Решения за преценяване необходимостта от ЕО

2020 г.

Публикувано на 23.06.2020

Решение БС-11-ЕО/23.06.2020 за: „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1003, 07079.13.1004, 07079.13.1005, 07079.13.1006, 07079.13.1007 и 07079.13.1018 по КК на м. „Нанелика“, град Бургас, община Бургас, с цел обединяване на имотите в един нов УПИ и разделянето им на 13 отделни УПИ, с функционално отреждане „за вилно строителство“ и нова обслужваща улица”, с възложител: „АКЗ“ ЕООД

Решение БС-10-ЕО/22.06.2020 за:„Изменение на Общ устройствен план(ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-9-ЕО/22.06.2020 за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлен имот № 07079.8.224, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 15.06.2020

Решение БС-8-ЕО/15.06.2020 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ с идентификатор 81178.6.280 по КК, местност „Аклади“, землище на град Черноморец, община Созопол, с цел промяна отреждането на имота „за сгради за отдих и курорт“ с възложители: „Сън Рокс“ ЕООД и Красимир Георгиев

Публикувано на 21.05.2020

Решение БС-7-ЕО/21.05.2020 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 07079.6.1124, местност „Герен бунар”, землище гр, Бургас, община Бургас“, с възложители: ЕЛАЗ” ЕООД и „ЛОТОС ТРЕЙДИНГ” ООД

Публикувано на 29.04.2020

Решение БС-6-EO/28.04.2020 за: „ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ III-25-37, УПИ IV-25,37 и УПИ V-25, масив 74, местност „Келева нива“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Деплан“ ООД

Публикувано на 13.04.2020

Решение БС-5-ЕО/10.04.2020 за „ПУП-ПРЗ за имот № 07079.3.1447, местност „Мадика“, землище на гр. Бургас“, с възложители: Борислав Куманов, Нина Бораджиева, Десислава Евгениева, Марийка Чипанова, Вениамин Куманов

Публикувано на 24.03.2020

Решение БС-4-ЕО/24.03.2020 за: „Израборване на ПУП-ПРЗ за ПИ №07079.8.274,07079.8.276, 07079.8.277, 07079.8.279, 07079.8.280, 07079.8.281, 07079.671.422, 07079.671.517, 07079.671.531, 07079.671.579, 07079.671.580, 07079.671.581 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 9/Оз, 26/ Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащия ОУП на гр. Бургас, попадащи в строителните граници на к-с "Меден Рудник“, м. „Кара баир“, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 27.02.2020

Решение БС-3-ЕО/27.02.2020 за: „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на ПИ с № по КК 07079.9.1035 и 07079.9.1036, м. „Салкъмчетата“, землище кв. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.02.2020

Решение БС-2-ЕО/04.02.2020 за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна отреждането от „за рекултивация”, във „за фотоволтаична електроцентрала” за УПИ VI-477 и V-477, кв. 52 по плана на гр. Малко Търново и Парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV, от подстанция МТ до УПИ III-477 (ПИ 46663.52.590), УПИ VI-477 (ПИ 46663.52.587) и УПИ V-477 (ПИ 46663.52.588)“,  с възложител: „Тракия-МТ“ ЕООД

Публикувано на 16.01.2020

Решение БС-1-ЕО/14.01.2020 за:  „Изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ , с възложител: „АТЛАНТИС КАСА“ ООД


2019 г.

Публикувано на 20.12.2019

Решение БС-21-ЕО/20.12.2019 за: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.820.1178 по КК на гр. Бургас в кв. 74 по действащия план на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас, с възложител: „Източноевропейски Строителен Холдинг” ЕООД

Решение БС-20-ЕО/20.12.2019 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на УПИ II, III и IV, кв. 6 по плана на в.з. "Минерални бани" (ПИ с № съответно 07079.701.67, 07079.701.66 и 07079.701.65) по КК на гр. Бургас, община Бургас, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 19.08.2019

Решение БС-19-ЕО/19.08.2019 за: „ПУП-ПРЗ за кв. 24, УПИ XIV-1041, XV-1040, кв. 25, УПИ XXX-1121, XXXI-1120, УПИ XXXII-1119, ХХХIII-1118, кв. 37 и кв. 60 по плана на с. Маринка“, с възложител: Община Бургас

