Решения за преценяване необходимостта от ЕО

 

2021 

 
 
Публикувано на 25.10.2021

Решение БС-50-ЕО/25.10.2021 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имоти с ид.07079.2.3528 и 07079.2.3530 (образуван от бивш имот 07079.2.1905) по КК на гр. Бургас, община Бургас с цел обособяване на УПИ ХХШ-3528 и XXIV-3530 с отреждане на имота „за крайпътен обект, бензиностанция и газсганция“, с възложител Никола Янев

Публикувано на 22.10.2021

Решение БС-49-ЕО/22.10.2021 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имоти с № 35033.130.9 и 35033.24.326 по КК на гр. Каблешково, община Поморие“, с възложител Община Поморие

Решение БС-48-ЕО/22.10.2021 за: „ПУП-ПРЗ за пи с № 67800.10.381, м. „Ачмалъци“, гр. Созопол“, с възложители: СИЙКА КОЖУХАРОВА, ВАСИЛ ДОНЧЕВ, НАСЛЕДНИЦИ НА ЕЛЕНА СТОЯНОВА, НАСЛЕДНИК НА СВЕТОСЛАВ БЕРБЕРОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН БЕРБЕРОВ

Публикувано на 07.10.2021

Решение БС-47-ЕО/07.10.2021 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с № 07079.13.2326 по КК на гр. Бургас, местност „Голямата нива“, община Бургас (предходен №015326)“ с възложител: „Топ Системс“ ЕООД

Публикувано на 06.10.2021

Решение БС-46-ЕО/05.10.2021 за: „Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на реконструкция на съществуваща въздушна мрежа средно напрежение, в обхват започващ от границата между ПИ с №07079.3.2827 и 07079.3.2830 до БКТП „Ригел" в ПИ 07079.3.928. засягащ ПИ с № 07079.3.2827, 07079.3.1381, 07079.2.1 и 07079.3.2767 по КК на гр. Бургас", с възложител: Община Бургас

Решение БС-45-ЕО/05.10.2021 за: „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Община Бургас за периода 2021-2027“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-44-ЕО/05.10.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти с № 39164.15.71 и 39164.15.74 по КК на с. Кошарица, местност „Йовче дере, община Несебър с цел промяна в отреждането на имота“, с възложител: “Ланд Трейд-2008“ ЕООД

Публикувано на 05.10.2021

Решение БС-43-ЕО/04.10.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с № 07079.20.465 и 07079.20.464 по КК на гр. Бургас, местност „Ъгъла“ (бившата „Кюшето“), община Бургас (УПИ I-1330 и УПИ II-1331 в кв.29)”, с възложители: Сотира Иванова, Ангелина Боева, Йорданка Розенбергер и Милена Аулбах

Публикувано на 01.10.2021

Решение БС-42-ЕО/01.10.2021 за: „Частично изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на част от Устройствена зона 13/Смф в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас включваща имоти с № 07079.2.1992, 07079.2.1993, 07079.2.2670, 07079.2.2669, 07079.2.2002, 07079.2.2005, 07079.2.2012, 07079.2.2033, 07079.2.3468,07079.2.3464, 07079.2.2464, 07079.2.2468, 07079.2.2406, 07079.2.2129, 07079.2.2151, 07079.2.1994, 07079.2.2003, 07079.2.2826, 07079.2.2759, 07079.2.2034, 07079.2.2435, 07079.2.3467, 07079.2.3470, 07079.2.2042, 07079.2.2469, 07079.2.2397, 07079.2.2401, 07079.2.2145, 07079.2.1996, 07079.2.3463, 07079.2.2008, 07079.2.2015, 07079.2.2035, 07079.2.2431, 07079.2.3469, 07079.2.3471, 07079.2.2043, 07079.2.2046, 07079.2.2399, 07079.2.2402, 07079.2.2560, 07079.2.1998, 07079.2.3462, 07079.2.2009, 07079.2.2016, 07079.2.2355, 07079.2.2436, 07079.2.3461, 07079.2.2018, 07079.2.2541, 07079.2.2047, 07079.2.2362, 07079.2.2403, 07079.2.2148, 07079.2.1999, 07079.2.3461, 07079.2.2032, 07079.2.2534, 07079.2.2437, 07079.2.2040, 07079.2.2542, 07079.2.2048, 07079.2.2405, 07079.2.2147, 07079.2.2000, 07079.2.2004, 07079.2.2011, 07079.2.3195, 07079.2.2535, 07079.2.2456, 07079.2.3463, 07079.2.2463, 07079.2.2467, 07079.2.2405, 07079.2.2364, 07079.2.2407, 07079.2.2150, 07079.2.2152, 07079.2.2660 и 07079.2.2661 по КК на гр. Бургас, община Бургас“, свъзложител: Община Бургас

