Решения за прекратяване

Публикувано на 13.12.2018

Решение БС-98-П/12.12.2018 за: „Изграждане на комуникационно-транспортно обслужване до 22 на брой ПИ, попадащи в район 12 по КК на кв. Ветрен, м. „Шосе бою“, гр. Бургас, общ. Бургас, образуващи селищно образувание „Бизнес парк Бургас 3“, с възложител: Община Бургас

Публикувано на 10.12.2018

Решение БС-97-П/06.12.2018 за: „Реализиране на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци, находящ се в УПИ № I-379, местност „Чоплака”, землище с. Равадиново, община Созопол, област Бургас и подмяна на предвидената технология за газифициране чрез биологично третиране на неопасни отпадъци след сепариране с термохимично третиране на неопасни отпадъци след сепариране без да се променя тяхното количество“ с възложител: „Про Васте плюс“ АД

Решение БС-96-П/06.12.2018 за: „Допълващо застрояване и ограда в имот № 17044, м. „Бостанлъка“, землище на с. Ясна Поляна, община Приморско“, с възложител: „Дикобраз“ ООД

Публикувано на 28.11.2018

Решение БС-95-П/26.11.2018 за: „Създаване на насаждения от пауловния в № 000054 и 000107, землище на с. Скала, общ. Сунгурларе“, с възложител: ЕТ „Паула Славкова“

Публикувано на 26.11.2018

Решение БС-95-ПР/23.11.2018 за: „Изграждане на 5 вилни сгради и ЛПСОВ в имот с пл. № 63 в масив 21 (ПИ № 021063), м. „До село”, землище на с. Брястовец, общ. Бургас”, с възложител: Мирослав Ангелов

Решение БС-94-ПР/23.11.2018 за: „Изграждане на три вилни сгради в поземлен имот с идентификатор № 57491.19.360, местност „Лахана”, гр. Поморие, общ. Поморие”, с възложител: Анка Димитрова

Публикувано на 23.11.2018

Решение БС-93-П/22.11.2018 за: „Изграждане на фотоволтаични клетки в ПИ № 022011, м. "Банята", землище гр. Каблешково общ. Поморие”, с възложител: "Руан-АР" ЕООД и Бойко Стефанов

Решение БС-92-П/22.11.2018 за: „Изграждане на затворен комплекс от жилищни сгради в ПИ № 51500.14.1, м. "Бостанлъка", землище гр. Несебър, общ. Несебър”, с възложител: "Пенина Групат" ООД

Решение БС-91-П/22.11.2018 за: „Водовземане от повърхностни води от язовир с ОКЕ 000066 по КВС землище на с. Житосвят, община Карнобат“, с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Публикувано на 16.11.2018

Решение БС-90-П/14.11.2018 за: „Изграждане н асгради за отдих и курорт и ограда в ПИ 67800.44.44, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Бургас 2013“ АД

Решение БС-89-П/13.11.2018 за: "Изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ I-16 и УПИ II-16, кв.22 по плана на с. Оризаре, община Несебър с цел промяна на площта на УПИ I-16 и разделяне на УПИ II-16“ с възложител: Златка Маджарова

Решение БС-88-П/13.11.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в имот № 148 по КК на с. Ясеново, община Руен” с възложител: Шабан Мехмед

Решение БС-87-П/13.11.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за лични нужди и сондаж в имот № 39164.26.146, местност „Под село”, землище с. Кошарица, община Несебър“, с възложител: Димитър Куманов

Решение БС-86-П/13.11.2018 за: „Изграждане на навес за складови нужди за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот № 000392 в землището на бивше с. Рудник, кв. Рудник, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: „Стил Бетон“ ООД

Публикувано на 07.11.2018

Решение БС-85-П/05.11.2018 за: „Поставяне на преместваем обект „Лятно барбекю“ в имот № 67800.504.375, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: „Дринк Тийм“ ООД

Публикувано на 06.11.2018

Решение БС-84-П/02.11.2018 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ с идентификатор 67800.37.58, местност „Свети Илия“, землище гр. Созопол, община Созопол и иизграждане на техническа инфраструктура – път, цахранващ водпровод и ел. кабел“, с възложител: Валери Мектупчиян

Решение БС-83-П/01.11.2018 за: „Изграждане на сезонни  жилищни сгради за собствени нужди в ПИ № 11538.1.56, 11538.1.581 115838.1.57, местност „Юрта“, Свети Влас, община Несебър, област Бургас“ с възложител: „Меркурий 99“ ООД

Решение БС-82-П/01.11.2018 за инвестиционно предложение, съгласно уведомление с вх. № ПД-1477/31.05.2018 г., с възложител: Хасан Кехайов

Решение БС-81-П/01.11.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-267, кв. 30 по плана на с. Планиница, община Руен, област Бургас“ с възложител: Аптула Хасан

Публикувано на 31.10.2018

Решение БС-80-П/30.10.2018 за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 66528.2.256 по КК на с. Синеморец, м. „Поляните“, община Царево, област Бургас (идентичен с УПИ IV-223)“ с възложител: Витан Влахов

Решение БС-79-П/30.10.2018 за: „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 66528.2.255 по КК на с. Синеморец, м. „Поляните“, община Царево, област Бургас (идентичен с УПИ III-223)“ с възложители: Филип Миланов, Любомир Гогишков, Венета Гогишкова, Лиляна Миланова             

Публикувано на 26.10.2018

Решение БС-78-П/25.10.2018 за: „Изграждане на картинг писта в ПИ № 07079.17.1651, м. „Тепе тарла“, гр. Бургас, общ. Бургас“,  с възложител: Иван Лечев

Публикувано на 23.10.2018

Решение БС-77-П/22.10.2018 за: „Изграждане на жилищна двуетажна сграда в УПИ XI-120, кв. 41 по плана на с. Ябълчево, общ. Руен“, с възложител: Хюсеин Мустафа

Публикувано на 19.10.2018

Решение БС-76-П/17.10.2018 за: „Изграждане на инсталация за производство на ел.енергия, посредством инсталация за газификация на твърди градски отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения и когенерация в УПИ III-380/ПИ 46663.501.1819/гр.Малко Търново, община Малко Търново “ с възложител: „ПЕРУН 2012“ АД

Публикувано на 05.10.2018

Решение БС-75-П/05.10.2018 за: „Изграждане на спортно стрелбище за граждански цели от закрит тип в ПИ № 39164.15.469, м. „Йовче дере“, с. Кошарица, общ. Несебър“ с възложител: „Бургас 2010“ АД

Публикувано на 28.09.2018

Решение БС-74-П/27.09.2018 за: „Отглеждане на трайни насаждения от сливи в ПИ № 010031, землище на с. Просеник, община Руен за кандидастване за финансиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.“, с възложител: Сабахатин Гайтансъз

Публикувано на 21.09.2018

Решение БС-73-П/20.09.2018 за: „Изработване на ПУП-ПП за разширение на акваторията на яхтено пристанище „Марина Порт Созопол“, находящо се в ПИ № 67800.505.140, гр. Созопол, общ. Созопол“, с възложител: „Марина Порт Созопол“ ЕАД

