас с цел създаване на устройствена основа за изграждане на високотехнологичен индустриален парк", с възложител: Община Бургас

Публикувано на 30.07.2019

Решение БС-16-ЕО/29.07.2019 за: "Изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.6.1679 и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-32 /ПИ № 07079.6.1137/ и УПИ V-1472,1473, образувано от ПИ 07079.6.1472 и бивш 07079.6.1473 в местност "герен Бунар", землище на гр. Бургас, с възложители: "Аква Понтика"ООД и Гарден Франц"ООД

Публикувано на 25.07.2019

Решение БС-15-EO/24.07.2019 за: „ПУП-ПЗ на ПИ с №11538.13.178, м. “Варниците“, землище на гр. Свети Влас, общ. Несебър, с възложител: „ПАРАДАЙЗ БИЙЧ“ ЕАД

Публикувано на 12.07.2019

Решение БС-14-ЕО/12.07.2019 за: "ПУП-ПРЗ на ПИ №35033.8.405 по КК на гр. Каблешково, общ. Поморие", с възложител: "БГ АСЕТС ГРУП" ООД

Публикувано на 04.07.2019

Решение БС-13-ЕО/04.07.2019 за: Изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А, гр. Бургас, попадащи в разширението на строителните граници на гр. Бургас, в устройствена зона 13/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас”, с възложител Община Бургас

Публикувано на 25.06.2019

Решение БС-12-ЕО/21.06.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 61042.12.10, м. „Халваджи дол”, с. Равадиново, Община Созопол”, с възложител: „Агро Комерс 2015” ЕООД

Решение БС-11-ЕО/21.06.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ, ПУП-ПУР за поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.461; ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп на техническата инфраструктура и ПУП-ПП за трасе и сервитут за канализационен колектор за поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.461, землище на гр. Черноморец, Община Созопол”, с възложител: „Мултирок Естейт Къмпани” ЕООД

Публикувано на 24.06.2019

Решение БС-10-ЕО/21.06.2019 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор № 81178.40.288 по КК на гр. Черноморец, м. "Ачамите", Община Созопол с цел изграждане на крайпътен обслужващ комплекс - магазин, офиси и паркинг за обслужване на каравани”, с възложител: ЕТ "БУЛСТАР - Николай Палазов"

Публикувано на 13.05.2019

Решение БС-9-ЕО/13.05.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №07079.831.176 по регулационния план на „Лесопарк Росенец”, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Жит Истейтс“ ЕООД

Публикувано на 01.04.2019

Решение БС-8-ЕО/29.03.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-52, (ПИ № по КК 07079.3.2056), гр. Бургас и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № по КК 07079.3.2446, м. „Мадика“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Ж едн Х“ ЕООД

Публикувано на 26.03.2019

Решение БС-7-ЕО/26.03.2019 за: „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на ПИ № 07079.5.1649, 07079.5.1650, 07079.5.1651, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 12.03.2019

Решение БС-6-ЕО/11.03.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI ,LXVII, LXVIII, LXIX, LXX и LXXI, ПИ с идентификатори №№ 07079.660.560, 07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592 и 07079.660.597 по КК гр. Бургас“ с възложител: „Порт България Уест“ ЕАД

Публикувано на 25.02.2019

Решение БС-5-ЕО/22.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ 117061, м. „Мерата“, с. Вресово, общ. Руен“, с възложител: Халил Халил

Решение БС-4-ЕО/22.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.2.157, по КК на гр. Поморие, ПИ 000084, 000089 по КВС на с. Лъка и ПИ 000104 по КВС на с. Каменар, с цел обособяване на индустриална логистична база за складова дейност и производствена без вредни влияния“, с възложители: „ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ АД И „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД

Публикувано на 11.02.2019

Решение БС-3-ЕО/11.02.2019 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на ПИ с № 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 31.01.2019

Решение БС-2-ЕО/30.01.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 53045.224.528, м. "Чеир баши" по КК на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: "ВЛТН" ЕАД

Публикувано на 15.01.2019

Решение БС-1-ЕО/14.01.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор по КК 80916.10.100, местност „Край село“, землище с. Черни връх, Община Камено с цел обособяване на два УПИ с отреждане „за вилно строителство и ПУП-ПП на довеждаща инфраструктура“, с възложител: Йосиф Петров


2018

Публикувано на 23.10.2018

Решение № БС-15-ЕО/22.11.2018 за: „ПУП - ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлени имоти №№ 35033.6.155 и 35033.6.248, местност „Минералния извор”, землище на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „МНК Трейдинг” ЕООД

Публикувано на 16.10.2018

Решение № БС-14-ЕО/15.11.2018 за план: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.3.933, местност „Курт Тепе“, землище гр. Бургас, община Бургас“ с възложители: Радостина Гочева и Спиро Николов

Публикувано на 12.10 2018

Решение БС-13-ЕО/11.10.2018 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв. 10 в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 28.09.2018

Решение БС-12-ЕО/27.09.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1440, 07079.1.1441, 07079.1.1442, 07079.1.1443 и 07079.1.1444 по КККР на град Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 и УПИ XIX-1125, кв. 9, м. „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, общ. Бургас“с възложител: Община Бургас

Публикувано на 18.09.2018

Решение БС-11-ЕО/18.09.2018 за: „Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 37023.502.86, 37023.502.91, 37023.502.105, по КК на земл. на гр. Китен, идентични на кв. 1, кв. 3 и кв. 4 по ПРЗ на Международен младежки лагер - Приморско, земл. ма гр. Китен, общ. Приморско , с цел обединяването им в едно УПИ с отреждане "За курортни дейност", свободно застрояване с ограничителни строителни линии, с възложител: "Приморско Клуб" ЕАД