Публикувано на 20.09.2021

Решение БС-41-ЕО/20.09.2021 за: „ПУП-ПРЗ за № 07079.8.497, находящ се в местност „Кара баир Е”, кв. „Меден рудник”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложители „Мартело“ ЕООД, Симеонка Чакмакова, Атанас Ангелов, Станка Сачанова, Станка Янева, Иван Бахчеванов, Карамфилка Кралева

Публикувано на 17.09.2021

Решение БС-40-ЕО/17.09.2021 за: „План за интегрирано развитие на община Созопол за периода 2021-2027г.”, с възложител: Община Созопол

Публикувано на 14.09.2021

Решение БС-39-ЕО/13.09.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.1716 и 07079.2.1717 по КК на гр. Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в нов УПИ, с отреждане „За спорт и обществени обслужващи дейности”, с възложители: СНД „Тенис Клуб Авеню“

Решение БС-38-ЕО/10.09.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с №63029.122.32 по КК на с. Росен, м. “Казаково лозе”, общ. Созопол ”, с възложител: Рада Иванова

Публикувано на 18.08.2021

Решение БС-37-ЕО/16.08.2021 за: "План за интегрирано развитие на Община Карнобат за периода 2021-2027”, с възложител: Община Карнобат

Решение БС-36-ЕО/12.08.2021 за: "ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.30.63 по КК на гр. Бургас, кв.”Крайморие”, общ. Бургас", с възложител: “Нордус” ООД, “АТН-Транс” ЕООД и Николай Иванов

Публикувано на 10.08.2021

Решение БС-35-ЕО/09.08.2021 за: „Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с № 07079.30.298 по КК на гр. Бургас, кв. „Крайморие“, община Бургас“, с възложители: „Ред афлек“ ЕООД, Деян Шевкенов, Яни Велев, Димитър Николов, Веселин Николов, Милен Динев и Емилия Динева

Публикувано на 09.08.2021

Решение БС-34-ЕО/06.08.2021 за: „План за интегрирано развитие на Община Приморско за периода 2021 - 2027 г“, с възложители: Община Приморско

Публикувано на 30.07.2021

Решение БС-33-ЕО/29.07.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти № 07079.3.945 и 07079.3.946, м. „Курт тепе”, землище гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложители: Неделин Шкодров и Станимир Шкодров

Публикувано на 15.07.2021

Решение БС-32-ЕО/14.07.2021 за: „Изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 57337.110.104 по КК на с. Полски извор, община Камено, с цел уригулиране и разделяне на имота и обособяване на три УПИ с отреждане "за жилищно строителство" и изработване на ПУП-ПУР за продължаване на улица до новообразуваните УПИ“,  с възложител: Алекси Граматиков

Решение БС-31-ЕО/13.07.2021 за: „План за интегрирано развитие на Община Руен за периода 2021-2027 г.“, с възложител: Община Руен

Публикувано на 09.07.2021

Решение БС-30-ЕО/9.07.2021 за: „ПУП-ПП за трасе на кабел 20 kV от РУ20 kV в поземлен имот № 61042.23.56 по КК на с. Равадиното (УПИ 379), местност „Чоплака”, с. Равадиново до ПС „Созопол” в поземлен имот № 81178.9,37 по КК на гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС” АД

Публикувано на 08.07.2021

Решение БС-29-ЕО/7.07.2021 за: „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с № 81178.6.97 по КК на град Черноморец, община Созопол, с цел обособяване на УПИ и отреждане на имота „за къмпинг и обслужващи дейности“, с възложител: Калина Генова

Публикувано на 15.06.2021

Решение БС-28-ЕО/14.06.2021 за: „ПУП-ПП за изграждане на въздушна кабелна линия 20kV от стълб №59 на ВЛ "Съдиево", П/С "Айтос" до стълб №24 на ВЛ "Благоев", В/с Айтос в поземлени имоти с идентификатори 00151.522.10, 00151.522.12 и 00151.423.2 по КК на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Карнобат

Решение БС-27-ЕО/14.06.2021 за: “План за интегрирано развитие на Община Средец 2021-2027 г.“, с възложител: Община Средец

Решение БС-26-ЕО/14.06.2021 за: “План за интегрирано развитие на Община Несебър 2021-2027 г.“, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 10.06.2021