Публикувано на 17.09.2018

Решение БС-72-П/14.09.2018 за „Изграждане на амфитеатър, детска градина, търговски и обслужващи обекти в имот № 11538.13.178и, м. „Варницата“, гр. Свети Влас, община Несебър”, с възложител: „Парадайз Бийч” ЕАД

Публикувано на 30.07.2018

Решение БС-71-П/27.07.2018 за: „Изграждане на източно локално платно на път I-9 „Слънчев бряг-Бургас“ от км 0+0,00 до км 1+638,17 (от км 213+430 до км 211+780 – километраж по проект за реконструкция)“, с възложител Община Поморие

Решение БС-70-П/27.07.2018 за: „Изграждане на нов БКТП, кабел 20 kV и кабел НН до ТМ в УПИ IV-5204, масив 52,   кв. „Долно езерово“, гр. Бургас“, с възложител „Дарлинг-49“ ООД

Публикувано на 26.07.2018

Решение БС-69-П/24.07.2018 за: „Събиране, предаване и първична обработка на отпадъчни нефтоводни смеси и третиране на отпадъци и остатъци от товари с произход от нормалната експлоатация на кораби в ПИ 0779.662.9520, ПЗ „Юг“, гр. Бургас, община Бургас“, с възложител „МВ ОЙЛ“ ЕООД

Публикувано на 20.07.2018

Решение БС-68-П/20.07.2018 за: „Осигуряване на задължителни и допустими дейности на морски плаж „Къмпинг Делфин“, включително и за „Изграждане на сондажен кладенец, с цел осигуряване на вода за битови нужди за посетителите на морски плаж „Къмпинг Делфин“ и безотточен резервоар в ПИ с идентификатор 10094.36.140 по КККР на с. Варвара, местност „Край морето“, община Царево“, с възложител „ТЙВА ИНТЕРНЕШАНЪЛ“ ЕООД

Публикувано на 06.07.2018

Решение БС-67-П/02.07.2018 за: „Ремонтно хале за камиони и бензиностанция в УПИ VI-543, иден. № 07079.605.228, ПЗ „Север", гр. Бургас, общ. Бургас, с възложител: "Мирамар“ ЕООД

Публикувано на 03.07.2018

Решение № БС-66-П/29.06.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 39164.22.170, м. «До село», с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: Галина Мирчева

Публикувано на 26.06.2018

Решение БС-65-П/22.06.2018 за: „Изграждане на новопроектирани улици в местност „Край село“, с. Горица, община Бяла“ с възложител: Община Бяла

Публикувано на 21.06.2018

Решение БС-64-П/19.06.2018 за: „Изграждане на производствено-складова база и сондажен кладенец в ПИ № 493009, м. „Хаджи Бекир“, землище на гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: „Селен 2000“ ЕООД

Решение БС-63-П/19.06.2018 за: „Частично изменение на ПУП-ПР за ПИ с № 73571.31.16, 73571.31.17, 73571.31.19, 73571.31.20, 73571.31.21, 73571.31.22, 73571.31.23, 73571.31.24, 73571.31.25, 73571.31.26, 73571.31.27, 73571.31.33 по КК на с. Тънково, Община Несебър“, с възложители: „ГОЛДЪН БЪГ” ЕООД, ЕТ „ИПОЛИТА – ЗЛАТКА РАДЕВА” и „ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ” ЕООД

Решение БС-62-П/19.06.2018 за: „Изграждане на фабрика за пелети в УПИ II-общ. и УПИ III-общ., кв. 11 по плана на с. Близнак, община Малко Търново“ с възложител: община Малко Търново

Публикувано на 14.06.2018

Решение БС-61-П/14.06.2018 за: „Отглеждане н аоранжерийни домати – 1,6 дка и оранжерийни краставици – 1,6 дка в ПИ 490031 и № 490032, м. „Кара Пелит“, землище гр. Айтос, общ. Айтос“, с възложител: Динчер Мюмюн

Публикувано на 17.05.2018

Решение БС-60-П/15.05.2018  за: „Изграждане на ограда в УПИ II-7, м. „Над село“, с. Медово, Община Поморие” с възложител: Екатерина Господинова

Публикувано на 15.05.2018

Решение БС-59-П/15.05.2018  за: „Иновативно решение за експериментално култивиране на бяла пясъчна мида (Mya arenaria, Chamelea gallina и Donax) в акваторията на Черно море, в зоната от нос Свети Тома и река Ропотамо“, с възложител  СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“

Публикувано на 02.05.2018

Решение БС-58-П/30.04.2018 за: „Изграждане на месопреработвателно предприятие за червено и бяло месо и кланица в ПИ № 000281, земл. с. Факия, община Средец” с възложители: „Аква Еко Тур“ АД и „Агро Коз“ ООД

Решение БС-57-П/30.04.2018 за: „Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлен имот № 099004, землище на с. Пещерско, местност „Куз бою”, община Айтос, област Бургас“, с възложители: Лилия Стоянова Михайлова и Ваня Александрова Вагнер

Решение БС-56-П/30.04.2018 за: „Изграждане на ветрогенератор за производство на ел. енергия в ПИ № 076035, местност „Домус орман”, в землището на с. Дрянковец, община Айтос”, с възложители: насл. на Радук Димитров Радуков

Публикувано на 26.04.2018

Решение БС-55-П/26.04.2018 за: „Външни развлекателни басейни в УПИ-II, кв. 55 /ПИ с ид. 51500.505.260/ по плана на КК „Слънчев бряг-изток“, община Несебър“ с възложител: „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ

Решение БС-54-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 39164.21.15, находящ се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД и „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-53-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.11.880, 39164.11.881 и 39164.11.882, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител:  „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД

Решение БС-52-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 53822.17.160, находящ се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-51-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.12.220 и 39164.12.219, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-50-П/26.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 73571.30.60, находящ се в землището на с. Тънково, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-49-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.12.217 и 39164.12.218, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-48-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 53822.17.104, находящ се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-47-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 53822.18.235, находящ се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД

Решение БС-46-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 73571.30.62, находящ се в землището на с. Тънково, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-45-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 39164.12.121 и 39164.12.122, находящи се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложители: „РОМАНС – Р“ ЕООД и „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД

Решение БС-44-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 53822.13.315, 53822.13.316, 53822.13.317, 53822.13.318, 53822.13.319, 53822.13.320 и 53822.13.321, находящи се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-43-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 53822.11.710 и 53822.11.708, находящи се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложител: Тодор Димитров Тодоров

Решение БС-42-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти с идентификатори 53822.18.462 и 53822.18.463, находящи се в землището на с. Оризаре, община Несебър“ с възложители: „ТОРЕЛИ Н-С РЕАЛ“ ЕООД и „РОМАНС – Р“ ЕООД

Решение БС-41-П/25.04.2018 за: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 39164.12.216, находящ се в землището на с. Кошарица, община Несебър“ с възложител: „РОМАНС – Р“ ЕООД

Публикувано на 19.04.2018

Решение БС-40-П/17.04.2018 за: „Изграждане на две двуетажни жилищни сгради в поземлени имоти № 11538.504.892 и № 11538.504.893, землище гр. Свети Влас, община Несебър“ с възложител: Цвета Венциславова Вучева

Решение БС-39-П/17.04.2018 за: „Изграждане на две жилищни сгради в УПИ I-15, м. 18 по плана на с. Страцин, община Поморие“ с възложител: „Поморие Вен Груп“ ООД.