Публикувано на 03.09.2018

Решение БС-10-ЕО/31.08.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119, м. "Наневия чифлик", град Бургас, общ. Бургас", с възложител: Дарин Лазаринов Лашков

Публикувано на 10.08.2018

Решение БС-9-ЕО/10.08.2018 за: „Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър – предварителен вариант с период на действие 2018 – 2022 г.“ с възложител: Община Несебър

Публикувано на 27.07.2018

Решение БС-8-ЕО/26.07.2018 за: „Изменение на ОУП за УПИ V /ПИ 07079.605.632/ и УПИ VI /ПИ 07079.605.633/, кв.27а, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 01.06.2018

Решение БС-7-ЕО/30.05.2018 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” гр. Бургас (ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас) и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”,  гр. Бургас“ с възложител: „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД

Публикувано на 23.05 2018

Решение БС-6-ЕО/23.05.2018  за: „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Руен 2017 – 2020 г.“, с възложител: Община Руен

Публикувано на 20.03.2018

Решение БС-5-ЕО/16.03.2018  за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас-Камено“, с възложител: СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”

Публикувано на 01.03.2018

Решение БС-4-ЕО/27.02.2018  за: „ПУП-ПР за кадастрален район 11538.504 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър, местност „Инцараки“ /бивш §4/, с цел актуализиране на транспортно-комуникационната схема на зоната, прецизиране на имотните граници, тяхната собственост и площи, урегулиране на възстановените земеделски имоти и създаване на възможност за изграждане на инженерната инфраструктура“ с възложител: Община Несебър

Публикувано на 16.02.2018

Решение БС-3-ЕО/16.02.2018 за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Несебър-Месемврия”, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 11.01.2018

 

Решение БС-02-ЕО/11.01.2018 за: „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.13.1433, м. „Минерални бани”, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: Община Бургас


Публикувано на 05.01.2018


Решение БС-01–ЕО/05.01.2018 за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“, с възложител: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ

 

2017
 

Публикувано на 08.11.2017

Решение БС-15-ЕО/07.11.2017 за: “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 3/Од, представляваща четири съседни поземлени имота с ПИ № 07079.3.2139, 07079.3.2140, 07079.3.2141 и 07079.3.2142, местност „Шосеен път”, земл. на гр.Бургас общ. Бургас” с възложител Община Бургас

Публикувано на 09.10. 2017

Решение БС-14-ЕО/06.10.2017 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в частта на границата между устройствени зони 6/Оз и 7/Пп за включване на ПИ с № 07079.4.968 по КК на гр.Бургас от 6/Оз и 7/Пп“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 11.09 2017

Решение БС-13-ЕО/08.09.2017 за: „Регионална програма за управление на отпадъците на  Регион Бургас – 2017-2020 г.“ с възложител: РС „Управление на отпадъците „Регион Бургас”

Публикувано на 31.08.2017

Решение БС-12-ЕО/30.08.2017 за: „Стратегия за водене от общностите местно развитие на Местна инициативна група Приморско-Созопол, с възложител: СНЦ "Местна инициативна група Приморско-Созопол"

Публикувано на 18 юли 2017

Решение БС-11-ЕО/13.07.2017 за: „Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот № 000066, с. Каменар, общ. Поморие” с възложител: Община Поморие

Публикувано на 07 Юли 2017 г

Решение БС-10-ЕО/05.07.2017 за: "Програма за управление на отпадъците на Община Котел 2015 – 2020 г." с възложител: Община Котел

Публикувано на 16 Юни 2017 г

Решение БС-9-ЕО/15.06.2017г. за: „Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на  територията на Община Поморие 2015-2020 г.“ с възложител Община Поморие.

Публикувано на 15 Юни 2017 г

Решение БС-8-ЕО/14.06.2017г. за: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Царево 2016 – 2020 г.“ с възложител: община Царево

Публикувано на 27 Април 2017 г

Решение БС-7-ЕО/26.04.2017г. за: „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Карнобат за периода 2014-2020 г.“ с възложител СНЦ „Местна инициативна група – Карнобат“

Публикувано на 20 Април 2017 г

Решение БС-6-ЕО/19.04.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Програма за управление на отпадъците на Община Камено 2016-2020г.“, с възложител:  Община Камено

Публикувано на 07 Април 2017 г

Решение БС-5-ЕО/06.04.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ № 020006, местност „Машатлъка“, кв. Ветрен, гр. Бургас община Бургас“ с възложител:  Александър Николов Грозданов

Публикувано на 04 Април 2017 г

Решение БС-4-ЕО/31.03.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Подробен устройствен план – План за улична регулация засягащ ПИ №№ 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127, местност „Преводната“, с. Каменар, община Поморие“ с възложител:  Община Поморие

Публикувано на 24 Март 2017 г

Решение БС-2-ЕО/23.03.17 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Стратегия за местно развитие (СМР)  на територията обхващаща населените места от Община Камено и община Бургас – без строителните граници на гр. Бургас, по подхода „Водено от общностите местно развитие – Местна инициативна група Камено-Бургас“, за периода 2014-2020 г.“ с възложител: СНЦ „Местна инициативна група Камено-Бургас“

Публикувано на 23 Март 2017 г

Решение БС-3-ЕО/17.03.17 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Стратегия за водено от общностите местно развитие на община Несебър“ с възложител: СНЦ „Местна инициативна група Несебър“

Публикувано на 13 февруари 2017 г.

Решение БС-1-ЕО/10.02.2017 г. за "Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2016-2020г." с възложител: Община Бургас.