Решение БС-25-EO/04.06.2021 за: “ПУП-ПРЗ за ПИ с 07079.13.1173 и ПИ 07079.13.1172 по КК на гр, Бургас с цел разделяне на имотите на осем УПИ/ за имот 07079.13.1173/ и седем УПИ/ за имот № 07079.13.1172/ и определяне на малкоетажно жилищно застрояване в новообразуваните УПИ”, с възложители: Донка Фотева и съсобстеници 

Решение БС-24-ЕО/03.06.2021 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с №81178.5.116 по КК на гр. Черноморец, общ. Созопол с цел разделяне на имота и обособяване на 8 УПИ с отреждане “за сгради за отдих и курорт”, с възложител: Згура Христодоров, Зоя Стамова и Жечо Желев

Публикувано на 28.05.2021

Решение БС-23-ЕО/28.05.2021 за: „Изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 57491.18.236 по КК град Поморие, община Поморие, с цел промяна в отреждането на имота от „за жилищни сгради“ в „за вилни сгради“, с възложител: „Бг Ленд Инвест“ ЕООД

Публикувано на 07.05.2021

Решение БС-22-ЕО/05.05.2021 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-14,34, кв. 6 (поземлени имоти 07079.2.1404 и 07079.2.1367 по КК), местност "Под шосето", землище гр. Бургас, община Бургас“,  с възложител: "Дева Бродкаст" ЕООД

Решение БС-21-ЕО/05.05.2021 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идент. 81178.1.316 по КК на гр. Челноморец, местност "Мокро скала", общ. Созопол и ПУП-ПУР на улица о.т. 91а до о.т. 91d по плана на гр.Черноморец“,  с възложители: Милка Райчева и Стоянка Ян

Решение БС-20-ЕО/05.05.2021  за: „ПУП-ПРЗ за ПИ81178.5.77, м. "Аклади", гр. Черноморец, общ. Созопол, и разделяне на осемнадесет УПИ“,  с възложител: "Лео - Бетонови изделия" ЕООД

Публикувано на 14.04.2021

Решение БС-19-ЕО/14.04.2021 за: „Изграждане на фотоволтаична централа и ПУП-ПП за трасе на електрически кабел 20 kV с начало от новопроектиран трафпост в североизточната част на ПИ с № 00151.194.24 по КК на град Айтос, община Айтос“, за присъединяване на предвидената ФЕЦ в имота към нов ЖР стълб, вграден в междустълбието на ЖР стълб № 14 и ЖР стълб № 15 на ВЛ 20 kV „Черноград“ от подстанция „Айтос“, с възложител: „Валпа-04“ ЕООД

Решение БС-18-ЕО/13.04.2021 за: „ПУП-ПРЗ за имот с ид. 66682.147.5 по КК на с. Скала, м. „Балбузанските ниви“, общ. Сунгурларе с цел промяна в отреждането на имота „за фотоволтаичен парк“, с възложител: „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД

Решение БС-17-ЕО/13.04.2021 за:: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: обслужващ път е начало ул. „Ваканционна“ между о. т. 201 и о. т. 202 (ПИ с № 44094.502.60 по КК) до ПИ с № 44094.21.11 по КК (УПИ 1-11) и ПИ с № 44094.21.100 по КК (УПИ IV-2126) в м. „Рибарницата“ на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 06.04.2021

Решение БС-16-ЕО/06.04.2021 за „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II, кв. 116, УПИ I в кв. 184, УПИ I в кв.184а, УПИ I в кв. 185, УПИ I в кв. 196 по плана на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Община Поморие

Публикувано на 31.03.2021

Решение БС-15-ЕО/31.03.2021 за: „ПУП-ПРЗ за имоти № 44425.12.24, 4425.12.25, 4425.12.26 по КК на с. Лъка, м. „Вилите“, общ. Поморие с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция“, с възложители: „Лъка Гейм“ АД и „Състейнабъл Енерджи“ ЕАД

Публикувано на 18.03.2021

Решение №БС-14-ЕО/16.03.2021 за: „Проект на Подробен устройствен план -Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване на имот с идентификатор 32737.108.1 по КК на с. Индже войвода, м. "Стопански двор", общ. Созопол, обл. Бургас, с възложител: „Финномеханик - Кузманов" ЕООД

Публикувано на 12.03.2021

Решение №БС-13-ЕО/10.03.2021 за: „Изработване на ПУП-ПП за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през ПИ с идентификатори: 58356.4.813; 58356.65.86; 58356.65.87 и 58356.65.6 по КК и КР на гр. Приморско; ПУП-ПП за трасе на гравитачна канализация, преминаващо през ПИ с идентификатори: 58356.73.13; 58356.501.217 и 58356.501.216 по КК и КР на гр. Приморско“, с възложител: „ВиК Бургас“ ЕАД 