Решение БС-18-ЕО/19.08.2019 за: „Частично изменение на ПЕП-ПРЗ за имоти в кв. 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151 по действащия РП на гр. Царево, общ. Царево“, с възложител: Община Царево

Публикувано на 08.08.2019

Решение БС-17-ЕО/08.08.2019 за „ПУП-ПРЗ за ПИ № 61145.80.9 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас с цел създаване на устройствена основа за изграждане на високотехнологичен индустриален парк", с възложител: Община Бургас

Публикувано на 30.07.2019

Решение БС-16-ЕО/29.07.2019 за: "Изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.6.1679 и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-32 /ПИ № 07079.6.1137/ и УПИ V-1472,1473, образувано от ПИ 07079.6.1472 и бивш 07079.6.1473 в местност "герен Бунар", землище на гр. Бургас, с възложители: "Аква Понтика"ООД и Гарден Франц"ООД

Публикувано на 25.07.2019

Решение БС-15-EO/24.07.2019 за: „ПУП-ПЗ на ПИ с №11538.13.178, м. “Варниците“, землище на гр. Свети Влас, общ. Несебър, с възложител: „ПАРАДАЙЗ БИЙЧ“ ЕАД

Публикувано на 12.07.2019

Решение БС-14-ЕО/12.07.2019 за: "ПУП-ПРЗ на ПИ №35033.8.405 по КК на гр. Каблешково, общ. Поморие", с възложител: "БГ АСЕТС ГРУП" ООД

Публикувано на 04.07.2019

Решение БС-13-ЕО/04.07.2019 за: Изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А, гр. Бургас, попадащи в разширението на строителните граници на гр. Бургас, в устройствена зона 13/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас”, с възложител Община Бургас

Публикувано на 25.06.2019

Решение БС-12-ЕО/21.06.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 61042.12.10, м. „Халваджи дол”, с. Равадиново, Община Созопол”, с възложител: „Агро Комерс 2015” ЕООД

Решение БС-11-ЕО/21.06.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ, ПУП-ПУР за поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.461; ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп на техническата инфраструктура и ПУП-ПП за трасе и сервитут за канализационен колектор за поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.461, землище на гр. Черноморец, Община Созопол”, с възложител: „Мултирок Естейт Къмпани” ЕООД

Публикувано на 24.06.2019

Решение БС-10-ЕО/21.06.2019 за: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор № 81178.40.288 по КК на гр. Черноморец, м. "Ачамите", Община Созопол с цел изграждане на крайпътен обслужващ комплекс - магазин, офиси и паркинг за обслужване на каравани”, с възложител: ЕТ "БУЛСТАР - Николай Палазов"

Публикувано на 13.05.2019

Решение БС-9-ЕО/13.05.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №07079.831.176 по регулационния план на „Лесопарк Росенец”, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „Жит Истейтс“ ЕООД

Публикувано на 01.04.2019

Решение БС-8-ЕО/29.03.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-52, (ПИ № по КК 07079.3.2056), гр. Бургас и изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с № по КК 07079.3.2446, м. „Мадика“, землище на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Ж едн Х“ ЕООД

Публикувано на 26.03.2019

Решение БС-7-ЕО/26.03.2019 за: „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на ПИ № 07079.5.1649, 07079.5.1650, 07079.5.1651, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 12.03.2019

Решение БС-6-ЕО/11.03.2019 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI ,LXVII, LXVIII, LXIX, LXX и LXXI, ПИ с идентификатори №№ 07079.660.560, 07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592 и 07079.660.597 по КК гр. Бургас“ с възложител: „Порт България Уест“ ЕАД

Публикувано на 25.02.2019

Решение БС-5-ЕО/22.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ 117061, м. „Мерата“, с. Вресово, общ. Руен“, с възложител: Халил Халил

Решение БС-4-ЕО/22.02.2019 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.2.157, по КК на гр. Поморие, ПИ 000084, 000089 по КВС на с. Лъка и ПИ 000104 по КВС на с. Каменар, с цел обособяване на индустриална логистична база за складова дейност и производствена без вредни влияния“, с възложители: „ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ АД И „МИН ИНДЪСТРИ“ ЕООД