Решение БС-38-П/17.04.2018 за: „Изграждане на ограда в рамките на имот № 00833.7.15 (УПИ V 7015, кв. 1), местност „Къмпинга“, землище гр. Ахелой, община Поморие“ с възложител: „Хотел Инвестмънт“ ООД.

Решение БС-37-П/17.04.2018 за: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор № 280008, местност „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Исуф Ахмед Юсмен.

Решение БС-36-П/17.04.2018 за: „Изграждане на допълващо застрояване – стопанска постройка в имот № 22.39 по КК на с. Кошарица, община Несебър “ с възложител: „Интернешънъл Бул Брокер 2“ ЕООД

Решение БС-35-П/17.04.2018 за: „Изграждане на допълващо застрояване – стопанска постройка в имот № 26.73 по КК на с. Кошарица, община Несебър “ с възложител: Мария Стойчева Станчева

Решение БС-34-П/17.04.2018 за: „Изграждане на допълващо застрояване – стопанска постройка в имот № 56.43 по КК на с. Равда, община Несебър “ с възложител: „Брайден“ ЕООД.

Решение БС-33-П/17.04.2018 за: „Външно ел. захранване на комплекс „Виниярдс“ в ПИ № 008392, м-ст. „Рекица“ в землището на гр. Каблешково, община Поморие; Подобект: Полагане на кабел 20 кV за захранване на БКТП 20/0,4 кV 2х600 в ПИ № 008392, м-ст. „Рекица“ в землището на гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител: „Найт Интернешънъл“ ЕООД

Решение БС-32-П/17.04.2018 за: „Изграждане на БКТП 0,4/20 кV 1х800 кV в ПИ № 008448, външно ел. захранване на пречиствателно станция за отпадни води в ПИ № 008447; Подобект: Полагане на кабел 20 кV за присъединяване на БКТП 1х800, м-ст. „Рекица“ в землището на гр. Каблешково, община Поморие“ с възложител: „Найт Интернешънъл“ ЕООД

Решение БС-31-П/17.04.2018 за: „Разширение на гробищен парк гр. Камено, община Камено“ с възложител: Община Камено

Публикувано на 10.04.2018

Решение БС-30-П/05.04.2018 за: „Промяна по време на строителство на обект: „Пристройка и промяна на предназначението на семеен хотел в УПИ VI, кв. 7 по плана на с. Младежко, община Малко Търново“ с възложител: „Роза енд Хайв Ленд“ ООД

Публикувано на 03.04.2018

 

Решение БС-29-П/02.04.2018 за: „Изграждане на овцеферма за отлеждане 250 броя овце - майки, 62 женски шилета за разплод и около 390 угоени агнета в ПИ 062710, м. "Циганска чешма", с. Дебелт. общ. Средец" с вузложител: "Ем Ейч Би Бургас" ЕООД

Решение БС-28-П/02.04.2018 за: „Изграждане на ферма за отглеждане на дребни преживни животни и селскостопанска сграда за съхранение на концентрирани и груби фуражи в ПИ 52279.101.3, м. "Казашки юрт", с. Константиново, общ. Камено" с възложител: "АГРО-СТИВ" ЕООД

Решение БС-27-П/02.04.2018 за: „Изграждане на водовземно съоръжение в подземен имот № 005412, м."Лисичите дупки" земл. на с. Кръстина, общ. Камено и изграждане на системи за капково напояване на трайни насаждения в ПИ № 005412, м. "Лисичите дупки" , ПИ № 006164, м. "Сухата река", с. Кръстина, общ. Камено и ПИ № 008005, м. "Курдево", с. Винарско, общ. Камено" с възложител: Габриела Илиева Миделева ЗП

Решение БС-26-П/02.04.2018 за: „Изграждане на вилна сграда и сондаж в ПИ 81178.61.133, местност "Митков мост", гр. Черноморец, общ Созопол" с възложител: Румен Илиев Стоянов

Решение БС-25-П/02.04.2018 за: „Преустройство и реконструкция на овчарник в обект за месодайни крави и изграждане на сеновал и торохранилище в ПИ 097001 в м. "Факийска река" по КВС на с. Голямо Буково общ. Средец, обл. Средец" с възложител: Марин Николов Николов
 

Публикувано на 27.03.2018

Решение БС-24-П/23.03.2018 за: „Промяна мястото и размера на асансьора в имот с ид. 48619.2.740, м. Диньов гьол, гр. Царево, общ. Царево“ с възложител: „ЗММ – Пилана“ ООД

Публикувано на 21.03.2018

Решение БС-23-П/19.03.2018 за: „Рибовъдна дейност в язовир – находящ се в ПИ № 000089, землище на с. Мокрен, община Котел“ с възложител „Си комерс“ ЕООД

Публикувано на 20.03.2018

Решение № БС-22-П/16.03.2018 за: „Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в УПИ I-2, III-5, IV-7, V-11, VI-14, VII-16, всички в кад. район 102, местност „Керезлик Келеме“, землище на с. Карагеоргиево, община Айтос“ с възложител Консорциум „Енерджи КГ“ ЕООД

Публикувано на 13.03.2018

Решение БС-21-П/12.03.2018 за: „Създаване на 262,914 дка био малинови насаждения, закупуване на земеделска техника и изграждане на навес/хале/ за съхранение на продукцията в ПИ № 000134, № 000135, № 000174, „Бабуджа“, „Чардак баир“ и „Край село“ в землището на с. Близнак, община Малко Търново“ с възложител "Странджа агро бизнес" ЕООД

Публикувано на 27.02.2018

Решение БС-20-П/26.02.2018 за „Изграждане на жилищни сгради в имот с идентификатор № 281008 в местност „Хаджи Бекир“, землище гр. Айтос, община Айтос” с възложител: „Ди ЕС ЕМ-95” ЕООД

Публикувано на 09.02.2018

Решение БС-19-П/08.02.2018 за: „Разширение на гробищен парк – Несебър, имоти с идентификатори № 61056.37.1, № 61056.37.2 и № 61056.37.3, местност „Хендек Тарла“, землище с. Равда, община Несебър” с възложител: Община Несебър

Публикувано на 07.02.2018

Решение БС-18-П/06.02.2018 за: „Изменение на подробен устройствен план за УПИ I, кв. 5б по ПР на гр. Китен, идентичен с ПИ № 37023.501.180 по КК, землище гр. Китен, община Приморско ” с възложител: Атанас Панайотов Михов

Публикувано на 02.02.2018

Решение БС-17-П/31.01.2018 г. за: „Промяна по време на строителство и промяна предназначението на „офис сграда със складове и складова база“ в „цех за производство на хляб и хлебни изделия с офиси“ в ПИ 07079.2.2532, м. „Талисмана“, гр. Бургас” с възложител: „Бургас хляб” ЕООД