Решение №БС-12-ЕО/10.03.2021 за: „Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - за п одземно трасе на водопровод с начало от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 44094.12.1136 по КК на с. Лозенец до ПИ с идентификатор 10361.2.626 по КК на с. Велика, Община Царево“,  с възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО

Публикувано на 04.03.2021

Решение БС-11-ЕО/4.3.2021 за: „Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обслужваща улица в местност „Караагач“ с начало от поземлен имот № 44094.2.14 до поземлен имот №44094.2.945 по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 02.03.2021

Решение БС-10-ЕО/02.03.2021 за: Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20 kV от П/С „Айтос“ до СРС стълб „103А“ на ВЛ „Пролет“, разположен на южната граница на ПИ с № 36381.35.134 но КК на с. Караново, община Айтос”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Решение БС-9-ЕО/02.03.2021 за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии - обслужващ път с начало от ПИ с № 44094.14.13 по КК (път Царево-Лозенец) до ПИ с № 44094.1.1123 и 44094.1.1118, кв. 69 в м. „Тарфа“ по КК на с. Лозенец, община Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 19.02.2021

Решение БС-8-ЕО/19.02.2021 за: „ПУП-ПП за трасе на нов електропровод 110 kV от новопроектирана фотоволтаична електроцентрала „Малко Търново“ в ПИ с идентификатор 46663.52.588 по КК на град Малко Търново до подстанция „Малко Търново“ в ПИ с идентификатор 46663.501.60 по КК на град Малко Търново, община Малко Търново“, с възложител: „Тракия-МТ“ ЕООД

Публикувано на 11.02.2021

Решение БС-7-ЕО/11.02.2021 за: „ПУП-ПРЗ за фотоволтаична програма, в обхват поземлени имоти с № 36525.301.1, 36525.301.2, 36525.301.3. 36525.301.9, 36525.301.310, 36525.301.11, 36525.301.14, 36525.301.15, 36525.301.56 по КК на гр. Карнобат, с възложител: „Агрошанс Комерс” ЕООД

Публикувано на 25.01.2021

Решение БС-6-ЕО/21.01.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с №07079.13.2318, 07079.13.2319, 07079.13.2320, 07079.13.2321, 07079.13.2322 и 07079.13.2323 по КК на Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане“ за курортни дейности”, с възложители: Борис Къдрев, Станимир Шкодров, Петя Шкодрова, Живко Иванов, Диана Иванова и Димитринка Георгиева

Публикувано на 21.01.2021

Решение БС-5-ЕО/21.01.2021 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлени имоти с № 81178.5.79. 81178.5.80 и 81178.5.112 по КК на гр. Черноморец, м. „Аклади”,общ. Созопол, с цел промяна отреждането на земеделска земя „за сгради за отдих и курорт“, с възложители: Вероника Михалева и Симона Михалева

Публикувано на 13.01.2021

Решение БС-4-ЕО/13.01.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10, 07079.13.11 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас, с цел урегулиране и разделяне на имотите на самостоятелни УПИ и отреждане „за жилищно строителство“, с възложители: Диана Иванова, Живко Иванов, Весислав Илчев и Росица Илчева

Решение БС-3-ЕО/13.01.2021 за: „План за регулация и застрояване за ПИ с № и 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905, 07079.3.1907, 07079.3.1908. 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456,07079.602.74207079.3.1719 по К по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 1-9,11-10 и УПИ 111-6,7 в бивш масив 139, УПИ 1-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 11.01.2021

Решение БС-2-ЕО/08.01.2021 за: „Резервно водоснабдяване към деривация „Камчия” от язовир „Ахеой” и язовир „Порой”, включва: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00271.2.210 по КККР на с. Александрово, община Поморие; ПУП-ПП за трасе на главен водопровод ог основен изпускател на яз. „Порой” в ПИ с идентификатор 53822.20.1 по КК на с. Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия” в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по КК на с. Медово, община Поморие; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47651.143.6 по КК на с.Медово, община Поморие; ПУП-ПП за пътна връзка до ПИ 00271.2.210 но КК на с. Александрово, община Поморие”; ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КККР на с. Бата, община Поморие; ПУП - ПП за пътна връзка от път № BGS 1145 (с. Медово - с. Бата - с. Страцин) до ПИ 02810.14.109 по КК на с. Бата, м. Помпена станция, община Поморие; ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. „Ахелой“, разположена в ПИ 02810.18.114 по КККР на с. Бата, община Поморие, до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК нас. Бата, община Поморие; ПУП-ПП за реконструкция на трасе на главен водопровод от 11C в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с. Бата, община Поморие до съществуваща шахта - връзка с деривация „Камчия“ разположена в ПИ 47561.7.122 по КК на с. Медово, община Поморие“, с възложител „ВИК БУРГАС” ЕАД