Публикувано на 11.02.2019

Решение БС-3-ЕО/11.02.2019 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в обхвата на ПИ с № 07079.618.20, 07079.618.1039, 07079.618.1085 и 07079.618.1086 по КК на гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 31.01.2019

Решение БС-2-ЕО/30.01.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 53045.224.528, м. "Чеир баши" по КК на гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: "ВЛТН" ЕАД

Публикувано на 15.01.2019

Решение БС-1-ЕО/14.01.2019 за: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор по КК 80916.10.100, местност „Край село“, землище с. Черни връх, Община Камено с цел обособяване на два УПИ с отреждане „за вилно строителство и ПУП-ПП на довеждаща инфраструктура“, с възложител: Йосиф Петров


2018

Публикувано на 23.10.2018

Решение № БС-15-ЕО/22.11.2018 за: „ПУП - ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлени имоти №№ 35033.6.155 и 35033.6.248, местност „Минералния извор”, землище на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „МНК Трейдинг” ЕООД

Публикувано на 16.10.2018

Решение № БС-14-ЕО/15.11.2018 за план: „Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 07079.3.933, местност „Курт Тепе“, землище гр. Бургас, община Бургас“ с възложители: Радостина Гочева и Спиро Николов

Публикувано на 12.10 2018

Решение БС-13-ЕО/11.10.2018 за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв. 10 в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 28.09.2018

Решение БС-12-ЕО/27.09.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1440, 07079.1.1441, 07079.1.1442, 07079.1.1443 и 07079.1.1444 по КККР на град Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 и УПИ XIX-1125, кв. 9, м. „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас, общ. Бургас“с възложител: Община Бургас

Публикувано на 18.09.2018

Решение БС-11-ЕО/18.09.2018 за: „Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 37023.502.86, 37023.502.91, 37023.502.105, по КК на земл. на гр. Китен, идентични на кв. 1, кв. 3 и кв. 4 по ПРЗ на Международен младежки лагер - Приморско, земл. ма гр. Китен, общ. Приморско , с цел обединяването им в едно УПИ с отреждане "За курортни дейност", свободно застрояване с ограничителни строителни линии, с възложител: "Приморско Клуб" ЕАД

Публикувано на 03.09.2018

Решение БС-10-ЕО/31.08.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119, м. "Наневия чифлик", град Бургас, общ. Бургас", с възложител: Дарин Лазаринов Лашков

Публикувано на 10.08.2018

Решение БС-9-ЕО/10.08.2018 за: „Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър – предварителен вариант с период на действие 2018 – 2022 г.“ с възложител: Община Несебър

Публикувано на 27.07.2018

Решение БС-8-ЕО/26.07.2018 за: „Изменение на ОУП за УПИ V /ПИ 07079.605.632/ и УПИ VI /ПИ 07079.605.633/, кв.27а, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 01.06.2018

Решение БС-7-ЕО/30.05.2018 за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона „ЮГ-Запад” гр. Бургас (ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас) и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”,  гр. Бургас“ с възложител: „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД

Публикувано на 23.05 2018

Решение БС-6-ЕО/23.05.2018  за: „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Руен 2017 – 2020 г.“, с възложител: Община Руен

Публикувано на 20.03.2018

Решение БС-5-ЕО/16.03.2018  за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас-Камено“, с възложител: СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”

Публикувано на 01.03.2018

Решение БС-4-ЕО/27.02.2018  за: „ПУП-ПР за кадастрален район 11538.504 по КК на гр. Свети Влас, община Несебър, местност „Инцараки“ /бивш §4/, с цел актуализиране на транспортно-комуникационната схема на зоната, прецизиране на имотните граници, тяхната собственост и площи, урегулиране на възстановените земеделски имоти и създаване на възможност за изграждане на инженерната инфраструктура“ с възложител: Община Несебър

Публикувано на 16.02.2018

Решение БС-3-ЕО/16.02.2018 за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Несебър-Месемврия”, с възложител: Община Несебър