Публикувано на 19.01.2018

Решение БС-16-П/18.01.2018 за: „ПУП-Парцеларен план за комуникационно-траспортно решение към ПУП-ПРЗ за вилно строителство на ПИ с идентификатор 57491.18.386, м. „Кошарите” по КК и КР на гр. Поморие, Община Поморие” с възложител: „ЕМКО-Г” ЕООД

Решение БС-15-П/18.01.2018 за: “Изграждане на ваканционно селище и собствен водоизточник в ПИ№ 015125, м. „Лалето“, землище гр. Каблешково, община Поморие” с възложител: „Бедер Инвест“ ООД

Решение БС-14-П/18.01.2018 за: „ПУП-ПРЗ за ПИ 13073 и обособяване на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV и улица в местност „Вишните, с. Медово, община Поморие” с възложител „Блу Пърл Хоумс“ ООД

Решение БС-13-П/18.01.2018 за: „Жилищно строителство в ПИ 00878.502.57 (УПИ I, кв. 90), гр. Ахтопол, общ.Царево“ с възложител: Асен Марков Рангелов

Публикувано на 18.01.2018

Решение БС-12-П/18.01.2018 за: „Изграждане на административно-складова и ремонтна база в поземлен имот ПИ 07079.5.813, местност „Сърт тарла”, землище кв. Долно Езерово, Община Бургас, Област Бургас“ с възложител: Петя Христова Тодорова

Решение БС-11-П/18.01.2018 за: „Изграждане на вилни сгради в ПИ №37023.503.35 по КК на гр. Китен, община Приморско” с възложител:  Наско Николов Панов

Решение БС-10-П/18.01.2018 за: „Промяна предназначението на земеделска земя  за жилищно строителство в ПИ № 61056.65.13, местността „Чатал тепе“, с. Равда, община Несебър” с възложител: Никола Янков Янков

Решение БС-9-П/18.01.2018 за: „Изграждане на вилна сграда и сондаж в УПИ I-10027, местност „Над село“, землище с. Медово, община Поморие” с възложител: Сивелин Божанов Георгиев

Решение БС-8-П/18.01.2018 г. за: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-232,287; УПИ VII-253, УПИ VII-253“А“ и за улична регулация /УР/, представляваща ПИ № 58356.506.216; ПИ 58356.506.217 в кв. 31 по плана на гр.Приморско, община Приморско“ с възложители: Васил Огнянов Щраков, Лъчезар Илиев Иванчев и Община Приморско

Решение БС-7-П/18.01.2018 за: „Увеличаване капацитета на разрешените дейности с излезли от употреба моторни превозни средства в имот 07079.662.9570, Южна промишлена зона, гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител: „АЛСИ“ ЕООД

Решение БС-6-П/17.01.2018 за: „Изграждане на обслужваща сграда с ресторант и жилищна част към Къмпинг в ПИ 48619.15.1070 и обслужваща сграда с магазин за промишлени и пакетирани стоки и жилищна част към Къмпинг в ПИ 48619.15.1072, гр. Царево, община Царево“ с възложители: Стефан Куртев Христов и Лиляна Иванова Христова

Решение БС-5-П/17.01.2018 за: „Създаване на зеленчукова градина в ПИ№ 001056, с. Порой, община Поморие“ с възложител: Женя Маринова Алексиева

Публикувано на 17.01.2018

Решение БС-4-П/12.01.2018 за: „Изграждане на две нови производствени халета в ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Юпитер Стомана“ ЕООД

Решение БС-3-П/12.01.2018 за: „Откриване на площадка за: събиране, временно съхранение и сортиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло, опаковки от различен материал и др; събиране и обеззаразяване на смесени битови отпадъци; събиране и временно съхранение на отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), от производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, от производство и преработване на хранителни продукти; събиране и временно съхранение на абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла; събиране и временно съхранение на оловни акумулаторни батерии, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31; събиране и временно съхранение на отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци; събиране и временно съхранение на битум; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъчни бои и лакове и утайки от същите; събиране, временно съхранение и предварително третиране на нефтоводни отпадъци от резервоари, пясъкоуловители и масленоводни сепаратори, шахти и др., спирачни и антифризни течности; събиране, временно съхранение и предварително третиране на маслени филтри; събиране, временно съхранение и предварително третиране на отработени масла в ПИ№ 07079.618.21 по КК на гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: „Партнерс” ООД

Публикувано на 11.01.2018

Решение БС-02-П/11.012018 за инвестиционнo предложениe: „ПУП-ПРЗ за ПИ№ 81178.501.31, 81178.501.566, 81178.501.567, 81178.501.576, 81178.501.577, м. „Аклади, гр. Черноморец, община Созопол за изграждане на жилищни сгради”

Публикувано на 10.01.2018

РЕШЕНИЕ БС–01–П/09.01.2018 за "Изграждане на фотоволтаичен парк в поземлен имот № 031038, община Котел, област Сливен”, с възложител: „Ко Енерджи”ООД.

Публикувано на 18.12.2017

Решение № БС-112-П/15.12.2017 г. за: „Извършване на дейности по третиране на отпадъци и странични животински продукти (СЖП) на площадка за събиране и съхранение на СЖП в имот № 000418 м. „Край село“, землище с. Ново Паничарево, общ. Приморско“, с възложител: „Инвест Грийн“ ООД

Публикувано на 13.12.2017

Решение № БС-111-П/11.12.2017 г. за: „Изгражадане на три вилни сгради в ПИ 35033.17.5, ПИ 35033.17.23, ПИ 35033.17.24, м. „Пътеката“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие“, с възложител: „Харисън Пропъртис“ ЕООД

Решение № БС-110-П/08.12.2017 г. за: „Изгражадане на ограда в УПИ VII-25109, кв. 344, по плана на ж. З. „Бяла река“, гр. Бяла“, с възложител: Виктор Стефанов

Публикувано на 07.12.2017

Решение БС-109-П/04.12.2017 за „Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване тип „Пансион” в УПИ I-448, кв. 52 идентичен с ПИ № 53045.502.376 по плана на гр.Обзор, общ.Несебър“, с възложители: Стоянка Янакиева Михайлова и „ВЛТН” ЕАД

Публикувано на 24.11.2017

Решение БС-108-П/22.11.2017  за: „Поставяне на 8 бр. бунгала в ПИ № 67800.54.140, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Христо Георгиев Георгиев

Решение БС-107-П/22.11.2017  за: „Изграждане на една вилна сграда в ПИ 67800.54.141, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол“, с възложител: Луиза Стефанова Захариева-Зарева и Йордан Иванов Зарев

Публикувано на 22.11.2017

Решение БС-106-П/21.11.2017  за: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла, община Бяла“, с възложител: Община Бяла

Решение БС-105-П/21.11.2017  за: „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ № 003159, м. „Преводната, с. Каменар, община Поморие“, с възложител: „Давид и КО“ ООД

Публикувано на 17.11.2017

Решение БС-104-П/15.11.2017 за: „Изграждане на паркинг в УПИ V-7015, кв. 1, м. „Къмпинга“, землище с. Ахелой, община Поморие“ по КККР на летище гр. Бургас, с възложител: „Хотел Инвестмънт“ ООД