Решение БС-1-ЕО/08.01.2021 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 67800.8.626, 67800.8.125, 67800.8.126 и 67800.8.127 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на два УПИ и отреждане на имотите „за вилни сгради, КОО и трафпост“, с възложител: Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол


2020 

 
Публикувано на 29.10.2020

Решение БС-19-ЕО/28.10.2020 за: „ПУП-ПП за трасе на уличен водопровод в ПИ с № 10731.20.57 и 10731.20.55 по КК на с. Веселие, община Приморско“, с възложител: Община Приморско

Публикувано на 13.10.2020

Решение БС-18-ЕО/13.10.2020 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.831.29 по КККР на гр. Бургас, „Лесопарк Росенец”, община Бургас”, с възложител: „ОТМАНЛИ ИНВЕСТ” ООД

Решение БС-17-ЕО/13.10.2020 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.3.925 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ V-8, кв. 69 по плана на гр. Бургас), с цел промяна на устройствената зона за имота от Пп на 12/Смф и промяна в отреждането от „за шивашки цех“ в „за складово-производствена база с административна част“, с възложител: „Дева Бродкаст“ ЕООД

Публикувано на 21.09.2020

Решение БС-16-EО/18.09.2020 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 48619.6.555/стар № 48619.6.523/ по КККР на гр. Царево, м.”Арапя”, общ. Царево с цел разделяне имота на пет нови урегулирани поземлени имота с отреждане “за вилни сгради и къмпинг единици”, с възложители: Николай Калайков, Даниела Калайкова, Антоанета Кирацова, Христо Кирацов и Марио Ташев

Решение БС-15-EО/18.09.2020 за: „ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии-обслужваща улица в м.”Дядо Ильова Бакча” с начало от четвъртокласен общински път Царево-Лозенец до ПИ № 48619.9.547 по КК на град Царево, общ. Царево”, с възложител: Община Царево

Публикувано на 31.08.2020

Решение БС-14-ЕО/28.08.2020 за: „Изменение но ОУП на гр. Бургас в частта на границата между устройствени зони 3/Оз и 1/Жм за включване на ПИ № 07079.12.788 и № 07079.12.789 от УЗ 3/Оз към УЗ 1/Жм , м.“Кабата“, кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 23.07.2020

Решение БС-13-ЕО/22.07.2020 за: „Изработване на проект за ПУП-ПРЗ на поземлен имот с № 07079.3.1641 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас с цел отреждане на имота за складови-производствени и административни дейности“, с възложители: „Д2М“ ЕООД и „Нуева“ ООД

Решение БС-12-ЕО/22.07.2020 за: „ПУП-ПП за изграждане на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на „Външно ел. захранване на имоти 221, 395, 394 по плана на новообразуваните имоти, м. „Лозята“, землище с. Писменово, общ. Приморско – 3 броя кабели НН от ЕТ пред имот 482 до главните ел. табла на ПИ 221, 395, 394“,  с възложител: Община Приморско

Публикувано на 23.06.2020

Решение БС-11-ЕО/23.06.2020 за: „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1003, 07079.13.1004, 07079.13.1005, 07079.13.1006, 07079.13.1007 и 07079.13.1018 по КК на м. „Нанелика“, град Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в един нов УПИ и разделянето им на 13 отделни УПИ, с функционално отреждане „за вилно строителство“ и нова обслужваща улица”, с възложител: „АКЗ“ ЕООД

Решение БС-10-ЕО/22.06.2020 за:„Изменение на Общ устройствен план(ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-9-ЕО/22.06.2020 за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлен имот № 07079.8.224, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 15.06.2020

Решение БС-8-ЕО/15.06.2020 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с идентификатор 81178.6.280 по КК, местност „Аклади“, землище на град Черноморец, община Созопол, с цел промяна отреждането на имота „за сгради за отдих и курорт“ с възложители: „Сън Рокс“ ЕООД и Красимир Георгиев

Публикувано на 21.05.2020

Решение БС-7-ЕО/21.05.2020 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.6.1124, местност „Герен бунар”, землище гр, Бургас, община Бургас“, с възложители: ЕЛАЗ” ЕООД и „ЛОТОС ТРЕЙДИНГ” ООД

Публикувано на 29.04.2020

Решение БС-6-EO/28.04.2020 за: „ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ III-25-37, УПИ IV-25,37 и УПИ V-25, масив 74, местност „Келева нива“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Деплан“ ООД