Публикувано на 11.01.2018

 

Решение БС-02-ЕО/11.01.2018 за: „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Бургас 07079.13.1433, м. „Минерални бани”, кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас”, с възложител: Община Бургас


Публикувано на 05.01.2018


Решение БС-01–ЕО/05.01.2018 за: „Стратегия за водено от общността местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“, с възложител: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ

 

2017
 

Публикувано на 08.11.2017

Решение БС-15-ЕО/07.11.2017 за: “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Бургас в обхвата на част от устройствена зона 3/Од, представляваща четири съседни поземлени имота с ПИ № 07079.3.2139, 07079.3.2140, 07079.3.2141 и 07079.3.2142, местност „Шосеен път”, земл. на гр.Бургас общ. Бургас” с възложител Община Бургас

Публикувано на 09.10. 2017

Решение БС-14-ЕО/06.10.2017 за: „Изменение на ОУП на гр. Бургас в частта на границата между устройствени зони 6/Оз и 7/Пп за включване на ПИ с № 07079.4.968 по КК на гр.Бургас от 6/Оз и 7/Пп“ с възложител: Община Бургас

Публикувано на 11.09 2017

Решение БС-13-ЕО/08.09.2017 за: „Регионална програма за управление на отпадъците на  Регион Бургас – 2017-2020 г.“ с възложител: РС „Управление на отпадъците „Регион Бургас”

Публикувано на 31.08.2017

Решение БС-12-ЕО/30.08.2017 за: „Стратегия за водене от общностите местно развитие на Местна инициативна група Приморско-Созопол, с възложител: СНЦ "Местна инициативна група Приморско-Созопол"

Публикувано на 18 юли 2017

Решение БС-11-ЕО/13.07.2017 за: „Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот № 000066, с. Каменар, общ. Поморие” с възложител: Община Поморие

Публикувано на 07 Юли 2017 г

Решение БС-10-ЕО/05.07.2017 за: "Програма за управление на отпадъците на Община Котел 2015 – 2020 г." с възложител: Община Котел

Публикувано на 16 Юни 2017 г

Решение БС-9-ЕО/15.06.2017г. за: „Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на  територията на Община Поморие 2015-2020 г.“ с възложител Община Поморие.

Публикувано на 15 Юни 2017 г

Решение БС-8-ЕО/14.06.2017г. за: Програма за управление на отпадъците на територията на Община Царево 2016 – 2020 г.“ с възложител: община Царево

Публикувано на 27 Април 2017 г

Решение БС-7-ЕО/26.04.2017г. за: „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Карнобат за периода 2014-2020 г.“ с възложител СНЦ „Местна инициативна група – Карнобат“

Публикувано на 20 Април 2017 г

Решение БС-6-ЕО/19.04.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Програма за управление на отпадъците на Община Камено 2016-2020г.“, с възложител:  Община Камено

Публикувано на 07 Април 2017 г

Решение БС-5-ЕО/06.04.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ № 020006, местност „Машатлъка“, кв. Ветрен, гр. Бургас община Бургас“ с възложител:  Александър Николов Грозданов

Публикувано на 04 Април 2017 г

Решение БС-4-ЕО/31.03.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Подробен устройствен план – План за улична регулация засягащ ПИ №№ 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127, местност „Преводната“, с. Каменар, община Поморие“ с възложител:  Община Поморие

Публикувано на 24 Март 2017 г

Решение БС-2-ЕО/23.03.17 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Стратегия за местно развитие (СМР)  на територията обхващаща населените места от Община Камено и община Бургас – без строителните граници на гр. Бургас, по подхода „Водено от общностите местно развитие – Местна инициативна група Камено-Бургас“, за периода 2014-2020 г.“ с възложител: СНЦ „Местна инициативна група Камено-Бургас“

Публикувано на 23 Март 2017 г

Решение БС-3-ЕО/17.03.17 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за „Стратегия за водено от общностите местно развитие на община Несебър“ с възложител: СНЦ „Местна инициативна група Несебър“

Публикувано на 13 февруари 2017 г.

Решение БС-1-ЕО/10.02.2017 г. за "Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2016-2020г." с възложител: Община Бургас.