Публикувано на 02.11.2017

Решение БС-103-П/02.11.2017 за „Изграждане на къщи за отдих, спортни съоръжения, трафопост, складова база, производство на млечни продукти, кравеферма, цех за фураж, месопреработвателен цех, къща за гости и пречиствателни съоръжения  в ПИ 000323, ПИ 000324 и ПИ 000104 в землището на с. Драчево, община Средец“ с възложител „Агро ИД“ ООД

Публикувано на 24.10.2017

Решение БС-102-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на цех за производство на мебели в ПИ № 096046 и ПИ №096057, местност „Гробищата“, землище гр. Сунгурларе“, с възложител: „Ангел мебел“ ЕООД

Решение БС-101-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на 10 вилни сгради, трафопост и басейн в ПИ № 81178.36.147, местност „Външна чешма“, землище гр. Черноморец, община Созопол“, с възложител: Величко Славов Георгиев

Решение БС-100-П/23.10.2017 г.   за: „Отглеждане и угояване на шаран, толостолоб и бяла риба в язовир с площ 315,019 дка представляващ имот № 000330 по КВС, землище с. Лозарово, община Сунгурларе”, с възложител: ЕТ „ЕМО 78-ЕМИЛ ДЮЛГЕРСКИ“

Решение БС-99-П/23.10.2017 г. за: „Текущ ремонт и модернизация на съществуващ овчарник и битова сграда в овцеферма в имот № 000499, землище с. Стоилово, община Малко Търново”, с възложител: Пламен Илиев Илиев

Решение БС-98-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на открити складови площи за обслужване на контейнери и Ро-Ро терминали и паркинг площи в ПИ №07079.660.574, 07079.660.575, 07079.660.576, 07079.660.577, 07079.660.578, 07079.660.579, 07079.660.580, 07079.660.581, 07079.660.582, 07079.660.583, 07079.660.584, 07079.660.585, 07079.660.586, 07079.660.587, 07079.660.588, 07079.660.589, 07079.660.590, 07079.660.591, 07079.660.592 и 07079.660.597 по КК на гр. Бургас, община Бургас и изграждане на вътрешна жп инфраструктура към Порт България Уест”, с възложител „ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ“ ЕАД

Решение БС-97-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на седемнадесет еднофамилни вилни сгради в ПИ № 57491.19.360, местност „Лахана“, землище гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Анка Георгиева Димитрова

Решение БС-96-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на 2 броя сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.43.54, местност „Мапи“, община Созопол, както и осигуряване на довеждаща инфраструктура – второстепенна улица от о.т. 501 до 563, обслужваща ПИ № 67800.43.54 и ПИ № 67800.43.37 и прокарване на кабел 20kV за захранване на ПИ № 67800.43.54, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол“, с възложители: Светослав Георгиев Павлов и Снежана Драгиева Павлова

Решение БС-95-П/23.10.2017 г. за: „Монтиране на ново съоръжение – преместваем обект мини мандра в ПИ № 000162, землище с.Рудник, община Бургас“, за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти „От мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“, с възложител: ЕТ„Милена ММС“ ЕООД

Решение БС-94-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения от лешници в ПИ № 028045, ПИ № 019083, ПИ № 035020, с обща площ 99,482 дка в землище с. Ливада, община Камено, захранване на съоръженията за напояване посредством фотоволтаична система и изграждане на два броя сондажи /в ПИ № 028045 и ПИ № 019083/“, с възложител: Йорданка Петкова Кирова

Решение БС-93-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на логистична база и складова база за промишлени стоки и услуги и административно обслужване, поземлен имот № 80916.64.7, землище с. Черни връх, община Камено“, с възложител: „Комета-7“ЕООД

Решение БС-92-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на овцеферма за 750 овце, мини мандра за обработване на млякото и собствен водоизточник в ПИ № 049006, землище на с. Изворище, община Бургас” с възложител: „Агро Инвест Рудник“ ООД

Решение БС-91-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на бензиностанция, мотел и ресторант в ПИ № 57491.12.217 и пътна връзка в ПИ № 57491.12.216, местност „Езерото“, гр. Поморие, община Поморие” с възложители: „Еврозони-1“ ЕООД и „Вечна-Р“ ЕООД

Решение БС-90-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на три вилни сгради, външен водопровод и кабели 20  kV за захранване на нов ТП в поземлен имот № 57491.18.439, м. „Кошарите”,  гр.Поморие, общ. Поморие”  с възложител: Веселин Спасов Москов

Решение БС-89-П/23.10.2017 г. за: „Изграждане на масивна ограда на имот № 055001, с. Детелина, общ.Карнобат” за финансиране по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ с възложител: „МП Ленд“ ЕООД

Решение БС-88-П/23.10.2017 г. за: „ Изграждане на вилни сгради в ПИ № 53822.17.343, местност „Корията“, с. Оризаре, община Несебър” с възложител: Драган Вълканов Ангелов

Решение БС-87-П/23.10.2017 г. за "Изграждане на  многофункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 1 по плана на с. Добромир, община Руен” с възложител: Община Руен

Решение БС-86-П/23.10.2017 г. за: „Пристройка и надстройка на жилищна сграда и изграждане на търговски обекти за сезонно ползване в УПИ XIII – 50, 51, кв. 11 по плана на гр. Обзор, общ.Несебър” с възложител: Драгомира Петрова Станишева - Цонева

Решение БС-85-П/23.10.2017 г. за: „Изместване на съществуващ водопровод, преминаващ през УПИ  III, IV и V – 486, кв. 35 а, с. Равда, общ. Несебър“ с възложител: Лазар Николов Делиатанасов

Решение БС-84-П/23.10.2017 г. за „Изграждане на вилна сграда, външен водопровод и кабели 20  kV за захранване на нов ТП в поземлен имот № 57491.18.508, м. „Кошарите”,  гр.Поморие, общ. Поморие”  с възложител:  Стойчо Василев Койчев

Публикувано на 17.10.2017

Решение БС-83-П/16.10.2017 г. за: „Изгражадане на производствено-складова база с административна част в ПИ 07079.3.1692, м. „Мадика“, землище гр. Бургас, Община Бургас” с възложител: „Факториел“ ООД

Публикувано на 13.10.2017

Решение БС-82-П/13.10.2017 г. за: „Строителство на вилна сграда с басейн в ПИ 67800.6.193, м. „Буджака“, гр. Созопол, Община Созопол” с възложител: „Шарлопов-Созополис“ ЕАД

Публикувано на 09.10.2017

Решение БС-81-П/06.10.2017 г. за: „Промяна на подробен устройствен план - ПРЗ за УПИ I, IX и Х в кв. 12 по ПР на м. “Пясъка“, землище гр. Приморско, засягащ ПИ с идентификатори 58346.502.60, 58356.502.154 и 58356.502.155 по КК землище гр. Приморско” с възложител: Румен Божилов Йоцов

Публикувано на 06.10.2017

Решение БС-80-П/05.10.2017 г. за: „Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Бургас” в имот № 07079.690.57 по КККР на летище гр. Бургас, с възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Публикувано на 02.10.2017