Публикувано на 13.04.2020

Решение БС-5-ЕО/10.04.2020 за „ПУП-ПРЗ за имот № 07079.3.1447, местност „Мадика“, землище на гр. Бургас“, с възложители: Борислав Куманов, Нина Бораджиева, Десислава Евгениева, Марийка Чипанова, Вениамин Куманов

Публикувано на 24.03.2020

Решение БС-4-ЕО/24.03.2020 за: „Израборване на ПУП-ПРЗ за ПИ №07079.8.274,07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.671.579, 07079.671.580, 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 9/Оз, 26/ Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащия ОУП на гр. Бургас, попадащи в строителните граници на к-с "Меден Рудник“, м. „Кара баир“, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 27.02.2020

Решение БС-3-ЕО/27.02.2020 за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на ПИ с № по КК 07079.9.1035 и 07079.9.1036, м. „Салкъмчетата“, землище кв. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.02.2020

Решение БС-2-ЕО/04.02.2020 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна отреждането от „за рекултивация”, във „за фотоволтаична електроцентрала” за УПИ VI-477 и V-477, кв. 52 по плана на гр. Малко Търново и Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV, от подстанция МТ до УПИ III-477 (ПИ 46663.52.590), УПИ VI-477 (ПИ 46663.52.587) и УПИ V-477 (ПИ 46663.52.588)“,  с възложител: „Тракия-МТ“ ЕООД

Публикувано на 16.01.2020

Решение БС-1-ЕО/14.01.2020 за:  „Изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ , с възложител: „АТЛАНТИС КАСА“ ООД


2019 г.

Публикувано на 20.12.2019

Решение БС-21-ЕО/20.12.2019 за: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.820.1178 по КК на гр. Бургас в кв. 74 по действащия план на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас, с възложител: „Източноевропейски Строителен Холдинг” ЕООД

Решение БС-20-ЕО/20.12.2019 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на УПИ II, III и IV, кв. 6 по плана на в.з. "Минерални бани" (ПИ с № съответно 07079.701.67, 07079.701.66 и 07079.701.65) по КК на гр. Бургас, община Бургас, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 19.08.2019

Решение БС-19-ЕО/19.08.2019 за: „ПУП-ПРЗ за кв. 24, УПИ XIV-1041, XV-1040, кв. 25, УПИ XXX-1121, XXXI-1120, УПИ XXXII-1119, ХХХIII-1118, кв. 37 и кв. 60 по плана на с. Маринка“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-18-ЕО/19.08.2019 за: „Частично изменение на ПЕП-ПРЗ за имоти в кв. 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151 по действащия РП на гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 08.08.2019

Решение БС-17-ЕО/08.08.2019 за „ПУП-ПРЗ за ПИ № 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас с цел създаване на устройствена основа за изграждане на високотехнологичен индустриален парк", с възложител: Община Бургас

Публикувано на 30.07.2019

Решение БС-16-ЕО/29.07.2019 за: "Изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.6.1679 и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-32 /ПИ № 07079.6.1137/ и УПИ V-1472,1473, образувано от ПИ 07079.6.1472 и бивш 07079.6.1473 в местност "герен Бунар", землище на гр. Бургас, с възложители: "Аква Понтика"ООД и Гарден Франц"ООД

Публикувано на 25.07.2019

Решение БС-15-EO/24.07.2019 за: „ПУП-ПЗ на ПИ с №11538.13.178, м. “Варниците“, землище на гр. Свети Влас, общ. Несебър, с възложител: „ПАРАДАЙЗ БИЙЧ“ ЕАД

Публикувано на 12.07.2019

Решение БС-14-ЕО/12.07.2019 за: "ПУП-ПРЗ на ПИ №35033.8.405 по КК на гр. Каблешково, общ. Поморие", с възложител: "БГ АСЕТС ГРУП" ООД

Публикувано на 04.07.2019

Решение БС-13-ЕО/04.07.2019 за: Изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А, гр. Бургас, попадащи в разширението на строителните граници на гр. Бургас, в устройствена зона 13/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас”, с възложител Община Бургас

Публикувано на 25.06.2019

Решение БС-12-ЕО/21.06.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 61042.12.10, м. „Халваджи дол”, с. Равадиново, Община Созопол”, с възложител: „Агро Комерс 2015” ЕООД

Решение БС-11-ЕО/21.06.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ, ПУП-ПУР за поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.461; ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп на техническата инфраструктура и ПУП-ПП за трасе и сервитут за канализационен колектор за поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.461, землище на гр. Черноморец, Община Созопол”, с възложител: „Мултирок Естейт Къмпани” ЕООД

