15 февруари 2022 г. е крайният срок за представяне в РИОСВ – Бургас на годишни отчети за 2021 г. от дистрибутори, ползватели, преработватели и оператори на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и озоноразрушаващи вещества (ОРВ)


Задължението е към всички лица, които пускат на пазара, внасят, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират стационарно  хладилно, климатично и термопомпено оборудване и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Годишните отчети, отнасящи се за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен или електронен вариант (CD или електронна поща – riosvbs@unacs.bg в РИОСВ – Бургас до 15 февруари 2022 г.

Операторите на инсталации, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)  и озоноразрушаващи вещества (ОРВ) изготвят и представят отчет във формат, съгласно Приложение № 9 от Наредба №1 от 17.02.2017 г.  Изтегли образец на Приложение № 9

Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.

Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и озоноразрушаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет във формат, съгласно Приложение №7 от Наредба №1. Изтегли образец на Приложение №7

Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.


Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 5 от Наредба №1. Изтегли образец на Приложение № 5

Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6 от Наредба №1. Изтегли образец на Приложение № 6

Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.