Решение БС-79-П/29.09.2017 г. за: „Изграждане на вилно строителство в ПИ № 06006, кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Атанас Димитров Арабаджиев

Решение БС-78-П/29.09.2017 г. за: „Ползване на част от акваторията на яз. Ахелой, с цел изграждане на съоръжения – садки, за отглеждане на аквакултури, разположени в имоти с № 000200, с площ 348,539 дка в землището на с. Габерово, № 000478 с площ 110,207 дка, № 000474 с площ 381,804 дка и № 000528 с площ 52,343 дка в землището на с. Бата и № 000001 с площ 131,093 дка в землището на с. Дъбник“ с възложител: „Агро Инвест – Свети Влас“ ЕООД

Решение № БС-77-П/29.09.2017 г. за: „Изграждане на стопанска постройка за съхранение на плодове и зеленчуци в ПИ № 018001 м. „Косова Трънка”, землище на с. Драчево, Община Средец“ с възложител: „Еко Селект Драчево“ ЕООД

Публикувано на 26.09.2017

Решение БС-76-П/21.09.2017 г. за: „Създаване и отглеждане на костилково-овощни насаждения - сини сливи в ПИ № 21065 м. „Еше Баир”, землището на с. Кипилово, Общ. Котел“ с възложител: Красимир Георгиев Куцаров

Решение БС-75-П/21.09.2017  за: „Създаване на 100 дка трайни насаждения-сливи и 60 дка трайни насаждения-малини в ПИ № 316029, м. „Овчарски кладенец“, землище на с. Нейково, общ. Котел, както и изграждане на напоителни системи за напояване на насажденията, закупуване на земеделска техника“ с възложител: ЗП Станимир Васков Ангелов

Решение БС-74-П/21.09.2017 г.   за: „Изграждане на лешникова градина и складове за преработката им в ПИ № 055001 м. „Караджа Дал”, землището на с. Господиново, Общ. Бяла“ с възложител: „Агро Проект Инвест“ ЕООД

Решение БС-73–П/21.09.2017 г. за: „ПУП-ПРЗ за имоти  № 109036, № 10939, № 109044 и част от 109045, землище гр. Средец, община Средец, с възложители „Белите брези“ ООД, „Кантон“ ООД и Димитър Христов Шавов

Решение БС-72–П/21.09.2017 г. за: „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXV-7, кв. 247 /имот с идентификатор 07598.847.25/, м. „Чайка/Св.Атанас“, гр. Бяла, община Бяла“,  с възложител: Атанас Николов Атанасов

Решение БС-71–П/21.09.2017 г. за: „Издаване на удостоверение за търпимост на съществуващи сгради в имот № 80916.10.78, землище с.Черни връх, община Камено“ с възложител: СД„Гринес и Си-е“

Решение БС-70–П/21.09.2017 г. за: „Изграждане на жилищни сгради в имоти № 35, 40, 41, 425 и 424 в ЗЗП, местност „Циганско кладенче“, землище с. Черни връх, община Камено“, с възложители: Стоян Василев Арнаудов, Бонка Илиева Хараламбова, Иван Стоянов Танаров, Мария Георгиева Кербер, Христо Георгиев Арнаудов, Марийка Георгиева Жеглева и Ивелин Спасов Илиев

Решение БС-69–П/21.09.2017 г. за: „Основен ремонт на склад за отровни препарати в УПИ Х, кв.154, гр. Средец, община Средец“, с възложител: „СДЖ-СРЕДЕЦ- ВАСИЛЕВИ СИЕ“  СД

Решение БС-68–П/21.09.2017 г. за: „Закупуване на селскостопанска техника, създаване на 4,000 дка трайни насаждение, монтаж на автономна фотоволтаична централа с мощност 3,5 kW и монтаж на 5,000 дка тунелни оранжерии в имоти № 003120 и 003121, намиращи се в землището на с. Александрово, община Поморие“ с възложител: ЗП Петко Кирилов Георгиев

Решение БС-67–П/21.09.2017 г. за: „Изграждане на къща за гости в имот № 501.29, землище с. Белеврен, община Средец”, с възложител: „Денекс К“ ЕООД

Решение БС-66–П/21.09.2017 г. за: „Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци в имот № 07079.659.437, Южна промишлена зона – кв. Победа, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: „Екипмар” ЕООД

Публикувано на 18.09.2017

Решение  БС-65-П/15.09.2017 г. за: „Закупуване на производствено оборудване за дейността „Одисей Грейн“ ЕООД по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.” с възложител: „Одисей Грейн“ ЕООД

Публикувано на 13.09.2017 

Решение БС-64–П/13.09.2017 г. за: „Преустройство и реконструкция на съществуващо работническо общежитие в цех за производство на охладена риба и осолен зърнест хайвер в имот № 000724,  землището на с. Бръшлян, общ. Малко Търново, обл. Бургас“ с възложител: „ЕФ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД

Публикувано на 15.08.2017 

Решение  БС-63-П/14.8.2017 г. за: Отглеждане на кози и овце в УПИ ІХ-328, кв. 14 и трайни насаждения - сливи в имот № 08028, в землището на с. Пъдарево, общ. Котел, с възложител: ЕТ "Панта-Георги Георгиев"

Решение БС-62-П/14.8.2017 г. за: Изграждане на оранжерии за производство на био заленчуци, сграда за почивка на персонала, склад и хладилна камера за готова продукция, ограда на целия имот, бетонови алеи в имот № 057083, м. До селото, с. Дюлево, общ. Средец, с възложител: ЗП Христо Янакиев Пенов

Публикувано на 02.08.2017 

Решение № БС-61–П/02.08.2017 г. за: „Изграждане на жилищни сгради за временно обитаване с обекти за КОО в УПИ III(ПИ 53045.129.328 по КК) и УПИ XVI-129024(ПИ 53045.129.350 по КК), кв. 2, по плана на к. к. „Обзор-север“, землище на гр. Обзор, общ. Несебър“ с възложител: „Одесос-570“ ЕООД

Решение № БС-60–П/02.08.2017 г. за: „Изграждане на 60 едноетажни жилищни сгради за сезонно ползване и лични нужди в УПИ XV-7,8, кв. 8 от ЗО „Луна” (идентичен с ПИ 07598.115.144 по КК), землище на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна“ с възложител: „Сандроуз Холидейс” ЕООД

Публикувано на 01.08.2017 

Решение № БС-59–П/28.07.2017 г. за: „Изграждане на плътна ограда в ПИ 10094.502.171 по КК на с. Варвара, община Царево“, с възложители: Петко Ангелов, Иван Бацаров, Тодор Рангелов, Йонка Бацарова, Иван Иванов

Решение № БС-58–П/28.07.2017 г. за: „Използване на съществуваща площадка за претоварване /прехвърляне/ на съдове с течен хлор между транспортни исредства“, с възложител: „Скорпио-46“ ЕООД

Решение № БС-57–П/28.07.2017 г. за: „ПУП-ПРЗ на ПИ 81178.35.40 по КК на гр. Черноморец, община Созопол с цел промяна предназначението на земята и обособяване на два нови имота за изграждане на вилни сгради и трафопост“, с възложители: Зорница Йосифова Йосифова и Иван Василев Янев

Решение № БС-56–П/21.07.2017 г. за: „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II /ПИ с идентификатор 53045.129.326 по КК/, УПИ III /ПИ с идентификатор 53045.129.354 по КК/, УПИ Х /ПИ с идентификатор 53045.129.336 по КК/ и УПИ XII /ПИ с идентификатор 53045.129.333 по КК/ по плана на к.к. „Обзор-север“, землище гр. Обзор, община Несебър и изграждане на хотелски комплекс „Изгрев“ в УПИ III, кв.1 по плана на к. к „Обзор-север“ /ПИ№53045.129.354 по КК/, землище гр. Обзор, община Несебър“, с възложител: „Дженерал Травел Тур“ ООД

Публикувано на 21.07.2017 

Решение № БС-55–П/18.07.2017 г. за: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 61056.56.41, местност „ Хендек Тарла“, землището на с. Равда, общ. Несебър“ с възложители: Любен Христов Деляков, Лиляна Христова Яръмова, Йорданка Христова Люцканова

Публикувано на 11.07.2017 г.

