Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0001004 „Емине - Иракли“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001004 „Емине - Иракли“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Емона, гр. Свети Влас, с. Баня, гр. Несебър и гр. Обзор, община Несебър, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица” № 67, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Публикувано на   23.04.2020 г.

Граница на защитената зона - 1  и  Граница на защитена зона -  2

Проект на заповед

Карта на защитената зона - 1, Карта на защитена зона - 2, Карта на защитена зона - обща