Публикувано на 24.06.2019

Решение БС-10-ЕО/21.06.2019 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор № 81178.40.288 по КК на гр. Черноморец, м. "Ачамите", Община Созопол с цел изграждане на крайпътен обслужващ комплекс - магазин, офиси и паркинг за обслужване на каравани”, с възложител: ЕТ "БУЛСТАР - Николай Палазов"

Публикувано на 13.05.2019

Решение БС-9-ЕО/13.05.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №07079.831.176 по регулационния план на „Лесопарк Росенец”, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Жит Истейтс“ ЕООД

Публикувано на 01.04.2019

Решение БС-8-ЕО/29.03.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-52, (ПИ № по КК 07079.3.2056), гр. Бургас и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № по КК 07079.3.2446, м. „Мадика“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Ж едн Х“ ЕООД

Публикувано на 26.03.2019

Решение БС-7-ЕО/26.03.2019 за: „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на ПИ № 07079.5.1649, 07079.5.1650, 07079.5.1651, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 12.03.2019

Решение БС-6-ЕО/11.03.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI ,LXVII, LXVIII, LXIX, LXX и LXXI, ПИ с идентификатори №№ 07079.660.560, 07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592 и 07079.660.597 по КК гр. Бургас“ с възложител: „Порт България Уест“ ЕАД

Публикувано на 25.02.2019

Решение БС-5-ЕО/22.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ 117061, м. „Мерата“, с. Вресово, общ. Руен“, с възложител: Халил Халил

Решение БС-4-ЕО/22.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.2.157, по КК на гр. Поморие, ПИ 000084, 000089 по КВС на с. Лъка и ПИ 000104 по КВС на с. Каменар, с цел обособяване на индустриална логистична база за складова дейност и производствена без вредни влияния“, с възложители: „ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ АД И „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД

Публикувано на 11.02.2019

Решение БС-3-ЕО/11.02.2019 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на ПИ с № 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 31.01.2019

Решение БС-2-ЕО/30.01.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 53045.224.528, м. "Чеир баши" по КК на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: "ВЛТН" ЕАД

Публикувано на 15.01.2019

Решение БС-1-ЕО/14.01.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор по КК 80916.10.100, местност „Край село“, землище с. Черни връх, Община Камено с цел обособяване на два УПИ с отреждане „за вилно строителство и ПУП-ПП на довеждаща инфраструктура“, с възложител: Йосиф Петров


2018

Публикувано на 23.10.2018

Решение № БС-15-ЕО/22.11.2018 за: „ПУП - ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлени имоти №№ 35033.6.155 и 35033.6.248, местност „Минералния извор”, землище на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „МНК Трейдинг” ЕООД

Публикувано на 16.10.2018

Решение № БС-14-ЕО/15.11.2018 за план: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.3.933, местност „Курт Тепе“, землище гр. Бургас, община Бургас“ с възложители: Радостина Гочева и Спиро Николов

Публикувано на 12.10 2018

Решение БС-13-ЕО/11.10.2018 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв. 10 в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 28.09.2018

Решение БС-12-ЕО/27.09.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1440, 07079.1.1441, 07079.1.1442, 07079.1.1443 и 07079.1.1444 по КККР на град Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 и УПИ XIX-1125, кв. 9, м. „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, общ. Бургас“с възложител: Община Бургас

Публикувано на 18.09.2018

Решение БС-11-ЕО/18.09.2018 за: „Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 37023.502.86, 37023.502.91, 37023.502.105, по КК на земл. на гр. Китен, идентични на кв. 1, кв. 3 и кв. 4 по ПРЗ на Международен младежки лагер - Приморско, земл. ма гр. Китен, общ. Приморско , с цел обединяването им в едно УПИ с отреждане "За курортни дейност", свободно застрояване с ограничителни строителни линии, с възложител: "Приморско Клуб" ЕАД

Публикувано на 03.09.2018

Решение БС-10-ЕО/31.08.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119, м. "Наневия чифлик", град Бургас, общ. Бургас", с възложител: Дарин Лазаринов Лашков

Публикувано на 10.08.2018

Решение БС-9-ЕО/10.08.2018 за: „Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър – предварителен вариант с период на действие 2018 – 2022 г.“ с възложител: Община Несебър

Публикувано на 27.07.2018

Решение БС-8-ЕО/26.07.2018 за: „Изменение на ОУП за УПИ V /ПИ 07079.605.632/ и УПИ VI /ПИ 07079.605.633/, кв.27а, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 01.06.2018

Решение БС-7-ЕО/30.05.2018 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” гр. Бургас (ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас) и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”,  гр. Бургас“ с възложител: „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД

Публикувано на 23.05 2018

Решение БС-6-ЕО/23.05.2018  за: „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Руен 2017 – 2020 г.“, с възложител: Община Руен