Решение № БС-54–П/10.07.2017г. за: „Изграждане на месопреработвателно предприятие за червено и бл месо и кланица в имот № 000281 в землището на с. Факия, общ. Средец“ с възложител: „Аква Еко Тур“ АД и „Агро Коз“ ООД

Публикувано на 10.07.2017 г.

Решение № БС-53–П/07.07.2017г. за: „Ремонт и реконструкция на съществуваща стопанска постройка в модерна птицеферма за отглеждане на кокошки носачки, административно-битова част, закупуване на цялостно технологично оборудване, изграждане на сондаж и полагане на фотоволтаична система за собствени нужди на обекта с мощност до 30 кВп в имот № 045004, землище с. Бродилово, община Царево“ с възложител: ЗП Татяна Георгиева Кренчева

Публикувано на 06.07.2017 г.

Решение № БС-52–П/03.07.2017 г. за: „пуп-прз ЗА пи С ИДЕНТИФИКАТОРИ 67800.7.72 И 67800.7.73 ПО кк НА ГР. Созопол, с цел обединяване на имотите в един общ ПИ“ с възложител: „Евробилдинг Транс” ЕООД

Публикувано на 03.07.2017 г.

Решение № БС-51–П/30.06.2017 г. за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.11.424, м. „Росенец” (бивша м. „Отманли”), землище кв. „Крайморие”, гр. Бургас, община Бургас, с цел изграждане на две вилни сгради” с възложител: „Артемис 69 М“ ЕООД

Публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № БС-50 -П/26.06.2017г.   на Директора на РИОСВ - Бургас, постановено за инвестиционнo предложениe: „ВиК схема на морски плаж „Градина централен част 2“, Община Созопол” с възложител:“Л Л И М“ ООД

РЕШЕНИЕ № БС- 49 -П/26.06.2017 г. за „Създаване на 126 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на орехи в ПИ № 089001, местност „Кърънджика“ и ПИ № 032002, местност „Гор чешма“, землище гр. Карнобат, община Карнобат, закупуване на земеделска техника, изграждане на телена ограда, изграждане на сондажи и система за капково напояване на насажденията” с възложител: „Гренобъл“ ЕООД

Решение № БС-48-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на пелети в  УПИ VIII, кв. 77Б, гр. Айтос, общ. Айтос“ с възложител: „Арекс“ ЕООД

Решение № БС-47-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Обособяване на цех за производство на пелети в имот с идентификатор № 80916.82.29, местност „При село“, землище с. Черни връх, Община Камено“ с възложител: Валентин Димитров Богданов

Решение № БС-46-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на лятна кухня в ПИ 10094.501.144, с. Варвара, община Царево” с възложител Здравка Атанасова Борисова

Решение № БС-45-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „ПУП-ПРЗ за ПИ № 000361, местност „Кайряка“, землището на гр. Карнобат с цел промяна предназначението на имота и обособяване на УПИ I-361 – за бирария, автосервиз, магазин за авточасти и други автоуслуги” с възложител: Кръстина Миткова Тодорова

Решение № БС-44–П/23.06.2017 г. за: „Изграждане на заведение за обществено хранене и хотел в поземлен имот № 280008 в местност „Хаджи Бекир”, землище гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Исуф Ахмед Юсмен

Публикувано на 22.06.2017 г.

Решение № БС-43–П/21.06.2017 г. за: „Изграждане на преработвателно предприятие за производство и пакетиране на био и натурални храни в УПИ XIV – 764, кв. 41 по плана на ПЗ „Север” (идентичен с ПИ 07079.605.382 по КК), гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител: „ИНДУСТРИАЛЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД

Публикувано на 06.06.2017 г.

Решение № БС-42–П/05.06.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за имоти с №№070079.12.1494, 07079.12.1495 и 07079.12.1496 по КК на гр.Бургас, местност „Шосе бою“, землище кв. Ветрен, община Бургас“  с възложители: „Автоойл“ АД, Кирил Андонов, Леонид Шопов и Цветан Генков

Публикувано на 25.05.2017 г.

Решение № БС-41–П/22.05.2017г. за: „Изграждане на жилищно-курортна сграда с офиси и търговски обекти в ПИ 51500.75.2, м. „Кокалу“, землище на гр. Несебър, община Несебър“  с възложител: Борислав Кръстев Байчев и съсобственици

Публикувано на 22.05.2017 г.

Решение № БС-40–П/18.05.2017г. за: „Изграждане на административно-складова база в ПИ 67800.17.34, м. „Лафотумба“, землище на гр. Созопол, община Созопол“  с възложител: „ДЕЛТА-МЕТ“ ЕООД

Решение № БС-39–П/18.05.2017г. за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт с ресторант и басейн в ПИ 67800.54.52, м. „Каваци“, гр. Созопол, община Созопол, и изграждане на обслужваща улица“ с възложители: Георги Петров Димитров и Марина Динкова Златева

Решение № БС-38–П/18.05.2017г. за: “ПУП-ПРЗ за ПИ за разделяне на поземлен имот № 39164.13.191, с идентификатор 07079.7.356 по КК м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, община Несебър, обособяване на 14 бр. нови УПИ и изграждане на по една едноетажна жилищна сграда във всеки УПИ, сондаж и ПСОВ“ с възложител: „ЙОТ-ХА-КА-БАУ“ ООД

Публикувано на 12.05.2017 г.

