Експертите на РИОСВ-Бургас провериха 197 обекта през юли


През месец юли от експертите на РИОСВ-Бургас са извършени 226 бр. проверки по компоненти и фактори на околната среда, от които 112 бр. планови и 114 бр. извънредни. Проверени са 197 бр. обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 34бр. предписания за отстраняване на констатираните нарушения.  Наложени са 2 бр. санкции по реда на чл. 69 от ЗООС в размер на 1316 лв. 

 За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Бургас са съставени 12 бр. АУАН.

От директора на РИОСВ-Бургас са издадени 8 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 9000 лв. Общо събраната сума от РИОСВ-Бургас по наложени глоби и имуществени санкции е 6400лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 173 лв. 

През месец юли са постъпили 105 бр. сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, като  73 бр. са в обхвата на биологичното разнообразие и НЕМ, от които преобладават за бедстващи, ранени или мъртви видове. По всички постъпили сигнали своевременно са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.