Публикувано на 20.03.2018

Решение БС-5-ЕО/16.03.2018  за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас-Камено“, с възложител: СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”

Публикувано на 01.03.2018

Решение БС-4-ЕО/27.02.2018  за: „ПУП-ПР за кадастрален район 11538.504 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър, местност „Инцараки“ /бивш §4/, с цел актуализиране на транспортно-комуникационната схема на зоната, прецизиране на имотните граници, тяхната собственост и площи, урегулиране на възстановените земеделски имоти и създаване на възможност за изграждане на инженерната инфраструктура“ с възложител: Община Несебър

Публикувано на 16.02.2018

Решение БС-3-ЕО/16.02.2018 за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Несебър-Месемврия”, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 11.01.2018

 

Решение БС-02-ЕО/11.01.2018 за: „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.13.1433, м. „Минерални бани”, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: Община Бургас


Публикувано на 05.01.2018


Решение БС-01–ЕО/05.01.2018 за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“, с възложител: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ

 

2017
 

Публикувано на 08.11.2017

Решение БС-15-ЕО/07.11.2017 за: “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 3/Од, представляваща четири съседни поземлени имота с ПИ № 07079.3.2139, 07079.3.2140, 07079.3.2141 и 07079.3.2142, местност „Шосеен път”, земл. на гр.Бургас общ. Бургас” с възложител Община Бургас

Публикувано на 09.10. 2017

Решение БС-14-ЕО/06.10.2017 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в частта на границата между устройствени зони 6/Оз и 7/Пп за включване на ПИ с № 07079.4.968 по КК на гр.Бургас от 6/Оз и 7/Пп“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 11.09 2017

Решение БС-13-ЕО/08.09.2017 за: „Регионална програма за управление на отпадъците на  Регион Бургас – 2017-2020 г.“ с възложител: РС „Управление на отпадъците „Регион Бургас”

Публикувано на 31.08.2017

Решение БС-12-ЕО/30.08.2017 за: „Стратегия за водене от общностите местно развитие на Местна инициативна група Приморско-Созопол, с възложител: СНЦ "Местна инициативна група Приморско-Созопол"

Публикувано на 18 юли 2017

Решение БС-11-ЕО/13.07.2017 за: „Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот № 000066, с. Каменар, общ. Поморие” с възложител: Община Поморие

Публикувано на 07 Юли 2017 г

Решение БС-10-ЕО/05.07.2017 за: "Програма за управление на отпадъците на Община Котел 2015 – 2020 г." с възложител: Община Котел

Публикувано на 16 Юни 2017 г

Решение БС-9-ЕО/15.06.2017г. за: „Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на  територията на Община Поморие 2015-2020 г.“ с възложител Община Поморие.

Публикувано на 15 Юни 2017 г

Решение БС-8-ЕО/14.06.2017г. за: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Царево 2016 – 2020 г.“ с възложител: община Царево

Публикувано на 27 Април 2017 г

Решение БС-7-ЕО/26.04.2017г. за: „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Карнобат за периода 2014-2020 г.“ с възложител СНЦ „Местна инициативна група – Карнобат“

Публикувано на 20 Април 2017 г

Решение БС-6-ЕО/19.04.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Програма за управление на отпадъците на Община Камено 2016-2020г.“, с възложител:  Община Камено

Публикувано на 07 Април 2017 г

Решение БС-5-ЕО/06.04.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ № 020006, местност „Машатлъка“, кв. Ветрен, гр. Бургас община Бургас“ с възложител:  Александър Николов Грозданов

Публикувано на 04 Април 2017 г

Решение БС-4-ЕО/31.03.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Подробен устройствен план – План за улична регулация засягащ ПИ №№ 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127, местност „Преводната“, с. Каменар, община Поморие“ с възложител:  Община Поморие

Публикувано на 24 Март 2017 г

Решение БС-2-ЕО/23.03.17 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Стратегия за местно развитие (СМР)  на територията обхващаща населените места от Община Камено и община Бургас – без строителните граници на гр. Бургас, по подхода „Водено от общностите местно развитие – Местна инициативна група Камено-Бургас“, за периода 2014-2020 г.“ с възложител: СНЦ „Местна инициативна група Камено-Бургас“

Публикувано на 23 Март 2017 г

Решение БС-3-ЕО/17.03.17 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Стратегия за водено от общностите местно развитие на община Несебър“ с възложител: СНЦ „Местна инициативна група Несебър“

Публикувано на 13 февруари 2017 г.

Решение БС-1-ЕО/10.02.2017 г. за "Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2016-2020г." с възложител: Община Бургас.