Решение № БС-37-П/11.05.2017г. за „Създаване и отглеждане на БИО насаждения от киви, изграждане на собствен сондаж и система за капково напояване в имот №075004, местност „Дюс келеме” в землището на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас“ с възложител: Серафим Огнянов Боянов

Решение № БС-36-П/11.05.2017г. за: „Изграждане на административна сграда на „Водоснабдяване и канализация-Бургас” ЕАД – район Обзор в УПИ IV-309, кв.21 по регулационния план на гр. Обзор (ПИ 53045.502.150), община Несебър” с възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-БУРГАС“ ЕАД

Решение № БС-35-П/11.05.2017г. за: „Отглеждане на риба в имот № 000124, землище с.Житосвят, Община Карнобат” с възложител: Георги Енев Енев

Решение № БС-34-П/11.05.2017г. за: „Използване на аквакултурно стопанство и зона за рекреация в ПИ № 000111 и ПИ № 000323, землище на с. Драчево, Община Средец” с възложител: “АГРО-ИД” ООД

Решение № БС-33-П/11.05.2017г. за: „Извършване на рибостопанска дейност в яз. „Езерото“, ПИ № 000165, землище на с. Лясково, община Айтос” с възложител: „КАРПИО КТ” ЕООД

Решение № БС-32-П/11.05.2017г. за: „Изграждане на стопанска сграда, постройка и локална модулна пречиствателна станция в ПИ № 000011, землище с.Присад, община Созопол“ с възложител: „АТОС“ ЕООД

Решение № БС-31-П/11.05.2017г. за: „Отглеждане и угояване на шаран и толстолоб в язовир „Чанаджика“, землище с. Екзарх Антимово, Община Карнобат” с възложител: Георги Атанасов Кутиев

Решение № БС-30-П/11.05.2017г. за:  „Изграждане на курортен комплекс - ваканционно селище и сондажен кладенец в поземлен имот № 27454.29.30, местност „Мегало алан”, землище на с. Емона, община Несебър” с възложител: Павлин Кирилов Георгиев

Решение № БС-29-П/11.05.2017г.  за: „Изграждане на спортно развлекателен комплекс в УПИ XVII в кв.74 по ПУП-ПРЗ \ПИ 48619.503.401\, гр.Царево, община Царево, област Бургас” с възложител: Община Царево

Публикувано на 10.05.2017 г.

Решение № БС-28-П/09.05.2017г. за: „Изграждане на отопляеми оранжерии, парокотелно и фотоволтаичен парк в имот № 000109, местност „Косова трънка“, землище с.Драчево, Община Средец” с възложител: „АГРО ИД“ООД

Решение № БС-27-П/10.05.2017г. за: „Ползване на част от акваторията на яз. Ахелой, разположена в имоти на територията на община Поморие, в т.ч. № 000200, в землището на с. Габерово, № 000474 и 000528 в землището на с. Бата и № 000001 в землището на с. Дъбник за отглеждане на аквакултури и свързани с тях дейности и изграждане на сондаж” с възложител: „Агро Инвест – Свети Влас“ ЕООД

Решение № БС-26-П/10.05.2017г. за:  „Изграждане на постройка за допълващо застрояване в имот № 00833.5.213, м. „Пречиствателната“, гр. Ахелой, община Поморие“ с възложители Михаил Стефанов Михов и Велика Николова Савова

Публикувано на 09.05.2017 г.

Решение № БС-25-П/05.05.2017г. за:  „Изграждане на сгради и съоръжения свързани с вилния отдих в имоти №046171, № 046172, № 046174, № 046178 и № 046181, земл. на гр. Средец, общ. Средец“ с възложители: „Таурус - 2001“ЕООД, Тодор Илиев Тодоров, Юлия Николаева Дукова и Мария Николаева Дукова.

Публикувано на 19.04.2017 г.

Решение № БС-24–П/18.04.2017г. за: „Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на жилищна сграда в УПИ I-82, кв. 43 /ПИ№ 07079.30.287/, квартал „Крайморие“, гр. Бургас“ с възложител: Георги Стефанов Чавдаров

Публикувано на 18.04.2017 г.

Решение № БС-23–П/13.04.2017г. за: „Изграждане на масивна ограда в УПИ IX, м. 42, м. „Яката”, землище на кв. Рудник, общ. Бургас” с възложител: Таня Тодорова Пашова

Публикувано на 12.04.2017 г.

Решение № БС-22–П/10.04.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр. Бургас и ПУП –ПУР за осъществяване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура, в землището на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-21–П/10.04.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за част от ПИ № 07079.10.1234 по КККР на гр. Бургас (част от бивш ПИ № 07079.10.1009) за изграждане на „Етнографски рибарски комплекс“ в местността „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-20–П/10.04.2017г. за: “Промяна предназначението на земеделска земя за изгражданен ажилищна сграда в УПИ V-85, кв. 42 (ПИ №  07079.30.292 кв. Крайморие, гр. Бургас” с възложител: Иван Господинов Андреев

Публикувано на 04.04.2017 г.

Решение № БС-19–П/03.04.2017г. за: „Изграждане на паркинг и едноетажна сграда за охрана в УПИ І-271, 1084, кв.71 (ПИ № 48619.504.69), Промишлена зона гр.Царево, община Царево” с възложител: Община Царево

Решение № БС-18–П/31.03.2017г. за: “ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.356 по КК на гр. Бургас за изграждане на Зоопарк в землището на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-17–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007106, м. „Хижата“, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие, с възложител: Георги Руменов Костадинов

Решение № БС-16–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007101, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-15–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007095, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-14–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.222, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Решение № БС-13–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.223, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: Любка Сотирова Костадинова

Решение № БС-12–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.220, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Решение № БС-11–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007096, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-10–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007103, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-09–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007102, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-08–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.219, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Публикувано на 10.03.2017 г.

Решение № БС-07–П/08.03.2017г. за: „Изграждане на жилищна сграда „А“ и жилищна сграда „Б“ в ПИ с идентификатор 51500.502.494 по КК на град Несебър, общ. Несебър“ с възложители: Христина Георгиева Димова и Минко Неделчев Тодоров

Публикувано на 07.03.2017 г.

Решение № БС-05–П/06.03.2017г. за: „Поливане на 385 дка люцерна, находяща се в масив 3 по КВС в землището на с. Добриново, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Решение № БС-04–П/06.03.2017г. за: „Поливане на 290 дка люцерна, находяща се в масив 9 и 640 дка в масив 10 по КВС в землището на с. Житосвят, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Публикувано на 27.02.2017 г.

Решение № БС-06–П/24.02.2017г. за: „Доставка и монтаж на инсталация за производство на изсуствен строителен материал от твърди битови отпадъци за получаване на продукт“ с възложител: „Ви Пи Екосолюшън“ ООД

Публикувано на 17.02.2017 г.

Решение № БС-03–П/16.02.2017г. за: „Изграждане на водовземна съоръжение – тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в ПИ №№ 47202.10.110 и 47202.10.113, местност „Припека“, землище на с. Маринка, община Бургас“ с възложител: „Царски извори“ ООД

Публикувано на 25.01.2017 г.

Решение № БС-02–П/24.01.2017 г. за: „Преустройство на краварник в склад за промишлени стоки в ПИ 086020, землище на кв. „Рудник“, гр. Бургас“ с възложител: „МГМ-59“ ООД

Публикувано на 23.01.2017 г.

Решение № БС - 01 – П/20.01.2017 г. за: „Изграждане на хотелски комплекс на територията на ПИ 61056.56.4, 61056.56.5, 61056.56.6, 61056.56.12, 61056.56.13, 61056.56.14, 61056.54.17 и 61056.56.100, м. “Хендек Тарла“ по КК с. Равда, община Несебър“ с възложители: „Актив-02“ ООД и „Парадайз Тур Инвест“ ООД

 

Архив - решения (201420152016)