Становище на г-н Павел Маринов - директор на РИОСВ-Бургас за изграждането на пясъчни диги на територията на морските плажове


Практики за предпазване на пясъчното покритие на морските плажове от вредното въздействие на водите на Черно море чрез оформяне на "пясъчни валове" или "пясъчни диги".

В териториалния обхват на РИОСВ-Бургас попадат морските плажове в общините Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево. Голяма част от тези морски плажове се характеризират с ландшафт с висока естетическа стойност, съчетаващи големи пространства от море, пясък и храстово-дървесни масиви, голямо флористично и фаунистично разнообразие. В частност морските плажове съчетават комплекси от свободни от растителност пясъци и такива заети с псамофити. Псамофитните екосистеми са формирани върху природни местообитания пясъчни дюни. Местообитанията им са с висока консервационна стойност. С цел опазване на пясъчните дюни по Черноморското крайбрежие са обявени редица защитени територии и защитени зони. За тях са въведени режими със Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, заповедите за обявяването им и/или планове за управлението им (ако има утвърдени). В териториалния обхват на РИОСВ - Бургас, с цел опазване на пясъчните дюни и находищата на редки видове, в чиито граници попадат морски плажове, отдадени към момента на концесия, са обявени следните природни забележителности: „Пясъчни дюни 5 броя - Несебър“, „Пясъчни дюни в м. Бабата“, „Пясъчни дюни между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“, „Пясъчни дюни в м. „Каваците“, „Пясъчни дюни между гр. Приморско и м. „Перла“ и защитена местност „Беглик Таш - Ропотамо“.

Дейностите, които заявяват концесионерите да извършат върху част от териториите на морските плажове не могат да бъдат отнесени към понятията план, програма, проект или инвестиционно предложение дадено в т. 17 към §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което не са приложими предвидените в Глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие процедури.

Съгласно чл. 11 от Закона за защитените територии, собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в защитените територии са длъжни да спазват режимите, установени по реда на същия закон, със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управлението й. Съгласно параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защи тените територии „Собствениците и ползвателите по чл. 11 съгласуват с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица дейностите, които планират да извършат в защитените територии, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по Глава четвърта, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони“.

Поради това концесионерите, стопанисващи морските плажове, внасят при всяко намерение за извършване на дейности на територията им заявления за съгласуване.

При провеждане на съгласувателна процедура на заявените дейности, РИОСВ-Бургас съобразява при всеки отделен случай въведените режими със Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и заповедите за обявяване на защитените територии и защитените зони, ако територията на която ще се извършват дейностите попада в границите им.

До настоящия момент са разгледани множество заявления за извършване на гореописаните дейности в части от морски плажове, чиито територии не са в границите на защитени територии, поради което заявителите са уведомени, че не е налице правно основание за провеждане на съгласувателна процедура по реда на ЗООС и ЗБР.

Съгласуване на дейността в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии е проведена за морски плаж „Ахтопол-север източна част, тъй като с режима на природен парк „Странджа“ няма въведена забрана за извършване на заявените дейности, а защитена зона „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна няма обнародвана заповед за обявяване. Когато територии от морския плаж засягат защитени зони и местообитания, предмет на опазване в нея, но няма нормативно основание за провеждане на процедура по реда на ЗБР, РИОСВ-Бургас посочва режимите, които следва да се спазват.

Нарушенията на режимите на дадена защитена зона, въведена със заповедта за обявяването и подлежат на административно-наказателна процедура, по реда чл. 124, във връзка с чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие.

Съгласуването на заявленията от концесионерите от РИОСВ Бургас се разглеждат съгласно специфичния режим на контрол за всеки плаж поотделно в съответствие на нормативната уредба и не е в противоречие на издадената от Областния управител Заповед РД-10-274/08.12.2021 г., а именно в изпълнение на същата.