Изпълнен е годишният план за контролната дейност на инспекцията за 2021 г.


Експертите на РИОСВ–Бургас извършиха през месец декември 250 бр. контролни проверки на 152 обекта и дейности, оказващи въздействие върху компонентите на околната среда, като 190 бр. от тях са планови и 60 бр. извънредни.

В рамките на осъществения контрол са дадени 28 предписания, за преустановяване на нарушения и прекратяване на замърсяването на околната среда. Наложени са 5 бр. санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда в размер на 1422 лв. 

За констатираните административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и другите секторни закони са съставени 19 акта (АУАН), от които 2 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 44 наказателни постановления, за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица в размер на 111 600 лв. За периода няма приложена принудителна административна мярка (ПАМ).

През месеца са постъпили 21 бр. сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, като по всички постъпили сигнали своевременно са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.

През 2021 г. е осъществен контрол  на всички планирани обекти  и плана за контролната дейност на инспекцията е изпълнен в пълен обем.